Hotărârea nr. 91/2008

privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de R.A. Compania Apa Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cj bv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 91

din data 31.05.2008

- privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prestat de R.A. Compania Apa Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.4603/15.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prestat de RA Compania Apa Brașov, regulamentul urmând a se aplica serviciului de alimentare cu apă și canalizare din localitățile deservite de R.A. Compania Apa Brașov, respectiv: Brașov, Apața, Ghimbav, Hălchiu, Sânpetru, Hărman și Rupea;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit”a” și alin. (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, precum și art. 3 și 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 12, alin. (1) lit.”h” din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și art. 58 și art. 261 din ordinul A.N.R.C.P.G.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prestat de R.A. Compania Apa Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția InyesUți^ nism și Amenajarea Teritoriului și R.A. Compania Apa Brașov.             zo


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

R.A. COMPANIA „APA” BRASOV

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE PRESTAT DE R.A. COMPANIA APA BRASOV

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Prezentul Regulament este elaborat pe baza Regulamentului Cadru aprobat prin Ordinul nr. 88/2007 al Presedintelui ANRSC, in conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006.

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, din toate localitățile deservite de R.A. Compania Apa Brasov sau societatea comerciala ce va rezulta in urma reorganizarii acesteia, indiferent de mărimea acestora.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, definind condițiile-cadru și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile dintre operatorii și utilizatorii acestor servicii.

 • (3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemul public de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (4) Operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, indiferent de forma de proprietate, organizare și de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităților administrativ-teritoriale, si utilizatorii acestor servicii se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Gestiunea serviciului de apa si canalizare din localitatile Brasov, Apata, Ghimbav, Halchiu, Sanpetru, Harman si Rupea este organizata la nivel judetean, în regim de gestiune directă de catre operatorul RA Compania Apa Brasov sau societatea comerciala ce va rezulta in urma reorganizarii acesteia, care furnizeaza/presteaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, conform Deciziei Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Brasov nr. 31/30.03.1995 si a Regulamentului de Organizare si functionare a RA Compania Apa Brasov aprobat prin Hotararea nr. 100/2004 a Consiliului Judetean Brasov, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului.

 • (6) RA Compania Apa Brasov poate prelua gestiunea serviciului de apa si canalizare si in alte localitati pe baza hotararii consiliilor locale respective si cu aprobarea Consiliului Judetean Brasov.

ART. 2

În sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • 2.1. apa potabilă - apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare;

 • 2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;

 • 2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activități economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizări a apei decât cea menajera;

 • 2.4. ape uzate orășenești - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum și apele care provin din stropirea și spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor și a curților imobilelor;

 • 2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

 • 2.6. autoritate de reglementare competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - denumita în continuare A.N.R.S.P.G.C.;

 • 2.7. acces la rețea - dreptul utilizatorului serviciului de alimentare cu apa și/sau de canalizare de a se bransa/racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele de distribuție/colectare;

 • 2.8. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile de utilizare;

 • 2.9. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează sa presteze serviciul de canalizare și care defineste condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere și/sau industriale preluate la canalizarea publica;

 • 2.10. bransament de apa - partea din rețeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre rețeaua publica de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator.

 • 2.11. caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie;

 • 2.12. cămin de bransament - construcție componenta a sistemului de distribuție a apei, aparținând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia;

 • 2.13. camin de racord : construcție, plasata pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul și întreținerea racordului, fiind vizibila și accesibila

 • 2.14. contor de branșament - aparatul de măsurare a cantității de apa consumată de utilizator, care se monteaza pe branșament între doua vane-robinete, la limita proprietății utilizatorului, in caminul de bransament sau in spatii care indeplinesc conditii tehnice pentru instalarea contorului de bransament; contorul este ultima componenta a rețelei publice de distribuție în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantității de apa consumată, în vederea facturarii.

 • 2.15. contor de rețea - aparatul de măsurare a cantității de apa transportată dintr-o zona în alta a rețelei publice. Contorul de rețea nu poate fi utilizat la determinarea și facturarea cantității de apa consumată de unul sau mai mulți utilizatori;

 • 2.16. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabilește condițiile minimale pentru relațiile comerciale dintre operator și utilizator;

 • 2.17. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publica a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • 2.18. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului și presiunii apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare;

 • 2.19. imobil - orice clădire sau teren, cu destinație social-culturală, administrativă, de producție industriala, comercială, de prestări servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuințe, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese poștale distincte ;

 • 2.20. indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;

 • 2.21. indicatori de performanta garantați - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc și pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizarii lor;

 • 2.22. infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizarii/prestării serviciilor de utilități publice; infrastructura tehnico-edilitara aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • 2.23. instalații interioare de apa - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publica și instalatia interioară de utilizare a apei, și care asigura transportul apei preluate din rețeaua publica la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare;

 • 2.24. instalații interioare de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei pana la căminul de racord din rețeaua publica;

 • 2.25. licenta - actul tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se recunoaște calitatea de operator de servicii de utilități publice într-un domeniu reglementat, precum și capacitatea și dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități publice;

 • 2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional și urgent prin care, în cazul apariției unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la apariția incidentului sau se asigura o funcționare alternativa, se repara sau se înlocuiește instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste funcționarea în condiții normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcționari normale;

 • 2.27. operator - persoana juridică romana sau străină care are competenta și capacitatea, recunoscute prin licenta, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilități publice și care asigura nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

 • 2.28. presiune de serviciu - presiunea asigurata de operator în reteaua publica, in punctul de bransare al utilizatorului. Modalitatea asigurarii unei presiuni care sa permita alimentarea cu apa la debitul normat a consumatorului amplasat în poziția cea mai dezavantajoasa se va stabili prin solutia tehnica adoptata de proiectantul autorizat ce elaboreaza documentatia aferenta instalatiei de alimentare cu apa.

 • 2.29. punct de delimitare - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branseaza la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea poziției de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalațiilor, ca și precizarea drepturilor, respectiv a obligațiilor ce revin părților cu privire la exploatarea, întreținerea și repararea acestora. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publica de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

Delimitarea dintre rețeaua publica de alimentare cu apa și rețeaua interioară de distribuție aparținând utilizatorului o constituie:

 • a) căminul de bransament, respectiv contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie;

 • b) vana de concesie, in cazul in care bransamentul nu este contorizat iar vana este montata la o distanta de max. 1-2 m de limita de proprietate.

 • c) limita de proprietate a imobilului, in cazul in care bransamentul nu este prevazut cu vana de concesie sau daca aceasta este montata la o distanta mai mare de 1-2 m de limita de proprietate, in interiorul proprietatii.

 • 2.30. racord de canalizare - partea din rețeaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publica de canalizare, inclusiv căminul de racord;

 • 2.31. rețea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din rețeaua de conducte cuprinsă între captare și rețeaua de distribuție;

 • 2.32. rețea de distribuție a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții anexe, care asigura distribuția apei la doi ori la mai mulți utilizatori independenți;

 • 2.33. rețea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere și construcții anexe care asigura preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulți utilizatori independenți;

 • 2.34. secțiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabilă și industriala: căminul de bransament;

- pentru apa uzata: căminul de racord;

 • 2.35. serviciu de alimentare cu apa și de canalizare - totalitatea activităților de utilitate publica și de interes economic și social general efectuate în scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor pluviale și a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;

 • 2.36. serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activităților necesare pentru:

 • - captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;

 • - tratarea apei brute;

 • - transportul apei potabile și/sau industriale;

 • - inmagazinarea apei;

 • - distribuția apei potabile și/sau industriale;

 • 2.37. serviciu de canalizare - totalitatea activităților necesare pentru:

 • - colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;

 • - epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;

 • - colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea functionalitatii acestora;

 • - evacuarea, tratarea și depozitarea namolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus;

 • - evacuarea apelor pluviale și de suprafata din intravilanul localităților;

 • 2.38. sistem de alimentare cu apa - ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor functionale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, următoarele componente:

 • - captări;

 • - aductiuni;

 • - stații de tratare;

 • - stații de pompare, cu sau fără hidrofor;

 • - rezervoare de inmagazinare;

 • - rețele de transport și distribuție;

 • - bransamente, pana la punctul de delimitare;

 • 2.39. sistem de canalizare - ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente instalațiilor tehnologice, echipamentelor functionale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regula, următoarele componente:

 • - racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare și preluare;

 • - rețele de canalizare;

 • - stații de pompare;

 • - stații de epurare;

 • - colectoare de evacuare spre emisar;

 • - guri de vărsare în emisar;

 • - depozite de namol deshidratat;

 • 2.40. utilaj de baza - totalitatea aparatelor și mașinilor necesare asigurării procesului tehnologic și a căror oprire sau scoatere din funcțiune afectează sau poate afecta esențial desfășurarea activității;

 • 2.41. utilizatori - persoane fizice sau juridice ce detin, in calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil avand bransament propriu de apa potabila si/sau racord propriu de canalizare si care beneficiază de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare operare ; (direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.)

ART. 3

La elaborarea și aprobarea prezentului regulament, autoritatea administrației publice locale a respectat următoarele principii:

 • - securitatea serviciului;

 • - tarifarea echitabila;

 • - rentabilitatea, calitatea și eficienta serviciului;

 • - transparenta și responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;

 • - continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • - adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;

 • - accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

 • - respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

ART. 4

 • (1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa și de canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților și trebuie sa îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici și programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare și cerințele indicatorilor de performanta aprobate de Consiliul Judetean Brasov.

 • (2) Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa și de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, sunt cei prevazuti in anexa nr. 1 la regulament

ART. 5

 • (1) Apa potabilă distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești ale populației, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și, după caz, pentru combaterea și stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

 • (2) Apa potabilă distribuita utilizatorilor trebuie sa îndeplinească, la bransamentele acestora, condițiile de potabilitate și parametrii de debit și presiune prevăzute în normele tehnice și reglementările legale în vigoare.

 • (3) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menționate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care exista disponibilități fata de necesarul de apa potabilă al localităților, stabilit potrivit prescripțiilor tehnice în vigoare.

 • (4) În cazul în care cerințele de apa potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceștia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabilă prin sisteme proprii, realizate și exploatate în condițiile legii;

 • (5) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor și al spațiilor verzi, spalatul piețelor și al strazilor, spalarea periodică a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor și consumul tehnologic al unităților industriale, se va utiliza cu precădere apa industriala.

 • (6) Apa industriala sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apa industriala sau prin sisteme individuale realizate și exploatate de agenții economici.

 • (7) Se interzice orice legatura sau interconectare între sistemele de alimentare cu apa potabilă și sistemele de alimentare cu apa industriala.

 • (8) Utilizatorii care folosesc pentru alimentarea cu apa potabila/industriala alte surse decat cele ale RA Compania Apa Brasov si care sunt racordati la reteaua publica de canalizare, au obligatia contorizari acestor surse, in caz contrar fiindu-le interzis accesul la serviciul de canalizare.

ART. 6

 • (1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea și evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum și a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localităților, in masura in care reteaua publica de canalizare este dimensionata pentru a permite acest lucru.

 • (2) Namolurile provenite din stațiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare și din stațiile de epurare a apelor uzate orășenești se tratează și se prelucreaza în vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

 • (3) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie sa respecte condițiile precizate prin acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum și pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, sa nu conducă la:

 • a) degradarea construcțiilor și instalațiilor componente ale sistemelor de canalizare;

 • b) diminuarea capacității de transport a rețelelor și a canalelor colectoare;

 • c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depășirea debitului și a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;

 • d) apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea populației sau a personalului de exploatare a sistemului;

 • e) apariția pericolelor de explozie.

 • (4) Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate și depozitarea namolurilor provenite din stațiile de epurare se fac numai în condițiile calitative și cantitative precizate în avizele, acordurile și autorizațiile de mediu eliberate de autoritățile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecției calității apei și a mediului, astfel încât sa se garanteze protecția și conservarea mediului, respectiv igiena și sănătatea populației.

 • (5) Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenți economici industriali sau de la alți utilizatori neracordati la rețelele de distribuție a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depășită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanțe impurificatoare și numai dacă nu conțin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

ART. 7

 • (1) Măsurarea cantităților de apa preluate sau furnizate de operator, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, sub forma de apa potabilă, apa bruta sau apa industriala, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare și control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta.

 • (2) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea operatorului, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea utilizatorului, după caz. Notiunile de amonte și aval corespund sensului de curgere a apei în instalații, dinspre operator spre utilizator.

 • (3) Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăși consumul stabilit în regim pausal prevăzut de actele normative în vigoare si in anexa nr. 2 la regulament.

ART. 8

 • (1) În vederea asigurării continuității serviciului de apa și de canalizare, autoritățile administrației publice locale au responsabilitatea planificarii și urmăririi lucrărilor de investiții necesare functionarii sistemelor în condiții de siguranta și la parametrii ceruti prin prescripțiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investițiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva.

 • (2) Hotărârile de dare în administrare sau contractele de delegare a gestiunii, după caz, vor prevedea sarcinile concrete ale autorităților administrației publice locale și ale operatorului în ceea ce privește realizarea investițiilor.

 • (3) Operatorul sistemului de alimentare cu apa și/sau de canalizare trebuie sa asigure funcționarea permanenta a sistemului de alimentare cu apa la toți utilizatorii, precum și continuitatea evacuarii apelor colectate de la aceștia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părți (operator-utilizator).

 • (4) Întreruperea alimentarii cu apa și a evacuarii apelor uzate la canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum și în cazurile de forta majoră.

 • (5) Sistemul de alimentare cu apa, inclusiv bransamentele, intra în obligațiile de întreținere și reparatie ale operatorului.

 • (6) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (5), operatorul va asigura exploatarea, întreținerea și repararea sistemelor, în conformitate cu instrucțiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparații curente și capitale, modernizări și investiții.

 • (7) La solicitarea utilizatorilor, operatorul va interveni pentru asigurarea continuității functionarii rețelei de canalizare. În cazul constatării existenței unor obturari ale canalizarii din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de către acesta.

CAP. II

Siguranța serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

SECȚIUNEA 1

Documentație tehnica

ART. 9

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnica minima necesară desfășurării serviciului de alimentare cu apa și a serviciului de canalizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, obligațiile proiectantului de specialitate, ale unităților de execuție cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea și manipularea acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instrucțiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (4) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenta, corecta completare și păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

ART. 10

Proiectarea și realizarea sistemelor de alimentare cu apa și a sistemelor de canalizare sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare, avizate de autoritățile competente, iar proiectul va tine seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va deține și va actualiza următoarele documente primite de la autoritatea publica locala in momentul darii in administrare, delegarii serviciului:

 • a) actele de proprietate, dare in administre sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;

 • b) planul cadastral al situației terenurilor;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum și cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare;

 • f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • g) documentația tehnica a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • h) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • j) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor, cu:

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanta și garanție, buletinele de verificări, analiza și încercări;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune;

 • - procese-verbale de dare în exploatare;

 • - lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitatilor și a remedierilor;

 • - documentele de aprobare a receptiilor și de predare în exploatare;

 • k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui utilaj și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • m) normele generale și specifice de protecție a muncii, aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • n) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamitati sau alte situații excepționale;

 • o) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • p) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsura, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • q) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • r)        instrucțiuni privind accesul în incinta și instalații;

 • s) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • t) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;

 • u) bilanțul cantităților de apa, conform proiectului, și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale.

ART. 12

 • (1) Documentele puse la dispoziție de autoritatea publica locală, după caz, se vor păstra la sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții de orice fel se vor întocmi, reconstitui, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a construcției".

ART. 13

 • (1) Documentația de baza a lucrărilor și datele generale necesare exploatării vor fi întocmite numai de agenți economici specializați în proiectare, care o vor preda titularului de investiție.

 • (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției, și, în final, sa înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și sa predea proiectul pe sistem informațional și de evidenta pentru exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, sa predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări fata de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

ART. 14

 • (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, precum și operatorul care a primit în gestiune delegată acest serviciu în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia au obligația sa isi organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 11, organizată astfel încât sa poată fi găsit orice document cu usurinta.

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele și documentele aflate în arhiva.

 • (3) Înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă.

 • (4) La încheierea activității de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizari;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

ART. 15

 • (1) Pentru toate echipamentele se vor întocmi fise tehnice care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanti și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

 • a) incidentele sau avariile;

 • b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;

 • d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;

 • e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;

 • f) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;

 • g) componenta și echipa care a efectuat reparația accidentala sau planificata, chiar în cazul în care reparația s-a executat de alt agent economic;

 • h) perioada cat a durat reparația, planificata sau accidentala;

 • i) comportarea în exploatare între doua reparații planificate;

 • j) data scadenta și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curenta, revizii tehnice, reparații curente și capitale);

 • k) data scadenta a următoarei verificări periodice;

 • l) buletinele de încercări periodice și după reparații.

 • (3) Fișele tehnice se întocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundațiile acestora și a echipamentelor, instalațiile de legare la pământ, dispozitivele de protecție și pentru instalațiile de comanda, teletransmisie și telecomunicații.

 • (4) Pentru baraje, canale de aductiune și evacuare, clădiri, coșuri de fum și altele asemenea, precum și pentru instalațiile de ridicat, cazane și recipiente sub presiune se va întocmi și folosi documentația cerută de normele legale în vigoare.

 • (5) Separat de fișele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o evidenta a lucrărilor de întreținere curenta, revizii tehnice, reparații curente și capitale.

ART. 16

 • (1) Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum și principalele instalații mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie sa fie prevăzute cu placute indicatoare cuprinzând datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.

 • (2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie sa fie numerotate după un sistem care sa permită identificarea rapida și ușor vizibila în timpul exploatării.

 • (3) La punctele de conducere a exploatării trebuie sa se găsească atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice și mecanice), cat și, după caz, cele ale instalațiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal și de siguranta etc.), potrivit specificului activității și atribuțiilor.

 • (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie sa corespundă notarii reale a instalațiilor conform alin. (2).

 • (5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 17

 • (1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, sa fie concise și sa conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

 • (2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concura la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie sa cuprindă cel puțin:

 • a) îndatoririle, responsabilitățile și competentele personalului de deservire;

 • b) descrierea construcției și functionarii echipamentului, inclusiv scheme și schite explicative;

 • c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune);

 • d) reguli privind controlul echipamentului în timpul functionarii în exploatare normală;

 • e) parametrii normali, limita și de avarie ai echipamentului;

 • f) reguli de prevenire și lichidare a avariilor;

 • g) reguli de prevenire și stingere a incendiilor;

 • h) reguli de anuntare și adresare;

 • i) enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;

 • j) măsuri pentru asigurarea protecției muncii.

 • (3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de munca și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.

 • (4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie certificându-se prin aplicarea

sub semnatura a unei ștampile "valabil pe anul......". Modificările și completările se aduc la cunostinta sub semnatura

personalului obligat sa le cunoască și sa aplice instrucțiunea/procedura respectiva.

ART. 18

 • (1) Operatorul care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de alimentare cu apa și de canalizare trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca și sa aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

 • (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), operatorul va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

 • a) instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;

 • b) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale;

 • c) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje și instalații auxiliare;

 • d) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

 • e) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

 • f) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;

 • g) instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

ART. 19

 • (1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normală de funcționare a fiecărui utilaj, instalatie, echipament și pentru fiecare construcție, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schema normală la una alternativa.

 • (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcționare a elementelor componente.

 • (3) Abaterile de la funcționarea în schema normală de funcționare se aproba de conducerea tehnica a operatorului și se consemnează în evidentele de operare ale personalului de deservire și de conducere operativă.

ART. 20

 • (1) Personalul de operare va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primara a evidentei tehnice.

 • (2) Documentația operativă și evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficientei și siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA a 2-a

Îndatoririle personalului de operare

ART. 21

 • (1) Personalul de operare se compune din toți salariații care deservesc instalațiile de alimentare cu apa și de canalizare, având ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie de exploatare și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (3) Locurile de munca în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic;

 • e) existenta teletransmisiei datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanta;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor, avariilor și incendiilor.

 • (4) În funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa isi îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații amplasate în locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fișa postului personalului de deservire, privitor la exploatare și execuție operativă, constau în:

 • a) supravegherea instalațiilor;

 • b) controlul curent al instalațiilor;

 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrări de întreținere periodică;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate;

 • f) lucrări de intervenții accidentale.

ART. 23

 • (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamentele de exploatare tehnica și în instrucțiunile/procedurile tehnice interne și se executa, de regula, fără oprirea utilajelor de baza.

 • (2) Lucrările de întreținere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor și vor fi definite în fișa postului și în instrucțiunile de exploatare.

ART. 24

 • (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie sa mențină regimul cel mai sigur și economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativă.

 • (2) Instalațiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcțiune sau rezerva operationala.

 • (3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri, în condițiile stabilite la art. 20.

 • (4) În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucțiunilor trebuie asigurata o anumită viteza de încărcare sau paliere de funcționare, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

SECȚIUNEA a 3-a

Analiza și evidenta incidentelor și avariilor

ART. 25

 • (1) În scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare și al continuității serviciului, operatorul va întocmi proceduri de analiza operativă și sistematica a evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând sistemului de alimentare cu apa și de canalizare, stabilindu-se măsuri privind creșterea fiabilitatii echipamentelor și schemelor tehnologice, îmbunătățirea activității de exploatare, întreținere și reparații și creșterea nivelului de pregătire și disciplina a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament și vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

ART. 26

Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

 • a) defectiuni curente;

 • b) deranjamente la captări, stații de tratare, rețele de transport și de distribuție a apei;

 • c) deranjamente la instalațiile de colectare, de transport, la stațiile de epurare a apelor uzate și la cele de tratare și depozitare a namolurilor;

 • d) incidente și avarii;

 • e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;

 • f) limitări de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

ART. 27

 • (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienta a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

 • (2) Defecțiunile se constata de către personalul de operare, în timpul supravegherii și controlului instalațiilor, și se remediaza în conformitate cu procedurile aprobate.

 • (3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesară intervenția altui personal decât cel de operare sau oprirea utilajului/instalației se înscriu în registrul de defectiuni.

 • (4) Deranjamentele din rețelele de transport și distribuție sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentati de la o ramura a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție.

 • (5) Deranjamentele din stațiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protecție voita sau forțată a unui echipament sau instalatie, care nu influențează în mod direct producerea de apa potabilă, fiind caracteristice echipamentelor și instalațiilor anexa. Se considera deranjament și oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automată în funcțiune a utilajului de rezerva.

ART. 28

 • (1) Se considera incidente următoarele evenimente:

 • a) declanșarea sau oprirea forțată a instalațiilor, indiferent de durata, dar care nu îndeplinește condițiile de avarie;

 • b) declanșarea sau oprirea forțată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea sa fie înlocuite prin anclansarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantității de apa produsă, transportată sau furnizată;

 • c) reducerea cantității de apa potabilă și/sau industriala disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalațiile proprii.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protecție și automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie, ieșirea din funcțiune fiind consecinta unui incident localizat și înregistrat în acea instalatie;

 • b) ieșirea din funcțiune sau scoaterea din exploatare a unei instalații sau părți a acesteia, ca urmare a unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercărilor profilactice pe partea electrica sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corecta a anclansarii automate a rezervei, și nu a avut ca efect reducerea cantității de apa livrate utilizatorului sau preluării apelor uzate de la acesta;

 • d) scoaterea accidentala din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defectiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva și nu a afectat alimentarea cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

 • e) scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalații, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;

 • f) întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile convenite în scris cu utilizatorii care ar putea fi afectați.

ART. 29

 • (1) Se considera avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentala, totală sau parțială, a livrării apei potabile către utilizatori pentru o perioada mai mare de 6 ore;

 • b) întreruperea accidentala, totală sau parțială, a livrării apei potabile sau industriale către operatorii economici pe o perioada mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

 • c) defectarea sau ieșirea accidentala din funcțiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantităților utilizabile cu mai mult de 30% pe o durata mai mare de 72 de ore;

 • d) defectarea sau ieșirea accidentala din funcțiune a unor instalații de producere sau transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac ca acestea sa rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

 • e) defectarea sau ieșirea accidentala din funcțiune a instalațiilor de producere și transport al apei potabile și industriale, care conduc la reducerea cantității livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o ora.

 • (2) Dacă pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta isi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfășurării lui în categoria avariei.

ART. 30

Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai operatorului, de regula, împreună cu cei ai autorităților administrației publice locale.

ART. 31

Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii va trebui sa aibă următorul conținut:

 • a) locul și momentul apariției incidentului sau avariei;

 • b) situația înainte de incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schema obișnuită, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c) prilejul care a favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

 • d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate și declarațiilor personalului;

 • e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

 • f) situația functionarii semnalizarilor, protectiilor și automatizarilor;

 • g) efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;

 • h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile și reparațiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au funcționat corespunzător;

 • j) cauzele tehnice și factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

 • k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului și modul de respectare a instrucțiunilor;

 • l) influenta schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

 • m) situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare și reparații și a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

 • n) măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor și responsabilităților.

ART. 32

 • (1) Analiza incidentelor și avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

 • (2) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

 • (3) În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării instalației, montarii instalației, deficiențelor echipamentului, calității slabe a materialelor sau datorită acțiunii ori inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați, pentru punct de vedere.

 • (4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament și/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorității administrației publice locale.

 • (5) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenți economici, operatorul care efectuează analiza va solicita acestora transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor și informațiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.

ART. 33

 • (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fișa de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

 • (2) Conținutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31.

ART. 34

 • (1) În vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continua cu apa potabilă și a preluării apelor uzate, operatorul va urmări evidentierea distinctă a intreruperilor și limitarilor, a duratei și a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, dacă au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

 • (2) Situația centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite autorității administrației publice locale conform conditiilor stabilite in contractul de delegare a gestiunii.

ART. 35

 • (1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fișa pentru echipament deteriorat", care se anexează la fișa incidentului.

 • (3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparațiilor sau întreținerii necorespunzătoare, neefectuarii la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte și care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire), care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separată pe tipuri de echipamente și cauze.

 • (4) Evidentierea defectiunilor și deteriorarilor se face și în perioada de probe de garanție și punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparatie capitala.

ART. 36

 • (1) Fișele de incidente și de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenta statistica și aprecierea realizării indicatorilor de performanta.

 • (2) Păstrarea evidentei se face la operator pe toată perioada cat acesta prestează/furnizează serviciul.

 • (3) La încheierea activității de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4).

SECȚIUNEA a 4-a

Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

ART. 37

 • (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare și pentru continuitatea alimentarii cu apa și preluării apelor uzate, operatorul va întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând sistemului de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 38

Manevrele în instalații se executa pentru:

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a functionarii la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent și executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fără ca acestea sa aibă un caracter frecvent sau periodic, precum și cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe și redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

 • c) izolarea echipamentului defect și restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 39

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare și protecție sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcționare aprobate.

ART. 40

Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfășurarea normală a acestora;

 • b) trecerea de la starea inițială la starea finala dorita sa se facă printr-un număr minim de operații;

 • c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie sa aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se executa manevra;

 • d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se executa manevra, cat și asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranței în exploatare;

 • e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operațiile care se pot executa simultan fără a se conditiona una pe alta, în funcție de numărul de executanti și de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevra;

 • f) sa se țină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

 • g) fiecare operație de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător;

 • h) persoana care concepe manevra trebuie sa cunoască instalatia în care se vor executa operațiile cerute de manevra, sa dispună de schema detaliată corespunzătoare situației din teren și de schema tehnologică de executare a manevrei.

ART. 41

Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris numit foaie de manevra, care trebuie sa conțină:

 • a) tema manevrei;

 • b) scopul manevrei;

 • c) succesiunea operațiilor;

 • d) notatii în legatura cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;

 • e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra și responsabilitățile lor.

ART. 42

După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

 • a) foaie de manevra permanenta, al carei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

 • - manevre curente;

 • - anumite manevre programate, cu caracter curent;

 • - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 • b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul sau necesita o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevra permanente.

ART. 43

Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executa fără foaie de manevra. Lichidarea incidentelor se executa pe baza procedurilor/instrucțiunilor întocmite în acest sens.

ART. 44

 • (1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigura executarea serviciului operativ și tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admit verificarea și aprobarea foilor de manevra telefonic.

 • (3) În funcție de necesitate, la foaia de manevra se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevra întocmită, verificata și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalații în cauza, conform procedurilor aprobate.

ART. 45

Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

ART. 46

Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, și al probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul sa nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar și nici sa nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 47

Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 48

 • (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice și punerea în funcțiune.

 • (2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare.

 • (3) După terminarea probelor mecanice și eventual a rodajului în gol, se face recepția preliminară a lucrărilor de construcții-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcina și probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

ART. 49

 • (1) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanta în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

 • (2) Este obligatorie înscrierea tuturor montarilor și demontarilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum și admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor, conform instrucțiunilor/procedurilor interne.

ART. 50

 • (1) Trecerea de la schema obișnuită la o alta varianta de schema de funcționare se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente și incendii, precum și în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativă și de comanda operativă răspunzând de manevra facuta.

 • (2) Trecerea de la schema normală la una dintre schemele-varianta se va face pe baza foii de manevra și cu asistenta tehnica.

ART. 51

Orice persoana care executa, coordonează, conduce, dispune, aproba sau participa la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare trebuie sa cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații și sa le aplice.

CAP. III

Sisteme de alimentare cu apa și de canalizare

ART. 52

Prin sistemele de alimentare cu apa și de canalizare se realizează:

 • a) serviciul de alimentare cu apa potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. Apa potabilă este destinată, în ordinea prioritatilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor și școlilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum și pentru consumul necesar în activități productive și comerciale;

 • b) serviciul de alimentare cu apa industriala, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. Apa industriala va fi utilizata în funcție de necesitățile tehnologice specifice zonei;

 • c) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. În funcție de specificul localității, sistemul de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor sau mixt.

ART. 53

Sursele de apă sunt, în general, surse de suprafață (lacuri, râuri, pâraie etc.) și subterane, iar emisari pot fi apele curgătoare și lacurile.

ART. 54

Apa livrata și apa descarcata trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • a) apa potabilă livrata utilizatorilor va avea proprietățile fizico-chimice, biologice și organoleptice conform normativelor în vigoare;

 • b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliți prin contract;

 • c) apele descărcate în rețelele de canalizare vor îndeplini condițiile impuse de normativele în vigoare, de avizele, anexa la contract si acordul de preluare eliberate de operatorul local care exploatează instalațiile de canalizare și de acordul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, prin agențiile regionale din subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care sa respecte aceste condiții, utilizatorii în cauza au obligația sa execute instalații proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

ART. 55

 • (1) Pe traseul rețelelor aparținând sistemului de alimentare cu apa și de canalizare este interzisă amplasarea de construcții provizorii sau definitive.

 • (2) Pentru construcțiile ce urmează a fi executate în zona de protecție și de siguranta a conductelor rețelelor de alimentare cu apa și de canalizare, autorizația de construire va fi emisă numai după obținerea avizului operatorului.

ART. 56

 • (1) Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau în rețea se interzice distrugerea constructiilor, a instalațiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecție sanitară, care, conform legislației în vigoare, aparțin domeniului public.

 • (2) Este interzisă afectarea functionarii rețelelor de apa și de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor și accesoriilor a altor persoane, cu excepția celor autorizate de operator și, în cazuri de forta majoră, de pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate măsurile de siguranta necesare.

 • (3) Manevrarea armaturilor și a instalațiilor tehnologice din rețeaua de distribuție a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operatorului.

ART. 57

 • (1) Executarea de către terți a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătura, de-a lungul traseelor sau în intersectie cu rețelele de apa și de canalizare, se va face numai dupa obtinerea de la operator a avizului de traseu retele cu respectarea normativelor in vigoare privind executia lucrarilor pe domeniul public.

 • (2) Predarea amplasamentului se va face în prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalațiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a rețelelor de apa și de canalizare, precum si la respectarea distantelor minime fata de retelele existente.

 • (3) Avarierea sau distrugerea parțială ori totală a unor părți din rețeaua de apa provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcții, va fi remediata de operator sau sub supravegherea operatorului, pe cheltuiala persoanei juridice/fizice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, fără ca prin aceasta persoana juridică/fizica vinovata sa fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul de apa. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere. După terminarea lucrărilor de remediere rețeaua afectată trebuie sa corespundă condițiilor pentru care a fost proiectata. Reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei pe baza procesului verbal de constatare a faptei contraventionale intocmit de persoanele imputernicite in acest sens. Plata c/val lucrarilor de reparatie executate de operator sau cheltuielile legate de asitenta urmand a se deconta pe baza situatiei de lucrari intocmita de RA Compania Apa Brasov si comunicata persoanei juridice/fizice vinovate. Plata sumelor cuprinse in situatia de lucrari nu exonereaza persoana fizica/juridica de plata amenzii contraventionale principale si complementare.

 • (4) Avarierea sau distrugerea parțială ori totală a unor părți din rețeaua de canalizare provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcții, va fi remediata de catre persoana juridica/fizica vinovata de producerea avarierii sau distrugerii, fără ca prin aceasta persoana juridică/fizica vinovata sa fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciul de apa și/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere. După terminarea lucrărilor de remediere rețeaua afectată trebuie sa corespundă condițiilor pentru care a fost proiectata. Reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei pe baza procesului verbal de constatare a faptei contraventionale intocmit de persoanele imputernicite in acest sens. In situatia in care pentru repararea avariei este necesara interventia operatorului plata c/val lucrarilor de reparatie executate de operator sau cheltuielie legate de asitenta asigurata de acesta urmand a se deconta pe baza situatiei de lucrari intocmita de RA Compania Apa Brasov si comunicata persoanei juridice/fizice vinovate. Plata sumelor cuprinse in situatia de lucrari nu exonereaza persoana fizica/juridica de plata amenzii contraventionale principale si complementare.

CAP. IV

Serviciul de alimentare cu apa

SECȚIUNEA a 1-a

Dispoziții generale

ART. 58Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea Consiliului Judetean Brasov, se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toți utilizatorii și cuprinde activitățile de captare, tratare, transport, inmagazinare și distribuție.

ART. 59

Serviciul de alimentare cu apa se realizează pentru satisfacerea următoarelor necesitați:

 • a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodărești zilnice ale populației;

 • b) consumul industrial care utilizează apa ca materie prima, inglobandu-se în produsul finit ca apa de răcire sau agent termic, ca mijloc de spalare și sortare etc.;

 • c) consum pentru nevoi zootehnice;

 • d) consum pentru nevoi publice, asigurându-se spalatul și stropitul strazilor și al spațiilor verzi, funcționarea fantanilor publice și ornamentale etc.;

 • e) consum pentru combaterea incendiilor;

 • f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa și de canalizare la spalatul rețelelor de apa și de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregătirea soluțiilor de reactivi chimici etc.

ART. 60

În vederea unei evidente mai ușoare și a creării premiselor luării unor decizii corecte și în timp real, este necesară preocuparea pentru crearea unei baze de date în format electronic, structurată pe următoarele domenii:

 • a) date constructive;

 • b) date tehnologice;

 • c) date de cost;

 • d) date asupra reparațiilor etc.

ART. 61

 • (1) Pentru lucrarile noi ce se vor executa dupa aplicarea prevederilor prezentului regulament, baza de date trebuie sa conțină următoarele caracteristici constructive și tehnologice:

 • a) material;

 • b) dimensiuni;

 • c) adancime de pozare;

 • d) anul realizării;

 • e) poziția și mărimea branșamentelor, hidrantilor, vanelor;

 • f) reparațiile executate;

 • g) presiunea de lucru;

 • h) presiunea maxima în sistem;

 • i) presiunea de încercare;

 • j) viteza apei;

 • k) secțiunea de control al calității apei etc.

 • (2) Pentru lucrarile ce au fost deja executate pana la aplicarea prevederilor prezentului regulament, operatorul se va preocupa de realizarea acestei baze de date.

ART. 62

Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poată fi apelate ușor, în vederea introducerii într-un model de calcul/verificare a rețelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date și coordonatele tridimensionale.

SECȚIUNEA a 2-a

Captarea apei

ART. 63

Apa de suprafata sau subterana, folosită ca sursa pentru sistemele de alimentare cu apa a localităților, trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

 • a) calitatea corespunzătoare categoriei de folosinta într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

 • b) debitul necesar asigurării unei distributii continue, avându-se în vedere variatiile zilnice și sezoniere ale necesarului de apa și tendinta de dezvoltare a localității (populație, edilitar).

ART. 64

 • (1) Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apa a localităților trebuie sa fie protejata impotriva activităților umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecție sanitară și controlul activităților poluante din teritoriul aferent.

 • (2) Stabilirea perimetrelor de protecție sanitară se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.

 • (3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate și construite astfel încât sa fie protejate contra siroirilor de ape și impotriva inundatiilor.

 • (4) Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public și al animalelor și trebuie sa fie prevăzute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei în cazul precipitatiilor atmosferice.

 • (5) Sursele de suprafata (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija autorităților abilitate, de activitățile umane neautorizate:

 • a) industrie poluanta;

 • b) depozite de deșeuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism și agrement;

 • c) depozitarea deșeurilor municipale.

 • (6) Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protecție sanitară vor fi avertizati în scris asupra restrictiilor de utilizare.

ART. 65

În cazul captarilor din subteran se vor urmări cel puțin:

 • a) nivelul apei în foraj;

 • b) reglarea debitului de apa extras din foraj, astfel încât sa nu fie antrenate particule de nisip și apa sa fie limpede;

 • c) variatia debitului captabil;

 • d) protecția contra inghetului;

 • e) efectuarea analizelor biologice.

ART. 66

În cazul captarii de suprafata se vor urmări cel puțin:

 • a) nivelul apei în zona captarii;

 • b) captarea apei prin priza, în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în funcție de construcția prizei de apa și de sursa de apa;

 • c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

 • d) funcționarea și manevrabilitatea stavilelor de închidere, gratarelor etc.;

 • e) variatia debitului de apa și caracteristicile calitative ale apei;

 • f) curatarea și prevenirea inghetarii apei la gratare;

 • g) curatarea periodică, conform procedurilor/instrucțiunilor tehnice, a gratarelor;

 • h) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priza;

 • i) măsurarea și înregistrarea continua a nivelului apei din rau sau lac și a debitului captat;

 • j) curatarea, conform procedurilor/instrucțiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu baraj de derivatie;

 • k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinătatea captarii;

 • l) calitatea apei.

ART. 67

Pentru reținerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării barelor gratarelor de către corpurile mari plutitoare și măsuri de combatere a zaiului și a ghetii.

ART. 68

Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grăsimi trebuie sa existe separatoarele de ulei montate înaintea deznisipatoarelor sau împreună cu acestea pe canale deschise de aductiune, dacă este necesar.

ART. 69

Sistemul de automatizare și control trebuie sa fie în funcțiune permanent și sa indice cel puțin:

 • a) starea de funcționare/rezerva/avarie a pompelor;

 • b) starea închis/deschis a vanelor;

 • c) nivelul/volumul apei;

 • d) presiunea apei.

ART. 70

Indiferent de tipul captarii, se vor urmări:

 • a) transmiterea eventualelor situații deosebite de exploatare, consemnate în registrul de exploatare, personalului din schimbul următor;

 • b) efectuarea analizelor de turbiditate;

 • c) citirea și transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;

 • d) anunțarea imediata a oricărei defectiuni de funcționare și încercarea, în limita competentelor, remedierii acesteia.

ART. 71

La statia de pompare se va urmări:

 • a) ca instalatia electrica sa respecte cerințele normativelor în vigoare;

 • b) ca la stațiile de pompare importante sa fie asigurata o sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica;

 • c) ca sistemele de protecție contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc. sa fie functionale, acestea vor fi verificate lunar și reparate numai de personal specializat;

 • d) controlul zilnic în ce privește zgomotul, vibratiile produse, durata de funcționare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagare etc.

ART. 72

 • (1) Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de către personal autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

 • (2) Principalii parametri de funcționare ai statiei de pompare vor fi înregistrați sistematic. Datele preluate și prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de apa, economicitatea functionarii statiei etc.

SECȚIUNEA a 3-a

Tratarea apei brute

ART. 73

 • (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condițiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea și natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protecția utilizatorilor impotriva agenților patogeni și impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.

 • (2) Instalațiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa permită 4 etape, prin care sa se realizeze un șir de bariere de îndepărtare a contaminarii microbiene:

 • a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie;

 • b) coagulare, floculare și sedimentare (sau flotare);

 • c) filtrare;

 • d) dezinfecție finala.

 • (3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanțe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare și predezinfectie trebuie exploatate în asa fel încât sa asigure o reducere finala de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei finale trebuie sa producă o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore și nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba.

 • (4) Dezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalațiile de tratare a apei care produc apa potabilă pentru localități și au ca sursa apa de suprafata, precum și în cazul folosirii surselor de profunzime.

 • (5) Dezinfectia apei se poate face cu substanțe clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie sa fie aleasă în asa fel încât sa asigure un timp de contact între apa și substanta dezinfectanta suficient pentru obținerea efectului scontat. De asemenea, trebuie sa existe posibilitatea controlului substanței dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfecție trebuie sa fie astfel încât valorile coliformilor totali și coliformilor fecali sa corespundă exigențelor din standardul național pentru apa potabilă.

 • (6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în rețeaua de distribuție, nu trebuie sa depășească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

ART. 74

 • (1) În cazul în care în treapta de predezinfectie de la intrarea în statia de tratare se introduce clor pentru împiedicarea dezvoltării planctonului, creșterea conținutului de bacterii, oxidarea substanțelor organice la apele cu conținut ridicat de substanțe organice și plancton sau la apele conținând bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmări influenta preclorarii în cazul existenței acizilor humici.

 • (2) La apele încărcate cu substanțe organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, microorganisme, plancton, ape colorate datorită materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus înainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

 • (3) În cazul apelor care conțin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizandu-se cu ozon.

ART. 75

Aerarea se realizează în cazul apelor cu conținut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat și în procesul de deferizare.

ART. 76

 • (1) Dezinfectarea, la apele care nu conțin materii organice sau substanțe chimice care formează cu clorul compuși cu gust și miros neplacut (în special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compusilor săi.

 • (2) În cazul apelor care conțin fenoli (dar nu și alți compuși organici ce pot da gust specific de balta), se utilizează peroxidul de clor în doze alese astfel încât sa se împiedice formarea în exces a cloritului de sodiu.

 • (3) Apa ce trebuie tratata pentru corectarea gustului, culorii și eliminarea anumitor micropoluanti, pentru distrugerea virusilor și oxidarea materiilor organice la cele cu conținut de fenoli, se dezinfecteaza utilizând ozonul în dozele prescrise. În rețelele de distribuție, după ozonizare trebuie facuta o clorinare cu doze reduse pentru controlul calității apei prin clorul rezidual.

 • (4) Pentru obținerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată astfel încât sa se asigure după filtrare turbiditati mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unități nefelometrice de turbiditate), conform legislației în vigoare.

ART. 77

Decantoarele trebuie sa asigure în timpul functionarii atingerea parametrilor proiectati, astfel:

 • a) sistemul de distribuție al apei brute trebuie sa asigure o repartizare uniforma a debitului între diferitele unități de decantoare și păstrarea stării de coeziune a flocoanelor din apa coagulata, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

 • b) spațiul de decantare trebuie sa asigure condițiile de depunere a suspensiilor pana la limita cerută a apei decantate, asigurând vitezele cat mai uniforme și impiedicand formarea curentilor de convectie;

 • c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie sa asigure o prelevare uniforma chiar și pe timp de inghet;

 • d) spațiul de sedimentare a namolului trebuie sa asigure acumularea volumului de namol rezultat între doua curatari, recomandandu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea namolului se realizează continuu;

 • e) sistemul de curatare a namolului trebuie sa asigure evacuarea namolului cu o concentrație cat mai mare, fără a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurându-se o funcționare complet automată, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului.

ART. 78

Pentru realizarea unei exploatări optime a instalațiilor de decantare trebuie data importanta reglarii parametrilor determinanți:

 • a) viteza de sedimentare a particulelor în suspensie;

 • b) vitezele de circulație a apei în secțiunea de decantare;

 • c) randamentul instalației reprezentat prin procentul de suspensii reținute din apa bruta.

ART. 79

Pentru buna funcționare a filtrelor, operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea:

 • a) condițiilor tehnologice și constructive cerute prin proiect pentru:

 • 1. calitatea materialului filtrant și a grosimii stratului;

 • 2. orizontalitatea și reglajul sistemului de drenaj;

 • 3. asigurarea intensitatii de spalare;

 • 4. corecta amplasare și functionalitatea clapetelor de admisie și a dispozitivelor de reglaj;

 • 5. etanseitatea armaturilor din instalații, în special a vanelor de pe conductele de apa de spalare și aer;

 • b) coagularii și decantarii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU;

 • c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite în funcție de:

 • 1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între doua spalari;

 • 2. numărul total de cuve;

 • 3. instalațiile de spalare;

 • d) respectării tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura:

 • 1. calitatea cerută efluentului;

 • 2. productivitatea maxima a instalației;

 • 3. consumul minim de apa de spalare și aer.

 • e) dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi și personal calificat.

ART. 80

Regulile generale după care trebuie sa funcționeze treapta de dezinfectare sunt:

 • a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandată utilizarea a doua trepte:

 • 1. treapta I - la intrarea în statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul și doza alegandu-se astfel încât sa nu rezulte compuși secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar, dacă aceștia apar, concentratia sa fie sub valorile admise;

 • 2. treapta a II-a - totdeauna pe apa limpezita având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentratia în agenți patogeni sub limitele prevăzute în normele legale;

 • b) tipul și doza de reactiv vor fi alese în funcție de tipul de materiale care alcătuiesc rețeaua, astfel încât calitatea apei nu trebuie sa se inrautateasca din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsa. În cazul golirii accidentale sau voite a rețelei trebuie sa se ia măsuri de spalare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei sa fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv și doza utilizata se face în funcție de:

 • 1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară utilizarea unor reactivi complementari;

 • 2. temperatura apei;

 • 3. pH-ul apei;

 • 4. modul și eficienta introducerii în apa a reactivului;

 • 5. prezenta unor substanțe ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare;

 • 6. capacitatea de a produce un volum redus de produși secundari nedoriti din cauza pericolului pentru sănătatea populației;

 • 7. asigurarea unei biostabilitati a apei furnizate;

 • 8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuie sa depășească valoarea maxima;

 • 9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari.

 • c) eficienta celorlalte trepte de tratare;

 • d) tipul de apa și protecția sanitară a acesteia, conținutul de substanțe organice și compuși ai azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul;

 • e) costul dezinfectarii în condițiile asigurării cerințelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, în treapta de dezinfecție, a sarcinilor ce trebuie și pot fi realizate în alte trepte de tratare.

SECȚIUNEA a 4-a

Transportul apei potabile și/sau industriale

ART. 81

Conductele ce transporta apa trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • a) sa asigure debitul proiectat de apa în secțiunea respectiva;

 • b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii și protecția spațiului invecinat;

 • c) sa reziste la toate presiunile de lucru din secțiunea respectiva;

 • d) sa păstreze calitatea apei transportate.

ART. 82

La aductiuni se vor realiza amenajările constructive și dotările cu echipamentele adecvate pentru măsurarea și înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor și a sistemului de control și colectare a datelor utilizând un sistem de control și achiziție de date (SCADA).

ART. 83

 • (1) În lipsa aparatelor de măsura, determinarea capacității de transport a aductiunii se face prin calcul.

 • (2) Determinarea capacității aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de aductiune care:

 • a) au același diametru;

 • b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor;

 • c) se cunoaște cota topografica a capetelor tronsoanelor;

 • d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori.

 • (3) Dacă se cunoaște diametrul conductei, distanta între doua secțiuni, cotele piezometrice ale secțiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizată în literatura de specialitate sau pusă la dispoziție de fabricantii conductelor.

ART. 84

În cazul în care aductiunea nu are în dotare un echipament de măsurare pentru presiune sau pentru debit și nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurându-se o precizie relativ buna.

ART. 85

Testarea rezistentei conductei la presiune se face după metodologia data în proiect, iar în lipsa acesteia se recomanda folosirea prescripțiilor din SR EN 805:2000.

ART. 86

 • (1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puțin săptămânal.

 • (2) Inspecția va fi facuta, de regula, de același personal, pentru a se obisnui cu detaliile și a putea sesiza diferențele de la un control la altul. Rezultatul inspecției se consemnează într-o fișa de inspecție al carei conținut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

 • a) întocmirii planului de întreținere și a executării lucrărilor necesare;

 • b) executării lucrărilor de reparatie, dacă este cazul;

 • c) avertizarii populației dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.;

 • d) luarea măsurilor asupra interventiilor neautorizate în zona de protecție sanitară.

 • (3) În timpul inspecției se verifica:

 • a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcționare, prezenta apei în cămin, anunțându-se echipa de intervenție pentru scoaterea apei din cămin și eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.;

 • b) supratraversarile: starea structurii de rezistenta, tendinta raului de erodare a malurilor, suprafețelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea caii de acces, starea termoizolatiei/hidroizolatiei etc.;

 • c) starea suprafeței de teren asigurata ca zona de protecție sanitară: depozite de deșeuri necontrolate, folosirea substanțelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.;

 • d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcției, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecție etc.);

 • e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii;

 • f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă exista; în statie se va intra numai pe baza unei autorizații de acces emise în acest sens;

 • g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa în vederea controlului asupra calității. Probele de apa potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate și, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calității apei, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 87

Când exista mijloace de măsurare a parametrilor de funcționare, valorile acestora vor fi notate în fișa, iar persoana în a carei grija intra supravegherea tehnologică a sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei și eventual va solicita cercetări mai amanuntite.

ART. 88

Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea în supravegherea aductiunilor a unui personal angajat care sa locuiască în zona pentru a evita deplasarile lungi; în caz contrar, vor fi puse la dispoziție mijloace de transport. în cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare și personal permanent.

ART. 89

Lucrările de întreținere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecției sau după un plan anual de întreținere, astfel:

 • a) se verifica și se corecteaza functionalitatea tuturor armaturilor, căminelor: semestrial;

 • b) se curata și se inierbeaza zonele de protecție sanitară: anual;

 • c) se etanseaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversari, elemente de semnalizare: anual;

 • d) se verifica subtraversarile de drumuri naționale și cai ferate: săptămânal;

 • e) se verifica stabilitatea pământului pe traseu și eventualele tasari: lunar;

 • f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane;

 • g) se detecteaza eventuale bransari neautorizate: lunar;

 • h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;

 • i) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.): după caz.

ART. 90

Lucrările de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate și se vor efectua lucrări de întreținere, în special înaintea sezonului friguros și după acesta; înainte, pentru curatare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecție, montarea elementelor de protecție, și după, pentru refacerea taluzurilor în urma efectului ghetii, verificarea modului de funcționare, eliminarea vegetatiei care impiedica o buna curgere etc.

ART. 91

Pentru cunoașterea performantelor functionale ale aductiunii și rețelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.

ART. 92

 • (1) În funcție de întindere și importanta, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul și presiunea în secțiunea de control.

 • (2) Aductiunea trebuie verificata prin debitul cu care alimentează rezervorul, masurandu-se local debitul și presiunea în secțiunile de control, și prin compararea valorilor obținute cu valorile din schema generală de funcționare a sistemului.

 • (3) Pentru realizarea unui bilanț al apei și pentru a avea o evaluare generală a eficientei sistemului, se va determina mărimea pierderii de apa din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane.

 • (4) Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii în secțiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea în evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune.

ART. 93

Pierderile de apa admisibile pentru o aductiune trebuie sa se situeze la valori sub 5% din cantitatea de apa intrata în sistem.

SECȚIUNEA a 5-a

Inmagazinarea apei

ART. 94

 • (1) Construcțiile pentru inmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor și alimentarea rețelei în situația unor indisponibilitati apărute la captare sau a conductei de aductiune.

 • (2) În unele cazuri, construcțiile pentru inmagazinarea apei pot îndeplini și funcții de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi și apa pentru realizarea unei dezinfectari în bune condiții, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc.

 • (3) În cazul în care apa este inmagazinata și stocata într-o construcție care cuprinde mai mult de un singur compartiment și fiecare compartiment are intrare și ieșire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcția constituie rezervor de inmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcția constituie rezervor de inmagazinare individual.

ART. 95

 • (1) În rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena și curata, sa fie lipsită de microorganisme, paraziti sau substanțe care, prin număr ori concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană și sa îndeplinească cerințele minime prevăzute în legislația în vigoare.

 • (2) Apa potabilă este considerată sanogena și curata dacă în proba prelevata la ieșirea din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli și streptococi fecali sunt cele prevăzute în legislația specifica și dacă rezultatele determinarilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 96

Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sa asigure prelevarea și analizarea saptamanala a unei probe de apa de la ieșirea din fiecare rezervor de inmagazinare în funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C și la 37 grade C, turbiditate și dezinfectantul rezidual.

ART. 97

Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apa potabilă inmagazinata care sa acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a prelucrării și livrării în stațiile de tratare.

ART. 98

Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aibă posibilitatea de evacuare a apei de spalare și sa aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

ART. 99

Spalarea, curatarea și dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii la un interval de 12 luni(1 an) ori de câte ori este necesar, iar materialele și substantele de curatare și dezinfecție trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire.

ART. 100

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate și întreținute, astfel încât sa nu permită contaminare din exterior.

ART. 101

Materialele de construcție, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalațiilor de tratare a apei pentru potabilizare și rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire în acest scop.

ART. 102

Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie sa fie sigilată în poziția închis și se poate deschide numai la dispoziția organelor de paza contra incendiilor.

ART. 103

Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea, căile de acces, pierderile de apa etc. și va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei și debitul vehiculat.

ART. 104

Operatorul, care asigura serviciul de alimentare cu apa din sistemul de alimentare cu apa și de canalizare, va asigura protecția calității apei în rețelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de inmagazinare, și o va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursa și în rețele se va efectua, după luarea măsurilor de spalare și dezinfecție necesare, ori de câte ori intervin lucrări de inlaturare a avariilor.

SECȚIUNEA a 6-a

Distribuția apei potabile și/sau industriale

ART. 105

 • (1) Autoritățile administrației publice locale trebuie sa asigure condițiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apa.

 • (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiții contractuale și cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare.

ART. 106

 • (1) Părțile componente ale unui bransament sunt:

 • a) o construcție numita cămin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau privat, vizibila și accesibila, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia;

 • b) priza de apa reprezentând punctul de racordare la rețeaua de distribuție a apei;

 • c) o conducta de bransament care se leagă la rețeaua publica de distribuție;

 • d) armatura (vana) de concesie;

 • e) contorul de bransament care asigura măsurarea debitului de apa furnizată;

 • f) armatura (vana) de închidere. Delimitarea dintre rețeaua publica de alimentare cu apa și rețeaua interioară de distribuție aparținând utilizatorului o constituie:

 • a) căminul de bransament, respectiv contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie;

 • b) vana de concesie, in cazul in care bransamentul nu este contorizat, iar vana este montata la o distanta de max. 1-2 m de limita de proprietate.

 • c) limita de proprietate a imobilului, in cazul in care bransamentul nu este prevazut cu vana de concesie sau daca aceasta este montata la o distanta mai mare de 1-2 m de limita de proprietate, in interiorul proprietatii.

 • (2) Bransamentul pana la contor, inclusiv căminul de bransament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

 • (3) Căminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula la 1-2 m în exteriorul sau interiorul acesteia. In functie de situatia concreta din teren (lipsa spatiu, conditii pozare bransament, etc.), se poate stabili si un alt amplasament care se va preciza prin avizul definitiv al operatorului.

ART. 107

 • (1) Toți utilizatorii care au instalații de utilizare a apei ce se pot conecta din punct de vedere tehnic direct la sistemul public de alimentare cu apa vor avea acces de bransare la rețelele sistemului de alimentare cu apa în condițiile legii și ale prezentului regulament.

 • (2) Un utilizator trebuie sa aibă, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente admițându-se în cazuri speciale.

ART. 108

 • (1) Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la rețelele de alimentare cu apa se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuție. Proiectul de executie va fi elaborat de proiectantii agreati de operator.

 • (2) Eliberarea avizului se realizează în doua faze, și anume:

 • a) avizul de bransare de principiu, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire - cuprinde datele generale privind posibilitățile și condițiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor de către un proiectant autorizat;

 • b) avizul de bransare definitiv - prin care se insusesc soluțiile tehnice adoptate de proiectant prin documentatia de execuție. Documentația anexată la cererea pentru avizul definitiv va conține:

 • 1. memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea la rețeaua de alimentare cu apa;

 • 2. plan de situatie (scara 1:500), pe care este evidentiat traseul bransamentului, respectiv al extinderii retelei de apa (unde este cazul);

 • 3. detalii de executie camin de apometru, priza de apa, montaj aparat de masura, montaj hidranti, etc);

 • 3. aviz de principiu (copie);

 • 4. program de control al lucrarilor;

 • 5. deviz estimativ al lucrarii.

 • (3) Operatorul are obligația de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentației complete. În cazul în care în momentul depunerii documentației aceasta nu este completa, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentației cu documentele care lipsesc, completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum și data la care s-a depus documentația incompleta.

ART. 109

 • (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a branșamentelor de apa, se va face după obținerea autorizației de construire eliberate de autoritatea administrației publice locale, autorizație care va avea la baza avizul definitiv al operatorului.

 • (2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) și în clădiri, în general în subsoluri, cat mai aproape de limita de proprietate, cu condiția asigurării de către utilizator a securității în funcționare și a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care sa definească drepturile și îndatoririle fiecărei părți în aceasta situație.

 • (3) Darea în funcțiune a bransamentului de apa si/sau conductei de distributie se va face după efectuarea probelor de presiune si recepționarea lucrarilor. Punerea în funcțiune a bransamentului se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator și utilizator, în termenul prevăzut în contract

 • (4) Realizarea de bransamente fără avizul operatorului este considerată clandestina și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cat și pentru executantul lucrării. In acest caz operatorul va proceda la desfiintarea de urgenta a lucrarilor executate fara respectarea prevederilor legale, utilizatorul nebeneficiind de dreptul de a fi somat sau notificat in prealabil.

 • (5) Recepția și preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizează conform legislației în vigoare.

 • (6) Întreținerea, reparațiile și înlocuirea totală sau parțială a bransamentului aparținând sistemului, precum și a caminului de bransament sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

ART. 110

Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a caminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare comunitara. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, in limita fondului alocat de autoritatile publice locale, judetene sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara.

ART. 111

Lucrările de întreținere la rețeaua de distribuție constau în:

 • a) verificarea stării și integritatea hidrantilor și remedierea imediata a deficiențelor: capacele de protecție, pierderea de apa, intervenția neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual starea de funcționare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurta de timp: săptămânal;

 • b) verificarea stării căminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cămin și înlocuirea imediata cu capace mai sigure, starea interioară a caminului (are apa, are deșeuri, are legături neautorizate, construcția este intreaga, dacă scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite etc.);

 • c) verificarea căminelor de bransament: integritate, starea contorului de apa, funcționarea și eventual citirea contorului, prezenta apei în cămin (se anunta echipa de intervenție pentru scoaterea apei din cămin și eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere, daca defectiunea a aparut in reteaua publica.

 • d) montarea indicatoarelor rutiere și a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce se găsesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte, după caz;

 • e) operatorul va verifica lunar la notificarea prealabila a autoritatii publice locale ca, după refacerea caii de circulație executate conform programului de executie lucrari comunicat anual (inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al operatorului), capacele sa fie la cota noii cai de rulare; neregulile semnalate sau constatate vor fi raportate autoritatii publice locale in vederea alocarii fondurilor necesare executarii lucrarilor de ridicare la cota a capacelor. Operatorul nu poate fi tinut a executa aceste lucrari in situatia in care autoritatea locala interesata nu aloca fonduri suficiente executarii lucrarilor si daca rutele ce trebuiesc verificate de operator nu fac parte din programul anual comunicat.

 • f) curatarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea părților metalice;

 • g) verificarea funcționarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii și ventilelor de aerisire;

 • h) controlul pierderilor de apa; integral, la cel puțin 2 ani pentru rețelele de distribuție;

 • i) depistarea branșamentelor fraudulos executate: semestrial;

 • j) înlocuirea contoarelor de apa defecte, care funcționează în afară clasei de precizie sau pentru verificarea metrologica periodică;

 • k) asigurarea stării normale de funcționare a nodurilor în care se preleveaza probe pentru urmărirea calității apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar;

 • l) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid în funcție de indicațiile organelor sanitare de inspecție, sau acolo unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc.);

 • m) verificarea debitului și presiunii la bransamentul utilizatorului, în secțiuni caracteristice;

 • n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de funcționare cunoscute; săptămânal.

ART. 112

Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de siguranta functionarii, vor fi sistematizate și vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcției.

ART. 113

Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fata de calea de circulație, în sistemul național de referinta și vor fi pregătite pentru sistemul GIS.

ART. 114

 • (1) În cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depășește 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului prin grija operatorului in limita fondurilor puse la dispozitie de autoritatea publica locala.

 • (2) O procedura similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecție a capatului de sus al tijei de manevra a vanelor ingropate în pământ.

ART. 115

Atunci când instrucțiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut implicații asupra calității apei, se face spalarea, spalarea și dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din rețea sau a întregii rețele.

 • (2) Viteza apei utilizate la spalare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s.

 • (3) Dezinfectarea se face cu apa clorata cu circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce prin pompare printr-un hidrant pana se umple, pastrandu-se plină minimum 24 ore, după care se goleste și se spala minimum 1 ora cu apa pana când analiza de apa rezultată este buna, iar autoritatea sanitară da aviz de punere în funcțiune a circuitului.

 • (4) Pentru siguranta, populația trebuie avertizata și anunțată când la bransament apa nu îndeplinește condițiile de potabilitate.

 • (5) Spalarea și dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcțiune, iar personalul de intervenție va fi instruit și dotat cu masca de protecție contra scaparilor de clor.

 • (6) Cu ocazia spalarii se verifica și etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.

ART. 116

Reparațiile se vor face în concordanta cu procedura de lucru în funcție de:

 • a) tipul de material;

 • b) tehnica de lucru propusă și stabilită prin procedura;

 • c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

 • d) posibilitățile și consecințele izolarii tronsonului avariat;

 • e) asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, școli, agenți economici la care întreruperea apei poate fi grava);

 • f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzand de condițiile meteorologice și de starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.;

 • g) existenta avizului Inspectoratului pentru situații de urgenta sau serviciului comunitar pentru situații de urgenta, inclusiv a organelor de poliție, dacă se perturba traficul în zona;

 • h) existenta unei autorizații de construire, conform prevederilor legale.

ART. 117

Cu ocazia oricărei reparații, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menținerea lor în circuit.

ART. 118

 • (1) În caz de golire a conductei trebuie acordată o atentie sporită modului de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conducta, ceea ce poate face posibila aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia și apariția pericolului unor îmbolnăviri la utilizator.

 • (2) Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatura care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai inalta de pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis pana la reumplerea conductei cu apa.

 • (3) Dacă fenomenul de vacuum pe conducta se produce în mod curent pe un tronson oarecare, atunci vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziție și capacitate).

ART. 119

Hidrantii avariati trebuie înlocuiți cu alți hidranti incercati pe bancul de proba, întrucât produc o pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fără vana de izolare, se va analiza soluția introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vana amplasata direct în pământ.

ART. 120

 • (1) În cadrul lucrărilor de reparații se poate include și operațiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în rețea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apa din rețea.

 • (2) Utilizarea metodei nu înlocuiește soluția de montare a pompelor cu turatie variabila.

ART. 121

Pentru realizarea branșamentelor noi se recomanda folosirea unui procedeu care sa permită realizarea acestuia fără oprirea apei în conducta.

ART. 122

Toate lucrările de reparații se vor încheia prin realizarea a doua operațiuni:

 • a) elaborarea unui document care sa cuprindă operațiunile efectuate, acesta intrand în documentația tehnica a cărții de construcții la capitolul rețea sau aductiune, după caz;

 • b) întocmirea unei calculatii a costurilor lucrării care va fi pastrata în documentația de referinta a tronsonului respectiv de rețea.

ART. 123

La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea acestuia făcându-se în condițiile stabilite de proiectant și normele ISCIR.

ART. 124

Pentru realizarea unei exploatări eficiente a rețelei de distribuție a apei, este necesară dezvoltarea unui sistem care sa permită transmiterea informațiilor în timp real din sistem și interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul unui sistem de automatizare.

ART. 125

Principalele marimi controlate trebuie sa fie:

 • a) starea de funcționare/rezerva/avarie a pompelor;

 • b) starea închis/deschis a vanelor;

 • c) nivelul/volumul apei în rezervor;

 • d) presiunea apei în rețeaua de distribuție, în noduri reprezentative (noduri unde o variatie a presiunii se face cu o modificare importanta a debitului) etc.

ART. 126

 • (1) Pentru eficientizarea activității, operatorul trebuie sa aibă un dispecerat prin care se va coordona intreaga activitate de operare și va fi asigurata corelarea informațiilor date de aparatele de măsura, cu lucrările de intervenție în rețea și cu sesizările făcute de utilizatori.

 • (2) Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informațiilor, asistat de un program de calculator performant și dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematica a datelor într-o baza de date, sa poată fi ușor exploatate pentru informații curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.

 • (3) În cadrul dispeceratului trebuie sa se poată depista problemele legate de distribuția apei, prin compararea datelor măsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioară de exploatare, realizandu-se un control mai riguros în zona, astfel încât sa se poată măsura volumul de apa cerut de utilizatori și identifica zonele cu pierderi mari de apa.

ART. 127

 • (1) Măsurarea debitelor pe rețeaua de distribuție se poate face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apa, putându-se folosi un debitmetru portabil.

 • (2) În lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenta decalajelor între citirea contoarelor de bransament, dacă toate bransamentele sunt contorizate.

 • (3) În toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe rețele.

ART. 128

 • (1) În cazul unor rețele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care sa se determine comportarea rețelei fata de calitatea și cantitatea de apa introdusă în rețea, precum și stabilitatea biologica a apei în condiții reale.

 • (2) Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea rețelei, creșterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau creșterea calității apei introduse în rețea, concomitent cu reabilitarea rețelei.

ART. 129

Proba de presiune se va face după o metodologie similară cu cea utilizata la aductiuni.

ART. 130

Pentru eficientizarea activității de distribuție a apei, se va da o atentie deosebita monitorizarii și reducerii pierderilor de apa, mai ales în cazul utilizării unei surse de apa sarace, dacă solul este sensibil la inmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).

ART. 131

La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apa se va face comparatia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care sa fie adusă cantitatea de apa pierdută.

ART. 132

Strategia controlului pierderilor de apa se structureaza în următoarele etape:

 • a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

 • b) organizarea controlului și analiza sistematica a pierderilor;

 • c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

 • d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate;

 • e) evaluarea continua și controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

 • f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic și economic pana la care remedierea defectiunilor trebuie facuta.

ART. 133

La rețelele alimentate gravitațional reducerea presiunii în rețea, pentru micșorarea pierderilor de apa prin neetanseitati, se poate face prin:

 • a) montarea pe conducte, în poziție convenabila, a unor vane reductoare de presiune, care sa asigure o presiune prestabilita în zona aval de secțiune;

 • b) manevrarea zilnica a vanelor normale, cu precautia necesară pentru a nu se forma vacuum ca urmare a închiderii bruste a acestora;

 • c) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor și adoptarea de măsuri similare (reglare de vane) în secțiuni depărtate de secțiunea controlată.

ART. 134

În cazul rețelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii în rețea se poate face:

 • a) prin modificarea debitului în cazul pompelor cu turatie variabila, referinta fiind luată de la nodul de rețea sensibil la modificarea debitului;

 • b) prin scoaterea sau introducerea în funcțiune a pompelor cu turatie constanta, pe baza experienței de exploatare, având în vedere un consum zilnic aproape constant;

 • c) prin alegerea unor diametre ale conductelor, astfel încât, la modificarea presiunii, ritmul de scădere sa se propage cat mai uniform în rețea;

 • d) prin refacerea rețelei, acolo unde este cazul, în sensul asigurării unei presiuni de baza pentru clădirile cu înălțime mai mica și mărirea acesteia la clădirile înalte prin statie de pompare cu hidrofor, pompe cu turatie variabila etc.

ART. 135

Prelucrarea sistematica a valorilor obținute din controlul pierderii de apa se va concretiza prin stabilirea de proceduri legate de:

 • a) comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale;

 • b) durata reală de viata a unor materiale și a tipurilor de imbinari;

 • c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a rețelelor;

 • d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei rețelei;

 • e) valori de comparat cu realizari din alte localități/tari;

 • f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.

ART. 136

 • (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul sau.

 • (2) Montarea apometrelor se va face la toți utilizatorii ca o obligație a operatorului, pana la data de 21 martie 2009, pe baza unui program de contorizare stabilit si finantat de autoritatea administrației publice locale.

 • (3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevăzută la alin. (2), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociațiilor de dezvoltare comunitara, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are prevăzută aceasta investiție, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.

 • (4) Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu aceasta destinație, prevăzute în bugetele locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitara, aprobate potrivit legii, și transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiții stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăși consumul stabilit în regim pausal.

 • (5) Cantitățile efective de apa furnizate si facturate de catre operator se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de bransament.

 • (6) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de măsura, pana la montarea acestora, conform prevederilor de la alin. (2), stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apa în sistem pausal.

 • (7) Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.

CAP. V

Serviciul de canalizare

SECȚIUNEA a 1-a

Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 137

 • (1) Autoritățile administrației publice locale trebuie sa asigure condițiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la serviciul de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (2) Dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiții contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare.

ART. 138

 • (1) Delimitarea dintre rețeaua publica de canalizare și instalatia interioară de canalizare aparținând utilizatorului este căminul de racord.

 • (2) Părțile componente ale unui racord sunt:

 • a) o construcție numita cămin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul și întreținerea racordului, fiind vizibila și accesibila;

 • b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea rețelei și care permite totodată racordarea la rețeaua de canalizare aparținând utilizatorului;

 • c) o conducta de racordare, situata între căminul de racord și rețeaua publica de canalizare;

 • d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitand legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

 • (3) Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparține rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

ART. 139

 • (1) Pentru a nu se produce inundarea imobilelor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a rețelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua de canalizare si vor fi prevazute cu vane si clapeti contra refularii. Montajul vanelor si clapetilor fiind in sarcina utilizatorului.

 • (2) Căminul de racord nou construit se amplaseaza astfel:

 • a) la 1-2 m fata de clădire, la imobilele fără curte și fără împrejmuire;

 • b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);

 • c) la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă;

 • d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clădire și canalul public este mai mica de 3 m.

ART. 140

Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților este permisă numai dacă prin aceasta:

 • a) nu se degradeaza construcțiile și instalațiile rețelelor de canalizare și ale statiilor de epurare;

 • b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;

 • c) nu se aduc prejudicii igienei și sănătății publice sau personalului de exploatare;

 • d) nu se perturba procesele de epurare din stațiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;

 • e) nu se creează pericol de explozie;

 • f) nu afectează calitatea apelor uzate și pluviale din sistemul de canalizare.

ART. 141

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului și numai a următoarelor categorii de ape uzate:

 • a) ape uzate menajere;

 • b) ape uzate industriale;

 • c) ape uzate orășenești;

 • d) ape pluviale;

 • e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.

ART. 142

 • (1) Orice utilizator care dorește sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depună la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însoțită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zona la scara de 1:500 și actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar.

 • (2) La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziție date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor și compoziției apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarile localităților.

ART. 143

Pentru orice modificări privind debitul și/sau calitatea apelor uzate, evacuate în rețelele de canalizare ale localităților de către operatorii economici, ca urmare a extinderii capacităților de producție, a modificării tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, utilizatorul are obligația de a cere un nou aviz de racordare, de a obține avizul inspectoratului de sănătate publica și avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligația sa modifice contractul de furnizare.

ART. 144

 • (1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare intercomunala. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, in limita fondurilor alocate de autoritatea publica locala.

 • (2) Legatura realizată între căminul de racordare și rețeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele pluviale, este în sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea și lucrările de racord trebuie sa fie executate în condiții de etanseitate.

ART. 145

În vederea eliberării avizului de racordare, operatorul:

 • a) va analiza cantitățile și incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelatie cu capacitatea rețelelor de canalizare existente în zona de amplasament și a instalațiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata;

 • b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă rețeaua/rețelele de canalizare și instalațiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiții, indicând amplasamentul căminelor de racord și, dacă este necesar, necesitatea montarii unor stații de preepurare;

 • c) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare, amana emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuția racordului necesita realizarea unei redimensionari a rețelei de canalizare sau a instalațiilor de epurare existente, în funcție de strategia de dezvoltare a rețelelor sistemului de canalizare stabilită de autoritatea administrației publice locale;

 • d) eliberează avizul de racordare definitiv, specificand:

 • 1. debitele și concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în secțiunea de control;

 • 2. eventualele restrictii de evacuare în anumite ore sau situații;

 • 3. măsuri de uniformizare a debitelor și concentratiilor substanțelor poluante conținute;

 • 4. obligația utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalațiile proprii, care pot perturba buna funcționare a sistemului de canalizare.

ART. 146

Operatorul are obligația de a elibera avizul definitiv de racordare în maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete. În cazul în care în momentul depunerii documentației aceasta nu este completa, operatorul, în termen de maximum 10 zile, va solicita în scris completarea documentației cu documentele lipsa, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum și data la care s-a depus documentația incompleta.

ART. 147

 • (1) Înainte de orice racordare la rețelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea execuției instalațiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalații de canalizare interioară ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât sa fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare și compatibilitatea celor doua rețele.

 • (2) Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalații care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apa potabilă sau industriala, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în rețeaua de evacuare.

ART. 148

(1) Pentru controlul calității apelor deversate în rețeaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici care desfășoară activități în urma cărora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control /reprezentantilor operatorului abilitati sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat/acreditat.

 • (2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

 • (3) Cand din analiza rezulta ape necorespunzatoare calitativ conditiilor impuse prin acordul de preluare, anexa la avizul de principiu si anexa la contract, aceasta se repeta ori de cate ori este nevoie pana la incadrarea in limitele legale, iar costurile vor fi suportate de beneficiarul serviciului de canalizare.

ART. 149

 • (1) Recepția și preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislației în vigoare.

 • (2) Întreținerea, reparațiile și înlocuirea totală sau parțială a racordurilor aparținând sistemului, precum și a caminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. Pentru caminele de racord apartinand agentilor economici obligatia intretinerii corespunzatoare a caminului de racord apartine utilizatorului.

 • (3) În cazul în care apar unele deteriorări ale rețelelor, inclusiv cu efecte asupra terților, și se dovedește ca acestea se datorează neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situației sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

ART. 150

Apele uzate provenite de la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicală și veterinara, de la unitățile de ecarisare, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care, prin specificul activității lor, produc contaminare cu agenți patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate în rețelele de canalizare ale localităților numai cu respectarea următoarelor măsuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de către inspectoratele de sănătate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorului care are în administrare și exploatare rețeaua de canalizare și statia de epurare a localității:

 • a) la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecție a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislației sanitare în vigoare;

 • b) la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice și la celelalte unități menționate, realizarea măsurilor de dezinfecție/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislației sanitare în vigoare.

ART. 151

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele și normativele în vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în rețeaua de canalizare ape uzate care în secțiunea de control conțin:

 • a) materii în suspensie ale căror cantitate, mărime și natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stanjenesc curgerea normală;

 • b) substanțe cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate rețelele de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate din localități;

 • c) substanțe de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor și statiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

 • d) substanțe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a statiei de epurare;

 • e) substanțe cu grad ridicat de periculozitate;

 • f) substanțe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului înconjurător;

 • g) substanțe colorante ale căror cantități și natura, în condițiile diluarii realizate în rețeaua de canalizare și în statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa în care se evacueaza apele epurate;

 • h) substanțe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

 • i) substanțe organice greu biodegradabile, în cantități ce pot influenta negativ procesul de epurare a treptei biologice.

ART. 152

 • (1) În cazul în care în localitate exista un sistem public de canalizare, toți utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu bransament propriu, au obligația de a deversa apele uzate provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator numai în rețeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Utilizarea altor forme de canalizare a apelor uzate va atrage raspunderea materiala si contraventionala a utilizatorului.

 • (2) Utilizatorii care se alimentează cu apa din rețeaua de distribuție sau din surse proprii și care sunt amplasati în zone unde nu exista rețele de canalizare au obligația dotării cu bazine etanse vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locală, construite și exploatate în condițiile impuse de autoritățile de mediu și gospodărire a apelor competente. Vidanjarea și evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de către operatorul serviciului de canalizare, fie de către alți agenți economici autorizați, care au obținut în prealabil avizul operatorului privind locul și condițiile tehnice de descărcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

 • (3) Vidanjarea este interzisă în zonele în care exista realizat un sistem public de canalizare, dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare și s-a angajat ca va realiza racordul. Executia de catre un agent economic autorizat a acestei activitati constituind contraventie pentru sanctionarea careia vor fi aplicabile dispozitiile art. 263 din prezentul regulament.

ART. 153

 • (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligația de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel încât la deversarea în rețeaua de canalizare sa respecte indicatorii consemnati în avizul de racordare si acordul de preluare.

 • (2) În cazul în care apele uzate depășesc incarcarile avizate de operator sau de organele de gospodărire a apelor competente, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, a penalitatilor calculate pentru depasirea concentratiilor maxime admise de poluanti din apele uzate deversate, precum și a valorii eventualelor pagube produse atât operatorului, cat și terților.

 • (3) Operatorul poate efectua în secțiunea de măsura prelevări de probe și controale în prezenta sau dupa caz in lipsa utilizatorului atunci cand acesta nu da concursul invitatiei reprezentantilor operatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în rețeaua de canalizare au calitățile stabilite în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare, acordul de preluare sau avizele operatorului ori autorităților de gospodărire a apelor competente.

 • (4) Proba prelevata din secțiunea de măsura va fi reprezentativa și suficienta cantitativ, astfel încât sa poată fi supusă analizelor fizico-chimice și biologico-bacteriologice, astfel:

 • a) o treime va fi analizata prin grija operatorului;

 • b) o treime prin grija utilizatorului;

 • c) o treime va fi sigilată atât de operator, cat și de utilizator, constituind proba-martor, și va fi pastrata de una dintre cele doua părți în astfel de condiții încât sa permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părți, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele doua părți. In situatia in care partile nu convin cu privire la gestionarea probei martor si a laboratorului autorizat(acreditat), agreat aceasta proba nu poate fi valorificata de catre nici una dintre parti in scopul contestarii rezultatelor de laborator obtinute de operator. In acest fel fiind sanctionata lipsa de diligenta a partilor contractante.

ART. 154

 • (1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în secțiunea finala a colectorului principal, la intrarea în statia de epurare, pentru cunoașterea debitului introdus în statie.

 • (2) Pentru cunoașterea capacității reale de transport și depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fără contoare, masurand viteza și secțiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care țin cont de:

 • a) panta colectorului între cămine succesive;

 • b) nivelul apei în cămine;

 • c) diametrul colectorului.

ART. 155

În vederea depistarii zonelor în care apar infiltratii în cantități mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).

ART. 156

Pentru cunoașterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relatiei dintre înălțimea apei în cămin/canal și debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor în timpul exploatării.

ART. 157

Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la recepția lucrării, indicandu-se și valoarea pierderii admisibile de apa.

ART. 158

Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilită în instrucțiunile tehnice, a colectoarelor canalizarii de către personal calificat, care va verifica periodic următoarele elemente constructive ale rețelei de canalizare:

 • a) existenta și înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

 • b) existenta gratarelor la gurile de scurgere;

 • c) existenta denivelarilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;

 • d) existenta resturilor de pământ de pe strada, resturi care pot ajunge în canalizare;

 • e) după fiecare ploaie, baltirea apei la rigola sau în dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii sau pozitionarii prea sus a acesteia;

 • f) funcționarea deversoarelor;

 • g) funcționarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cat și la rețeaua în sistem divizor;

 • h) existenta mirosului neplacut, caracteristic fermentării namolului, lângă gurile de scurgere sau cămine;

 • i) calitatea apelor uzate deversate în rețea de agenții economici;

 • j) prezenta vietuitoarelor în rețeaua de canalizare;

 • k) funcționarea statiilor de pompare.

ART. 159

O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin:

 • a) verificarea stării căminelor și camerelor de intersectie;

 • b) verificarea nivelului apei în căminele de intersectie;

 • c) verificarea nivelului apei și a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;

 • d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra rețelei: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.;

 • e) verificarea cantității și calității apelor uzate în secțiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de vărsare în emisar.

ART. 160

Principalele lucrări de întreținere ce trebuie executate sunt:

 • a) verificarea și înlocuirea capacelor de cămine și a grătarelor la gurile de scurgere la termenele si in condițiile stabilite in cuprinsul contractului de delegare de gestiune.

 • b) corectarea cotei ramelor și capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătățirii caii sau în urma tasarilor diferențiate, daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului in momentul acceptarii retelei in zona drumului ;

 • c) spalarea colectoarelor;

 • d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat și cimentat;

 • e) scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere;

 • f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;

 • g) curatarea bazinelor de retenție;

 • h) înlocuirea gratarelor prevăzute pe rețea;

 • i) asigurarea căilor de acces la rețea și la toate secțiunile de prelevare de probe;

 • j) desființarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.

ART. 161

 • (1) Spalarea colectoarelor va începe din secțiunea amonte și se continua pana la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt și dacă nu intra pământul în acesta.

 • (2) Dacă în colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat rădăcinile pomilor existenți în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocarii acestuia, urmând ca, prin decopertare, sa se taie rădăcinile și din exterior și sa fie refăcute imbinarile și tuburile defecte. C/val. lucrarilor vor fi suportate de catre cel care a procedat la plantarea de pomi in zona de protectie a colectorului.

 • (3) În toate cazurile este recomandată inspecția cu camera TV montata pe robot specializat, iar rezultatul vizualizarii va fi arhivat, după compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta pentru deciziile ulterioare.

ART. 162

 • (1) Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apa de mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând ca tehnologia de curatare sa asigure condițiile necesare astfel încât personalul de deservire sa nu între în contact direct cu apa murdara din colector.

 • (2) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele rețele la care, datorită construcției, căminele de inspecție nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici și servesc doar pentru inspecția cu mijloace de televiziune în circuit închis.

ART. 163

O atentie specială va fi acordată subtraversarilor, sifonarii rețelei de canalizare, marcandu-se nivelul apei în căminul amonte, în perioada când funcționarea este normală, la debitul maxim, și va fi verificat acest nivel periodic săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 164

Spalarea unui tronson important de canalizare poate începe după ce au fost luate măsuri adecvate la statia de epurare, care sa țină cont de aportul mare de namol în apa uzata, care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.

ART. 165

Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al raului, verificandu-se:

 • a) stabilitatea construcției gurii de vărsare;

 • b) tendinta raului, la ape mici, de îndepărtare fata de gura de vărsare;

 • c) tendinta raului de blocare a gurii de vărsare;

 • d) tendinta raului de spalare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată, dacă este cazul.

ART. 166

Canalul de ocolire care reprezintă și preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie funcțional și accesibil tot timpul.

ART. 167

Se va da o atentie deosebita comportării statiei de pompare pe durata ploilor ce depășesc frecventa normală, asigurându-se accesul la statie în orice situație. Se va verifica funcționarea preaplinului și efectul punerii sub presiune a rețelei, în amonte.

ART. 168

 • (1) Electropompele vor trebui sa aibă echipamente de măsura pentru parametrii de funcționare, debit, presiune, curent și tensiune de alimentare, putere absorbită etc.

 • (2) Sunt aplicabile totodată prevederile art. 71 și art. 72.

ART. 169

Gratarele vor fi curatate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în saci și evacuate.

ART. 170

Stațiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele montate și vor avea sursa dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai mare decât debitul colectat în mod normal.

ART. 171

Pentru lucrările efectuate este necesar ca:

 • a) sa se lucreze numai cu personal calificat;

 • b) personalul sa aibă echipament de protecție și de munca adecvat;

 • c) sa fie asigurate condițiile necesare de prevenire a accidentelor de munca;

 • d) în cazul intervenției la colectoare în funcțiune, durata de intervenție sa fie cat mai mica, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

ART. 172

Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:

 • a) reasezarea corecta a capacelor căminelor;

 • b) înlocuirea capacelor sparte/furate și a gratarelor la gurile de scurgere;

 • c) repararea scarilor de acces în cămine;

 • d) repararea lucrărilor la bazinele de retenție;

 • e) întreținerea sistemului de măsurare permanenta a debitelor.

ART. 173

 • (1) Racordarea de noi utilizatori la rețea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, respectând prevederile art. 139, 142, 145 și 149.

 • (2) Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenții economici, alții decât operatorul serviciului, trebuie sa fie autorizați de operator și vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.

 • (3) Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

 • a) utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cota ridicată, iar curgerea se asigura gravitational sau, când racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei uzate;

 • b) prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

ART. 174

Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversari, sifonul de canalizare va avea realizată o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei în căminul amonte și, în momentul în care cota acestuia este mai mare decât este normal, se efectuează spalarea sau/și curatarea mecanică. La fiecare viitura pe rau se verifica starea subtraversarii.

ART. 175

 • (1) În general, repararea colectoarelor se realizează prin săpătura deschisă cu oprirea apei și deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din căminul amonte.

 • (2) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strazii, luându-se toate măsurile de prevenire a accidentelor atât pentru lucrătorii proprii, cat și pentru participanții la trafic.

 • (3) Lucrările se fac fără întrerupere pana la terminare, chiar dacă se lucrează în schimburi succesive, în zile de sărbătoare etc.

 • (4) După reparațiile care implica accesul la tubulatura trebuie facuta o proba de etanseitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea secțiunii aval și umplerea caminului amonte sau a caminului aval pana la nivelul strazii, având grija ca presiunea maxima sa nu depășească 5 mca, iar apa uzata sa nu ajungă pe carosabil.

 • (5) La tronsoane mici se va aduce apa curata pentru a evita lucrul în condiții grele.

ART. 176

Toate lucrările de refacere a rețelei de canalizare vor fi trecute în cartea construcției, intocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate și aprobate.

ART. 177

 • (1) Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cota procentuală, de 100% din cantitatea totală de apa rece furnizată.

 • (2) Cantitatea de apa evacuata de către celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumată. Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apa sa rămână inglobata în produsul finit, caz în care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și insusit de operator sau pe baza autorizației de deversare care prevede in mod expres procentul folosit pentru determinarea cantitatii de apa uzata evacuata la reteaua de canalizaare.

 • (3) a. Utilizatorii care se alimentează din surse proprii sau alte surse decat cele ale RA Companoa Apa Brasov și care evacueaza apa uzata în rețeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul. Cantitatea de apa uzata deversata de utilizatorii casnici reprezinta un procent de 100% din cantitatea de apa rece consumata. Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumata. Cantitatea de apa rece consumata se va determina conform citirii de pe aparatul de masura instalat pe conducta de alimentare la cea mai mica distanta de sursa aprobata de normativele in vigoare. Obligatia contorizarii consumului revine utilizatorului, acesta fiind tinut a crea posibilitatea operatorului de a verifica exactitatea indicatiilor contorului, de a-l sigila si totodata de a verifica lunar prin reprezentanti sai indicatiile contorului privind cantitatea de apa rece alimentata.

b. In cazul in care utilizatorul va obstructiona in orice fel accesul reprezentantilor operatorului la contor, operatorul va fi indreptatit a proceda de indata la suspendarea serviciului de canalizare prin blocarea racordului de canalizare.

 • (4) Pentru utilizatorii de la aliniatul (3), art. 177, la care specificul activităților face ca o cantitate de apa sa rămână inglobata în produsul finit, cantitatea de apa evacuata se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și insusit de operator.

 • (5) In cazul in care utilizatorul nu are contorizata sursa de alimentare pentru determinarea cantitatii de apa uzata evacuata la reteaua de canalizare, va prezenta factura emisa de catre furnizorul de apa pentru determinarea cantitatii de apa uzata evacuata la reteaua de canalizaare, aceasta fiind in procent de 100% din apa furnizata.

 • (6) Exceptie de la aceasta fac utilizatorii care se alimenteaza din reteaua publica de alimentare cu apa aflata in administrarea operatorului si care nu detin un sistem de masurare al cantitatii de apa consumata; in acest caz determinarea cantitatii de apa evacuata se va face temporar, pana la instalarea aparatului de masura prin grija utilizatorului, prin luarea in considerare a cantitatilor de apa consumata stabilite in regim pausal.

SECȚIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

ART. 178

Operatorul care exploatează stațiile de tratare a apei potabile și/sau instalațiile de epurare au obligația sa realizeze urmărirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcționare a acestora, sa păstreze registrele cu rezultatele analizelor și sa pună aceste date la dispoziția personalului împuternicit cu sarcini de inspecție și control.

ART. 179

Încărcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima în locuitori echivalenți și se calculează pe baza încărcării medii maxime saptamanale în CBO(5) intrat în statia de epurare în cursul unui an, exceptând situațiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.

ART. 180

 • (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în rețelele de canalizare vor fi supuse unei epurari corespunzătoare, în vederea conformarii cu prevederile legale.

 • (2) Stațiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate și întreținute astfel încât sa se asigure performanțe corespunzătoare în condițiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale încărcării cu poluanti.

ART. 181

Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie sa asigure îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materiilor în suspensie, cat și a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum și reținerea parțială a substanțelor organice.

ART. 182

Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încât sa se asigure, în funcție de tehnologia utilizata:

 • a) reținerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în gratare, site, cominutoare etc.;

 • b) reținerea materiilor nemiscibile cu apa (grăsimi, produse petroliere), realizată în separatoare de grăsimi;

 • c) sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în deznisipatoare, decantoare etc.;

 • d) prelucrarea namolurilor.

ART. 183

Treapta mecanică a unei stații de epurare este alcătuită, în principal, din:

 • a) linia (sau fluxul) apei cu:

 • 1. deversorul din amonte de statia de epurare;

 • 2. bazinul de retenție;

 • 3. gratar;

 • 4. deznisipator;

 • 5. dispozitive de măsura a debitelor de apa uzata și de namol;

 • 6. separator de grăsimi;

 • 7. decantor primar;

 • 8. statie de pompare ape uzate;

 • 9. conducte și canale tehnologice de legatura;

 • 10. conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;

 • 11. gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;

 • b) linia (sau fluxul) namolului cu:

 • 1. statie de pompare namol primar;

 • 2. instalații de sitare a namolului;

 • 3. instalații de condiționare chimica a namolului;

 • 4. concentrator (sau ingrosator) de namol;

 • 5. instalații de stabilizare a namolului;

 • 6. rezervoare de fermentare a namolului sau metantancuri, în care are loc fermentarea anaeroba;

 • 7. bazine de stabilizare aeroba a namolului sau stabilizatoare de namol;

 • 8. instalații de deshidratare a namolului;

 • 9. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare;

 • 10. deshidratare artificiala sau deshidratare mecanică;

 • 11. depozit de namol deshidratat;

 • 12. conducte și canale tehnologice de legatura;

 • c) construcții și instalații auxiliare cu:

 • 1. pavilion tehnologic;

 • 2. statie de suflante;

 • 3. centrala termica;

 • 4. atelier mecanic;

 • 5. remiza utilaje;

 • 6. drum de acces;

 • 7. drumuri, alei și platforme interioare;

 • 8. împrejmuiri și porți;

 • 9. instalații de alimentare cu energie electrica;

 • 10. instalații electrice de forta, iluminat și protecție;

 • 11. instalații de automatizare și AMCR;

 • 12. instalații de telefonie;

 • 13. canale termice;

 • 14. rețele electrice în incinta;

 • 15. rețele de apa potabilă, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.;

 • 16. lucrări de indiguire, apărări de maluri, lucrări în albie etc.

ART. 184

Instalațiile de epurare mecanică a apelor uzate trebuie sa asigure, de regula, o eficienta de separare și îndepărtarea principalelor substanțe poluante conținute, astfel:

 • - 40-60% pentru materii în suspensie;

 • - 20-40% pentru CBO(5);

 • - 20-40% pentru fosfor total și azot organic;

- 25-75% pentru bacteriile coliforme totale.

ART. 185

Pentru asigurarea unei funcționari corespunzătoare a statiei de epurare, operatorul trebuie sa aibă o baza de date din care sa rezulte următoarele caracteristici fizico-chimice:

 • a) pentru apa:

 • 1. temperatura;

 • 2. pH-ul;

 • 3. materii totale în suspensie;

 • 4. substanțe volatile;

 • 5. curbe de sedimentare;

 • 6. reziduu total, din care: reziduu fix și reziduu volatil;

 • 7. consum chimic de oxigen (CCO-Cr);

 • 8. consum biochimic de oxigen [CBO(5)];

 • 9. azotul amoniacal;

 • 10. azotiti;

 • 11. azotati;

 • 12. fosfor total;

 • 13. substanțe extractibile cu eter de petrol;

 • 14. metale grele;

 • 15. sulfuri;

 • 16. cianuri;

 • 17. fenoli;

 • 18. detergenti;

 • b) pentru namol (primar, biologic, amestec primar cu biologic, ingrosat, stabilizat, deshidratat etc.):

 • 1. pH-ul;

 • 2. umiditate;

 • 3. materii totale în suspensii;

 • 4. substanțe volatile;

 • 5. substanțe minerale;

 • 6. indicele volumetric al namolului;

 • 7. substanțe extractibile cu eter;

 • 8. ioni de metale grele;

 • 9. conținutul în compuși ai azotului;

 • 10. conținutul în compuși ai fosforului;

 • 11. potasiu;

 • 12. calciu;

 • 13. magneziu;

 • 14. sodiu;

 • 15. cloruri;

 • 16. sulfati;

 • 17. caracteristicile fizico-chimice ale apei de namol (supernatantului);

 • 18. valori ale rezistentei la deshidratarea namolului fermentat.

ART. 186

 • (1) Corpurile plutitoare și suspensiile grosiere (bucăți de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din curatarea materialelor reținute pe gratare, se gestionează ca și deșeurile municipale, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare, în condițiile prevăzute de regulamentul serviciului de salubrizare.

 • (2) Retinerile pe gratare se depoziteaza temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie sa dureze mai mult de o saptamana.

ART. 187

În timpul exploatării se vor urmări și consemna parametrii de proces și starea echipamentelor pentru diferite părți ale statiei, pe trepte:

 • a) măsura pentru:

 • 1. temperatura și pH;

 • 2. azot amoniacal;

 • 3. azotati;

 • 4. azot total;

 • 5. suspensii solide;

 • 6. CCO-Cr;

 • 7. CB05;

 • 8. H(2)S;

 • 9. oxigen dizolvat;

 • 10. fosfor total;

 • 11. măsura debit;

 • b) gratare - senzori de nivel amonte/aval:

 • 1. stare de funcționare echipament/alarma;

 • 2. pornire/oprire automată, funcție de nivel;

 • c) statie de pompare:

 • 1. senzori de nivel în camera de aspiratie;

 • 2. stare de funcționare echipament/alarma;

 • 3. pornire/oprire automată, funcție de nivel;

 • d) aerare - măsura pentru pH; conductivitate, potențial Redox la intrare:

 • 1. măsura debit de aer;

 • 2. oxigenul dizolvat - în minimum doua puncte;

 • 3. azotati și azot amoniacal;

 • 4. stare de funcționare echipament/alarma;

 • 5. valori parametri/alarma;

 • 6. comanda functionarii suflantelor, în funcție de necesarul de oxigen din bazinul de aerare;

 • e) decantor secundar:

 • 1. măsura nivel apa;

 • 2. măsura poziție strat;

 • 3. stare de funcționare echipament/alarma;

 • 4. măsura namol recirculat și namol în exces;

 • 5. reglare debit de namol;

 • 6. traductoare de suspensii pe conductele de namol;

 • f) dezinfecție:

 • 1. măsura clor remanent;

 • 2. stare de funcționare echipament/alarma;

 • 3. funcționare și reglare automată pompe dozatoare;

 • g) evacuare efluent: aceiași indicatori ca pentru influentul statiei de epurare.

ART. 188

Apa uzata procesata în statie poate fi utilizata în agricultura pentru irigații, dacă îndeplinește caracteristicile și compozitia prevăzute în actele normative în vigoare.

ART. 189

Exploatarea și întreținerea statiilor de epurare se face numai de către personal calificat.

SECTIUNEAA a 3-a

Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor provenite din stațiile de tratare a apei brute

ART. 190

 • (1) În general, în stațiile de tratare a apelor potabile, namolurile provin în proporție de 65-70% din decantoare și 15-20% de la spalarea filtrelor, restul fiind evacuarile depunerilor din denisipatoare.

 • (2) Suspensiile din aceste namoluri conțin: substanțe prezente în apa bruta înainte de tratare, ca plancton, substanțe minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan), precum și substanțe provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt: hidroxizi metalici provenind din coagulare, în urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare și floculare și substantele existente în apa de tratat, carbonati de calciu în cazul statiilor de decarbonatare (dedurizare).

 • (3) Namolurile se caracterizează printr-un conținut ridicat de apa și nu este permisă evacuarea ca atare în emisar sau rețea, necesitand tratamente ce implica tehnologii speciale în funcție de natura namolurilor și treapta schemei de tratare din care provin.

ART. 191

Caracteristicile specifice acestor tipuri de namoluri se referă la:

 • a) factorii privind natura namolului: concentratia în substanta uscata, conținutul în substanțe volatile, compozitia ponderala elementara, compozitia apei interstitiale;

 • b) factorii privind structura namolului: viscozitatea aparenta, analiza granulometrica, natura apei conținute în namol;

 • c) factorii privind comportarea namolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare, de compresibilitate, de centrifugare și testul de afanare (Capilary Succession Time).

ART. 192

Pentru stabilirea modului de utilizare a namolurilor, operatorul care exploatează statia de tratare trebuie sa aibă o analiza completa a namolurilor produse în statia respectiva, cu precizarea tuturor datelor relevante, ca: volumul namolului; cantitatea de substanta uscata exprimată în unități de greutate; compozitia namolurilor; principalele substanțe ce îl compun; eventualele substanțe toxice; substanțe ce apar intamplator în apa și periodicitatea acestei prezente; puterea calorifica a namolurilor (în vederea unei eventuale incinerari), proprietăți fizice și mecanice; efect asupra solului.

ART. 193

 • (1) Namolurile conținând compuși de fier provenind de la deferizare sau de la instalațiile ce folosesc sarurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substanțe de adaos în rețelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive în stațiile de epurare, pentru a controla degajarea de mirosuri și generarea de sulfuri în metatancuri.

 • (2) Namolul bogat în fier poate fi folosit în procesele de defosforizare, fiind un bun suport pentru adsorbtia fosforului.

 • (3) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, namolul cu conținut bogat în fier, transformat în clorura ferica sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru îndepărtarea fosforului.

 • (4) În domeniul materialelor de construcție, namolurile conținând fier pot fi utilizate în fabricarea cimentului și a caramizilor.

ART. 194

 • (1) În scopul economisirii consumului propriu de apa potabilă în scopuri tehnologice se recircula apa provenind de la spalarea filtrelor, după tratare prin inmagazinarea într-un bazin de egalizare, extragerea, în general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea și pomparea sub un debit continuu, redus ca mărime, în capatul amonte al statiei.

 • (2) Apele de spalare acumulate în bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu, redus, într-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos.

 • (3) Reziduul rezultat de la spalarea filtrelor se poate evacua la canalizare.

 • (4) Trebuie data o deosebita importanta la analiza din punct de vedere biologic a apei recirculate pentru ca microorganismele, concentrate în pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor rapide, sa nu ridice probleme legate de sănătate ținându-se seama de carbonul organic asimilabil.

ART. 195

Depozitarea namolurilor deshidratate în locuri special amenajate se face în asa fel încât sa asigure apoi folosirea lor în diferite scopuri (în cazul în care nu poate fi valorificată intreaga cantitate produsă).

ART. 196

 • (1) Apa de spalare de la filtre se poate utiliza în scopuri industriale, pentru irigații, pentru alte scopuri menajere non-potabile etc., în cazul în care în zona sunt utilizatori, dar numai după tratare.

 • (2) De asemenea, trebuie urmărită prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi potențial dăunătoare sănătății oamenilor iar în cazul în care analizele indica un asemenea pericol, aceste ape vor putea fi utilizate numai în scopuri non-potabile, nepermitandu-se reintroducerea lor în circuitul apei potabile.

ART. 197

 • (1) Toate namolurile rezultate din treptele de sedimentare și filtrare a apei necesita tratare înainte de a fi descărcate; tratarea trebuie realizată în funcție de caracteristicile acestora (minerale hidrofile, minerale hidrofobe, compoziție chimica, natura și structura).

 • (2) Namolurilor rezultate de la stațiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a volumului acestora prin:

 • a) ingrosare utilizând decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea;

 • b) deshidratare utilizând filtre presa cu plăci, membrana, surub sau banda.

SECȚIUNEA a 4-a

Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor provenite din stațiile de tratare a apei uzate

ART. 198

 • (1) Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii în suspensie, cum sunt cele din industria miniera, chimica, metalurgica, industria ușoară, industria alimentara, precum și cele provenind din apele uzate aferente canalizarii localităților urbane sau rurale.

 • (2) Evacuarea în emisari a apelor uzate conținând materii în suspensie, respectiv a namolurilor reținute în diversele obiecte tehnologice din stațiile de epurare, este interzisă.

 • (3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica după:

 • a) compozitia chimica în:

 • 1. namol mineral, care conține peste 50% substanțe minerale (exprimat în substanta uscata);

 • 2. namol organic, care conține peste 50% substanțe volatile (exprimat în substanta uscata);

 • b) treapta de epurare a statiei din care provine în:

 • 1. namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanică;

 • 2. namol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei;

 • 3. namol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologica avansată - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de namol, de pe linia namolului);

 • c) provenienta apelor uzate în:

 • 1. namolurile din epurarea apelor uzate menajere/orășenești;

 • 2. namolurile din epurarea apelor uzate industriale.

ART. 199

Pentru a asigura capacitatile necesare manipulării cantităților fluctuante de namol, operatorul va trebui sa țină seama de următorii parametri:

 • a) debitul mediu și cel maxim de namol;

 • b) capacitatea potențiala de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare care realizează prelucrarea namolului.

ART. 200

 • (1) Pentru prelucrarea și evacuarea namolurilor reținute în stațiile de epurare, operatorul va asigura determinarea caracteristicilor în funcție de sursa de provenienta, perioada de stationare în sistem, modalitatea de procesare luată în considerare etc.

 • (2) Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:

 • a) umiditatea;

 • b) greutatea specifica;

 • c) culoarea și mirosul;

 • d) filtrabilitatea;

 • e) puterea calorica.

 • (3) Caracteristicile chimice sunt:

 • a) pH-ul;

 • b) materialele solide totale;

 • c) fermentabilitatea;

 • d) metalele grele;

 • e) nutrientii.

ART. 201

Stațiile de pompare trebuie prevăzute și cu o a doua sursa de energie, ce trebuie sa fie total independenta de prima și sa asigure o energie continua în caz de avarie.

ART. 202

Pentru mărirea vitezei de evaporare namolul va fi supus unui proces de uscare astfel încât umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenționale sa fie redusă în continuare.

ART. 203

În cazul în care namolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deșeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, în condițiile stabilite de legislația aplicabilă.

ART. 204

 • (1) În cazul în care concentratiile de metale grele și alți componenți chimici ai namolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislația în vigoare referitoare la utilizarea acestuia în agricultura, se poate aplica metoda compostarii ce reduce agenții patogeni și produce un material similar cu pământul natural.

 • (2) Compostul poate fi folosit în agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru îmbunătățirea proprietăților solului și pentru recultivarea acestuia.

ART. 205

Depozitarea namolului are următoarele funcții: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor namolului în vederea îmbunătățirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea și deshidratarea, permitand alimentarea uniforma pentru intensificarea operațiilor de concentrare și deshidratare și permit flexibilitatea și optimizarea proceselor pentru concentrare și deshidratare.

ART. 206

Namolul poate fi depozitat în construcții (spații) special concepute din interiorul statiei de epurare (rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (în basa de colectare a namolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în bazinele de fermentare a namolului, în concentratoarele gravitationale, în bazinele de aerare, în decantoarele tip Imhoff) sau în afară statiei de epurare în depozite controlate, santuri, gropi, pe suprafata pământului etc., în funcție de compozitia acestora.

ART. 207

 • (1) Depozitarea se poate face pe o perioada scurta de timp, în bazinele de decantare sau în rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat și sunt folosite de obicei la stațiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la câteva ore pana la 24 ore.

 • (2) Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenție, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate, proiectate special pentru acest scop.

 • (3) În instalațiile mici, namolul este de obicei depozitat în decantoare și în bazinele de fermentare. În cazurile în care depozitarea namolului are loc în bazine închise, trebuie asigurata ventilatia împreună cu tehnologiile de control corespunzător a mirosului, precum și prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

ART. 208

 • (1) Namolul deshidratat care nu se valorifica va fi transportat la depozitul de deșeuri de către operatorul de salubrizare.

 • (2) Se interzice depozitarea în alte locuri fără existenta unui acord de mediu în acest sens.

 • (3) Utilizarea namolurilor și a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orășenești în agricultura se poate realiza cu condiția respectării actelor normative în vigoare.

SECȚIUNEA a 5-a

Evacuarea apelor pluviale și de suprafața din intravilanul localităților

ART. 209

Apele pluviale și de suprafata din intravilanul localităților se pot evacua prin rețeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau mixt, în funcție de specificul localității.

Autoritatea publica locala va incheia cu operatorul un contract de preluare a apelor meteorologice, forma contractului fiind cea aflata in Anexa 3 la prezentul regulament si care s-a elaborat in conformitate cu modelul cadru de contract aprobat prin Ordinul nr. 90/2007 al Presedintelui ANRSC . Contractul se va incheia pe perioada nedetrminata. Refuzul autoritatii publice locale de a incheia acest contract il indeptateste pe operator de a solicita plata serviciilor prestate lunar in baza documentelor de plata comunicate autoritatii publice locale, aceasta din urma neputandu-se prevala de lipsa contractului pentru a fi exonerata de obligatia de plata.

ART. 210

 • (1) În programele anuale de verificări, operatorul trebuie sa prevadă verificarea și curatarea periodică a rețelei de canalizare.

 • (2) Operatorul are obligația sa întrețină curate gurile de scurgere-colectare a apelor pluviale și stradale in regim de explotare normala, scop în care va efectua verificări și curatari periodice. În cazul ploilor torentiale operatorul va lua măsuri de intervenție în locurile inundate aflate in zona canalizata prin guri de scurgere. Pentru executarea serviciului de intretinere a gurilor de scurgere in conditii de exploatare ingreunate de actiunea sau inactiunea unor terti vor fi incheiate contracte de prestare servici distincte intre oprator si autoritatea publica locala.

 • (3) În cazul în care se constata producerea sistematica de inundatii în anumite puncte ale rețelei de canalizare, operatorul împreună cu autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor rețelei de canalizare, multiplicare și/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare, in limita fondurilor alocate de autoritatea publica locala pentru efectuarea acestor lucrari.

 • (4) Curatarea rigolelor și gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor si din ploi torentiale, se va asigura prin grija operatorului serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare.

ART. 211

(1) Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit și sifon, guri de scurgere specifice rețelei în procedeu unitar, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios și după ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

(2) În timpul operatiei de curatare, namolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci în saci de plastic sau in mijloace de transport care vor fi transportați la terminarea operației la statia de epurare a apelor uzate sau in alte depozite autorizate.

 • (3) După curatarea mecanică, gura de scurgere se spala, cu apa din cisterna, pentru îndepărtarea urmelor de namol și asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea închiderii hidraulice.

 • (4) Personalul care face curatarea va aprecia dacă exista namol și sub dispozitivul care asigura garda hidraulica iar dacă apa nu curge se va continua spalarea pana se sparge eventualul dop format.

 • (5) În cazul spalarii mecanice, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în rețeaua de canalizare prin gura de scurgere spalata și nici printr-un cămin alăturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector.

 • (6) După terminarea operațiunii de spalare, gura de scurgere trebuie sa rămână plină cu apa, verificandu-se dacă nivelul rămas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii hidraulice.

 • (7) De regula, în ziua următoare se va face o inspecție a gurilor de scurgere curatate verificandu-se, prin scoaterea gratarului, dacă apa a rămas la cota ce asigura închiderea hidraulica sau se simte prezenta mirosului caracteristic.

 • (8) Gura de canalizare care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refăcută deoarece prezintă defectiuni constructive; nu este etansa, pierde apa, sau elementele ce asigura garda hidraulica sunt deteriorate.

ART. 212

În perioadele secetoase, în lipsa precipitatiilor pe o durata mai mare de doua săptămâni, trebuie refăcută garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strazile pe care se efectuează activitatea de udare și stropire de către operatorul de salubrizare, începându-se cu strazile unde se știe ca viteza apei este mica și este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor și începerea fermentării.

ART. 213

În cazul existenței bazinelor de retenție pentru preluarea debitelor de apa meteorica trebuie avute în vedere și luate măsurile necesare pentru:

 • a) împiedicarea sedimentarii suspensiilor;

 • b) îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii și golirea bazinului pentru ca acestea sa nu între în putrefactie;

 • c) menținerea în stare permanenta de funcționare a sistemului de curatare, asigurându-se protecția contra vandalismului;

 • d) realizarea unei bune spalari și dezinfectii pentru a impiedica răspândirea mirosului sau a diversilor vectori (muste, tantari etc.), care imprastie bacterii și virusi ce pot afecta sănătatea populației din zona;

 • e) împiedicarea inghetarii apei din precipitatiile căzute iarna, în cazul scaderii temperaturii sub cea de inghet;

 • f) trebuie adoptate măsuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retenție drept depozite de gunoi.

ART. 214

Principalele lucrări de întreținere sunt:

 • a) verificarea și înlocuirea gratarelor gurilor de scurgere;

 • b) scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere;

 • c) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;

 • d) curatarea bazinelor de retenție.

ART. 215

(1) Cantitatea de apa pluviala preluată de rețeaua publica de canalizare se determina prin aplicarea de catre operator a urmatoarei formule de calcul analitic :

QPT = C1 X ST X 0,6, unde

QPT - reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 4 de mai jos ;

C1 - reprezinta cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de A.N.M., pentru luna anterioara emiterii facturii ;

ST - reprezinta suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite ale utilizatorului ;

0,6 - reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ;

 • (2) Suprafetele totale luate in calcul la determinarea cantitatii totale de apa meteorica preluata de la utilizator se vor determina pe baza declaratiei utilizatorului privind suprafetele totale ale incintelor aflate in proprietatea sau administrarea acestuia, si care va fi insotita obligatoriu de documente justificative care sa probeze realitatea si corectitudinea datelor comunicate. Declaratia se revizuieste anual de catre utilizator in lipsa acestei revizii utilizatorului urmand a-i fi aplicabile dispozitiile aliniatului urmator. In cadrul revizuirii anuale utilizatorul va declara pe propria raspundere ca situatia este neschimbata fata de anul precedent sau in situatia in care datele comunicate initial au suferit modificari va comunica operatorului o noua declaratie iuntocmita in aceleasi conditii ca si cele descrise mai sus.

 • (3) In cazul in care utilizatorul nu depune declaratia de revizuire anuala a datelor privind suprafețele totale ale incintelor detinute in termenul stabilit de operator, cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin aplicarea urmatoarei formule de calcul analitic:

QPT = C1 X ST X 0,9, unde

QPT - reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 3 de mai jos ;

C1 - reprezinta cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de A.N.M., pentru luna anterioara emiterii facturii ;

ST - reprezinta suprafetele totale ale incintelor detinute de catre utilizator conform datelor din declarata initiala sau conform datelor obtinute de operator prin orice alt mijloc (in acest ultim caz operatorul nu este tinut a avea si acceptul utilizatorului pentru a folosi in formula de calcul de mai sus suprafetele totale detinute de utilizator si care au fost determinate prin alta modalitate decat declaratia utilizatorului) ;

0,9 - reprezintă coeficientul mediu de scurgere aplicat ;

 • (4) Cantitatea de apa meteorica se determina potrivit pct. 1 si 2 de mai sus pentru urmatoarele categorii de folosinta : 1) agenti economici, 2)institutii publice si 3)domeniul public

CAP. VI

Instalațiile/rețelele interioare de alimentare cu apa și de canalizare

ART. 216

 • (1) Instalatia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după contorul de bransament (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Rețeaua interioară de alimentare cu apa aparține, ca obligație de întreținere și reparatie, utilizatorului.

 • (2) Instalațiile interioare de apa și de canalizare care deservesc 2 sau mai mulți proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalații aparținând părților comune ale condominiului și intra ca obligație de întreținere și reparatie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

 • (3) Instalațiile interioare de apa și de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalații ce aparțin acestuia și intra ca obligație de întreținere și reparatie în sarcina proprietarului respectiv.

ART. 217

În cazul în care lucrările de realizare a instalațiilor/rețelelor interioare conduc la modificarea condițiilor inițiale de contractare, acestea se vor efectua după obținerea acordului operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesității realizării operatiei, se suporta de utilizator.

ART. 218

 • (1) Se interzice executarea unor legături între instalațiile interioare prin care se distribuie apa cu destinații diferite, precum și cele între conductele de apa potabilă și conducte de apa cu apa industriala.

 • (2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) și consecințele rezultate din aceasta răspunzător este deținătorul de instalații.

 • (3) Utilizatorii care au în dotare instalații interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale operatorului nu vor executa legături la rețeaua de distribuție aparținând sistemului de alimentare cu apa.

 • (4) Se interzice legatura directa între conductele de aspiratie ale pompelor și bransament.

 • (5) Atunci cand utilizatorul cu surse proprii solicita bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa, aceasta se face numai cu acordul operatorului si dupa indeplinirea conditiei montarii unor echipamente care sa nu permita accesul apei din sursa proprie in reteaua publica.

 • (6) Pentru a se asigura continuitatea activitatii desfasurate de anumiti utilizatori, in situatia intreruperii alimentarii cu apa pe reteaua publica de distributie, utilizatorul va asigura in instalatia interioara conditii de stocare a apei in cantitati sufieciente asigurarii necesarului de apa pe perioada cat serviciul de alimentare cu apa este intrerupt.

ART. 219

 • (1) Utilizatorul are obligația sa asigure funcționarea normală a instalației/rețelei interioare de alimentare cu apa; în acest sens va executa toate lucrările de întreținere și reparatie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

 • (2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanța și îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, contracost, pentru constatarea stării tehnice a instalațiilor, etanseitatii și modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor și utilizării rationale a acesteia.

ART. 220

 • (1) Instalatia/rețeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala și de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita rețelei interioare (limita de proprietate).

 • (2) Instalatia/rețeaua interioară de canalizare aparține utilizatorului; operatorul nu are nici o obligație privind buna funcționare a rețelei interioare de canalizare.

 • (3) Racordul imobilelor cu subsoluri se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu stații de pompare a apelor uzate).

CAP. VII

Drepturile și obligațiile operatorului și utilizatorilor

ART. 221

 • (1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare orice persoana fizica sau juridică ce deține, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil având bransament propriu de apa potabilă și/sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare.

 • (2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa și de canalizare și persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, numai dacă exista condiții tehnice pentru delimitarea/separarea instalațiilor, pentru individualizarea consumurilor și pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

 • (3) Condițiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

 • (4) Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa și de canalizare sunt:

 • a) operatori economici;

 • b) instituții publice;

 • c) utilizatori casnici: persoane fizice ce detin imobile avand bransament individual de alimentare cu apa si racord propriu de canalizare sau asociațiile de proprietari/locatari in cazul condomeniilor.

ART. 222

 • (1) Funcționarea sistemului de alimentare cu apa și de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale, indicatorii de performanta aflati in anexa sau condițiile de menținere a licenței.

 • (2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei în caz de seceta sau inghet, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de Consiliul Judetean Brasov, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afișare la utilizator).

ART. 223

 • (1) Pentru intervenția rapida în caz de necesitate operatorul va face marcaje și inscripții pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane și a hidrantilor de incendiu.

 • (2) Este interzisă blocarea accesului la căminele și hidrantii rețelei pentru care s-au executat marcajele și inscripțiile menționate la alin. (1).

ART. 224

În vederea realizării obiectivelor și sarcinilor ce îi revin în domeniul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare a localităților, operatorul trebuie sa asigure:

 • a) producerea, transportul, inmagazinarea și distribuția apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;

 • b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de siguranta și eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;

 • c) instituirea, supravegherea și întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate;

 • d) monitorizarea stricta a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;

 • e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orășenești în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;

 • f) întreținerea și menținerea în stare de permanenta funcționare a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare;

 • g) contorizarea cantităților de apa produse, distribuite și respectiv facturate;

 • h) creșterea eficientei și a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili și energie electrica și prin reproiectarea, reutilarea și retehnologizarea acestora;

 • i) limitarea cantităților de apa potabilă distribuita prin rețelele de alimentare cu apa, utilizata în procesele industriale, și diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea și reutilizarea acesteia.

 • j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ținând cont de condițiile meteorologice care nu trebuie sa afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenție, operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care sa asigure reluarea circulației pe portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma și calitatea inițială se va finaliza în aceleași condiții. Pe toată perioada desfășurării interventiilor și pana la finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punctul de vedere al execuției, cat și din punctul de vedere al siguranței circulației.

ART. 225

 • (1) Pe toată durata existenței sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii și exploatării sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apa și de canalizare, realizandu-se cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestuia.

 • (2) Dacă cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparații, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare, aflate in alte zone decat zona de protectie, operatorii au obligația sa le plătească acestora despăgubiri, în condițiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească. Nu se cuvin despagubiri pentru prejudiciile suferite de proprietarul de teren care incalca zona de protectie a retelor de alimentare cu apa si canalizare.

 • (3) Operatorul are obligația sa țină evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte.

ART. 226

Operatorul are obligația:

 • a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de apa și de canalizare;

 • b) sa respecte prevederile prezentului regulament;

 • c) sa ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defectiunilor apărute la instalațiile sale, precum și de inlaturare a consecințelor și pagubelor rezultate;

 • d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa și de canalizare tuturor utilizatorilor cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare și utilizare a serviciilor;

 • e) sa servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licențiat;

 • f) sa respecte indicatorii de performanta aprobați de Consiliul Judetean Brasov;

 • g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale, precum și A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;

 • h) sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

 • i) sa furnizeze apa potabilă și industriala la parametrii de potabilitate impusi de actele normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor și a presiunii de serviciu, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare, conform contractului de furnizare incheiat cu utilizatorul ;

 • j) sa asigure preluarea apelor uzate la sistemul de canalizare și sa verifice calitatea acestora, pe baza contractului de preluare,in conditiile prevederilor prezentului regulament;

 • k) sa asigure preluarea apelor pluviale in conditiile stabilite prin avizul eliberat utilizatorului;

 • l) sa întrețină și sa verifice funcționarea contoarelor de măsurare a cantităților de apa, în conformitate cu prescripțiile metrologice și sa utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unica de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizata ;

 • m) sa efectueze la solicitarea scrisa a utilizatorului verificarea exactitatii indicatiilor contorului de bransament. Daca, in urma verificarii, contorul este gasit defect, cheltuielile de verificare cad in sarcina operatorului care procedeaza, de asemenea, si la rectificarea facturii, luand in calcul un consum ce se va stabili pe baza inregistrarii medii in ultimele trei luni de functionare a aparatului de masura ; in cazul in care aparatul nu a functionat in ultimele 3 luni se va lua in considerare cantitatea inregistrata in ultima luna anterioara defectarii ;

 • n) sa intocmeasca dupa verificarea exactitatii indicatiilor contoarelor de masura buletine de verificare metrologica pentru fiecare aparat verificat in parte ;

 • o) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată;

 • p) sa factureze cantitățile de apa furnizate și serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunostinta utilizatorului modificările de tarif;

r) sa înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor, sa le verifice și sa ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

ART. 227

Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apa și de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forta majoră, precum și în următoarele cazuri:

 • a) ca urmare a lucrărilor de întreținere, reparații, modernizări, extinderi, devieri, bransari noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data și intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunțul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media și/sau afișare la utilizatori, după caz, în funcție de numărul de utilizatori afectați, trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin contract;

 • b) în cazul ploilor torentiale care duc la depășirea capacității proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situație în care operatorul va face dovada depășirii capacității.

ART. 228

Operatorul are dreptul:

 • a) sa oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor și fără sa isi asume răspunderea fata de aceștia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalațiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcționare a sistemului de alimentare cu apa și/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligația de a anunta utilizatorii imediat de situația aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispoziție;

 • b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioada, cu înștiințarea prealabilă, în cazul în care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea și punerea în funcțiune a unor noi capacități din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrări de întreținere planificate. Aceste restrictionari se pot face cu aprobarea autorităților administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forta majoră;

 • c) sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate și sa aplice penalitățile legale; pentru exercitarea acestui drept operatorul nu este tinut a face proba comunicarii documentelor de plata catre utilizator ;

 • d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, în condițiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu și-au achitat facturile pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata a facturii sau care nu respecta clauzele contractuale. Aceleași măsuri, inclusiv desființarea branșamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, dacă aceștia nu au îndeplinit condițiile impuse de operator pentru intrarea în legalitate. Procedura de notificare se va considera indeplinita si in cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului. Prin refuz la plata se intelege lipsa semnaturii utilizatorului de pe notificare, neridicarea corespondentei de la Oficiul Postal sau alt operator, nesemnarea confirmarii de primire ;

 • e) sa intrerupa sau sa sisteze alimentare cu apa a utilizatorilor care refuza sau impiedica in orice fel incheierea contractului de furnizare a apei ;

 • f) sa refuze alimentarea cu apa a imobilelor pe bransamentul carora sunt acumulate datorii la plata serviciului de alimentare cu apa si canalizare, sau al imobilelor unde nu exista un raport contractual care sa oblige operatorul la prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare ;

 • g) sa rezilieze unilateral contractul de furnizare/prestare incheiat cu utilizatorul care nu isi respecta obligatiile asumate prin contract sau atunci cand ulterior incheierii contractului se constata ca documentatia ce a stat la baza incheierii contractului nu corespunde legalitatii si realitatii din culpa utilizatorului. In cazul neachitarii facturilor de apa si canal operatorul va proceda la rezilierea unilaterala a contractului imediat dupa implinirea termenului de suspendare a serviciului ;

 • h) sa intrerupa prestarea serviciului de canalizare catre utilizatorii alimentati cu apa rece din alta sursa decat reteaua publica de alimentare cu apa, in situatia neachitarii de catre acestia a facturilor intocmite de prestator. Suspendarea va opera in aceleasi conditii ca si in cazul suspendarii/intreruperii serviciului de alimentare cu apa ;

 • i) sa suspende serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare acelor utilizatori care, in mod repetat, incalca conditiile de deversare impuse de operator prin acordul de preluare

ART. 229

Utilizatorul este obligat:

 • a) sa respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa și/sau de canalizare;

 • b) sa asigure folosirea eficienta și rațională a apei preluate din rețeaua de alimentare cu apa, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;

 • c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul dorește sa extindă instalațiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va înștiința/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiții impun, se vor modifica clauzele contractuale;

 • d) sa mențină curățenia și sa întrețină în stare corespunzătoare căminele de apometru/contor/racord, dacă se afla amplasat pe proprietatea sa;

 • e) sa anunțe imediat după constatare operatorul despre apariția oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveste;

 • f) sa permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;

 • g) sa nu utilizeze instalațiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

 • h) sa execute lucrările de întreținere și reparații care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalațiile interioare de apa pe care le are în folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, în cazul în care, prin funcționarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publica. Obligația se extinde și la stațiile de hidrofoare, rezervoare, stații de pompare interioare etc., care se afla în proprietatea utilizatorului;

 • i) toți utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligați sa furnizeze operatorului/furnizorului informații cu privire la consumurile prognozate pentru o perioada următoare convenită cu operatorul;

 • j) sa nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;

 • k) sa nu modifice instalatia interioară de distribuție a apei potabile fără avizul operatorului;

 • l) sa nu manevreze vanele din amonte de apometru și sa folosească pentru intervenții la instalațiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;

 • m) sa nu influenteze în niciun fel indicațiile contorului de apa și sa păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

 • n) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii; pentru aceasta se va preocupa de obtinerea unui duplicat de pe factura atunci cand aceasta nu ajunge la adresa de corespondeta indicata in contract ;

 • o) sa achite operatorului cheltuielile de verificare, montare si demontare a contorului de bransament atunci cand a solcitat verificarea exactitatii indicatiilor contorului de catre operator, iar contorul raspunde aprobarii de model si clasei de precizie, fapt atestat prin buletinul de verificare metrologica.

 • p) sa nu evacueze în rețeaua de canalizare deșeuri, reziduuri, substanțe poluante sau toxice care incalca condițiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;

r) sa comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deținători de surse proprii de apa, data punerii în funcțiune a acestora, în vederea facturarii cantităților de apa uzata deversate în rețeaua de canalizare. În acest scop au obligația sa instaleze apometre, sa țină la zi registrul de evidenta, pe baza căruia sa se poată calcula și verifica debitul surselor proprii.

s) sa informeze operatorul despre orice modificare a datelor din contractul de furnizare, lipsa acestei comunicari angajand raspunderea materiala a utilizatorului pentru eventualele prejudicii suferite de operator ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiei de informare ;

t) sa achite operatorului c/val lucrarilor de intrerupere a serviciului sau de reluare a acestuia, executate la cererea sa. Aceste cheltuieli se vor achita inainte de trecerea la suspendarea sau reluarea serviciului, pe baza documentelor de plata intocmite de operator.

ART. 230

Utilizatorul are dreptul:

 • a) sa beneficieze de serviciul de alimentare cu apa și/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;

 • b) sa primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • c) sa conteste facturile in maxim 10 zile calendaristice de la emiterea acestora, când constata încălcarea prevederilor contractuale; obligatia probei primirii facturii si a incadrarii in termenul de contestare revine utilizatorului ;

 • d) sa fie anuntat cu cel puțin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restrictionarile în furnizarea/prestarea serviciului;

 • e) sa fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd și cuantifica valorile despăgubirilor în funcție de prejudiciul cauzat;

 • f) sa fie informat despre modul de funcționare a serviciilor de apa și de canalizare, despre deciziile luate de autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.P.G.C. și de operator privind asigurarea acestor servicii;

 • g) sa aibă montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru înregistrarea consumurilor.

CAP. VIII

Indicatori de performanta și calitate

ART. 231

 • (1) Indicatorii de performanta stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (2) Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciul de apa și de canalizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanenta la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul de apa și de canalizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului.

ART. 232

Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa și de canalizare sunt specifici pentru următoarele activități:

 • a) bransarea/racordarea utilizatorilor la rețeaua de alimentare cu apa și de canalizare;

 • b) contractarea serviciilor de apa și de canalizare;

 • c) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • e) menținerea unor relații echitabile între furnizor și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • f) soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de apa și de canalizare;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanța etc.).

ART. 233

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure:

 • a) gestiunea serviciului de apa și de canalizare, conform hotărârii de dare în administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

 • b) evidenta utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • d) înregistrarea reclamatiilor și sesizarilor utilizatorilor și soluționarea acestora;

 • e) accesul neingradit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competentele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare pentru stabilirea:

 • 1. modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • 2. calității și eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți;

 • 3. modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • 4. modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de apa și de canalizare;

 • 5. stadiului de realizare a investițiilor;

 • 6. respectării parametrilor ceruti prin prescripțiile tehnice și normele metrologice.

ART. 234

Indicatorii de performanta minimali, generali și garantați pentru serviciul de alimentare cu apa și de canalizare sunt stabiliți în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAP. IX

Contractul de furnizare/prestare și utilizare a serviciului de apa și de canalizare

ART. 235

 • (1) Modelul contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare utilizat de operator in relatia cu toti utilizatorii este cel prevazut in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

 • (2)Contractarea furnizarii și prestarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare se vor realiza astfel:

 • a) în cazul în care utilizatorii au bransamente, prin contracte încheiate între operator și utilizatori;

 • b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale către persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte încheiate cu toți cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autoritățile administrației publice locale;

 • c) în cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii și operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;

 • d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire și stingerea incendiilor, pe baza de contract încheiat cu autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari.

 • e) pentru preluarea apelor pluviale de pe domeniul public al localitatiilor aflate in aria de deservire a operatorului, pe baza de contract incheiat cu autoritatea publica locala pe perioada nedeterminata;

 • f) pentru curatirea gurilor de scurgere in alte conditii de exploatare a sistemului de preluare ape meteo decat cel normal, prin contract incheiat cu autoritatea publica locala la cererea expresa a acesteia ;

ART. 236

 • (1) Condițiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare și debitul furnizat, respectiv condițiile de preluare și calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în rețelele de canalizare, vor fi înscrise în contractul de furnizare/prestare și utilizare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare.

ART. 237

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;

 • c) valoarea totală a penalitatilor nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

 • d) penalitatea este datorata ca urmare a emiterii facturii de catre operator si neachitarii acesteia in cadrul termenului de plata ; lipsa comunicarii facturii catre utilizator nu il exonereaza pe aceasta de obligatia platii c/val. consumului de apa si canal si a penalitatilor de intarziere.

ART. 238

Contractul dintre operator și utilizator poate înceta în următoarele cazuri:

 • a) Prin acordul scris al părților;

 • b) Prin denunțarea unilaterală a contractului de către utilizator, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare,

după achitarea taxei și a debitelor către operator;

 • c) Prin denunțarea unilaterală de către operator, în cazul în care împuterniciții acestuia sunt împiedicați să verifice sau să citească contoarele ori să verifice și să remedieze defecțiunile la instalațiile care sunt proprietatea sa, atunci când aceasta se află pe proprietatea utilizatorului.

 • d) Prin reziliere unilaterala de catre operator, atunci cand utilizatorul nu isi respecta obligatiile asumate prin contract sau atunci cand ulterior incheierii contractului se constata ca documentatia ce a stat la baza incheierii contractului nu corespunde legalitatii si realitatii din culpa utilizatorului. In cazul neachitarii facturilor de apa si canal operatorul va proceda la rezilierea unilaterala a contractului imediat dupa implinirea termenului de suspendare a serviciului ;

ART. 239

Operatorul are dreptul sa refuze reluarea furnizarii serviciului, la cererea unui nou utilizator, pe un bransament suspendat conform art. 228, lit. d din prezentul Regulament.

CAP. X

Realizarea serviciului după producerea unui cutremur

SECȚIUNEA a 1-a

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 240

Pentru reducerea efectelor negative asupra populației, animalelor și mediului, operatorul împreună cu autoritatea publica locală are obligația sa asigure informarea și instruirea prealabilă a populației prin afișe asupra modului de comportare în situații de calamitati naturale.

ART. 241

Operatorul de apa trebuie sa asigure:

 • a) 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apa potabilă din sursa protejata echipata cu un sistem local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.;

 • b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apa potabilă;

 • c) punerea în funcțiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale și alte unități cu risc mare;

 • d) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor;

 • e) una sau mai multe surse de apa pentru incendiu (lacuri de agrement, râuri în zone accesibile, stranduri etc.).

ART. 242

După încetarea miscarii seismice operatorul trebuie sa verifice:

 • a) starea rețelei de distribuție;

 • b) starea de etanseitate a rezervorului;

 • c) integritatea aductiunii;

 • d) integritatea captarii și a surselor de alimentare cu energie electrica.

ART. 243

Operatorul va acționa suplimentar, realizand următoarele acțiuni:

 • a) verificarea și utilizarea rețelei de alimentare cu apa;

 • b) verificarea în teren și depistarea deteriorarilor rețelei, iar în cazul constatării unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a păstra cat mai multă apa inmagazinata;

 • c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejata) sa fie folosită pentru asigurarea apei de baut, după stingerea incendiilor;

 • d) închiderea și izolarea tronsoanelor din rețea, fără defectiuni, și toate bransamentele utilizatorilor, cu excepția celor cu risc mare;

 • e) verificarea modului de funcționare al hidrantilor și trecerea la echiparea celor în stare de funcționare pentru furnizarea de apa în mod individual pentru populație, asigurând sau solicitând organelor abilitate paza acestora;

 • f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.;

 • g) punerea în funcțiune a legăturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, în cazul în care acesta a fost afectat și nu poate păstra apa;

 • h) realizarea alimentarii cu energie electrica a pompelor din sursele de rezerva, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;

 • i) stabilirea soluției de alimentare cu apa în cazul în care aductiunea este deteriorata prin:

 • - utilizarea unității locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalata pe un amplasament situat pe locuri înalte și sigure;

 • - transportul apei cu cisterne dezinfectate și distribuirea în locurile prestabilite, către populație;

 • - transportul apei de la sursele proprii, în condiții adecvate, dacă sursa de apa poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;

 • j) utilizarea altei surse de apa dacă lucrările hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, în cazul în care lucrările sunt afectate parțial, asigurarea punerii în funcțiune cat mai urgent a partii active, mai ales dacă sistemul funcționează gravitational;

 • k) realizarea de lucrări provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor rămase întregi în cazul unor avarii locale pe aductiune, rețea etc., utilizând materiale rezistente și cu imbinari rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectata adecvat;

 • l) trecerea, din momentul în care sistemul poate funcționa cel puțin parțial, la refacerea sistematica a acestuia, în ordinea importantei, astfel încât sa se asigure debitele minime de funcționare. Ordinea de importanta poate fi stabilită prin analiza riscului de nefunctionare a fiecărui obiect component al lucrării.

ART. 244

În cazul calamităților naturale trebuie acționat rapid și eficient, asigurându-se:

a) realizarea planului de acțiune, insusit de personal prin simulari anterioare producerii calamitatii;

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul sa lucreze independent, legatura dintre echipe și factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicație, care sa fie independente de rețeaua de telefonie mobila sau fixa.

ART. 245

După încheierea operațiunilor de remediere, toate instalațiile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa devine potabilă populația va fi instiintata ca poate utiliza aceasta apa în mod normal. Se va face o inspecție generală a rețelei pentru detectarea și remedierea locurilor pe unde se pierde apa.

SECȚIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

ART. 246

Rețeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur fără sa apara efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrata se va drena în pământ.

ART. 247

Operatorul va efectua următoarele activități:

 • a) verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea în statia de epurare sau căminul amonte al unei subtraversari);

 • b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcandu-se tronsoanele și verificand terenul dacă are crapaturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt construcții prabusite peste canal etc.;

 • c) se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct în emisar, caz în care trebuie sa existe un aviz prealabil al autorității de mediu, pentru o perioada de timp cat mai scurta, în cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, în porțiunea aval;

 • d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

 • e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorica poate curge singura în emisar;

 • f) vor fi puse în stare de funcționare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate și se face numai punerea în funcțiune;

 • g) refacerea provizorie a rețelei de canalizare folosind tuburi ușor de montat (PVC gofrat, oțel etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protecție contra traficului stradal.

ART. 248

După stabilizarea situației, rețeaua de canalizare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluției de reabilitare sau chiar de retehnologizare.

CAP. XI

Realizarea serviciului după producerea unei inundatii

SECȚIUNEA a 1-a

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 249

 • (1) În cazul inundatiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul aprobat de inspectoratul pentru situații de urgenta.

 • (2) În cazul în care statia de pompare ce asigura presiunea totală în rețea este scoasa din funcțiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independenta de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregătite din timp.

 • (3) Dacă localitatea este parțial inundata, se va recurge la următoarele măsuri:

 • a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situații de urgenta;

 • b) atentionarea locuitorilor cu bransamente în zona inundata asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei;

 • c) oprirea statiilor de pompare aflate în zona inundata;

 • d) distribuirea de apa îmbuteliată locuitorilor afectați.

 • (4) Dacă la captare lucrările hidrotehnice sunt scoase din funcțiune, se va asigura apa produsă de stații de tratare mobile, stații care vor fi în dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apa, captarea realizandu-se printr-o priza provizorie.

 • (5) Dacă la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcțiune măsurile de tratare suplimentară:

 • a) adăugarea de cărbune activ praf;

 • b) adăugarea de polimeri;

 • c) reducerea debitului de apa în scopul creșterii duratei de decantare;

 • d) reducerea vitezei de filtrare;

 • e) ozonizarea apei etc.

 • (6) Dacă sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica soluția alimentarii cu energie electrica de la o sursa de rezerva.

 • (7) Dacă puturile sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spalate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la depășirea fenomenului.

 • (8) După trecerea evenimentului se va proceda la o spalare și dezinfectare totală a sistemului, obtinandu-se un aviz al organelor sanitare.

ART. 250

În planul de acțiune se vor trece elementele aplicabile din măsurile ce trebuie luate în cazul producerii unui cutremur.

SECȚIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

ART. 251

În perioada inundațiilor rețeaua de canalizare este suprasolicitata, intrând de cele mai multe ori sub presiune.

ART. 252

 • (1) Operatorul va asigura cu maxima prioritate funcționarea statiilor de pompare a apelor uzate, suplimentand numărul de pompe cu motopompe.

 • (2) O atentie deosebita se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prin luarea tuturor măsurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.

 • (3) Gradul de asigurare a functionarii pompelor trebuie sa fie mai mare decât al celorlalte construcții componente ale sistemului de alimentare cu apa și de canalizare.

ART. 253

Se vor aplica măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele în care sistemul de canalizare a refulat.

ART. 254

Vor fi puse în funcțiune stații de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacității de evacuare a apei din zonele inundate.

ART. 255

În scopul reducerii gradului de poluare, în zona joasa se poate recurge la devierea apelor colectate de pe suprafețele aflate la cote neinundate.

ART. 256

O atentie specială se va da urmăririi capacității de evacuare a emisarului receptor, luându-se măsuri adecvate când exista riscul intrării apei prin deversorul liber.

ART. 257

 • (1) După trecerea evenimentului se vor face o verificare generală a canalizarii, o spalare și o dezinfecție generală.

 • (2) Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de măsuri capabile sa imbunatateasca funcționarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitura.

CAP. XII

Realizarea serviciului în caz de furtuna și/sau viscol puternic

SECȚIUNEA a 1-a

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 258

În cazul apariției furtunii și/sau a viscolului operatorul:

 • a) va verifica în prima urgenta sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcțiune, dacă este cazul, sistemul de rezerva sau vor fi realizate legături provizorii, pentru actionarea cu prioritate a pompelor;

 • b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizandu-se o verificare a calității apei și o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra modului în care sa se consume apa;

 • c) va verifica starea captarii și actionarea cu mijloace adecvate impotriva inghetarii și blocarii prizei sau a gratarului, curatarea acesteia va fi permanenta, iar în cazul existenței unor soluții de rezerva, acestea trebuie puse în funcțiune;

 • d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca în zone izolate alimentarea cu hrana, sistem de încălzire și echipament de protecție corespunzător;

 • e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor.

ART. 259

După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicație și vor fi refăcute lucrările afectate.

SECȚIUNEA a 2-a

Serviciul de canalizare

ART. 260

Pentru menținerea în funcțiune a statiilor de pompare de pe rețeaua de canalizare în caz de furtuna, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrica sa fie subterana sau se va asigura o sursa independenta de alimentare.

ART. 261

În caz de viscol și de temperaturi reduse, vor fi luate măsuri, împreună cu operatorul serviciului de salubrizare și cu autoritatea administrației publice locale, de îndepărtare a zapezii, pentru contracararea riscului de topire brusca a zapezii și punerea sub presiune a canalizarii.

ART. 262

Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luându-se și măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheața la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei și inundarea canalizarii.

CAP. XIII

Sanctiuni

ART. 263

 • (1) Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea contractuala/materiala/contraventionala sau penala dupa caz a persoanelor fizice sau juridice ce vor fi gasite vinovate.

 • (2) Sanctiunile contraventionale ce se vor aplica in cazul savarsirii de fapte contraventionale sunt principale si complementare.

 • (3) Sanctiunile principale sunt cele prevazute la art.266

 • (4)Sanctiunile complementare sunt cele prevazute la art. 267.

 • (5)Constatarea faptelor ce constituie contraventii si sanctionarea acestora prin aplicarea de sanctiuni contraventionale se face prin proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit de catre agentii constatatori numiti prin Decizie a Presedintelui Consiliului Judetean Brasov .

 • (6)Contraventiilor prevazute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

ART. 264

Contraventii la serviciul de alimentare cu apa :

 • 1. deteriorarea hidrantilor sub orice forma, manevrarea lor de catre persoane neautorizate preum si lasarea deschisa a hidrantilor si cismelelor publice;

 • 2. spalarea vehiculelor si altor obiecte la cismelele publice sau spatii neamenajate in acest scop ( garaje, rampe, etc.);

 • 3. plantarea de arbori pe traseele conductelor de apa;

 • 4. distrugerea sau deteriorarea marcajelor si inscriptiilor necesare pe cladirile de locuit, garduri si alte constructii din apropiere, prin care se indica prezenta caminelor de vane si a hidrantilor de incendiu;

 • 5. aruncarea in anexele retelelor interioare sau exterioare de apa de gunoi, pamant si altele, care sa impiedice exploatarea si intretinerea acestora;

 • 6. executarea de lucrari pentru modificarea sau extinderea instalatiilor de apa, fara aprobarea prealabila a prestatorului, chiar daca consumul de apa se inregistreaza;

 • 7. executarea de instalatii interioare de apa, cu persoane neautorizate de prestatorul serviciului pentru asemenea lucrari;

 • 8. manevrarea armaturilor (vane, hidranti, robinete de concesie si altele asemenea) din reteaua publica de distributie a apei de catre alte persoane decat cele autorizate de prestatorul serviciului, cu exceptia deschiderii hidrantilor in vederea stingerii incendiilor;

 • 9. amplasarea de instalatii subterane pe aceleasi trasee cu cele ale conductelor de apa, fara respectarea distantelor minime prevazute de STAS 8591/91;

 • 10. deschiderea de santiere care afecteaza zone ale retelelor de apa, fara incheierea in prealabil a unui protocol de predare - primire si intretinere a retelelor edilitare din zona afectata si predarea in starea initiala a acestora catre detinator dupa executarea lucrarilor;

 • 11. extinderea retelelor publice de apa , executate prin investitii proprii de catre orice persoana fizica sau juridica, fara aprobarea prealabila a prestatorului serviciului de distributie a apei;

 • 12. blocarea caminelor pe retelele publice de alimentare cu apa, precum si executarea de lucrari pe traseul acestora care sa impiedice intretinerea si exploatarea in conditii normale;

 • 13. legarea instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa fara autorizatia prealabila a prestatorului;

 • 14. restabilirea, in orice mod, a legaturilor instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa, in cazul in care intreruperea s-a facut de prestatorul serviciului;

 • 15. amplasarea de constructii de orice fel, definitive sau provizorii peste conductele de apa, sau in apropierea acestora fara respectarea normelor legale;

 • 16.     utilizarea apei pentru alte folosinte decat cele prevazute in contractul de bransare si utilizare a serviciilor;

 • 17.     neexecutarea de catre utilizator a lucrarilor de intretinere si reparatii care ii revin conform reglementarilor legale, a

instalatiilor interioare pe care le are in folosinta, pentru a se evita pierderea de apa, sau afectarea sanatatii publice;

 • 18. executarea de lucrari clandestine de ocolire a contorului de bransament;

 • 19. influentarea in orice mod a indicatiilor contorului de bransament ori afectarea integritatii acestuia si a sigiliului aplicat de operator;

 • 20. necomunicarea catre operator a datei punerii in functiune a surselor proprii de apa, in vederea facturarii debitelor de apa uzata canalizate;

 • 21. neinstalarea aparatului de masura conform prevederilor de prezentul regulament pentru masurarea apei reci alimentate din alta sursa;

 • 22. obstructionarea accesului operatorului la executarea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare a componenetele retelei publice aflate pe proprietate privata a utilizatorului;

 • 23. impiedicarea accesului reprezentantilor operatorului la caminul de bransament si caminul de racord sau la contorul de bransament ;

 • 24. impiedicarea accesului reprezentantilor operatorului la aparatul de masura instalat de utilizator pentru masurarea apei alimentata din alta sursa decat reteaua publica de alimentare cu apa a localitatii;

ART. 265

Contraventii la serviciul de canalizare :

 • 1. legarea instalațiilor interioare de canalizare la rețelele publice de canalizare fără autorizația prealabilă a prestatorului serviciului, restabilirea, în orice mod, a legăturilor instalațiilor interioare de canalizare, la rețelele publice de canalizare, în cazul în care întreruperea s-a făcut de prestatorul serviciului;

 • 2. evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare fără respectarea restricțiilor de calitate și debite, stabilite de deținătorii acestor rețele;

 • 3. întreruperea serviciului de canalizare fără motive de forță majoră;

 • 4. neasigurarea întreținerii și exploatării stațiilor și instalațiilor de preepurare a apelor uzate la capacitatea autorizată, lipsa de urmărire, prin analiza de laborator a eficienței acestora și de intervenție operativă în caz de neîncadrare în normele de calitate și în limitele înscrise în acordul de preluare si autorizația de deversare a apelor;

 • 5. deversarea de ape uzate in sistemul public de canalizare la canalizare fără acord de preluare

 • 6. executarea fără aprobarea prealabilă a operatorului de lucrări pentru modificarea sau amplificarea instalațiilor de canalizare;

 • 7. executarea de instalații interioare de canalizare prin persoane neautorizate de operatorul serviciului pentru asemenea lucrări;

 • 8. amplasarea de alte instalații subterane pe aceleași trasee cu cele ale conductelor publice de canalizare, între diversele rețele subterane fiind obligatorie respectarea distantelor minime prevăzute de STAS 8591/1-91;

 • 9. evacuarea la canal a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv care prin compoziția lor pot provoca degradarea sau distrugerea sau pot periclita viața lucrătorilor care intervin pentru întreținerea și exploatarea acestora, precum și ape conținând substanțe solide în suspensie sau antrenate care pot duce la colmatarea sau scoaterea din funcțiune a canalelor prin sedimentarea, coagularea sau întărirea materialelor și substanțelor conținute;

 • 10. aruncarea în rețelele interioare sau exterioare de canalizare de gunoi, pământ sau alte obiecte care pot provoca înfundarea conductelor sau să împiedice exploatarea și întreținerea acestora;

 • 11. neracordarea utilizatorilor la rețeaua publica de canalizare in zonele unde exista retele publice de canalizare;

 • 12. neprezentarea de catre agentilor economici care deversează ape uzate industriale in reteaua publica de canalizare, de cereri de contractare a serviciului de canalizare;

 • 13. îngrădirea agentului constatator al operatorului sau a oricărui alt organism autorizat de a efectua prelevări de probe și controale în căminele de vizitare în scopul de a verifica dacă apele uzate industriale deversate în rețeaua de canalizare sunt conforme cu prescripțiile și corespund convenției speciale de deversare stabilite si acordului de preluare;

 • 14. nemenținerea în permanentă a instalațiilor de preepurare în bună stare de funcționare;

 • 15. nescoaterea din funcțiune a foselor de colectare și a altor instalații de aceeași natură din momentul instalării noului racord;

 • 16. racordarea directa între conductele de apă potabilă și de canalizare ape uzate;instalarea oricaror dispozitive susceptibile de a lăsa apele uzate să penetreze în conducta de apă potabilă fie prin aspirare cauzată de scădere de presiune accidentală) fie prin refulare cauzată de o suprapresiune creată în rețeaua de evacuare;

 • 17. evacuarea prin canalizare a gunoaielor menajere, chiar după măcinarea prealabilă;

 • 18. nepermiterea accesului lucrătorilor operatorului pentru controlul stării tehnice a instalațiilor;

 • 19. folosirea jgheaburilor și burlanelor de apă pluvială la evacuarea apelor uzate;

 • 20. neanuntarea operatorului de catre utilizator în cazul în care acestia extind folosințele de apă;

 • 21. neîntreținerea în stare corespunzătoare a căminelor de racord de canalizare;

 • 22. neprezentarea de către unitățile industriale a buletinelor de analiză solicitate de operator;

 • 23. deversarea la canalizare a resturilor de hidrocarburi sau a altor reziduuri nocive;

 • 31. executarea de instalații de canalizare prin persoane neautorizate de operator;

 • 24. deteriorarea sau distrugerea instalațiilor publice de canalizare de orice fel ca: capace de canal, guri de scurgere, vane, conducte de canal și alte anexe ale acestora;

 • 25. blocarea căminelor pe rețelele publice de canalizare, precum și executarea de lucrări pe traseul acestora care să împiedice întreținerea și exploatarea în condiții normale;

 • 26. executarea de lucrări de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat, precum și descărcarea vidanjelor în rețeaua de canalizare sau în alte locuri decât cele anume stabilite de operator;

 • 27. descărcarea pe timpul iernii a zăpezii în canalizarea orășenească în afara punctelor stabilite de autoritatea publica locala;

 • 28. deschiderea de șantiere care afectează zone ale rețelelor publice de canal, fără încheierea în prealabil a unui protocol de predare-primire și întreținere a rețelelor edilitare din zona afectată și predarea în stare inițială către operator după executarea lucrărilor;

29 amplasarea de căi de rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de canalizare;

 • 30. amplasarea de construcții definitive sau provizorii peste conductele de canalizare;

 • 31. plantarea de arbori pe traseele de canalizare, conform STAS 11210/88;

 • 32. folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descărcarea apelor uzate de la un alt imobil;

 • 33. parcarea autovehiculelor peste căminele de vizitare sau gurile de scurgere;

 • 34. acoperirea cu beton, asfalt, pavaj etc. a căminelor și gurilor de scurgere;

 • 35. nimeni nu are voie să afecteze integritatea rețelei de canalizare sau să împiedice buna sa funcționare, sub nici un motiv;

 • 36. nerespectarea normativului privind amplasarea în localități a retețelor edilitare subterane executate în săpătură conform STAS 8591/1-91;

 • 37. nerespectarea normativului privind marcarea și reperarea rețelelor de conducte și cabluri în localități conform STAS 9570/1-89.

 • 38. executarea de vidanjari depozite ape uzate sau fose septice in zonele in care exista retele publice de canalizare;

ART. 266

Amenzi contraventionale :

 • (1)  pentru serviciul de alimentare cu apa :

 • -   pentru contraventia prevazuta la pct. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 alin.1, art. 264, amenda contraventionala este de la 500 lei la 2000 lei ;

 • -   pentru contraventia prevazuta la pct. 2, 10, 13, 16, alin.1, art.264, amenda contraventionala este de la 2000 lei la 3000 lei ;

 • -   pentru contraventia prevazuta la pct. 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, alin.1, art. 264, amenda contraventionala este de la 3000 lei la 5000 lei ;

 • (2)  pentru serviciul de canalizare :

 • -   pentru contraventia prevazuta la pct. 1,3,4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ,alin.1, art. 265, amenda contraventionala este de la 600 lei la 3000 lei ;

 • -   pentru contraventia prevazuta la pct. 2, 5, 9, 10, 16 - 38, alin.1, art. 265, amenda contraventionala este de la 3000 lei la 5000 lei ;

ART. 267

Amenzi complementare. Confiscari si despagubiri :

(1) pentru serviciul de alimentare cu apa :

- pentru contraventia prevazuta la art. 264, alin.1, pct.1, 4, 5, 9, 10 si 19 amenda contraventionala complementara este egala cu c/val. bunurilor distruse si cheltuielile legate de reparatie, inlocuire si aducerea la starea de functionare corespunzatoare a acestora. In acest caz cuantumul despagubirii este cel stabilit de reprezentantii operatorului ;

- pentru contraventia prevazuta la art. 264, alin.1, pct.2, 11, 13, 14, 18, 20, 21 amenda contraventionala complementara este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei;

- pentru contraventia prevazuta la art. 264, alin.1, pct. 3, 6, 7, 12, 15, 17, 22, 23 si 24 amenda contraventionala complementara este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale savarsite de utilizator si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a retelei de alimentare cu apa ;

(2) pentru serviciul de canalizare :

- pentru contraventia prevazuta la art. 265, alin.1, pct. 1, 3,6,7,8,9,10, 15, 16,17,21,23,24,25,27,28,29,30,31 si 34 amenda contraventionala complementara este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale savarsite de utilizator si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a sistemului public de canalizare ;

- pentru contraventia prevazuta la art. 265, alin. 12,20, 26, 32, amenda contraventionala complementara este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei ;

 • (3) Calculul despagubirii se face prin aplicarea preturilor in vigoare la data evaluarii prejudiciului.

 • (4) Procesul verbal prin care se constata contraventia si se sanctioneaza cu amenda contraventionala si complementara, dupa caz, constituie titlu executoriu.

 • (5) Plata amenzilor contraventionale se face catre operator, sumele incasate din despagubiri (amenzi contraventionale complementare) constituind venit al operatorului.

CAP. XIV

Dispoziții finale și tranzitorii

ART. 268

(1) Activitatea de organizare si functionare a serviciului de apa si canalizare si respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate al Consiliului Judetean Brasov, a consiliilor locale aflate in aria de operare a R.A. Compania Apa Brasov si a ANRSC.

(2) ANRSC verifica de asemenea : respectarea indicatorilor de performanta; ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare sau formarea de noi tarife, atunci cand este cazul conform reglementarilor in vigoare; respectarea legii concurentei; asigurarea protectiei utilizatorilor; exploatarea eficienta a patrimoniului public si privat afectat serviciului de apa si canalizare.

 • (3) Regulamentul se aplica de la data aprobarii lui de catre Consiliul Judetean Brasov.

 • (4) De la data aplicarii prezentului Regulament isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea nr. 383/27.10.2003 a Consiliului Judetean Brasov.

 • (5) Orice modificari se vor aduce prezentului regulament vor intra in vigoare de la data aprobarii lor de catre Consiliul Judetean Brasov.

 • (6) Aparitia altor reglementari, cu caracter normativ dupa aprobarea prezentului Regulament, completeaza si modifica corespunzator prevederile acestuia.

 • (7) Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul Regulament.

~//~

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

R.A. COMPANIA APA BRASOV


Anexa nr. 1

La regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare prestate de RA Compania Apa Brasov

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Nr. crt.

INDICATORI DE PERFORMANTĂ

Trimestrul

To

tal

an

I

II

II

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.1

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

a) numărul de solicitări de branșare/numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori;

O

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branșare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.2

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI/PRELUĂRII APELOR UZATE ȘI METEORICE

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitari

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 zile calendaristice

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.3

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI PE APĂ

a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitari, pe tipuri de apa furnizata

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) numărul anual de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată și categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 10 zile

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti

O

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.4

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APA ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.5

ÎNTRERUPERI SI LIMITARI IN FURNIZAREA APEI SI IN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE

1.5.1

ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE

a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori;

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori/pe categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.5.2

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

a) numărul de întreruperi programate

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

b) durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

d) numărul de întreruperi cu durata programată depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.5.3

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTARII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CATRE UTILIZATOR

a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/ prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe tipuri de servicii

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, tipuri de servicii și clauze contractuale nerespectate

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea

serviciilor, realimentați în mai puțin de 3 zile, pe categorii de utilizatori și tipuri de servicii

1.6

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE

a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de apa furnizata (potabila sau industrială) și parametrii reclamați

O

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliți în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.7

RĂ SPUNSURI LA SOLICITĂ RILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

a) pierderea de apă în rețea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrata in sistem.

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei dată in funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată.

kWh

/mc

kWh

/mc

kWh

/mc

kWh

/mc

kWh

/mc

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numarul mediu zilnic de ore în care se asigură apă la utilizator și 24 ore, pe categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distribuție și lungimea totală a străzilor

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

2.2

PENTRU SISTEMUL PE CANALIZARE

a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totală a străzilor

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) gradul de extindere al rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare dată în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei luate în calcul

O

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată

kWh

/mc

kWh

/mc

kWh

/mc

kWh

/mc

kWh

/mc

INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Nr. crt.

INDICATORUL

Trimestrul

Total

an

I

II

II

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.1

BRANȘ AREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

a) raportul dintre numarul de branșamente ș i lungimea rețelei de distribuție a apei

buc

/km

buc

/km

buc

/km

buc

/km

buc

/km

b) lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

m/

loc

m/

loc

m/

loc

m/ loc

m/ loc

c) raportul dintre lungimea efectivă a rețelei ș i numărul de locuitori

m/

loc

m/

loc

m/

loc

m/ loc

m/ loc

d) raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

O

%

o

%

o

%

o

%

o

%

e) raportul dintre numărul de racorduri ș i lungimea rețelei de canalizare

buc

/km

buc

/km

buc

/km

buc

/km

buc

/km

1.2

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect al rețelei

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) volumul de apă furnizată prin aducțiune și capacitatea proiectată

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

1.3

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIȚIILE DE CONTRACT

a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condițiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în rețelele de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a conditiilor de deversare

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condițiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturata aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii ș i categorii de utilizatori

o

%

o

%

o

%

o

%

o

%

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV R.A. COMPANIA APA BRASOV


Anexa nr. 2 La regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare prestate de RA Compania Apa Brasov Art. 1

Baremuri pentru stabilirea cantitatilor de ape uzate si meteorice preluate in reteaua publica si canalizare :

 • 1. Cantitatea de apa uzata evacuata in reteaua publica de canalizare de catre populatie se stabileste in functie de cantitatea de apa potabila livrata, reprezentand 100% din aceasta.

 • 2. Cantitatea de apa uzata evacuata in reteaua publica de canalizare de catre alti beneficiari decat populatia se stabileste in raport cu cantitatea de apa consumata, dupa cum urmeaza:

 • a) - pentru unitatile care se alimenteaza cu apa din rețeaua publica, cantitatea de apa uzata evacuata se calculeaza la nivelul intregii cantitati de apa livrata.

Fac exceptie unitatile la care prin specificul activitatii lor apa ramine inglobata in produsul finit ( fabrici de paine, compoturi, conserve, bere, racoritoare ,gheata, centre de umplut sifoane, sere si altele asemenea), care nu restituie in totalitate apa la canalizare si pentru care cantitatea de apa uzata evacuata se va stabili pe baza unei documentatii tehnice aprobate de Companie si/sau aparatelor de masura montate pe evacuare, din care sa rezulte clar cantitatile evacuate. In cazul in care nu se poate ajunge la un acord, Compania poate solicita montarea aparatelor de masura.

 • b) - pentru beneficiarii care se alimenteaza din surse proprii de apa si care evacueaza apa uzata in reteaua publica de canalizare, cantitatea de apa evacuata se va stabili pe baza de contract cu Compania.

 • 3.1. Cantitatea de apa pluviala preluată de rețeaua publica de canalizare se determina prin aplicarea de catre operator a urmatoarei formule de calcul analitic :

QPT = C1 X ST X 0,6, unde

QPT - reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 4 de mai jos ;

C1 - reprezinta cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de A.N.M., pentru luna anterioara emiterii facturii ;

ST - reprezinta suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite ale utilizatorului ;

0,6 - reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ;

 • 3.2. Suprafetele totale luate in calcul la determinarea cantitatii totale de apa meteorica preluata de la utilizator se vor determina pe baza declaratiei utilizatorului privind suprafetele totale ale incintelor aflate in proprietatea sau administrarea acestuia, si care va fi insotita obligatoriu de documente justificative care sa probeze realitatea si corectitudinea datelor comunicate. Declaratia se revizuieste anual de catre utilizator in lipsa acestei revizii utilizatorului urmand a-i fi aplicabile dispozitiile aliniatului urmator. In cadrul revizuirii anuale utilizatorul va declara pe propria raspundere ca situatia este neschimbata fata de anul precedent sau in situatia in care datele comunicate initial au suferit modificari va comunica operatorului o noua declaratie iuntocmita in aceleasi conditii ca si cele descrise mai sus.

 • 3.3. In cazul in care utilizatorul nu depune declaratia de revizuire anuala a datelor privind suprafețele totale ale incintelor detinute in termenul stabilit de operator, cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin aplicarea urmatoarei formule de calcul analitic:

QPT = C1 X ST X 0,9, unde

QPT - reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 3 de mai jos ;

C1 - reprezinta cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de A.N.M., pentru luna anterioara emiterii facturii ;

ST - reprezinta suprafetele totale ale incintelor detinute de catre utilizator conform datelor din declarata initiala sau conform datelor obtinute de operator prin orice alt mijloc (in acest ultim caz operatorul nu este tinut a avea si acceptul utilizatorului pentru a folosi in formula de calcul de mai sus suprafetele totale detinute de utilizator si care au fost determinate prin alta modalitate decat declaratia utilizatorului) ;

0,9 - reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ;

 • 4. Beneficiarii sunt obligati ca la evacuarea apelor meteorice in reteaua publica de canalizare sa respecte valorile limita admisibile ale principalelor substante poluante din apele uzate prevazute de legislatie.

 • 5. Utilizatorii casnici nu platesc servicii de preluare apa pluviala la reteaua publica de canalizare.

ART. 2.

Baremuri pentru determinarea in sistem paușal a consumatorilor de apă pe categorii de consumatori :

 • 1. Pentru imobilele care se alimenteaza cu apa din cismele publice amplasate la o distanta de pana la 500m - 1,2mc/persoana/luna;

 • 2. Pentru imobilele bransate si racordate la reteaua de apa si canalizare, cu cismele amplasate in curti - 2.4 mc/persoana/luna;

 • 3. Pentru imobilele cu instalatii interioare de apa si canalizare, cu preparare locala a apei calde menajere - 5.1 mc/persoana/luna;

 • 4. Pentru imobilele cu instalatiii interioare centrale de incalzire a apei(puncte si centrale termice) in care este inclus si consumul de apa calda - 8.4mc/persoana/luna din care:

 • -  5.1 mc/persoana/luna pentru apa rece

 • -  3.3 mc/persoana/luna pentru apa calda

In cazul cand numai unul din cele doua consumuri este masurat, celalalt isi pastreaza valoarea nominala de mai sus.

 • 5. Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de alimentare ale cladirii, in vederea intretinerii acestora ( cand aceasta operatiune nu este interzisa prin hotarare a Consiliului Local):

- motocicleta 1 mc/vehicul/luna

- autoturism 7.5 mc/vehicul/luna

- autocamion 15 mc/vehicul/luna

- autoduba, microbuz, autoutilitara si alte asimilate 12 mc/vehicul/luna

 • 6. Pentru consumul de apa folosita pentru udatul spatiilor verzi, al plantatiilor de pomi, irigarea gradinilor de zarzavat, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor;

 • a) - pentru udarea spatiilor verzi( peluze, rabate de flori etc.), consumul mediu de apa este de 250 l/mp si sezon;

 • b) - pentru stropitul gradinilor de legume, consumul mediu de apa este de 300l/mp si sezon;

 • c) - pentru stropitul legumelor din solarii, consumul mediu de apa este de 500l/mp si sezon

 • d) - pentru stropitul viilor si livezilor, consumul mediu de apa este de 50l/mp si sezon;

 • e) - pentru cresterea si ingrasarea animalelor, consumul mediu de apa este urmatorul:

 • -   boi, cai, tineret taurin 1800l/luna

 • -  vaci 3000 l/luna

 • -   purcei 600 l/luna

 • -   ovine 300 l/luna

 • -   pasari de curte 15 l/luna

 • -   nutrii, nurci 6000 l/luna

 • 7. Pentru consumul de apa rece care revine personalului agentilor economici care folosesc, in comun cu locatarii, obiecte sanitare:

 • -  Chiuveta, lavoar 0.5 mc/persoana/luna

 • -  WC 0.5 mc/persoana/luna

 • -  Dus 3.0 mc/persoana/luna

 • -  Cada baie 2.0 mc/persoana/luna

 • -  Cismea cu robinet 1.0 mc/persoana/luna

 • -  Cismea cu jet continuu 120.0 mc/luna

 • -  Pisoar cu spalare continua 144.0 mc/persoana/luna la 2 m la teava

 • -  Pisoar cu spalare intermitenta 28.0 mc/persoana/luna

Nota:

Din consumul total inregistrat se determina mai intii consumul de apa aferent suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta conform baremurilor de mai sus, iar diferenta se repartizeaza pe locatari proportional cu numarul de persoane. In cazul in care consumul inregistrat cu ajutorul sistemului de masurare este mai mic decat cel determinat in sistem pausal pentru detinatorii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, calculul impartirii pe destinatie se reface, cantitatile fiind stabilite proportional.

 • 8. Pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta care nu au montate aparate pentru inregistrarea consumului de apa si care sunt alimentate cu apa prin bransament comun cu locuintele:

 • -  bufet expres 400mc/robinet/luna

 • -  piata agroalimentara 400mc/robinet/luna

 • -   bufet, bodega, lacto-bar,bar, unitati tip Gospodina, patiserii 250 mc/robinet/luna

 • -  restaurant 200mc/robinet/luna

 • -  cantina 100 mc/robinet/luna

 • -   cofetarie 150 mc/robinet/luna

- centru racoritoare

- centru de umplut sifoane 100mc/robinet/luna

- magazin pentru desfacerea legumelor si fructelor 50 mc/robinet/luna

- magazin alimentar 50mc/robinet/luna

- magazin pentru desfacerea produselor din carne si pescarie 100 mc/robinet/luna

- atelier spalatorie (manual) 100 mc/robinet/luna

- frizerie 10 mc/robinet/luna

- coafura 15 mc/robinet/luna

- atelier fotografic 20 mc/robinet/luna

- farmacie 5mc/robinet/luna

- magazin de florarie 20 mc/robinet/luna

- policlinica si dispensar 10mc/robinet/luna

- spital 17 mc/robinet/luna

- cinematograf 0.4 mc/loc/luna

- teatru si casa de odihna 0.8 mc/loc/luna

- scoala 1 mc/elev/luna

- scoala cu internat 4mc/elev/luna

- gradinita si cresa cu program saptamanal 3 mc/copil/luna

- club sindical 0.2 mc/loc/luna

- camin muncitoresc 2.5 mc/loc/luna

- hotel cu bai comune 4.5 mc/loc/luna

- hotel cu bai in fiecare camera 15 mc/loc/luna

 • 9. Pentru agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea consumurilor se va face prin asimilarea cu unitatile cu specific de activitate asemanator celor care figureaza in lista.

In cazul in care agentii economici folosesc si apa incalzita care nu trece printr-un aparat de inregistrat, cantitatea de apa calda va reprezenta 40% din consumul de apa rece si se va adauga la aceasta.

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

R.A. COMPANIA APA BRASOV Anexa nr. 3 La regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare prestate de RA Compania Apa Brasov

CONTRACT

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Nr........................din data...........................

Cod utilizator...........................

CAP. I Partile contractante

Art.1

R.A. Compania Apa Brașov, cu sediul în Brașov, str.Vlad Țepeș nr.13, județul Brașov, înmatriculată la Registrul comerțului cu J08/77/20.02.1991, cod de identificare fiscală RO1096128, cod IBAN RO81 BRDE 080S V056 6020 0800 deschis la banca B.R.D. Brașov, website:www.apabrașov.ro, reprezentată de Ing. Dorin Fătu, având funcția de Director General și de Ing. Ec. Teodor Popa, având funcția de Director Economic, denumită în continuare OPERATOR, și

Domnul(Doamna)/Societatea             Comercială/Asociația             de             proprietari

............................................................................................................ CI/BI...... seria........ nr............................, eliberat la data de .............. ,  CNP

sediul/domiciliat în localitatea.................., str............................, nr........., bl........, sc........., et

ap......... județul/sectorul ................,, tel..........................., fax........................adresă email:..........................., adresă de corespondență................................................................

(înmatriculată la Registrul comerțului cu nr.................., codul fiscal ............................, codul unic de

înregistrare .............., contul nr.............................................., deschis la ....................... reprezentat/a

..................................................................................,având calitatea de .................................... /(se trece calitatea celui care semnează valabil contractul: proprietar sau cu împuternicire data de proprietar, caz în care se trec datele care atesta autenticitatea împuternicirii),/ ............................................................................în calitate de UTILIZATOR, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de prestări servicii de alimentare cu apa și de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze.

CAP. II

Obiectul contractului

ART. 2

 • (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apa potabilă (și/sau industriala) și de canalizare, în condițiile prevăzute de prezentul contract, regulamentul serviciului de alimentare cu apă si de canalizare si în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Contractul stabilește relațiile dintre utilizator și operator la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publica situata pe domeniul public care este constituită de contorul de bransament pentru sistemul de alimentare cu apa, respectiv căminul de racord pentru sistemul de canalizare.

 • (3) Punctul de delimitare între operator și utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu apa, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.

 • (4) Prestarea altor activități conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala fata de prevederile prezentului contact.

ART. 3

Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane și operatori economici conform anexei 2.

ART. 4

În anexa nr. 3 la contract sunt menționate standardele, normativele, condițiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu și debitul asigurat, precum și condițiile de acceptare la deversarea în rețelele publice a apelor uzate, valabile la data semnării contractului.

ART. 5

 • (1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare se încheie între operator și utilizator pe durata nedeterminată sau pe perioadă determinată în functie de durata dreptului de folosinta dat de proprietar si chirias asupra imobilului pe al carui bransament se contracteaza. Contractul pe perioada determinata se incheie numai cu acordul prealabil expres al proprietarului, prin aceasta operatorul fiind indreptatit a solicita angajarea raspunderii proprietarului pentru prejudiciile suferite ca urmare a actiunii sau inactiunii chiriasului cat priveste executarea contractului de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare .

 • (2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator si numai cu conditia notificarii intentiei de reziliere a contractului la sediul operatorului, in scris, cu minim 30 de zile inainte de data la care va opera incetarea contractului. In lipsa notificarii operatorul este indreptatit a solicita angajararea raspunderii materiale a utilizatorului chiar si in conditiile in care acesta dovedeste cu inscrisuri ca in perioada acumularii debitului nu a locuit in imobilul in discutie ci la o alta adresa.

CAP. III

Drepturile și obligațiile operatorului

ART. 6

Operatorul are următoarele drepturi:

 • 6.1. sa factureze și sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locală

 • 6.2. sa aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen; Pentru exercitarea acestui drept operatorul nu este tinut a face proba comunicarii documentelor de plata catre utilizator;

 • 6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;

 • 6.4. sa initieze modificarea și completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

 • 6.5. sa aibă acces la instalațiile de utilizare a apei aflate în folosinta sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a functionarii, integrității sau pentru debransare, în caz de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum și la contor, dacă se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrității acestuia. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;

 • 6.6. sa stabilească condițiile tehnice de bransare și/sau de racordare a utilizatorului la instalațiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta;

 • 6.7. sa desființeze branșamentele sau racordurile realizate fără obținerea avizelor legale și sa sesizeze autoritățile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare;

 • 6.8. sa intrerupa furnizarea apei sau preluarea apelor uzate, în următoarele situații:

 • a) utilizatorul nu achită factura (inclusiv penalități) în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata;

 • b) utilizatorul nu remediaza defecțiunile interioare și prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apa a altor utilizatori;

 • c)  neachitarea obligațiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții sau instalații aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităților, aflate în administrarea lor;

 • d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalațiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de operator, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;

 • e) bransarea sau racordarea, fără acordul operatorului, la rețele publice sau la instalațiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare;

 • f) utilizatorul refuză sau impiedica in orice fel încheierea contractului de furnizare a apei si de canalizare sau procedura de recontractare stabilita prin regulamentele si actele normative specifice sectorului de activitate al operatorului.

 • g) sa refuze alimentarea cu apa a imobilelor pe bransamentul carora sunt acumulate datorii la plata serviciului de alimentare cu apa si canalizare, sau al imobilelor unde nu exista un raport contractual care sa oblige operatorul la prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare ;

 • h) sa rezilieze unilateral contractul de furnizare/prestare incheiat cu utilizatorul care nu isi respecta obligatiile asumate prin contract sau atunci cand ulterior incheierii contractului se constata ca documentatia ce a stat la baza incheierii contractului nu corespunde legalitatii si realitatii din culpa utilizatorului. In cazul neachitarii facturilor de apa si canal operatorul va proceda la rezilierea unilaterala a contractului imediat dupa implinirea termenul suspendare a serviciului ;

 • i) sa intrerupa prestarea serviciului de canalizare utilizatorilor alimentati cu apa rece din alta sursa decat reteaua publica de alimentare cu apa, in situatia neachitarii de catre acestia a facturilor intocmite de prestator. Suspendarea va opera in aceleasi conditii ca si in cazul suspendarii/intreruperii serviciului de alimentare cu apa ;

 • j) sa suspende serviciul de preluare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare acelor utilizatorii care in mod repetat incalca conditiile de deversare impuse de operator prin acordul de preluare

 • k) la cererea scrisa a utilizatorului adresată opeartorului;

 • 6.9. Procedura de notificare a suspendarii serviciului se va considera indeplinita in momentul implinirii unui termen de 5 zile lucratoare de la notificarea scrisa a utilizatorului de catre operator, notificare ce va fi facuta prin scrisoare recomandata, curier, fax, casieri incasatori de teren, mail, afisare pe poarta de acces in imobil a unui anunt de suspendare a serviciului, si orice alt mijloc de comunicare. Procedura de notificare se va considera indeplinita si in cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului. Operatorul nefiind tinut a face proba refuzului de primire.

 • 6.10. sa verifice și sa constate starea instalațiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespundă prescripțiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de bransament;

 • 6.10. sa aplice penalitățile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul în care se deverseaza în rețeaua publica de canalizare ape uzate care depășesc concentratiile maxime admise pentru impurificatori ; Nivelul concentratiilor maxime admise din apele uzate deversate sunt de regula cele prevazute in anexa la contractul de bransare/racordare, exceptie de la aceasta fac deversarile care nu sunt reglementate prin contract si care in urma controalelor efectuate de agentii RA Compania Apa Brasov sunt gasite ca fiind peste limitele admise. In acest din urma caz nivelul maxim admis in apele descarcate in reteaua de canalizare este cel prevazut in normativele in vigoare.

 • 6.11. sa desființeze contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa în situațiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentarii cu apa prevăzute la pct. 6.8 lit. a) și/sau b) nu sunt îndeplinite condițiile de reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cota reprezentând 30% din ultima factura emisă de operator atât pentru apa, cat și pentru canalizare și contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată aceasta perioada.

 • 6.12. sa limiteze sau sa intrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiții:

 • a) când este periclitata viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apa;

 • c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;

 • 6.13. sa stabilească lucrări de revizii, reparații și de întreținere planificate la rețelele și la instalațiile de distribuție/furnizare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, realizarea lucrărilor se va programa astfel încât perioada și numărul de utilizatori afectați sa fie cat mai mia.

ART. 7

Operatorul are următoarele obligații:

 • 7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare;

 • 7.2. sa respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare competente și de autoritățile administrației publice locale;

 • 7.3. sa respecte indicatorii de performanta ai serviciului stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorității administrației publice locale de dare în administrare;

 • 7.4. sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametrii fizici și calitativi prevăzuți de legislația în vigoare;

 • 7.5. sa asigure funcționarea rețelei de canalizare la parametrii proiectati;

 • 7.6. sa preia apele uzate la parametrii prevăzuți de normativele în vigoare;

 • 7.7. sa efectueze analiza calitativă a apei furnizate și a apei preluate;

 • 7.8. sa aducă la cunostinta utilizatorului, cu cel puțin 24 de ore înainte, prin mass-media și prin afișare la utilizator, dupa caz, orice întrerupere în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere planificate;

 • 7.9. sa ia măsuri pentru remedierea defectiunilor apărute la instalațiile sale. Constatarea defectiunilor la rețeaua publica de apa și de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defectiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenției prin mijloace de comunicare in masa. Depășirea limitelor de timp prevăzute se poate face, în cazuri justificate, numai prin modificarea autorizației de construire;

 • 7.10. pentru întreruperile din culpa dovedită a operatorului în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și pluviale care depășesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta despăgubirile certe, lichide si exigibile datorate utilizatorului. Pentru întreruperile care depășesc 24 de ore, operatorul este obligat sa asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apa ale utilizatorului care solicita o astfel de prestație;

 • 7.11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa în curți, case, subsoluri din cauza defectiunilor la sistemul public de alimentare cu apa și de canalizare; evacuarea apei nu exonereaza operatorul de plata unor despăgubiri stabilite în condițiile legii;

 • 7.12. sa exploateze, sa întrețină, sa repare și sa verifice contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suporta de către operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demonteaza de operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea a fost intemeiata - contorul a fost declarat RESPINS ; de către utilizator, dacă sesizarea sa dovedit a fi neîntemeiată - contorul a fost declarat ADMIS;

 • 7.13. sa echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare bransamentele utilizatorului în punctul de delimitare a instalațiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale și cu planul de contorizare ;

 • 7.14. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat ca este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;

 • 7.15. sa aducă la cunostinta utilizatorului modificările de tarif și alte informații referitoare la facturare, prin adresa atașată facturii, prin publicare în mass-media sau prin înscriere pe factură;

 • 7.16. în cazul în care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului sau inundarea caminului de apometru, operatorul va lua măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defectiunilor la rețeaua interioară, în cazul în care inundarea caminului se datorează culpei acestuia;

 • 7.17. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului și sa aducă părțile din construcții legal executate, care aparțin utilizatorului, la starea lor inițială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

 • 7.18. sa acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, cu excepția întreruperilor anunțate potrivit prezentului contract, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 7.19. sa furnizeze utilizatorului informații privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta;

 • 7.20. sa anunțe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitarile sau întreruperile planificate în modul stabilit prin contract și sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;

 • 7.21. sa plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacă:

 • a) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate prin mass media;

 • b) după întreruperea furnizarii apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrătoare după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizarii;

 • c) Despagubirea se va achita conform intelegerii partilor sustinuta de un document legal de evaluare a pagubei intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata. In cazul in care partile nu cad de acord asupra sumei ce se va achita ca despagubire plata se va efectua in momentul in care este certa lichida si exigibila.

 • 7.22. sa acorde bonificatii utilizatorului în cazul furnizarii/prestării serviciilor sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract:

 • a) nu livreaza apa potabilă în condițiile stabilite în contract din alte cauze decat situatii ce nu au putut fi prevazute si care nu se datoreaza culpei operatorului;

 • b) nu respecta parametrii de calitate pentru apa potabilă furnizată la bransament, conform prevederilor din contract;

 • 7.23. în cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare a fost întreruptă pentru neplata, reluarea acesteia se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluarii furnizarii/prestării serviciului se suporta de utilizator.

 • 7.24. 1. la fiecare citire a contorului de bransament, cu excepția cazurilor când citirea se face de la distanta, sa lase in cutia postala a utilizatorului o înștiințare scrisă din care sa reiasă:

 • a) data și ora citirii;

 • b) indexul contorului;

 • c) numele și prenumele cititorului;

 • d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

 • 2. în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de apometru, operatorul are obligația ca pana la data limita de emitere a facturii sa:

 • a) goleasca căminul de apa;

 • b) citească contorul de apa;

 • c) sa remedieze defectiunea care a fă cut posibila inundarea caminului;

 • d) sa emita factura pe baza citirii efectuate;

 • 3. în cazul în care operațiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii după data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menționat în factura, regularizarea efectuandu-se în factura următoare.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile utilizatorului

ART. 8

Utilizatorul are următoarele drepturi:

 • 8.1. sa utilizeze liber și nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apa și de canalizare în condițiile prevăzute în contract;

 • 8.2. sa conteste facturile când constata diferențe între consumul facturat și cel realizat în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii; Obligatia probei primirii facturii si a incadrarii in termenul de contestare revine utilizatorului ;

 • 8.3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificatii în valoare de 30%/luna din valoarea facturii curente, în următoarele situații, cu excepția sistărilor serviciului programat și anunțat in mass-media :

 • a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 7 pct. 7.4;

 • b) neanuntarea intreruperilor, conform prevederilor art. 7 pct. 7.8, sau depășirea limitelor de timp comunicate;

 • 8.4. sa primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale;

 • 8.5. sa racordeze în condițiile legii și cu acordul scris al operatorului alți consumatori pentru alimentarea acestora cu apa;

 • 8.6. sa solicite operatorului remedierea defectiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție sau la bransament, bunuri aflate în exploatarea operatorului;

 • 8.7. sa solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, în condițiile art. 7 pct. 7.12.

 • 8.8. sa solicite și sa primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • 8.9. sa sesizeze autorităților administrației publice locale competente orice deficienta constatată în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare și sa facă propuneri vizând înlăturarea acesteia, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;

 • 8.10. sa renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate prin anunțarea în scris a operatorului și după achitarea la zi a tuturor debitelor;

 • 8.11. sa primească și sa utilizeze informații privind serviciile de utilități publice care îl vizează;

 • 8.12. sa se adreseze, individual sau colectiv, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.

 • 8.13. utilizatorul are posibilitatea de a refuza prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau de cedare a acestora c\tre ter]i.

ART. 9

Utilizatorul are următoarele obligații:

 • 9.1. sa respecte normele de exploatare și funcționare a sistemelor de alimentare cu apa și de canalizare prevăzute de legislația în vigoare;

 • 9.2. sa accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizarii/prestă rii serviciului pentru execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • 9.3. sa respecte în punctul de descărcare în rețeaua de canalizare condițiile de calitate a apelor, potrivit normelor și normativelor în vigoare;

 • 9.4. în cazul în care căminul de bransament și/sau contorul de apa se afla pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum și pentru operațiile de întreținere și de intervenții;

 • 9.5. sa nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalației interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;

 • 9.6. sa nu folosească în instalatia interioară pompe cu aspiratie din rețeaua publica, direct sau prin bransamentul de apa;

 • 9.7. sa ia măsuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de reținere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

 • 9.8. sa aducă la cunostinta operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la contract și a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum și a adresei la care operatorul urmează sa trimită facturile; lipsa acestei comunicari angajand raspunderea materiala a utilizatorului pentru eventualelel prejudicii suferite de operator ca urmare a neexecutarii culpabile a obligatiei de informare ;

 • 9.9. sa asigure pentru apele uzate și meteorice condițiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de bransare/racordare;

 • 9.10. sa asigure integritatea, întreținerea și repararea instalațiilor interioare de apa și de canalizare;

 • 9.11. sa solicite rezilierea contractului și încetarea furnizarii serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului;

 • 9.12. sa nu construiască sau sa amplaseze obiective în zona de protecție sau care nu respecta distanțele de siguranta fata de construcțiile și instalațiile operatorului aferente activității de distribuție, iar pe cele construite sau amplasate ilegal sa le desfiinteze;

 • 9.13. sa nu modifice instalațiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu acordul operatorului.

 • 9.14. să utilizeze rațional apa și numai pentru necesarul propriu

 • 9.15. utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent daca au sau nu branșament propriu, au obligația de a deversa apele uzate provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator numai în rețeaua de canalizare dacă în localitate există un sistem public de canalizare.

 • 9.16. sa achite operatorului c/val lucrarilor de intrerupere a serviciului sau de reluare a acestuia executate la cererea sa. Aceste cheltuieli se vor achita inainte de trecerea la suspendarea sau reluarea serviciului pe baza documentelor de plata intocmite de operator.

 • 9.17. sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii; Pentru aceasta se va preocupa de obtinerea unui duplicat de pe factura atunci cand aceasta nu ajunge la adresa de corespondeta indicata in contract ;

n' sa achite operatorului cheltuielile de verificare, montare si demontare a contorului de bransament atunci cand a solcitat verificarea exactitatii indicatiilor contorului de catre operator, iar contorul raspunde aprobarii de model si clasei de precizie, fapt atestat prin buletinul de verificare metrologica.

CAP. V

Stabilirea cantității de apa furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare

ART. 10

 • (1) Data citirii contorului este ........... a fiecărei luni, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a

sărbătorilor legale, caz în care citirea se va efectua în prima zi lucrătoare ce urmeaza acestor zile. Data emiterii facturii ...........

 • (2) În cazul schimbă rii datei de citire a contoarelor, noua data va fi comunicată utilizatorului împreună cu factura anterioară lunii în care citirea se va efectua la data modificată.

ART. 11

Stabilirea cantității de apa furnizată și a celei evacuate în rețeaua publica de canalizare se va face astfel:

 • (1). Cantitatea de apa furnizată se stabilește :

__a) pe baza înregistrărilor contorului de apa montat în căminul de bransament;

b)| în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apa în sistem pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare. (se va bifa cu x metoda de facturare aleasa) f__(2). Cantitatea de apa preluată în rețeaua publica de canalizare se stabilește:

| a)| pentru utilizatorii casnici conform Hotărârii consiliului local nr......din data..........., în procent de 100%

din volumul de apa potabilă și calda înregistrată de contorul de apa și contorul de energie termica, după caz;

| b)| pentru ......../(se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator)/ ..... ca fiind

egala cu cantitatea de apa consumată;

| c)| ca fiind egala cu cantitatea de apa consumată, din care se scade cantitatea de apa rămasă inglobata în produsul finit stabilită conform breviarului de calcul din anexa nr. 4 la contract;

__d) pe baza citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în anexa nr. 1;

 • e)| pentru .........../(se trece denumirea operatorului economic care are calitatea de utilizator)/....... se

alimentează din surse proprii și evacueaza apa uzata în rețeaua publica de canalizare în cantitățile stabilite conform (se trece: breviarului de calcul din anexa nr. 4 sau: citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în anexa nr. 1). ( ca si la pct. 1 se va selecta cu “x” varianta aleasa)

 • (3). Cantitatea de apa pluviala preluată de rețeaua publica de canalizare se determina prin aplicarea de catre operator a urmatoarei formule de calcul analitic :

QPT = C1 X ST X 0,6, unde

QPT - reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 6 de mai jos ;

C1 - reprezinta cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de A.N.M., pentru luna anterioara emiterii facturii ;

ST - reprezinta suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite ale utilizatorului ;

0,6 - reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ;

 • (4) Suprafetele totale luate in calcul la determinarea cantitatii totale de apa meteorica preluata de la utilizator se vor determina pe baza declaratiei utilizatorului privind suprafetele totale ale incintelor aflate in proprietatea sau administrarea acestuia, si care va fi insotita obligatoriu de documente justificative care sa probeze realitatea si corectitudinea datelor comunicate. Declaratia se revizuieste anual de catre utilizator in lipsa acestei revizii utilizatorului urmand a-i fi aplicabile dispozitiile aliniatului urmator. In cadrul revizuirii anuale utilizatorul va declara pe propria raspundere ca situatia este neschimbata fata de anul precedent sau in situatia in care datele comunicate initial au suferit modificari va comunica operatorului o noua declaratie iuntocmita in aceleasi conditii ca si cele descrise mai sus.

 • (5) In cazul in care utilizatorul nu depune declaratia de revizuire anuala a datelor privind suprafețele totale ale incintelor detinute in termenul stabilit de operator, cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin aplicarea urmatoarei formule de calcul analitic:

QPT = C1 X ST X 0,9, unde

QPT - reprezinta cantitatea totala de apa pluviala preluata lunar la reteaua publica de canalizare si care este datorata de utilizatorii prevazuti la alin. 3 de mai jos ;

C1 - reprezintă cantitatea specifica de apa pluviala comunicata de A.N.M., pentru luna anterioara emiterii facturii ;

ST - reprezinta suprafetele totale ale incintelor detinute de utilizator declarate initial sau rezultate din verificarile efectuate de operator (in acest ultim caz operatorul nu este tinut a avea si acceptul utilizatorului pentru a folosi in formula de calcul de mai sus suprafetele totale detinute de utilizator si care au fost determinate prin alt mijloc decat declaratia utilizatorului) ;

0,9 - reprezinta coeficientul mediu de scurgere aplicat ;

 • (6) Cantitatea de apa meteorica se determina potrivit pct. 1 si 2 de mai sus pentru urmatoarele categorii de folosinta : 1) agenti economici, 2)institutii publice si 3)domeniul public

ART. 12

 • (1) În cazul defectarii contorului de bransament din vina dovedită a utilizatorului cantitatea facturată va fi determinata în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apa în sistem pausal, astfel cum sunt stabilite conform normativelor în vigoare, la care se adauga, separat, cheltuielile justificate aferente înlocuirii acestuia.

 • (2) La schimbarea contorului în vederea repararii sau verificării metrologice periodice, operatorul are obligația de a anunta titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare despre operațiunea respectiva, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programata acțiunea și vor completa un document în care sunt trecute cel puțin:

 • a) datele de identificare ale operatorului;

 • b) datele de identificare ale utilizatorului;

 • c) datele de identificare ale contorului existent;

 • d) datele de identificare ale sigiliului existent;

 • e) datele de identificare ale contorului ce se monteaza;

 • f) seria sigiliului cu serie unica de identificare;

 • g) datele de identificare a persoanei care a realizat înlocuirea.

CAP. VI

Tarife, facturare și modalități de plata

ART. 13

 • (1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare vor practica prețurile și tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract.

 • (2) Modificarea prețurilor și tarifelor va fi adusă la cunostinta utilizatorului prin mass-media locală și prin notarea noului tarif si a actului de modificare pe factură. Aplicarea cresterii de tarif se va face la data stabilita prin actul de aprobare comunicat de autoritatea publica locala operatorului.

ART. 14

 • (1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

 • (2) În cazul facturării unor cantități estimate, regularizarea consumului se realizează la data la care este

posibilă efectuarea citirii contorului /(se trece perioada la care se face regularizarea stabilită de comun acord cu utilizatorul)/.......

 • (3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală, cantitatea de apa ce ar reveni în sistem pausal operatorilor economici cuprinși în anexa nr. 2, cantitatea de apa uzata și pluviala.

ART. 15

(1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare se emite cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadenta se înscriu pe factura.

 • (2) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadentei atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;

 • c) valoarea totală a penalitatilor nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

 • (3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare și avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora și la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate.

ART. 16

Facturile    și    documentele de plata se transmit de operator la adresa

............................................................comunicata de utilizator in scris sau prin nota telefonica.

ART. 17

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

 • a) în numerar, la casieria operatorului;

 • b) cu fila CEC;

 • c) cu ordin de plata;

 • e) alte instrumente de plata convenite de părți.

ART. 18

 • (1) În cazul în care pe documentul de plata nu se menționează obiectul plății, se considera achitate facturile în ordine cronologică (in ordinea vechimii lor).

 • (2) În funcție de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

 • a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plata;

 • b) data certificată de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale;

 • c) data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului.

ART. 19

În cazul în care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea apei potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa și de canalizare fără acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora începând cu data de la care exista dovada ca a beneficiat de serviciu.

CAP. VII Răspunderea contractuală

ART. 20

 • (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părțile răspund conform prevederilor legale.

 • (2) Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

ART. 21

Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plati o factura emisă de operator va fi comunicat acestuia prin adresa scrisă care va conține și motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamațiile ulterioare efectuării plății facturilor se conciliaza între părți în termen de 10 zile lucrătoare de la data formularii scrise a pretențiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculari conciliate între părți, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalități pentru debitul nedatorat.

ART. 22

În cazul în care, ca urmare a unor recalculari ale consumurilor, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor incasa penalități pentru debitul nedatorat.

ART. 23

Operatorul este obligat sa plătească despăgubiri în cazul deteriorarii instalațiilor interioare aparținând utilizatorului sau imbolnavirii utilizatorilor colectivi sau individuali in aceleasi conditii ca si la art. 7.21, lit. c de mai sus, dacă se dovedește că apa potabilă livrată nu corespunde condițiilor de potabilitate și conține substanțe care pot produce îmbolnăviri, în situația în care au apărut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare sau calitatea apei nu corespunde condițiilor de potabilitate. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de operator și agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constata ca operatorul nu este în culpa, plata expertizei va fi suportată de utilizator.

ART. 24

Pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art. 7 pct. 7.4 și 7.6 utilizatorul beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordanta cu gradul de neasigurare a serviciului și durata cat acesta nu a putut fi asigurat din culpa dovedita a operatorului. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritățile administrației publice locale.

ART. 25

În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct. 7.9, 7.10, 7.11 și 7.12, operatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care sa acopere prejudiciul creat. Pentru a putea fi achitata despagubirea utilizatorul este tinut a face dovada ca despagubirea datorata de operator este certa, lichida si exigibila.

ART. 26

 • (1) În cazul apariției unor situații de forta majoră partea care o invoca este exonerată de răspundere în condițiile legii.

 • (2) Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părți, în termenul de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităților competente de la locul producerii evenimentului, și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAP. VIII Litigii

ART. 27

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanții lor.

ART. 28

În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești romane competente.

CAP. IX

Alte clauze

ART. 29

Partile contractante stabilesc de comun acord urmatoarele clauze ce nu contravin prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare precum si legislatiei in viguare la momentul negocierii, astfel:.......................................................................................................................

CAP. X

Dispoziții finale

ART. 30

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

ART. 31

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale sau de drept prin efectul legii.

ART. 32

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract.

ART. 33

Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intra în vigoare la data de ....................

ART. 34

 • (1) Modificarea contractelor existente se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispozițiilor acestuia.

 • (2) Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeași dimensiune și vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator                                                           Utilizator

ANEXA 1

la Contract nr. ___________/___________

DELIMITAREA

instalațiilor de alimentare cu apa și de canalizare

Denumire utilizator....................................................................................

/(se


trece denumirea utilizatorului care trebuie sa fie aceeași cu cea din contract)/

Adresa condominiului/spațiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apa și de canalizare este (se trec toate adresele de consum care au bransament propriu și aparțin aceluiași proprietar sau fac parte din aceeași asociație de proprietari/locatari)

Nr. crt

Adresă punct de consum

Servicii prestate

Mod de facturare

A. Alimentarea cu apa se face din (se trece denumirea statiei de pompare, repompare, hidrofor etc. din care se face alimentarea fiecărui punct de consum).

Nr. crt

Adresă branșament

Alimentare    din

surse proprii

Alimentare din rețea

Observații

 • B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schitei/schitelor (se trece numărul schiței) din anexa (în fiecare schita cotata se vor figura vanele, contorul de apa, reducțiile și materialul, diametrul exterior și grosimea peretelui conductei).

 • C. Caracteristicile contorului/contoarele de bransament sunt: (pentru fiecare contor de bransament se trece denumirea comercială, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificarea metrologica, data montarii etc.)

  Nr. crt

  Tip contor

  Serie contor

  Clasa de precizie

  Termen scadent verificare metrologic\

  Data mont\rii

  Observa]ii

 • D. Caracteristicile contorului/contoarele de racord sunt: (pentru fiecare contor de racord se trece denumirea comercială, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificarea metrologica, data montarii etc.).

  Nr. crt

  Tip contor

  Serie contor

  Clasa de precizie

  Termen scadent verificare metrologic\

  Data mont\rii

  Observatii

 • E. Schema de principiu a conductelor și armaturilor în amonte și în aval de punctul de delimitare este conform schitei/schitelor (se trece numărul schitei/schitelor) din anexa (schita cotata va cuprinde racordul pana la prima vana de separare a rețelei de distribuție și partea de rețea interioară pana la intrarea pe proprietatea utilizatorului).

  Utilizator


Operator

ANEXA 2

la Contract nr. ___________/________

SITUAȚIA PERSOANELOR ȘI A OPERATORILOR ECONOMICI

Nr. Adresa punctului

Numărul persoanelor

Numărul persoanelor

Nr. de

crt. de consum

alimentate cu apa

care isi prepara

niveluri

calda produsă

apa calda local

centralizat

1.

2.


Nr. Denumirea

crt. operatorului economic/adresa punctului de consum


Activitatea         Număr de unități

desfasurata


Total

mc/luna


1.


robinete elevi locuri copiiOperator

Utilizator


ANEXA 3

la Contract nr. ___________/________

CONDIȚII DE CALITATE

J

 • 1. Conditiile de furnizare a apei sunt cele cuprinse in Legea nr. 51/2006 ; Legea nr. 241/2006 si in regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Judetul Brasov.

 • 2. Calitatea apei furnizate la punctul de delimitare va indeplini parametrii prevazuti in Legea nr. 458/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 • 3. Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de .......... (se trece valoarea presiunii

ce trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de ...... (se trece consumul de apa

instantaneu, considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare) cu exceptia cazurilor de avarie sau incendiu.

 • 4.  Debitul de apa minim asigurat este de.......l/s și de.......mc/zi (functie de instalatiile tehnologice ale

utilizatorului).

 • 5. Gradul de asigurare în furnizare a alimentarii cu apa in mun. Brasov este de 24 din 24 de ore cu exceptia cazurilor de avarie sau incendiu. In celalalte sectoare si puncte de lucru unde operatorul isi desfasoara activitatea gradul de asigurare in furnizare a alimentarii cu apa este cel convenit prin contractul de delegare a gestiunii.

 • 6. Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare in mun. Brasov este de 24 din 24 de ore cu exceptia cazurilor de avarie sau incendiu. In celalalte sectoare si puncte de lucru unde operatorul isi desfasoara activitatea gradul de asigurare in furnizare a alimentarii cu apa este cel convenit prin contractul de delegare a gestiunii.

 • 7. Cantitatea de apa meteorica preluată la canalizare se determina potrivit art. 215 din regulament.

 • 8. Apele uzate acceptate la deversare in reteaua publica de canalizare oraseneasca trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de calitate minime stabilite conform HG 188/2002 completata si modificata :

  Nr. Crt.

  PARAMETRUL

  U.M.

  LIMITA

  ( maximă admisă conform acordului de preluare a apelor reziduale

  1.

  Temperatura

  0C

  35

  2.

  pH

  unități pH

  6.5-8.5

  3.

  Consum chimic de oxigen (Oxidabilitate - CCO-Cr)

  mg/l

  420

  4.

  Consum biochimic de oxigen (CBO5)

  mg/l

  300

  5.

  Materii totale în suspensie

  mg/l

  250

  6.

  Reziduu filtrabil uscat la105 0 C

  mg/l

  1000

  7.

  Extractibile cu eter de petrol

  mg/l

  15

  8.

  Azot amoniacal ( NH4+)

  mg/l

  10

  9.

  Sulfuri ( S2- și H2S)

  mg/l

  1

  10.

  Sulfați ( SO42- )

  mg/l

  500

  11.

  Cloruri ( Cl - )

  mg/l

  500

  12.

  Agenți de suprafață anionici

  mg/l

  15

  13.

  Produse petroliere

  mg/l

  5

  14.

  Fosfor total ( P )

  mg/l

  5

  15.

  Fier total

  mg/l

  1

  16.

  Crom hexavalent

  mg/l

  0.1

  17.

  Crom trivalent

  mg/l

  1

  18.

  Zinc

  mg/l

  1

  19.

  Nichel

  mg/l

  0.5

  20.

  Cadmiu

  mg/l

  0.2

  21.

  Cupru

  mg/l

  0.1

  22.

  Plumb

  mg/l

  0.5

  23.

  Mangan

  mg/l

  1

  24.

  Cianuri totale ( CN -)

  mg/l

  0.5

  25.

  Fenoli ( C6H5OH )

  mg/l

  15

Pentru depășirea concentrațiilor maxime admise înscrise în prezenta anexă, UTILIZATORUL va fi penalizat conform HG nr.472/2000 și a altor prevederi legale în vigoare la data constatării depașirii concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate;

Prezenta anexa face parte integrantă din contract și își pierde valabilitatea în momentul expirării acordului de preluare a apelor reziduale, menajere și industriale la canalizarea publică.

Lipsa / expirarea acordului de preluare a apelor reziduale, menajere și industriale la canalizarea publică și a anexei la contract, dă dreptul OPERATORULUI de a calcula penalitați la nivelul, concentrațiilor maxime admise de poluanți din apele uzate deversate, stabilite de legislația în vigoare și totodată la suspendarea serviciilor de canalizare.

Operator Utilizator

ANEXA 4

la Contract nr. _______/______

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa și de canalizare pentru care se încheie contractul sunt cele in vigoare pe intreaga perioada de derulare a contractului.

Nr. crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

1

LEGE nr. 51 din 8 martie 2006

Legea serviciilor comunitare de utilități publice

2

LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

3

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 februarie 2008

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

4

ORDIN nr. 88 din 20 martie

2007

Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

5

ORDIN nr. 90 din 20 martie

2007

Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

6

ORDIN nr. 29 din 23 decembrie 1993

Ordin pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici

7

Hotararea Consiliului Judetean Brasov nr/2008

Hotararea Consiliului Judetean Brasov de aprobare a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare sin Judetul Brasov.

La data aprobarii modelului de contract de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare legislatia aplicabila este data de:

LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002privind calitatea apei potabile

LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

LEGE Nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor

LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

LEGE nr. 112 din 4 mai 2006 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

ORDIN nr. 89 din 20 martie 2007pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare

CAIET DE SARCINI - CADRU din 20 martie 2007 al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare*) HOTĂRÂRE nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice

REGULAMENT din 28 iunie 2007 de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

HOTĂRÂRE nr. 671 din 28 iunie 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

REGULAMENT din 11 iulie 2007 privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

ORDIN nr. 116 din 12 iulie 2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanță și pentru activitățile de pregătire și specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilități publice, precum și a altor persoane interesate

NORME SPECIALE din 11 august 2005 privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

HOTĂRÂRE nr. 974 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile

PROCEDURĂ din 15 iunie 2004 de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile NORME din 15 iunie 2004 de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile ORDIN nr. 647 din 23 octombrie 2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare a construcțiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizarii", indicativ GP-087-03

LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabila acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile și a apei uzate din municipiul Brașov și localitățile invecinate situate în județul Brașov, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002

ORDIN nr. 13 din 10 ianuarie 2003 pentru completarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 139/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-75/33 Contoare de apa rece" HOTĂRÂRE nr. 264 din 22 februarie 2006 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piata și de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare

HOTĂRÂRE nr. 962 din 22 august 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul liberei circulații a mărfurilor

HOTARARE nr. 100 din 7 februarie 2002 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului

NORME DE CALITATE din 7 februarie 2002 (*actualizate*) pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013

HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002

pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate HOTĂRÂRE nr. 352 din 21 aprilie 2005

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apa ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*)privind protecția mediului HOTĂRÂRE nr. 351 din 21 aprilie 2005 (*actualizată*)privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase

ORDIN nr. 278 din 11 aprilie 1997 privind Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire și combatere a poluarilor accidentale

ORDIN nr. 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafata în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa

ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor

ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind regimul juridic al precursorilor de droguri

ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 (*actualizată*)privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

HOTĂRÂRE nr. 92 din 23 ianuarie 2003- modificata pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase

HOTĂRÂRE nr. 347 din 27 martie 2003 privind restrictionarea introducerii pe piata și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase

LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*actualizata*)privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura

ORDIN nr. 325 din 21 martie 2001 privind aprobarea Instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apa - NTPA 012 și pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990

Operator                                                           Utilizator

ANEXA 5

la Contract nr. _______/______

Desfasurator puncte de lucru

Nr crt

Loca litate

Adresa

Bran sament

Dimen siuni

Serie

Data montaj

Apa rece

Total

Canal

Suprafata

Ind.

Men.

Constr.

Neconstr.

Operator                                                          Utilizator

ANEXA 6

la Contract nr. _______/______

modalitate de facturare, cantitate contractata, tarif

Nr. crt

Servicii Prestate

Modul de facturare

Cantitate mc/luna

Tarif Fara TVA

Tarif cu TVA

Valoare fara TVA

Valoare cu TVA

1

Punct de lucru

2

Apa rece

3

Apa rece pt. apa calda

4

Apa uzata : total din care

5

Apa uzata menajera

6

Apa uzata industriala

7

Apa uzata epurata

8

Apa meteorica

Operator

Utilizator