Hotărârea nr. 93/2008

privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile deţinute de Centrul Cultural „Reduta” Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliu) Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov. jud.Bra:


Tel.: 063-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov. roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.93

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile deținute de Centrul Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr. 2351/2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile deținute de Centrul Cultural „Reduta” Brașov; din referat rezultă, de asemenea, că indicele de creștere aferent perioadei 01.01.2007-31.12.2007 este de 106, 57 %;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, ale art.4, alin.(3) și art.16 din O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, precum și ale art.16 lit.”b” din Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale ;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele de închiriere, pentru spațiile deținute de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

Nr. Crt.

Spațiu

Tarife de închiriere conform 1 IC J nr. 143/2007

Tarife de închiriere propuse de Centrul Cultural

..Reduta"

1.

Sala de Spectacole, pentru:

1.1 - spectacole de teatru, concerte, festivaluri de teatru, muzică și dans, serbări, etc.

600 lei / oră

660 lei / oră

1.2 - cenacluri, conferințe, mese rotunde, ședințe, simpozioane

550 lei / oră

600 lei / oră

2.

Sala de Conferințe și Sala de Cursuri, pentru:

- ședințe, conferințe, cursuri, cenacluri, mese rotunde, etc.

160 lei / oră

180 lei / oră

3.

Sala de Muzică, Sala de Balet, pentru:

- repetiții diverse, conferințe, ședințe, seminarii, etc.

330 lei / oră

360 lei / oră

4.

Sala „Arcadia”, pentru:

4.1 - concerte, cenacluri, conferințe, ședințe, simpozioane, recitaluri de muzică și poezie, etc.

150 lei / oră

160 lei / oră

4.2 - expoziții

50 lei / zi

55 lei / zi

5.

Foaier - spațiu expozițional

50 lei / zi

55 lei / zi

6.

Folosire spații (foaier) pentru protocol

50 lei / oră

55 lei / oră

*) Nu se vor supune procedeului de închiriere manifestările de lansare de carte și expoziții organizate la solicitarea Centrului Cultural „Reduta"- conform Programului de acțiuni anual.

TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” CĂTRE TEATRUL PENTRU COPII „ARLECHINO” ȘI FILARMONICA BRAȘOV

Nr. Cri.

Spațiu

Tarife de închiriere conform HCJ nr. 143 /2007

Tarife de închiriere propuse de Centrul Cultural

„Reduta**

1.

Sala de muzică, pentru:

- Filarmonica Brașov (repetiții)

40 lei / oră

45 lei / oră

2.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente, pentru:

- Teatrul pentru Copii „Arlechino'*

700 lei / lună

770 lei / lună