Hotărârea nr. 1/2009

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13.02.2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5                ___________

2200, Brașov, jud.BrașovSI Net Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576        ^333^

E-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.l

din data de 13.02.2009

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009;

Analizând Dispoziția nr.44/03.02.2009 a președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 16.12.2008, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 5 propuneri, formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Neagoe Otilian.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unei propuneri, formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Kovacs Attila.

Art.3. - Se aprobă amânarea analizării punctelor nr.5, 10 și 18 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 13.02.2009, pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Art.4. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 13.02.2009 cu modificările propuse.

/ PREȘEDINTE Aristotel Căncescu
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Propuneri, formulate de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Neagoe Otilian

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Gonțea Ion, prin demisie.

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Secară Eugenia Maria.

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Hârșovescu Silviu Ștefan.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.5 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov.

Propunere formulată de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Kovacs Attila

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov, România”.


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul JudețeanCABINET PREȘEDINTE

CodF-05

DISPOZIȚIA NR.44 din data de 3.02.2009

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședința ordinară la data de 13 februarie 2009, ora 10 00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009, ora 10 00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.12.2008.

 • 2.       Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Staicu Dumitru Florian, prin demisie.

 • 3.       Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

 • 4.      Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier județean Geman Marian, ca membru în Comisia de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov.

 • 5.       Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al SC Metrom Industrial Parc SA Brașov.

 • 6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării și înscrierii în evidențele de Carte Funciară a construcțiilor cu terenurile aferente și a suprafeței de teren de 63.702 mp, situate în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60.

 • 7.       Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Județean Brașov privind înființarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Brașov.

 • 8.      Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Centrului de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Deficienților Senzoriali Brașov în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul școlar 2008 -2009.

 • 9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

 • 10.     Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile consultative ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov.

 • 11.      Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Brașov, în zona străzilor Griviței, Aurel Vlaicu, Albă și Vulcan, în suprafață de 2012,40mp.

 • 12.      Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Brașov, Str.l3 Decembrie nr.6, în suprafață de 77.48mp.

 • 13.     Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică de interes local, a terenului în suprafață de 11.900 mp, situat în intravilanul municipiului Codlea, înscris în CF 4821 - Codlea, nr.top 5218, 5219, 5220, 5221, pentru realizarea obiectivului social „Baza Sportivă - Zona Maial” municipiul Codlea.

 • 14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică de interes local, a terenului în suprafață de 598,572 mp, situat în municipiul Brașov, str. Dragoș Vodă, fn, înscris în CF 24159 Brașov, nr.top (10217/2/2 -10217/3/2)/87, proprietatea numitului Iosif A. Andrae.

 • 15.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 104A Perșani - Șinca Veche - Șercăița -Bucium - Mărgineni - Sebeș - Recea - Gura Văii - Lisa - Sâmbăta de Sus -Drăguș - Viștea de Sus - Victoria, km 0+000 - 45+850”.

 • 16.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov, a imobilului situat în localitatea Timișul de Sus, Șoseaua Națională București - Brașov nr.53, județul Brașov.

 • 17.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a imobilului situat în Brașov, str.Gh. Baiulescu nr. 18.

 • 18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de comodat într-un spațiu din cadrul Policlinicii Spitalului Clinic de Copii Brașov.

 • 19.     Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Brașov.

 • 20.     Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere precum și a cuantumului contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria.

 • 21.     Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ASOCIAȚIA DE APĂ - SIBIU”.

  / PREȘEDINTE, Arisțotel CăncescuVizat pentru legalitate,

SECRETAR Mariana Tihărău