Hotărârea nr. 95/2008

privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul 2008-2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.95

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul 2008-2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr. 2964/08.04.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” în anul 2008-2009, conform adresei nr. 274/27.03.2008 a Școlii Populare de Arte și Meserii Brașov, care solicită aprobarea acestor taxe; din referat rezultă că indicele de creștere aferent perioadei 01.01.2007 - 31.12.2007 este de 106,57 %;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3) și art.16 O.U.G.nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 16 din Anexa nr.4 la Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată ;

Ținând cont că prin Hotărârea nr. 39/2008 a Consiliului Județean Brașov s-a aprobat schimbarea titulaturii instituției din „Școala Populară de Arte și Meserii Brașov” în „Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov”;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă taxele de frecvență la cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul 2008-2009, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția              Și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu


Brediceanu” Brașov.

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Țihărău

ANEXA

TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII PENTRU ANUL ȘCOLAR 2008-2009

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxe de frecvență în anul școlar 2007-2008

Taxe de frecvență propuse de Școala Populară de Arte și Meserii pentru anul școlar 2008-2009

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

400

440

2.

PIAN

400

440

n

VIOARĂ

400

440

4.

ACORDEON

400

440

5.

CHITARĂ

400

440

6.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai. flaut, blockflote. clarinet, trompetă, saxofon)

400

440

7.

ORGĂ ELECTRONICĂ

400

440

8.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

400

440

9.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

400

440

10.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

400

440

11.

DANS CLASIC 1NTERPREȚI (BALEI )

300

340

12.

DANS POPULAR

300

340

13.

DANS MODERN

300

340

14.

ARTA MIȘCĂRII

170

200

15.

PICTURĂ

380

420

16.

SCULPTURĂ

380

420

17.

GRAFICĂ

380

420

18.

ARTĂ DECORATIVĂ

380

420

19.

ICONOGRAFIE

380

420

20.

CERAMICĂ

380

420

21.

DESIGN VESTIMENTAR

380

420

22.

ACTORIE

300

340

23.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

380

420

24.

ARTĂ LITERARĂ (tehnică literar-artistică: proză, poezie, artă dramatică)

270

300

25.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

5

10