Hotărârea nr. 89/2008

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru R.A Compania Apa Braşov, pe anul 2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod. F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.89

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru R.A Compania Apa Brașov, pe anul 2007 și distribuirea profitului net

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând adresa R.A. Compania Apa Brașov înregistrată cu nr.4602/13.05.2008 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare ( bilanț contabil închiat la data de 31.12.2007, contul de profit si pierderi, etc), pentru anul 2007 și distribuirea profitului net, precum și raportul de audit financiar întocmit de către K.P.M.G Audit SRL;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă situațiile financiare anuale pentru R.A. Compania Apa Brașov, pe anul 2007 și distribuirea profitului net, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin R.A. Compania Apa Brașov.


Contrasemnează,

SECRETAR

Mariana Tihărău


Compania Apa Brașov RA

Situații financiare

la 31 decembrie 2007

Pregătite in conformitate cu OMFP 1752/2005

COMPANIA APA RA BRAȘOV

Str. Vlad Tepes nr. 13

RAPORT DE GESTIUNE asupra rezultatelor economico-financiare ale Companiei APA RA Brașov la 31 decembrie 2007

Compania APA RA Brașov a întocmit situațiile financiare pentru anul fiscal 2007 in conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicata si cu OMFP nr. 1752/2005 actualizat pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

In cursul anului 2007 Compania APA RA Brașov a realizat următoarele

REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE

-LEI-

Nr. Crt.

Indicatorul

Prevederi BVC

Realizări

%

1.1

Cifra de afaceri netă

45,200,000

45,682,950

101.07

1.2

Producția imobilizata

70,604

1.3

Alte venituri din exploatare

3,400,000

3,538,640

104.08

2.

Venituri din exploatare

48,600,000

49,292,194

101.42

3.

Cheltuieli de exploatare Total, din care:

45,866,000

42,088,333

91.76

3.1

Cheltuieli materiale

14,200,000

11,481,602

80.86

3.5

Cheltuieli cu personalul, din care:

22,195,000

21,653,404

97.56

a)

Salarii

16,050,000

15,933,402

99.27

b)

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială.

4,645,000

4,454,375

95.90

c)

Tichete de masa

1,500,000

1,265,627

84.38

3.6

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

5,000,000

5,207,651

104.15

3.7

Ajustarea valorii activelor circulante, din care:

(1,262,538)

a)

Cheltuieli cu provizioanele pt. clienti

977,396

b)

Venituri din anularea provizioanelor pt. clienti

2,239,934

3.8

Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți

3,800,000

3,573,198

94.03

3.9

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

1,148,176

3.1

0

Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

330,959

3.1

1

Cheltuieli de protocol

80,000

71,144

88.93

3.1

2

Cheltuieli reclama si publicitate (cheltuieli informare + cheltuieli ISPA)

270,000

105,883

39.21

3.1

3

Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat

321,000

247,333

77.05

4.

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, după cum urmeaza:

(468,479)

4.1

Cheltuieli

115379

4.2

Venituri

583,858

5.

Rezultatul din exploatare PROFIT

2,734,000

7,203,861

263.49

6.

Venituri financiare

5,600,000

2,842,022

50.75

6.

Cheltuieli financiare

5,400,000

6,615,004

122.50

7.

Rezultatul financiar PROFIT

200,000

-3,772,982

-1886.49

7.

Rezultatul financiar PIERDERE

8.

Venituri totale

54,200,000

52,134,216

96.19

9.

Cheltuieli totale

51,266,000

48,703,337

95.00

10.

Rezultatul brut al exercițiului

2,934,000

3,430,879

116.94

11.

Impozitul pe profit

558,000

228,155

40.89

12.

Rezultatul net al exercițiului PROFIT

2,376,000

3,202,724

134.79

Rezultatele din exploatare

In cursul anului 2007 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 45.682.950 lei, reprezentând 101.07% fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli.

Cheltuielile de exploatare au fost realizate in proporție de 91,77% fata de cele prevăzute in BVC.

Acestea se cifrează la 42.088.333 lei si constau din:

Nr. crt

Cheltuieli

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

%

1

Cheltuieli cu materiile prime, respectiv apa bruta

2,707,982

2,960,873

109.34

2

Cheltuieli privind combustibilul

1,145,783

955,677

83.41

3

Cheltuieli privind piesele de schimb

595,129

596,862

100.29

4

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

925,690

1,004,362

108.50

5

Cheltuieli privind obiectele de inventar

227,406

398,159

175.09

6

Cheltuieli privind materialele nestocate

4,339

52,010

1198.66

7

Cheltuieli privind energia electrica

5,104,277

5,513,659

108.02

8

Cheltuieli privind mărfurile

4,258

0.00

9

Cheltuieli cu salariile

13,524,645

15,933,402

117.81

10

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala

4,166,853

4,454,375

106.90

11

Cheltuieli cu tichetele de masa

1,253,318

1,265,627

100.98

12

Cheltuieli cu amortizarea

4,037,727

5,207,651

128.97

13

Ajustarea valorii activelor circulante, din care:

1,153,961

(1,262,538)

-109.41

14

Venituri din anularea provizioanelor pentru clienti

2,248,513

2,239,934

99.62

15

Cheltuieli privind provizioanele pentru clienti incerti

3,401,144

957,132

28.14

16

Pierderi din creanțe si debitori diverși

1,330

20,264

1523.61

17

Cheltuieli privind prestațiile externe

3,712,289

3,750,225

101.02

18

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

743,308

1,148,176

154.47

19

Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate

128,323

330,959

257.91

20

Cheltuieli social culturale

217,644

247,333

113.64

23

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

330,036

(468.479)

-141.94

24

Total cheltuieli de exploatare

39,982,968

42,088,333

105.26

Totalul cheltuielilor de exploatare a crescut fata de anul 2006 cu 5.26%.

Rezultatul din exploatare este profit in suma de 7.203.861 lei.

Rezultate financiare

In cursul anului 2007 veniturile din dobânzi pentru disponibilul din cont au fost de 780.873 lei, iar diferentele favorabile de curs valutar si alte venituri financiare au fost de 2.061.149 lei. In aceeași perioada s-au plătit dobânzi la creditul BERD in suma de 3.086.573 lei si diferente nefavorabile de curs valutar in suma de 3.528.431. Astfel, rezultatul financiar este pierdere in suma de 3.772.982 lei.

Repartizarea profitului

Propunerea de repartizare a profitului s-a făcut in conformitate cu OG 64/2001, a OMFP nr. 144/2005, OMFP 128/2005 si a OMFP 418/2005, după cum urmeaza:

REPARTIZAREA PROFITULUI

PROFIT NET (Inclusiv participarea salariatilor la profit)

3,318,103

IMPOZIT PE PROFIT

228,155

PROFIT BRUT

3,546,258

a) REZERVE LEGALE

177,313

b) ALTE REZERVE DIN VANZARI MIJLOACE FIXE

167,572

c) ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI DIN RETRATARE

1,819,428

TOTAL a+b+c

2,164,313

PROFIT DE REPARTIZAT, după cum urmeaza

1,153,790

c) PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT

115,379

d) VARSAMINTE DIN PROFIT LA BUGETUL Consiliului Județean

576,895

e) SURSE PROPRII DE FINANȚARE partea aferenta Companiei Apa

461,516

Patrimoniul regiei

In cursul anului 2002 a fost publicata HG nr. 972 (M.Of. nr.697/24.09.2002) privind atestarea domeniului public al județului Brașov.

Conform acestei hotarari, o parte din mijloacele fixe ale regiei fac parte din patrimoniul public. Situația patrimoniului regiei se prezintă astfel:

la valoarea de inventar [ lei]

31 dec. 2006

31 dec. 2007

Patrimoniu public, atestat prin HG 972/2002

78,679,206

79,104,045

Mijloace fixe de natura domeniului public finanțate din alocație buget central necuprinse in HG 972/2002

18,138,879

19,672,545

Mijloace fixe de natura domeniului public finanțate din alocație buget local necuprinse in HG 972/2002

3,110,718

3,110,718

TOTAL MIJLOACE FIXE DE DOMENIUL PUBLIC

99,928,803

101,887,308

PATRIMONIUL REGIEI

113,056,243

138,305,760

TOTAL PATRIMONIU

212,985,046

240,193,068

In conformitate cu OMFP 1752/2005, Regia a procedat la reevaluarea mijloacelor fixe deținute in patrimoniul propriu la 31.12.2007 si clădirile apartinand atat patrimoniului propriu cat si patrimoniului public din administrarea companiei. Diferentele din reevaluare înregistrate la 31 decembrie 2007 sunt in suma de 15.321.745 lei aferente valorii de intrare, respectiv 2.514.648 lei aferente amortizării cumulate. De asemenea s-a înregistrat o diferența la valoarea de inventar aferenta unor mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, in suma de 4177 lei. Diferentele din reevaluare, la valoarea neta, sunt in suma de 12.811.275 lei. Cu ocazia reevaluării anumite mijloace fixe au suferit descreșteri de valoare, in suma de 180.575 lei la valoarea de inventar, respectiv 41.041 lei la amortizarea cumulata, net 139.534 lei. Aceste descreșteri au fost înregistrate in contul 6588 si au fost considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Situația creanțelor

Din total creanțe au fost scăzute provizioanele pentru clienti incerti, situația prezentandu-se astfel:

Sold la 31 dec. 2006

Sold la 31 dec. 2007

Creanțe comerciale

4.518.292

6.543.059

Alte creanțe

134.514

1.043.648

Total creanțe

4.652.806

7.586.707

Creanțele comerciale

Cuprind:LEI -

31 dec. 2006

31 dec. 2007

Avansuri pentru servicii

14.342

22.192

Clienti

4.498.232

6.515.083

Clienti incerti sau in litigiu

10.400.331

9.101.719

Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti

(10.400.331)

(9.101.719)

Clienti- facturi de întocmit

5.718

5.784

Total

4.518.292

6.543.059

Alte creanțe

Cuprind:_________________________________________________

31.12.2005

31.12.2007

TVA de recuperat

13.021

TVA neexigibil

37.688

39.928

Debitori diverși

32.716

591.588

Provizioane pentru debitori diverși

(7.266)

(19.776)

Fond național unic de asigurări sociale de sanatate

20.486

46.788

Alte creanțe in legătură cu personalul

37.869

45.275

Impozit pe profit de recuperat

339.433

Alte creanțe cu bugetul statului

412

Total

134.514

1.043.648

Ajustări pentru deprecierea creanțelor

Ajustările pentru deprecierea creanțelor au fost constituite in proporție de 100% pentru clienti mai vechi de un an. Pentru facturile emise in anul 2007 si aflate in sold la 31.12.2007 s-au constituit provizioane in proporție de 30%.

Pentru facturile de penalitati emise in anul 2007 aflate in sold la sfârșitul anului s-au constituit provizioane in proporție de 30%.

Pentru clientii in litigiu s-au constituit provizioane in proporție de 100% pentru facturile mai vechi de un an si de 30% pentru facturile emise in anul 2007.

Soldul provizioanelor pentru clienti incerti la 31.12.2007 este de 9.101.719 lei.

Situația datoriilor

Descriere

31 decembrie 2007

Exigibilitate

Sub 1 an

Peste 1 an

Sume datorate instituțiilor de credit

46.304.071

7.718.408

38.585.663

Avansuri încasate in contul comenzilor

29.591

29.591

Datorii comerciale

10.329.051

7.901.413

2.427.638

Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale

2.645.034

2.601.365

43.669

Total

59.307.747

18.250.775

41.056.970

Sume datorate instituțiilor de credit

MUDP

Compania APA Brașov a beneficiat de Acordul de împrumut dintre Romania si BERD ratificat de OG nr.15/21.07.1995 si publicat in M.Of. nr.168/01.08.1995, aprobat prin L.121/1995 destinat realizării programului investitional privind imbunatatirea activitatii de alimentare cu apa si canalizare (MUDP).

Individualizarea acordului s-a realizat prin acordul subsidiar de împrumut, garanție si proiect incheiat in data de 25.08.1995 intre Ministerul Finanțelor, regie si Consiliul Județean Brașov.

Valoarea totala a împrumutului este de 9.218.500 USD, rambursabil in 24 de rate semestriale, din care 23 de rate egale in suma de 384.176 USD si o ultima rata in valoare de 382.440 USD. Dobanda este fluctuanta: LIBOR+1%. Rambursarea creditului a început la 25.05.1998 si se va termina la data de 25.11.2009.

Pana la 31.12.2007, Compania a plătit cca. 83% din credit, sumele in sold la aceasta data fiind:

Descriere

Mii USD

LEI

Credit BERD termen lung

767

1.883.118

Credit BERD partea curenta

768

1.887.382

Sold la 31 decembrie 2004

1.535

3.770.500

Echivalentul in lei la cursul de 2.4564 lei/USD de la 31 decembrie 2007 al soldului creditului BERD este de 3.770.500 lei.

Partea curenta a împrumutului pe termen lung a fost reclasificata in secțiunea de datorii curente.

MELF-ISPA

Compania Apa Brașov este beneficiara unui al doilea credit de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare in suma de 14.500.000 Euro, destinat cofinantarii programului MELF in scopul realizării măsurii ISPA. Din acesta a fost utilizat 83% pana la 31.12.2007:

Descriere

Mii EURO

LEI

Credit BERD termen lung

10.166

36.702.545

Credit BERD partea curenta

1.259

4.544.170

Sold la 31 decembrie 2005

11.425

41.246.715

Echivalentul in lei a fost calculat la cursul de 3,6102 lei/EURO.

Datoriile comerciale

Descriere

31.12.2006

31.12.2007

Furnizori

742.898

873.521

Furnizori de imobilizări, inclusiv gar. De buna execuție

3.940.812

8.726.446

Furnizori facturi de sosit

670.922

729.084

Total

5.354.632

10.329.051

Din totalul furnizorilor de imobilizări, suma de 2.427.638 lei reprezintă datorii cu exigibilitate mai mare de 1 an, respectiv garanții de buna execuție aferente investițiilor realizate.

Alte datorii

Descriere

31.12.2006

31.12.2007

împrumuturi si datorii asimilate (Concesiuni)

48.491

46.080

Personal si conturi asimilate

822.031

1.065.718

Protecția sociala si conturi asimilate

619.745

695.583

Impozitul pe salarii

159.254

191.334

Impozitul pe profit

336.089

TVA de plata

454.898

491.561

Creditori diverși

123.768

154.758

Decontări din operațiuni in curs de clarificare

2.476

Total

2.566.752

2.645.034

împrumuturi si datorii asimilate include valoarea ramasa de plătit pentru concesiunile de terenuri primite de către Regie. Suma de 43.669 Lei reprezintă partea exigibila in termen mai mare de 1 an si a fost reclasificata corespunzător.

Constituirea si utilizarea fondului de investiții

31 dec 2006

31 dec 2007

Sold inițial

7.266.352

7.751.084

Surse:

Amortisment

4.431.409

3.365.435

TVA recuperat

4.953.441

163.216

Dobanda disponibil

1.375

Impozit pe profit si varsaminte din profitul net restituite de la C.J.Bv

2.268.699

3.832.243

Surse proprii de finanțare din profitul net

1.024.562

2.344.708

Vanzari miji, fixe si recuperări din casari

74.433

35.378

Decontări interne

189.269

3.116.358

Alte surse proprii

710.384

3.626.056

Disponibil EURO in contul de garanție MELF

5.296.114

6.798.712

Dobanda disponibil in contul serv datoriei

1.324

333.696

Garanții de participare la licitație

534.000

Incasari din taxa dezv.Poiana

408.773

Diferente de curs favorabile

541.203

Total surse

18.949.635

25.101.153

Plăti:

Lucrări de investiții

5.305.666

2.993.337

Rata credit BERD

3.978.588

5.636.164

Dobanda credit BERD

2.440.467

3.304.227

Diferente curs valutar

141.794

Garanții de buna execuție restituite

53.510

Garanții depuse in conturi speciale

54.435

72.834

Comision bancar

112.376

5.082

Comision angajament

39.327

Debitori

89.313

Diferente curs disponibil cont serv datoriei

649.268

Garanții participare la licitație restituite

Decontări interne

5.728.799

11.865.285

Total plăti

18.464.903

24.005.569

Sold final

7.751.084

8.846.668

Angajamente financiare

Compania APA R.A. Brașov este beneficiara unei finanțări externe nerambrsabile prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru Măsură ISPA 2000 RO 16/P/PE/007. „Tratarea apei potabile și a apei uzate în municipiul Brașov și localitățile învecinate”. Finanțarea a fost asigurata prin Memorandumul de finanțare dintre Comisia Europeana si Guvernul României, ratificat prin Legea 127/2003 .

Pentru cofinantarea acestui Program a fost semnat cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare ( BERD ), Contractul de împrumut nr. 894/18.05.2002. împrumutul in valoare de 14,5 milioane Euro este rambursabil si este garantat de Consiliul Județean Brașov prin Contractul de Garanție si Asistenta la Proiect semnat intre Județul Brașov si BERD.

Valoarea totala a Programului este de 52.8 milioane EUR, sursele de finanțare fiind:


Surse de finanțare

Total (mii EUR)

ISPA

37.5

BERD

13

Contribuție locala

2,3

Total

52.8


Conform contractului de împrumut semnat intre Regie si BERD, împrumutul, in valoare totala de 14,5 milioane EUR, va fi acordat in trageri de minimum 100.000 EUR si se va rambursa in 22 rate semestriale egale, cu o perioada de gratie de 4 ani, începând cu 21 august 2006 si pana la 21 februarie 2017. Datele de rambursare a capitalului împrumutului trebuie sa coincidă cu datele de plata a dobânzii.

Dobanda : EURIBOR + marja ; Marja de baza este 3,75% / an si este variabila dar nu mai mult de 3,95% / an si nu mai puțin de 1,75% / an.

Principalele taxe si comisioane aferente împrumutului sunt:

 • •  1% comision la semnare, plătit o singura data;

 • •  0,5% / an din suma netrasa din împrumut;

 • •  2%-4% comision de rambursare anticipata;

 • •  50.000 EURO taxa de încetare a realizării Proiectului;

Ambele contracte de împrumut semnate intre Regie si BERD prevăd conditionalitati financiare ce trebuie respectate de Regie pe toata perioada de valabilitate a finanțărilor. In cazul apariției ” unui caz de neindeplinire a obligațiilor”, BERD poate decide accelerarea scadentei împrumuturilor sau suspendarea drepturilor Regiei de a mai efectua trageri. La 31 decembrie 2007 aceste conditionalitati sunt după cum urmeaza.

Pentru Programul de dezvoltare a utilităților municipale MUDP- Contract de împrumut nr.282/1995, in valoare de 9,2 milioane USD:

 • 1   Regia trebuie sa creasca tarifele de apa-canal cel puțin cu rata inflației, nu mai târziu de 1 ianuarie si 1 iulie a fiecărui an. Conditionalitatea a fost îndeplinita.

 • 2   Datoria curenta a debitorilor nu poate depăși 20% din nivelul curent al venitului fiecărui an. Nivelul calculat la sfârșitul anului 2006 este 12,4%. Nivelul calculat include si neincasarile din taxa de Poiana administrata de regie.

 • 3  Regia trebuie sa reducă cheltuielile de exploatare in termeni reali cu 10% fata de nivelul acestora din anul 1996. Indicatorul, devenit nerelevant după trecerea a 11 ani, arata o depășire cu 7,6 milioane lei fata de nivelul tinta.

 • 4  Regia trebuie sa mențină fluxul de numerar înainte de finanțare astfel incat sa acopere de 1,5 ori suma dabanzilor, a plăților ratelor principale si a dividendelor. Indicatorul realizat este 4,16.

 • 5   Regia nu a angajat alte credite in afara împrumutului Subsidiar sau a unor credite pe termen scurt (mai puțin de un an) fara aprobarea prealabila a băncii.

Pentru programul ISPA in valoare totala de 52,8 milioane EUR, cofinantarea este asigurata printr-un împrumut BERD (MELF)nr. 894/2002 in valoare de 14,5 milioane de EURO care prevede ca principale conditionalitati următoarele:

 • 1   Regia trebuie sa ajusteze tarifele de apa-canal la inflație cel puțin de patru ori pe an, nu mai târziu de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie a fiecărui an, sau de fiecare data când rata inflației cumulata de la data ultimei ajustări de tarif depășește 5%. Conditionalitatea a fost îndeplinita la sfârșitul anului.

 • 2   Regia trebuie sa mențină o rata de acoperire a Serviciului Datoriei de cel puțin 1,3.

 • 3   Datoria curenta a clientilor nu poate depăși 20% din nivelul operațional al venitului fiecărui an. Indicatorul calculat cu formula din acest acord arata un nivel al neicasarilor, inclusiv cel din taxa de Poiana, de 12,6%, respectiv îndeplinirea conditionalitatii.

 • 4  Regia trebuie sa mențină indicele de exploatare (numerarul încasat anual raportat la cheltuielile de exploatare) peste nivelul de 1,5 si trebuie sa faca toate eforturile pentru a atinge nivelul tinta de 1,6 pentru acest indice. Indicatorul realizat este de numai 1,26.

Inventarierea patrimoniului

In cursul anului 2007 s-au inventariat toate gestiunile Companiei APA RA Brașov. In urma efectuării inventarierii si confruntării stocurilor faptice cu cele scriptice nu au rezultat diferente.

Conturile de clienti, furnizori, disponibilități in cont si garanții de buna execuție au fost inventariate prin scrisori de confirmare a soldului.

I DIRECTOR GENERAI ing. Fătu DorinDIRECTOR ECONOMIC ing.ec. Popa Teodor


[județul: 08—BRAȘOV                                                              |

Entitate: COMPANIA APA RA BRAȘOV

Adresa: localitatea BRAȘOV, str. VLAD TEPES, nr. 13, tel. 408602

Număr din registrul comerțului: J 08 77/1991

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4100—Captarea, tratarea si distribuția apei

Cod unic de înregistrare: 1096128

BILANȚ

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1                                                                                                       - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2007

31.12.2007

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

620066

719733

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL: (rd.Ol la 05)

06

620066

719733

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

07

153178961

170333027

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

9702745

12842200

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

659256

774245

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231 +232-2931)

10

40571327

45641595

TOTAL: (rd.07 Ia 10)

11

204112289

229591067

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261-2961)

12

0

0

2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

0

4. împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

0

0

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)

19

204732355

230310800

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+3O2+3O3+/-3O8+351+358+381+7-388-391-392-3951-3958-398)

20

416076

1366917

2. Producția in curs de execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

0

0

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

0

0

TOTAL (rd.20 la 23)

24

416076

1366917

II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

4518292

6543059

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)

28

134514

1043648

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

4652806

7586707

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.501-591)

31

0

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

32

0

0

TOTAL (rd.31+32)

33

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

34

20473135

19777272

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+3O+33+34)

35

25542017

28730896

C.CHELTU1ELI IN AVANS (ct.471)

36

173932

116867

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct 161 + 1681-169)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

38

7555128

7718408

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

39

23347

29591

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 +404+408)

40

4255955

7901413

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

42

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281 +431 +437+4381 +441 +4423+4428+444+446+ 447+4481 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

2520672

2601365

TOTAL (rd.37 la 44)

45

14355102

18250777

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

11360847

10596986

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

216093202

240907786

G.DATOR11: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

49

40663788

38585663

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

1098677

2427638

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

52

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)

53

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481 +455+456+457+4581 +462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

46080

43669

TOTAL (rd.48 la 55)

56

41808545

41056970

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

586177

117698

TOTAL (rd.57 la 59)

60

586177

117698

I. VENITURI IN AVANS

- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

61

52014291

66273848

- Venituri înregistrate in avans (ct.472)

62

0

0

TOTAL (rd.61+62)

63

52014291

66273848

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

64

0

0

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct.1015)

66

7988102

7988102

TOTAL (rd.64 la 66)

67

7988102

7988102

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

77380619

88932841

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

1219545

1396858

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

71

0

0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)

72

573949

573949

4. Alte rezerve (ct 1068)

73

10135616

12647895

TOTAL (rd.70 la 73)

74

11929110

14618702

Acțiuni proprii (ct.109)

75

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct. 1 17)

78

3456164

1038411

Sold D (ct. 117)

79

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (CL121)

80

5732405

3202724

Sold D (CL121)

81

0

0

Repartizarea profitului (ct.129)

82

5732405

3202724

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)

83

100753995

112578056

Patrimoniul public (ct. 1016)

84

20930194

20881214

CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)

85

121684189

133459270

Administrator,


întocmit,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele : |

POPA TEODOR VATAVU MARIA

/ FATU DORIN                |

Calitatea: |

DIREC TOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:   |SemnăturaCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2006

31.12.2007

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

43520645

45682950

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

43511033

45682950

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

9612

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)                                Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                      Sold D

07

0

0

3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

133213

70604

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

3242608

3538640

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

46896466

49292194

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

5374584

5517774

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

241171

450169

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

5104277

5513659

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)

14

4258

0

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

18935390

21653404

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

14768537

17199029

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

4166853

4454375

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

4037727

5207651

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

4037727

5207651

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

1153961

-1262538

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

3402474

977396

b.2) Venituri (ct754+7814)

23

2248513

2239934

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

4801564

5476693

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(c t.611 +612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

3712289

3750225

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

743308

1148176

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

345967

578292

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

330036

-468479

- Cheltuieli (ct.6812)

30

586177

115379

-Venituri (ct.7812)

31

256141

583858

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21 +24+29)

32

39982968

42088333

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

6913498

7203861

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10.Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

640829

780873

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

4884698

2061149

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

5525527

2842022

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

3338516

3086573

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

2131526

3528431

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

5470042

6615004

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

55485

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

3772982

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

6968983

3430879

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

52421993

52134216

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

45453010

48703337

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

6968983

3430879

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

1236578

228155

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- Profit (rd.60-61-62-63)

64

5732405

3202724

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

POPA TEODOR VATAVU MARIA

FATU DORIN                 |

Calitatea : I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional :   |                            |

r


Semnătura
DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Administrator,

^Numele si prenumel'e :    |

Numele si prenumele : |

POPA TEODOR VATAVU MARIA

/ FATU DORIN                 |

Calitatea : |

DIRECTOR ECONOMIC

\l. X

Nr.de înregistrare in organismul^

profesional:   |                           \ \ ,

Semnătura

Semnătura
I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au inregistrat profit

01

1

3202724

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

122864

122864

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

122864

122864

0

- peste 30 de zile

05

110150

110150

0

- peste 90 de zile

06

9886

9886

0

- peste 1 an

07

2828

2828

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

Numărul mediu de salariati

23

743

735

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

1265627

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0

Întocmit,

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1                                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

929356

433348

575

X

1362129

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

182819

182819

X

0

TOTAL (rd.Ol la 03)

04

929356

616167

183394

X

1362129

Imobilizări corporale

Terenuri

05

361874

387468

0

X

749342

Construcții

06

186155309

23325220

2072870

0

207407659

Instalații tehnice si mașini

07

24780843

5532931

357068

0

29956706

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

1687020

402795

10454

0

2079361

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

40920061

22983456

17913188

X

45990329

TOTAL (rd.O5 la 09)

10

253905107

52631870

20353580

0

286183397

Imobilizări financiare

11

0

0

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

254834463

53248037

20536974

0

287545526

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

309290

333681

575

642396

TOTAL (rd. 13+14)

15

309290

333681

575

642396

Imobilizări corporale

Terenuri

16

53

0

0

53

Construcții

17

33338169

5042688

556936

37823921

Instalații tehnice si mașini

18

15078098

2203603

167195

17114506

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

1027764

283099

5747

1305116

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

49444084

7529390

729878

56243596

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

49753374

7863071

730453

56885992

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -

Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

348734

0

0

348734

TOTAL (rd.26 la 30)

31

348734

0

0

348734

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

348734

0

0

348734

Administrator,

întocmit,


Numele si prenumele"! |

Numele si prenumele : |

POPA TEODOR VATAVU MARIA

/ FATU DORIN                 |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:   |                          (Y,

(


Semnătura


Firma: apa

Cod Fiscul : RO1096128

Balanța de Verificare di:i Luna Decembrie 2007

Pagina 1

S imbol

Denumire

Solduri Inițiale

Rulaj* Lunar*

Rulaj* Cumulate

Solduri Finale

Simbol

Cont

Debit

Credit

Debit

Credit

Dubit

Credit

Debit

Credit ConC


 • 1015        Patrimoniu propriu

 • 1016        Patrimoniul public


1058

1061

1065

1068

1171

1173

117b

1176

121

129

 • 131

 • 132

 • 133

138

1519

1624

167

1682

205


Rezerve din reevaluați dinpune prin acte normative

Rezerve legale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerv* din reevaluare

Alte rezerve

Rezultatul reportat r«piczcntand profitul nerepartizat. respectiv pierderea ncrecuperat.-i

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

Profit si pierdere

Repartizarea profitului

Subvenții pentru investiții

împrumuturi uerambursabile cu caracter d« subvenții pentru investiții

Donații pentru investiții

Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții

Alte provizioane pentru riscuri si che

Credite bancare externe garantate d«j stat

Alt* imprumuturi si datorii asimilate

Dobânzi aferente creditelor bancare pe TL

Concesiuni, brevete, licențe, maici comercial* si alte drepturi si valori similare


1 819

S 732


Concesiuni, brevete, licențe.

2051       matei comerciale si alte drepturi

si valori similare


20S         Alte imobilizări necorporale


2111        Terenuri


212         Construcții


 • 2131

 • 2132

 • 2133

214

 • 231

 • 232

 • 233

2805

2800

2811

2812

 • 2813

 • 2814

2913


Echipamente tehnologice

Aparate si instalații de măsură, control si reglare

Mijloace de transport

Mobilier.aparatura birotica. echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Imobilizări corporale in curs

Avansuri acordate pt imobilizări corporale

Imobilizări necorporale in curs

Amortizarea

concesiunilor,brevetelor

Amortizarea altor imobilizări necorpor

Amortizarea amenajărilor de

Amortizare construcțiilor

Amortizarea instalațiilor mijl.de transport anim.si plantațiilor

Amort i z.mobilier.ap.bi roti ca.echip.de

Provizioane pt deprecierea instalațiilor, mijloacelor de


70

858

361

186 155

12 547

6 575

5 658

1 687

24 947

15 973


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

427.65

0.00

404.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

907.10

0.00

 • 449.34

873.67

 • 309.34

143.25

098.87

601.23

019.90

053.93

006.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


7 988

20 930

77 380

1 219

573

10 135

5 275


5 732

29 050

11 916

11 047

586

46 714

48

1 S04


22

286

33 338

15 078

1 027


102.13

 • 194.19

619.28

545.22

 • 949.20

615.93

592.01

0.00

0.00

0.00

404.90

0.00

0.00

S60.64

660.40

069.86

177.00

404.90

490.50

510.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.60

072.51

53.33

169.33

097.88

763.76

0.00


0.00

0.00

2 555 690.53

0.00

1 398 585.35

452 638.00

0.00

0.00

0.00


9 610

2 904

30

73

356


260

387

21 5G9

1 824

1 627

1 753

381

1 788

1 321

9


37

3


0.00


696.85

374.53

0.00

952.60

871.39

0.00

0.00

077.90

821.80

893.43

0.00

0.00

134.81

468.66

031.23

627.26

021.S9

 • 782.55

 • 308.56

083.63

221.73

605.71

0.00

0.00

0.00

-0.52 794.98 870.83

0.00


15 506

-89

1 398

-273

1 03 0

1 819

6 365

165

153

115

3 360

2

1 288


141

30

10

12 133

454

9

2

94

2 377

860

165


0.00

0.00

497.20

104.00

585.35

745.16

411.83

0.00

0.00

427.65

563.99

0.00

0.00

0.00

 • 756.22

71A.76

379.00

 • 298.22

410.90

 • 749.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

913.68

 • 708.22

0.00

474.07

014.98

084.96

 • 605.71

410.90

635.34

0.00

469.61

846.45

878.57

0.00


48

3 954

1 398

995

5 275


57 488

3 202

67 aci

583

6 031

4

3 304


433

387

26 088

1 969

1 799

1 090

405

18 491

4 492

182


1 285

187

6


0.00

980.19

275.88

0.00

585.35

 • 305.67

592.90

0.00

0.00

0.00

 • 924.32

 • 724.33

0.00

 • 981.74

276.16

0.00 858.00 274.38 821,80 227.64

0.00

0.00

 • 539.66

 • 468.66

446.49

890.84

764.72

773.29

 • 763.33

092.79

363.08

 • 818.74

0.00

767.28

0.00

310.76

456.25

 • 826.68

0.00


o.oo

0.00

15 506 497.20

177 313.00

1 398 585.35

3 507 585.42

1 030 411.03

0.00


0.00


1 819 427.65


54 959 243.75

5 732 404.90

0.00

10 149 683.38

364 604.61

4 674 527.37

115 379.00

4 334 084.14

2 410.90

 • 3 086 573.22

0.00

0.00

767.28

0.00

 • 4 836 097.30

364 546.62

33 178.76

86 840.97

13 421.92

15 049 366.96

2 863 820.69

102 818.74

2 410.90

331 462.75

0.00

 • 5 771 062.92

2 223 864.65

284 178.64

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


988 102.13 1015

881 214.00 1016

932 840.60 1058

396 858.22 1061

573 949.20 1065

647 895.68 1068

030 410.94 1171

0.00 1173

0.00 1175


0.00 1176


0.00

3 202 724.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70 907.10

0.00

 • 1 291 221.72

749 342.33

207 407 658.53

14 152 487.47

8 341 684.83

7 462 533.55

 • 2 079 361.31

26 398 779.76

17 601 549.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3 202 724.33 121

0.00 129

0.00 131

39 132 262.28 132

11 419 988.85 133

15 721 597.23 138

117 698.00 1518

45 017 214.66 1G24

46 079.60 167

1 286 856.27 1682

0.00 205

0.00 2051

0.00 208

0.00 2111

0.00 212

0.00 2131

0.00 2132

0.00 2133

0.00 214

0.00 231

0.00 232

0.00 233

24 827.50 2805

617 567.98 2808

53.33 2811

37 823 921.49 2812

17 114 506.28 2813

1 305 115.72 2814

0.00 2913


Fiimu: apa

Cod Fiscal : R01096128

Balanga de Verificare din Luna Decembrie 2007


Pagina 2


Simbol Cont


Denumire


Solduri Inițiale Debit


Credit


Rulaje Lunar* Debit


Credit


Rulaje Cumulate Debit


Credit


Solduri Finale Debit


Simbol Credit Cont


transport, animalelor si plantațiilor

2931

Piuviziontie pt depr ucid <:<• imobilizărilor corporale in cura

0.00

348

734.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

348

734,11

2931

3022

Combustibili

43

971.46

0.00

8b

774.76

93

346.88

832

208.99

842

388.08

33

792.37

0.00

3022

3024

Plen* de schimb

254

732.22

0.00

67

688.51

51

832.81

668

753.60

626

528.27

296

957.55

0.00

3024

3028

Alte materiale consumabile

481

907.37

0.00

105

948.35

65

627.56

1

131

899.43

l

130

757.44

483

049.36

0.00

3028

303

Obiecte de inventar

34

283.41

0.00

62

042.20

71

400.H7

1

830

083.90

909

131.86

955

235.45

0.00

303

308

Diferente de preț la materii prime

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.78

0.00

308

371

Mărfuri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

371

378

Diferente de preț la mărfuri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

378

381

Ambalaje

39.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39.60

0.00

381

3921

Provizioane pentru deprecierea materialelor

0.00

398

928.56

0.00

3

300.00

0.00

3

300.00

0.00

402

228.56

3921

401

Furnizări

0.00

742

898.31

2

SOS

158.93

2

373

636.68

19

616

895.99

19

747

518.80

0.00

873

521.12

401

404

Furnizori de imobilizări

n.oo

3 940

811.62

1

808

622.22

2

098

350.49

19

389

097.82

24

174

731.92

0.00

8 726

445.72

404

408

Furnizori - facturi neoor.it*

0.00

670

922.31

693

763.85

729

084.15

5

541

852.80

S

600

014.64

0.00

729

084.15

408

4092

Avansuri către furnizori pt prestări de servicii si executări de luci ari

14

342.10

0.00

-10

138.79

4

364.35

88

818.26

80

968.58

22

191.78

0.00

4092

4111

Clicnti

4 498

231.93

0.00

3

951

419.52

4

674

267.70

56

150

385.81

54

133

534.96

6 515

082.78

0.00

4111

4118

Clienti incerti sau in litigiu

10 400

331.0b

0.00

941

321.73

144

229.59

943

321.73

2

239

933.69

9 101

719.09

0.00

4118

418

Clienti - facturi de Întocmit

5

717.81

0.00

3

353.70

1

855.75

19

334.38

19

268.54

5

783.65

0.00

418

419

Clicnti - -roditori

0.00

23

346.57

49

821.96

53

411.18

512

138.16

518

383.03

0.00

29

591.44

419

421

Personal - salarii datorat*

0.00

284

319.00

2

089

611.00

1

964

974.00

15

815

710.00

15

872

441.00

0.00

341

050.00

421

423

P-r^onal - ajutoare maLeriale datorate

0.00

13

769.00

28

500.00

17

408.00

270

899.00

270

879.00

0.00

13

^49.00

423

424

Paiticiparea personalului la profit

0.00

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

424

42b

Avansuri acordate personalului

29

392.00

0.00

715

626.97

689

731.00

5

771

052.49

5

770

104.00

30

340.49

0.00

42b

426

Drepturi de personal nerldlcuie

0.00

487.00

-10b.00

0.00

1

436.0(1

1

295.00

0.00

246.00

426

427

Rețineri din salarii datorate teitiloi

0.00

76

128.00

14

307.9»

72

445.00

826

860.84

823

679.00

0.00

72

946.16

427

4281

Alte datorii in legătură cu pui serialul

0.00

447

331.21

642.83

578

363.17

392

023.70

582

416.99

0.00

637

724.50

4281

4282

Alte creanțe in legătură cu personalul

8

477.38

0.00

19

419.00

18

553.00

341

107.4b

334

650.23

14

934.60

0.00

4282

4311

Contribuția unitatii la asigurările sociale

0.00

268

301.00

128

531.00

318

124.00

2

922

938.00

2

963

761.00

0.00

309

124.00

4311

4312

Contribuția la asigurări de sanatate a salariatilor(9,5% CAS)

0.00

127

306.00

234

763.00

154

988.00

1

407

025.00

1

430

321.00

0.00

150

602.00

4312

4313

Contribuția unitatii 7* la fond sanatate

0.00

94

929.00

68

544.00

95

362.00

919

976.00

919

524.00

0.00

94

477.00

4313

4314

Contribuția salariatilor 6,5* la fondul de sanatate

0.00

88

602.00

77

701.00

102

541.00

1

012

030.00

1

025

969.00

0.00

102

541.00

4314

4371

Contribuția unitatii la fondul de soma

0.00

33

952.00

24

330.00

31

532.00

318

477.00

315

644.00

0.00

31

119.00

4371

4372

Contribuția personalului la fondul de șomaj 1%

0.00

6

655.00

7

698.00

7

720.00

87

667.00

88

732.00

0.00

7

720.00

4372

4411

Impozitul pe profit curent

0.00

336

089.00

2

319.00

•337

114.00

903

677.00

228

155.00

339

433.00

0.00

4411

4412

Impozitul pe prefir - amanat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4412

4423

TVA de plata

0.00

454

898.14

554

858.00

491

563.39

6

036

775.00

6

073

437.99

0.00

491

561.13

4423

4424

TVA de recuperat

13

021.01

0.00

0.00

0.00

0.00

13

021.01

0.00

0.00

4424

4426

TVA deductibila

0.00

0.00

550

015.-’O

550

015.70

3

709

461.52

3

709

461.52

0.00

0.00

4426

4427

TVA ~~Iertata

0.00

0.00

1

041

579.09

1

041

579.09

9

797

932.56

9

797

932.56

0.00

0.00

4427

4428

TVA neexigibila

37

687.89

0.00

1

822.72

1

529.91

18

013.00

15

772.51

39

928.38

0.00

4428

444

Impozit pe salar

0.00

159

254.00

135

288.04

191

708.00

1

803

112.04

1

835

192.00

0.00

191

333.96

444

446

Alte impozite, tnxe si vaisamintc asimilate

0.00

0.00

24

380.03

24

380.03

3

79b

669.53

3

795

669.53

0.00

0.00

446

447

Fonduri speciale - Laxe si vărsăminte asimilate

0.00

-20

486.00

27

585.00

38

395.00

417

141.75

390

839.75

0.00

-46

788.00

447

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

0.00

0.00

-32.00

0.00

28

974.00

28

974.00

0.00

0.00

4481

4482

Alte creanțe privind bugetul statului

0 . oo

0.00

412.00

30

500.00

412.00

0.00

412.00

0.00

4482

4511

Decantări in cadrul gxupului

0.00

0.00

84

598.50

84

598.50

673

110.34

673

110.34

0.00

0.00

4511

Firma: apa

Cad Placai : R01096128

Balanța de Verificare din Luna Decembrie 2007                                                                                                                                                                                   ________________Pagina 3

Simbol Cont

Denumite

Solduri Inițiale

Debit

Credit

Rulaj» Lunare

Debit

Credit

Rulaje Cumulate Debit

Credit

Solduri Finale Debit

Credit

Simbol Cont

461

Debitori diverși

32

716.26

0.00

503

360.09

102

097.50

972

312.99

413

441.04

591

588.21

0.00

461

462

Creditori dlvprnl

0.00

123

767.53

39

556.16

19

699.70

214

454.02

245

444.19

0.00

154

757.70

482

471

Cheltuieli iniegiiittale in avans

173

932.01

0.00

115

453.86

23

672.66

199

264.99

256

329.54

116

867.46

0.00

471

473

Decontări din operațiuni in curs dc durificare

0.00

2

475.05

328.28

12.4 9

18

431.54

15

955.63

0.06

0.00

473

481

Decontări Intre unitate ni subunități

0.00

0.00

4

338.92

4

338.92

43

838.49

43

838.49

0.00

0.00

481

491

Ajuatari pentru deprecierea ct«antelor

0.00

10 400

331.05

144

229.59

941

321.73

2

239

933.69

941

321.73

0.00

9 101

719.09

491

496

Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși

0.00

7

266.20

0.00

12

510.28

0.00

12

510.28

0.00

19

776.48

496

5121

Conturi la bând in lei

5

860

372.18

0.00

123 677

444.70

119

767

317.57

1 568

719

356.30        1

565

336

221.78

9

243

506.71

0.00

5121

5124

Disponibil la banca in devize

7

752

341.33

0.00

575

522.21

15

492.09

15

412

060.71

14

540

635.25

8

623

766.79

0.00

5124

5125

Sum*» in decurs do decontare

6

821

702.50

0.00

1 898

570.68

6

75S

062.06

102

564

171.11

107

487

302.93

1

898

570.68

0.00

5125

5311

Ca^a iii lei

2

460.22

0.00

2 404

970.81

2

404

138.37

30

699

653.65

30

697

650.87

4

463.00

0.00

5311

5314

Casa in valuta

51.35

0.00

0.00

0.00

696.89

748.24

0.00

0.00

5314

5321

Timbre fiscale ni poștale

1

968.06

0.00

809.30

2

218.86

34

833.38

36

094.B7

706.57

0.00

5321

5322

Bilete de tratament si odihna

0.00

0.00

750.00

0.00

319

080.34

319

080.34

0.00

0.00

5322

5328

Alte valori

30

653.57

0.00

107

867,72

206

866.70

1

389

170.34

1

416

691.96

3

131.95

0.00

5328

S411

Acreditive in lei

3

125.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

125.47

0.00

5411

542

AVANSURI DE TREZORERIE

461.26

0.00

28

265.09

30

275.68

367

579.21

368

040.47

0.00

0.00

542

581

Viramente interne

0.00

0.00

114 335

520.48

114

335

520.48

1 442

866

644.23         1

442

866

644.23

0.00

0.00

581

GOI

Cheltuieli cu materiile prime

0.00

0.00

215

161.28

215

161.28

2

960

873.21

2

960

873.21

0.00

0.00

601

6022

Cheltuieli privind combustibilul

0.00

0.00

96

144.38

96

144.38

955

676.83

955

676.83

0.00

0.00

6022

6024

Cheltuieli privind piesele de suhimb

0.00

0.00

49

117.45

49

117.45

596

861.51

596

861.51

0.00

0.00

6024

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

0.00

0.00

61

864.67

61

864.67

1

004

361.94

1

004

361.94

0.00

0.00

6028

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

0.00

0.00

32

416.40

32

416.40

398

150.87

398

158.87

0.00

0.00

603

604

Cheltuieli privind matei ialele nest.m-atr

0.00

0.00

35

362.81

35

362.Bl

52

010.15

52

010.15

0.00

0.00

604

605

Cheltuieli privind energia si apa

0.00

0.00

470

121.24

470

121.24

5

513

650.52

5

513

658.52

0.00

0.00

605

607

Cheltuieli privind mărfurile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

607

611

Chult.cu iuti etilici ua si reparațiile

0.00

0.00

213

029.04

213

029.04

1

194

175.20

1

194

175.20

0.00

0.00

611

612

Chelt.cu redeventolo.loc.de gest.si eh

0.00

0.00

19

4S7.70

19

457.70

77

501.99

77

501.99

0.00

0.00

612

613

Cheltuieli cu primei? de arigurarr

0.00

0.00

6

322.86

6

322.86

56

803.76

56

903.76

0.00

0.00

613

614

Cheltuieli cu stadiile ni cercetări 1e

0.00

0.00

0.00

0.00

329.53

329.53

0.00

0.00

614

621

Cheltuieli cu culaboiatori1

0.00

0.00

12

740.00

12

740.00

127

029.00

127

029.00

0.00

0.00

621

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0.00

0.00

13

885.94

13

885.94

165

174.80

165

174.80

0.00

0.00

622

623

Cheltuieli de protocol reclama si publicitate

0.00

0.00

103

602.85

103

602.85

177

027.29

177

027.29

0.00

0.00

623

624

Cheltuieli cu transport de bunuri si persoane

0.00

0.00

6

062.48

6

062.48

76

063.05

76

063.05

0.00

0.00

624

625

Cheltuieli “u deplasări detașare si tranef.

0.00

0.00

3

039.00

3

039.00

58

488.13

58

488.13

0.00

0.00

625

626

Cheltuieli poștale si taxe comunicații

0.00

0.00

23

509.41

23

509.41

289

299.30

289

299.30

0.00

0.00

626

627

Cheltuieli cu seviciile bancare si asimilat

0.00

0.00

19

508.25

19

508.25

124

994.83

124

994.83

0.00

0.00

627

628

Alte chelt.cu serv.executate de turti

0.00

0.00

164

605.76

164

605.76

1

530

367.46

1

530

367.46

0.00

0.00

626

635

Cheltuieli ~u alte impozit? ni taxe

0.00

0.00

49

347.62

49

347.62

1

148

176.39

1

148

176.39

0.00

0.00

635

641

Cheltuieli cu salariile pe:sonalului

0.00

0.00

1 283

152.00

1

283

152.00

15

807

609.00

15

807

609.00

0.00

0.00

641

642

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate aalariatilor

0.00

0.00

95

762.52

95

762.52

1

265

626.65

1

265

626.65

0.00

0.00

642

6451

Cheltuieli privind contribuția unitatii la asigurările sociale

0.00

0.00

340

701.00

340

701.00

3

219

207.00

3

219

207.00

0.00

0.00

6451

6452

Cheltuieli privind ajutorul de șomaj

0,00

0.00

31

532.00

31

532.00

315

644.00

315

644.00

0.00

0.00

6452

6453

Contribuția unitatii pt.sanatate

0.00

0.00

95

362.00

95

362.00

919

524.00

919

524.00

0.00

0.00

6453

654

Pierderi din creant? si debitori divar si

0.00

0.00

0.00

0.00

20

263.56

20

263.56

0.00

0.00

654

Firma: apa

Cod Fiscal : R01096128

Balanța de Verificate din Lena Decembrie 2007                                                                                                                                                                                 ___________________Pagina 4

Simbol Cont

Denumir*

Solduri Inițiale

Debit

Credit

Rulaje Lunarh Debit

Rulaj* Cumulat*

Solduri Finale Debit

Simbol

CrBdit Cont

Credit

Debit

Credit

6581

Despăgubiri, amenzi si penalități

0.00

0.00

-12

953.99

-12

953.99

60

345.74

60

345.74

0.00

0.00

6581

6583

Chultuii-li privind activele Cedate

0.00

0.00

0.00

0.00

123

417.06

123

417.06

0.00

0.00

6583

6588

Alto cheltuieli excepționale ptivind opetatiilu de geutiunc

0.00

0.00

139

150,91

139

150.91

394

528.32

394

528.32

0.00

0.00

6580

665

Cheltuieli din diferența de cure, valutar

0.00

0.00

3

076

037.42

3

076

037.42

3

528

431.08

3

528

431.08

0.00

0.00

665

666

Cheltuieli cu dobânzile

0.00

0.00

1

288

749.70

1

288

749.70

3

086

573.22

3

086

573.22

0.00

0.00

666

6R11

Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor

0.00

0.00

942

507.14

94 2

507,14

5

207

651.22

5

207

651.22

0.00

0.00

6811

6812

Cheltuieli du exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

0.00

0.00

115

379.OD

115

379.00

115

379.00

115

379.00

0.00

0.00

6812

6B14

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

0.00

0.00

957

132.01

957

132.01

957

132.01

957

132.01

0.00

0.00

6814

6911

Cheltuieli cu impozitul pe profit

0.00

0.00

337

114.00

337

114.00

228

155.00

220

155.00

0.00

0.00

6911

^04

Venituri din lucrări executate si servicii prestate

0.00

0.00

3

947

289.02

3

947

289.02

45

583

534.06

45

583

534.06

0.00

0.00

704

706

Venituri din rcdcvcntc. locații dc gestiune

0.00

0.00

1

346.44

1

346.44

16

280.05

16

280.05

0.00

0.00

706

707

Venituri din vinzari de mărfuri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

707

709

Venituri din activitati diverse

0.00

0.00

-25

477.25

-25

477.25

83

136.19

93

136.19

0.00

0.00

708

722

Venituri din producția dc imobilizări

0.00

0.00

70

604.09

70

604.09

70

604.09

70

604.09

0.00

0.00

722

7414

Venituri din subvenții pentru pliata personalului

0.00

0.00

1

236.00

1

236.00

1

236.00

1

236.00

0.00

0.00

7414

7581

Venituri din despăgubiri si pcr.alitati

0.00

0.00

135

577.80

135

577.80

2

165

376.83

2

165

376.83

0.00

0.00

7581

7593

Venituri din cedarea activelor

0.00

0.00

0.00

0.00

135

639.05

135

639.05

0.00

0.00

7583

7504

Subvenții pentru investiții virat* l.i

0.00

0.00

104

923.99

104

023.99

924

484.42

924

484.42

0.00

0.00

7584

75B8

Alte venituri din exploatare

0.00

0.00

32

282.99

32

292.99

313

139.98

313

139.98

0.00

0.00

7588

765

Venituri din diferente de curs valutar

0.00

0.00

1

883

095.89

1

883

095.89

2

060

714.70

2

060

714.78

Q . 00

0.00

765

766

Venituri din dobinzi

0.00

0.00

70

555.43

70

555.43

780

872.99

780

872.99

0.00

0.00

766

767

Venituri din sconturi obținute

0.00

0.00

0.00

0.00

433.62

433.62

0.00

0.00

767

768

Alte venituri financiare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

768

7012

Venituri dir. provizioane pentru riscur

0.00

0.00

0.00

0.00

583

858.00

583

858.00

0.00

0.00

7012

7814

Venituri din anularea provizioanelor

0.00

0.00

144

229.59

144

229.59

2

239

933.69

2

239

933.69

0.00

0.00

7B14

TOTAL

298 888 287.03

298 888 287.01

324

263

903.09

324

263

903.09

3 577

611

728.07        3

577

611

728.07

329 072 948.73

329 072 948.70

SAN Software 2007-12-31 09:35:42