Hotărârea nr. 98/2008

privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov cu suma de 500 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.98

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov cu suma de 500 mii le alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.4480/09.05.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care < propune aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov cu suma de 500 mii lei, alocată di fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 200: prin HG nr. 364/2008, pentru finanțarea lucrărilor de refacere a infrastructurii pe sectorul c drum județean DJ 132 C Grânari-Lovnic;

Având în vedere prevederile HG nr. 364/2008 privind alocarea unei sume din Fondul c rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, penti finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice local dispozițiile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu toa modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”b” și alin.(i lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/200 republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului Județului Brașov cu suma de 500 mii le alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat ț anul 2008, prin HG nr. 364/2008, pentru finanțarea lucrărilor de refacere a infrastructurii j sectorul de drum județean DJ 132 C Grânari-Lovnic, după cum urmează:

  • •  La partea de venituri la:

11.02.06-TVA pentru echilibrare

  • •  La partea de cheltuieli la: Capitolul „84.02-Transporturi”.

Art.2. - Președintele nsiliului Județean Brașov, prin aducerea la îndeplinire a


PREȘEDIN Aristotel Cănbe^bHtbîz^tărâri.


Direcția Economică, asigu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău