Hotărârea nr. 90/2008

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA Compania APA Braşov, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


COD F-16

HOTĂRÂREA NR.90

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA Compania APA Brașov, pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Având în vedere adresa înregistrată sub nr.4601/13.05.2008 întocmită de către RA Compania APA Brașov prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA Compania APA Brașov, pe anul 2008, precum și Referatul de opinie nr. 4026/23.04.2008, elaborat de Biroul de Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.“a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RA Compania APA Brașov, pe anul 2008, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a A Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău Autoritatea admin. publice locale: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Agentul economic: REGIA AUTONOMA COMPANIA APA BRAȘOV Adresa: STR. VLAD TEPES NR.13 BRAȘOV 500092

Cod de inregistrare fiscala (CIF): RO 109 61 28

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

MII RON

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat 2007

Prevederi an 2008

Procent % (COI.3/COI.2)

0

1

2

3

4

I.VENITURI TOTALE,din care:

(rd.02+rd.12+rd13)

1

54.200

56.500

104,2%

1.Venituri din exploatare, din care

2

48.600

53.000

109,1%

a)Venituri din activitatea de baza

3

45.200

48.500

107,3%

b)Venituri din alte activitati

4

3.400

4.500

132,4%

c)Venituri din surse bugetare, din care: * subvenții pe produse si activitati

  • 5

  • 6

* subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

7

* transferuri

8

* prime acordate de la bugetul de stat

9

* alte sume primite de la bugetul de stat

10

d)Venituri din fonduri speciale

11

-

-

2)Venituri financiare

12

5.600

3.500

62,5%

3)Venituri extraordinare

13

-

-

II.CHELTUIELI TOTALE,din care:

(rd.15+rd.39+rd.4O)

14

51.266

54.745

106,8%

Cheltuieli de exploatare (a+b+c+d+e+f+g+h+i) din care:

15

45.866

49.245

107,4%

a)Cheltuieli materiale

16

14.200

15.000

105,6%

b)Cheltuieli cu personalul,din care:

17

20.695

23.138

111,8%

* fond aferent salariilor de baza

18

9.500

10.600

111,6%

* sporuri de vechime

19

2.043

2.480

121,4%

* lucru pentru asigurarea continuității, ore suplimentare si alte drepturi

20

2.755

3.191

115,8%

*fd. plăti compensatorii si alte oblig, din CC. Munca

21

1.566

1.736

110,9%

* indemnizații plătite colaboratorilor

22

186

200

107,5%

* contribuție asig. sociale (19,5%) L 487/2006

23

3.130

3.550

113,4%

* fond șomaj (1%) L /2007

24

321

182

56,7%

* contribuție pt.sanatate 5.5% (Ig.388/2007)

25

963

1.001

104,0%

* alte cheltuieli cu personalul, din care:

26

232

197

84,6%

~ fond special de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale,

HG. 176/2007 (0.694%)

27

159

126

79,6%

-fond pentru neangajarea persoanelor cu handicap (L519/2002=4%x nr.salariati x 50%sal.min.)

28

73

70

95,5%

- fond de garantare a creanțelor salariate

(0.25% * fondul de sal brut) L200/2006

29

40

46

113,4%

— CUnifiuuua punuu uOiiCeun Si lIHJetnni^&ui (

0.85% la fondul de sal brut) OUG 91/2006

30

136

155

113,4%

c)Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele

din care provizioane

31

5.000

700

5.000

500

100,0%

71,4%

d)Cheltuieli sociale prevăzute de L 571/2003 actualizata

din care:

32

321

364

113,4%

* transferuri sau subvenții

33

-

-

e)Cheltuieli de protocol si reprezentare

34

80

90

112,5%

f)Cheltuieli cu informarea publica*

35

120

135

112,5%

g)Cheltuieli informare publica aferenta ISPA*

36

150

168

112,0%

h)Cheltuieli cu tichetele de masa si asigurări

37

1.500

1.550

103,3%

i)Alte cheltuieli,din care:

38

3.800

3.800

100,0%

* taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

39

-

* redeventa din concesionarea bunurilor publice

40

18

36

200,0%

2)Cheltuieli financiare

41

5.400

5.500

101,9%

3)Cheltuieli extraordinare

42

-

-

lll)REZULTAT BRUT

43

2.934

1.755

59,8%

(profit/pierdere)

IVJALTE SUME DEDUCTIBILE

44

147

88

59,8%

STABILITE POTRIVIT LEGII,

din care:

* fond de rezerva

45

147

88

59,8%

V)ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

46

VI)IMPOZIT PE PROFIT (16%)

47

558

347

62,1%

VII)PROFITUL DE REPARTIZAT

48

2.376

1.408

59,3%

(potrivit OG nr.64/2001 aprob, de L.769/2001)

din care:

a)Rezerve legale

49

147

88

59,8%

b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

50

-

c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

51

d)Alte repartizări prevăzute de lege

52

-

-

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

53

223

132

59,2%

f)Minim 50% varsaminte la bugetul local (CJBv)

54

1.115

660

59,2%

g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)

55

892

528

59,2%

VIII.SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR,din care:

56

52.865

52.035

98,4%

1.Surse proprii

57

5.192

5.028

96,8%

2.Alocatii de la buget

58

-

-

3.Credite bancare (Program BERD&ISPA)

59

45.000

45.000

100,0%

-interne

60

-

-

-externe

61

45.000

45.000

100,0%

4.Alte surse, din care:

62

2.673

2.007

75,1%

Restituiri conform Acorduri BERD

63

1.673

1.007

Taxa Colector Poiana

64

1.000

1.000

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,din care:

65

52.865

52.035

98,4%

1.Investiții,inclusiv investiții in curs la finele anului

66

46.815

45.985

98,2%

2.Rambursari rate pt credite de investiții

67

-interne

68

-externe

69

6.050

6.050

100,0%

X.REZERVE,din care:

70

147

88

59,8%

I.Rezerve legale (5%)

71

147

88

59,8%

II.Rezerve statutare

72

III.AIte rezerve

73

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

74

1.Venituri totale din exploatare (cifra de afaceri)

75

48.600

53.000

109,1%

2.Costuri aferente volumului de activitate

76

45.866

49.245

107,4%

4.Nr.mediu personal

77

785

750

95,5%

6.Salariu mediu de incadrare (baza)

78

1.008

1.178

116,8%

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 71/rd. 73)

79

62

71

114,1%

9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale * 1000

venituri totale

80

944

929

98,5%

11 .Creanțe restante total

81

* In evidentele contabile si din punct de vedere fiscal sunt recunoscute ca fiind cheltuieli de reclama si publicitate prevăzute la cap. 11.1.1 din OMFP 2121/2001.
ing,ec. Teodor Popa DIRECTOR ECONOMIC