Hotărârea nr. 96/2008

privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov să nominalizeze persoanele care vor alcătui, în condiţiile legii, comisia de analiză şi soluţionare a întâmpinării formulate de domnul Cioc Adrian, în calitate de proprietar al terenului afectat de reţele publice şi declarat de utilitate publică prin Hotărârea nr. 257/28.06.2007 a Consiliului Judeţean Braşov

ROMAN1A

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Bra Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:offi ce@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 96

din data de 31.05.2008

- privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov să nominalizeze persoanele care vor alcătui, în condițiile legii, comisia de analiză și soluționare a întâmpinării formulate de domnul Cioc Adrian, în calitate de proprietar al terenului afectat de rețele publice și declarat de utilitate publică prin Hotărârea nr. 257/28.06.2007 a Consiliului Județean Brașov.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr. 2544/14.03.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea constituirii comisiei de analiză și soluționare a întâmpinării formulate de către Domnul Cioc Adrian, în calitate de proprietar al terenului afectat de rețele publice și declarat de utilitate publică prin Hotărârea nr. 257/28.06.2007 a Consiliului Județean Brașov, precum și desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov, în calitate de președinte al acesteia; în vederea soluționării întâmpinării, urmează a se constitui la nivelul Consiliului Județean Brașov, o comisie alcătuită din 3 specialiști din domeniul pentru care se declară lucrarea de utilitate publică, din 3 proprietari de imobile din localitatea în care sunt situate imobilele propuse pentru expropiere, aleși dintr-o listă de minimum 25 de proprietari, precum și din primarul localității, comisie condusă de delegatul Consiliului Județean, desemnat prin aceeași hotărâre, ca președinte al acesteia;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plen, precum și de propunerea domnului consilier județean, Maxim Adrian de a fi împuternicit executivul Consiliului Județean Brașov să nominalizeze persoanele care vor alcătui această comisie;

Având în vedere dispozițiile art. 15 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, dispozițiile art.54 alin.(7) și art.98, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”f’ din Legea administrației publice locale, Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să nominalizeze, prir dispoziție, persoanele care vor alcătui. în condițiile legii, comisia de analiză și soluționare e întâmpinării formulate de domnul Cioc Adrian, în calitate de proprietar al terenului afectat de rețek publice și declarat de utilitate nubfeă^prin Hotărârea nr. 257/28.06.2007 a Consiliului Judetear

Brașov.

PREȘEDINTE^ Aristotel Căncesc


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău