Hotărârea nr. 88/2008

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. CONSILPREST SRL Braşov, pe anul 2007 şi repartizarea profitului net

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.88

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale a SC CONSILPREST SRL Brașov

- privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CONSILPREST SRL Brașov, pe anul 2007 și repartizarea profitului net

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând adresa de înaintare a S.C. CONSILPREST SRL Brașov înregistrată cu nr.3531/9.04.2007 privind aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2007 și Referatul de Opinie nr.2892/27.03.2008 întocmit de către Biroul de Audit Intern prin care se propune aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2007 și a contului de profit și pierderi pe anul 2007, al S.C. CONSILPREST SRL Brașov;

Având în vedere prevederile art.lll alin.2 lit.”a”, art.l 17A 2, art.142 , art.194 din Legea nr.31/1990, republicată și art.91 alin.2 lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată;

In temeiul art.97 și art.l03 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Consilprest SRL Brașov, pentru anul 2007 și repartizarea profitului net, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Directorul general al S.C. Consilprest SRL Brașov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează,

SECRETAR,

Mariana Tihărău

SC CONSlLFREiT MM

726 COhEF* : ' 08/!'92/1935                                                         6ALAr»«A KÎXTA

Cot’ FISCAL •           SlA'îi.h

-----       pe luna

0ECEN8RIE 2007

SOLOUPI inițiale

RULAJ LUNA CURENTA                TOTAL RULAJ AN CURENT

TOTAL

SUNE

SOLDURI FINALE

C U « T

KLIi

CREDIT

(-ttll

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT           CREDIT

'KLi iJVT.SOh*: j’        - 6-5.

6

0.00

1434 00

1434.00

17290.00

17290.00

17290.00

17290.00

0.00

0.00

TOTAL '.vNI 6 >5

9. Oi

0. Oi

21511.00

21511.00

157131.00

257131.00

257131.00

257131.00

0.00

0.00

»L’E iHEu.it rtf-LOAiAPE - 65p.OOOwC

v ci

6 !>y

i.iO

0.00

235.00

235.VO

235.00

235.00

0.00

0.00

Ia«L :.vt!r 658

f: ni)

0 00

0 00

0.00

235.00

235.00

235.00

235.00

0.00

0.00

iii C-lANIT.i-i'! E'W*0. - 671 ahvOO

0 ui

0.00

10.00

10.60

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

’i-ilALiUlJT 671

Zi'’

:'i A.)

10.00

10.00

10.00

Li. 00

10.00

10.00

0.00

0.00

■li[!Î.E-H >.Bi?ii:4Tt0VIȚ - ri= ww.)

A (».'

u MV

9481.00

9465.00

106600.00

106800.00

106800.00

106300.00

0.00

0.00

iii 4 (l)nî r.Aj

0 00

6.00

u!85 00

9465.00

10660'.‘.00

106800.00

106800.00

106300.00

0.00

0.00

•■ii.IHrÂKO                   - 69:

;) :)i)

>’> 00

4497.00

4497 00

15933.00

15933.00

15933.00

15933.00

0.00

0.00

îfiTij. iijR; f.;i

>■.00

4497 >->0

4497.00

■5933.00

15933.00

15933.00

15933.00

0.00

0.00

ViH.n-iS: .'CFV.wliS M-. - ?u.tiwi

O.>.».>

7.00

92157.73

92167.73

1036925.62

1036925.62

1036925.62

1036925.62

0.00

0.00

i .UAL CONT Tu

0. vi

j , Ui)

‘92167.73

92167.73

1036925.C2

1036925.62

1036925.62

1036925.62

0.00

0.00

sfi'i:iA           - 7<î6.1yvv'X'

:) nn

i 00

1554.62

2554.62

33478.97

33478.97

33478.97

33478.97

0.00

0.00

b'îAL CONT 706

O.’j'j

i> 00

2554.62

2554.62

33476.97

33478.97

33478.97

33478.97

0.00

0.00

ViliiI                        - 707.000060

0 00

0 00

221999 69

221099.69

1468195.70

1468195.78

1468195.76

1468195.78

0.00

0.00

•fu 41 (OtJ- 707

>> X>

>3.00

22:099 6?

221099.69

1468195.78

1468195.78

1488195.78

1468195.78

0.00

0.00

Viril Ar.TȚVZîAH [.IVÎRSi - 708 yw

0 vi

i 00

249.73

249.73

9416.88

9416.88

9416.88

9416.88

0.00

0.00

îvîAL         708

li i':A

0 00

249 73

249.73

9416.88

9416.38

9416.88

9416.88

0.00

0.00

VifiT &IH («i&APZi          -

0.00

v.Oi

60.51

60.51

286.23

286.2.'

286.23

286.23

0.00

0.00

T»Î4L ifștfi ?Z6

» su)

i 00

80 51

X>.5i

286.23

286.23

286.23

286.23

0.00

0.00

ALTE VtiriU'H FifiÂfiCnRE • Tii.OOOui

v vv

0 !’»j

116.09

176.09

644.09

644.09

844.05

644.09

0.00

0.00

i 91 al CONT 768

v ii

>:> 00

176.09

rc.09

6«4.v9

644.09

644.09

644.09

0.00

0.00

Vth.i'îH iU&V.tW.iUPaOî ■ 771 W»'X«

. 0.00

i Oi

0.00

0.00

2971.77

2971.77

2971.77

2971.77

0.00

0.00

ALTE VENIT.OP GESTIUNE - 771.800000 . ■<

■•. '0.01')

0.00

5 25

5.25

5.25

5.25

5.25

5.25

0.00

0.00

TOTAL CONT 7>1           Z '

0.00

rv ,

0.00

5.25

5.25

2977.02

2977.02

2977.02

2977.02

0.00

0.00

............

___

...................

_____________

______

1 SC CW3ILPRE5T SRL BRAȘOV

Pag.: 4

RED COHERT : 1 9«/l392/lR‘-l5

GALANTA HiXTĂ

COD FISCAL :          8009476

pe luna

DECEMBRIE 2907

SOLDURI IHIME

RULAJ LUNA CURENTA

TOTAL RULAJ Atl CURENT

TOTAL

SUNE

SOLDURI FINALE

( O H I

DFHI

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT           CREDIT

TOTAL CONT 605

0.00

0.00

8977.12

8977.12

91284.79

91284.79

91284.79

91284.79

0.00

0.00

CHELT.NARFURI              - 607.000900

0.00

0.00

66246.04

60246.64

663721.86

663721.86

663721.86

663721.86

0.00

0.00

j

TOTAL CONT 607

0.06

0.00

60216.94

60246,04

663721.86

663721.86

663721.86

663721.86

0.09

0.1)0

CHELT.HiTRETIHERE-PEPsRAT - 6H.90C669

6 99

9 09

24534.45

24334.45

116248.46

116248.40

116248.40

116248.40

0.09

0.00

1

1

TOTAL CONT Cil

0.0>’;

9 09

2’4 32’4 .45

24334.45

116248.46

116243.40

116248.40

116248.40

9.00

0.00

CHELI.PRIME 06 ASIGURARE - AII ^0990

0 00

0.00

1779.58

1770.58

25697.30

25997.30

25097.30

25097.30

9.00

9.00

TOTAL Î6ti’ 61:

0.00

u. 90

1770.58

1770.58

25097.39

25097.30

25997.30

25097.30

0.00

0.00

CHELI,CU COLAt-OKATOR'ii - tli.OOOvOO

9.09

0.03

10660.06

10669.90

69894.00

60894.60

60894.00

60894.00

0.09

0.90

1

TOTAL COJIT 621

0.09

9.99

10666.90

10660.00

60894.00

60894.00

60894.00

60894.00

0.00

0.00

)

Clltl.'.f<f»L.PL'&LlLliAÎE - o^5.t".w;0

0.00

9.90

850.09

>350.00

3087.98

3087.08

3087.08

3087.08

0.00

0.00

TOTaL COi‘iî 623

9 96

6.99

859.00

850.09

3087.08

3087.08

3087.08

3087.08

0.00

0.00

CliELT.IRAHSP.BUH.PEP.S. - 624.660060

0.90

9.09

0.00

0.00

1339.28

1339.23 ■

1339.28

1339.28

0.00

0.00

TOTAL CONT 624

'2 96

o.OO

0.00

0.90

1339.28

1339.28

1339.28

1339.28

. 0.00

0.00

CHELT DEPLASARE           - 625.666000

0,0:;

9.99

1844.50

1844.50

20354.5-3

20354.58

20354.58

20354.58

9.00

0.00

TOTAL lOHT 625

0 00

0.00

1844.50

1844.56

2035*2.58

20354.58

20354.58

20354.58

0.90

0.90

CH TELEFOANE POSTA         ■ 626.669000

9.99

0.00

0.06

0.99

1:1jj.2u

17155.26

17155.26

17155.26

9.00

0.09

TOTAL 09;,'Ț    r.>6

9 99

9 99

9.99

0.90

±7155.26

17155.26

17155.26

17155.26

l'.UV

0.90

1

1

CHELI.SERV OAf'i'.APE         - 627 996990

0.06

0.00

1788.98

uiVi.6t

6297.67

6207.67

6207.67

0.09

0.00

i

TOTAL OOHi 627

0 _ 00

0 00

1788.98

1788.98

Oi1.11 .0 i

6297.67

6297.67

6207.67

9.00

9.00

1

ALTE CHELI.DIVERSE        - 628.ODuCOO

6.99

9.99   ‘

1776.33

1776.33

14898.40

14896.40

14898.49

14898.40

0.00

0.00

TOTAL COîii 628

9 99

9 99

1776.33

1776.33

14898.40

14898.40

14898.40

14898.40

0.00

0.90

CH.INFUZII CLĂDIRI         - 635.199900

0.96

0. 90

6.00

0,00

20606.00

20606.00

20606.00

20606.00

0.00

0.00

1

iii TAIE AUTO               * 6’6,200990

y 00

V 99

9.90

0.00

2422.00

2422.00

2422.00

2422.00

0.00

0.00

CH.TAXE TEREN CLACIPI - 655.200090

0.00

0,06

0.09

9.00

443.00

443.00

443.00

443.00

0.00

0.00

1

ul£LT.K*E 151 ii'liELEÎT, - 6j5.6v0«jyv

0 • vv

9.99

9.90

0.00

108.90

168.00

108.00

108.00

0.00

0.90

TOTAL COKÎ 635

9 w

0.06

9 vv

0.90

23579,69

23579.00

23579.00

23579.00

0.00

0.00

)

CHELT.VENIT SALARII       - 641.999000

0.00

9 00

93219.00

93219.00

8573âi.OO

357331.00

857381.00

857381.00

0.00

0.00

i

TOTAL i.OHT 641

0.00

0.00

93219.00

93213.00

857381.00

857381.00

857381.00

857381.90

0.90

0.00

CHELT. C.A.S.25»          - 61Ș. 19."900

0 00

9 90

206 .'7.96

26977 00

i.’984i.OO

239841.00

239841.00

239841.00

9.00

0.00

SC CGHSILPFCSi 5PL BRAȘOV f'ES.iOiiEPT ■ i 139'./l «5

COO FISCAL ■          8608476


BALANȚA hl*TA<r


SOLDURI INIȚIALE                 RULAJ LUNA CURENTĂ                TOTAL RULAJ AII CURENT                   TOTAL SUNE                      SOLDURI FINALE

r ii n •

DEBIT '

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

ivi [)£ RECUPERAT             - 442 40,'".:,.|6           1499. 75               y.uu

0 ("3

0.00

5675.47

7175.22

7175.22

7175.22

0.00

0.00

TVA DEDUCTIBILA           - 442.6000'0

6.00

0.00

30000.50

30000.50

237975.47

237975.47

237975.47

237975.47

0.00

0.00

TVA CCiLiCTATA             - 442.7'W

0 60

0.00

56789.44

56789.44

480859.14

489859.14

480859.14

480859.14

0.00

0.00

TVA REEXIGIDiLA            - 442.609000

0 66

5926 63

1888.49

1498.66

43714.88

41342.03

43714.88

47268.66

0.00

3553.78

-

.—----------—

-—-----------

TOTAL CONT 442

1:99.75

5926.61

102427 41

115077.54

976581.96

1008735.78

973081.71

1014662.41

0.00

36580.70

IMPOZITUL *E SĂLCII      - 244.000500

9 96

1163.20

11223.00

9002.00

88329.00

92091.00

88329.00

97254.28

0.00

8925.28

-

................

-..................

---------------

----------------

TOTsL CGUT 444

0.00

5153.26

13223 OL

9002.00

8832'9.00

92091.00

88329.00

97254.28

0.00

3925.28

IHP.TAVF.VARSiHIIITE        - 4*6.009009

0.96

0.00

0.00

0.00

11352.00

11352.00

11352.00

11352.00

0.00

0.00

-TOTaL ÎONT 4aF.

0.00

0.00

0 00

0.00

11352.00

11352.00

11352.00

11352.00

0.00

0.00

DEBITORI DIVERȘI          - 461.009006

66497.36

0.09

389733 84

427509.20

2737236.66

2722845.52

2805734.04

2722845.52

82888.52

0.00

TOTAL i.ijfii <lr.!

68497.3?

0 00

389733.8a

427509.20

2737236.66

2722845.52

2805734.04

2722845.52

82888.52

0.00

....................-------------------

----------------

.......................

—---------------

CREDITORI DIVERS!          - 462.000009

0 00

3389.00

7892.09

3565.00

57407.00

57583.00

57407.00

60972.00

0.00

3565.00

TOTAL (OHT 462

0 96

3389.00

78'32.00

3565.00

57407.00

57583.00

57407.00

60972.00

0.00

3565.00

CHELI.IN AVANS-NIJL FÎT'F - 471.100900

117323 02

9.00

5449.59

36103.89

38170.28

67680.89

' 205493.30

67680.89

137812.41

0.00

CHELT.AVANS -ALTE h F     - 4*1.O^OOO

17774. :6

9 00

0.00

0.00

0.00

8888.00

1-7774.46

8888.00

8886.46

0.00

I9TAL O'N* 471

135097 1?

0 9(i

54«9 59

36103.89

88170.28

76568.89

223267.76

76568.85

146698.87

0.00

TOnîURI LA EAfiCi -i.Cii - ::2 iO^OȚ

jCnȘi.i?

9 Oft

299912 86

241207.20

204005°.78

1806326.69

2076544.66

1806326.69

270217.97

0.00

-----....-------------

....-------------

—------------

TOTAL ȚuHT 512

>’U04.58

9.00

299912 36

241207.20

2046059.78

1806326.69

2076544.66

1806326.69

270217.97

9.00

•A$A lin»               - 531J99900

12746 00

9.9fi

161618 83

164854.80

1^4024.60

1698108.53

1706770.60

1698108.53

8662.07

0.00

TOTAL T9HT 50!

l.?4’- 00

V ?9

1:1616.83

164854 90

16940Ț.4 60

Ic SOIOS.53

1706770.60

1698108.53

8662.07

0.00

.......................................

VÎV4.-Ș;jjfF irliirfiȚ            - X'l vumsvț:

9 9:j

» 99

6?OCO.OO

6800'? 10

575300.90

575300.00

575300.00

575300.00

0.60

0.00

TOTAL 9fitil    $;.!

9 00

9.00

eivw.yO

68000.00

575300.00

■75300.00

575300.00

5*5300.00

0.00

6.00

■ HLiî.hAIEF'.COtil-.OriM-Jl E ■ 69.. 90v009

V :;9

îl :-9

v 00

9.99

25738.00

25738.00

25738.00

25738.00

0.00

0.00

CHELT.COhEUSTIDȚi.          - 602.200000

0 jî(*

9,00

10500.37

10500.37

108715.25

108715.25

108715.25

108715.25

0.00

0.00

TOTAL CONT 602

0.06

0.00

10500.37

10500.37

134453.25

134453.25

134453.25

134453.25

0.00

0.00

CHELI.WT.DE IIAI 08.IIIV. - 605.900000

O.??

0.00

2758.72

2758.72

3884.72

3884.7?

3884.72

3884.72

0.00

0.00

TOI AL CONT 603

6.00

0.00

2758.72

2758.72

3884.72

3884.72

3884.72

3884.72

0.00

0.00

Cil.HAT IIESW’c           - 604,900090

0 00

0 00

44550.79

44550.79

49143.06

49143.06

49143.06

49143.06

0.00

0.00

—.............

-------—.—.....—

-----------------

----------------

------------------

——---------

---------—

TOTaL COhi 604

0.06

0.00

44550.79

44550.79

49143.06

49143.06

49143.06

49143.06

0.00

0.00

CHELT ENEROIE-Ar1         - 605.096099

0 96

0 00

8977.12

8977.42

91284.79

912’84.79

91284.79

91284.79

0.00

0.00


<

>

)

t

.SC CCOPREST SRL 8SAS0V

Pag.; 2

t'Ef. rr<f;î ; i r.șq

'9205

BALANȚA HIVTT

CM FISCAL :

300D47C

.............

pe luna

DECEMBRIE 2007

SOLDURI INIȚIALE

RULA-J LUNA CURENTA

TOTAL RULAJ AN CURENT

TOTAL

SIJI1E

SOLDURI FINALE

r 0 II î

COIT

CREDIT

DEBIT

CPEDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

TOTAL COHT

381

142.00

0 00

0.00

10 00

0,00

10.00

142.90

10..00

132.00

0.00

FURNIZORI

• -101.1I.".".1|.|V

0.0'*’

24759.62

63256.23

69865 53

629554.13

660453.55

623554.13

685213.23

0.00

55659.10

TOTAL cont

401

9

24759.50

6'3256.28

69865.5;

629554.13

660453.55

629554.13

685213.23

0.90

55659.10

FIJRNZ DIN INVESTIȚII

- 404.600'000

0.99

10761.15

0.00

0.00

123736.37

113025.22

123786.37

123786.37

0.00

0.00

TOTAL COHT

494

9 90

10761.15

0.00

O.OC

123786.37

113025.22

123786.37

' 123786.37

0.00

0.00

CLIENT!

- 411 C'MOM

9 06

0.00

0.00

0.00

7436.08

7436.08

7436.08

7436.08

0.00

0.00

TOTAL CfiHT

jJl

9 99

0 00

0.00

0.00

7436.08

7436.08

7436.08

7436.98

0.00

0.00

CLlENil - CREDITORI

■ 41'0.000000

9.90

0.00

3040 00

3040.00

42240.00

42240.00

42240.00

42240.00

0.00

0.00

TOTAL COHT

417

0 00

0.00

3040 00

3040.00

42240.00

42240.00

42240.00

42240.00

0.00

0.00

SOiI i'ATOPATE

- 421.000CO’"

fi. Iii!

22561.00

94886.00

71474.00

856416.02

861173.00

856416.02

883734.00

0.00

27317.98

TOTAL COHT

421

C.oC

22561.00

94886.00

71474.90

856416.02

861173.00

856416.02

883734.00

0.00

27317.-98

AJUTOARE MATERIALE

- 423.00600'*

6.00

010.00

1925 00

3032.00

13171.00

15293.90

13171.00

16203.00

0.00

3032.00

TOkL COHT

L'Ț

9 u

010.00

1925.00

3032.00

13171.00

15293.90

13171.00

16203.00

0.00

3032.00

AVANSURI SALARII ACORDATE - 425.000000

0.90

0.00

20250.00

20250.00

274320.00

274320.00

274320.00

274320.00

0.00

0.00

TOTAL COHT

42:

9.99

0.00

20250.00

20250.00

274320.09

274320.00

271320.00

274320.00

0.00

0.00

RFTIHEPJ p>R.TEPTÎ

- ^27.050000

0 90

252.60

120.00

160.00

1608.00

1510.00

1603.00

1768.00

0.00

160.00

TOTAL COI-’T

ă2:

C ’)y

255.00

120.00

160.90

1608.00

1510.00

1608 00

1768.00

0.0"

160.00

ALTE &4TORII-6AP H«T.

- 428 iOOOM

9 CC

7600 52

v.OO

360.09

3754.00

1940.00

3754.00

9620.52

9.00

5866.52

TOTAL Cilii

-t2-5

0.00

7600.52

Q.vO

369.90

3754.00

1940.00

3754.00

9620.52

0.00

5866.52

C.a 5.   251

- 431.190999

0 00

1218c.00

23053.00

15504.00

184255.00

184786.00

184255.00

196971.00

0.00

12716.00

« i.S t.sLH:IATI ?.5î

■ 4jȘ.2000G’0

5546 ■=?

10007 ii

6939.00

81246 00

82639.00

81246.00

88185.90

0.00

6939.00

CASO SOC.oStW.C.S;

- 431.Ț60000

0 00

4447.00

14421.00

9718.00

108856.09

115275.00

108856.00

119722.00

0.00

10866.00

TOTAL COHT

4 31

0.00

22178.00

18471.00

32161.00

374357.00

382700.00

374357.00

404878.00

0.00

30521.00

AJUTOR SOHAJ 21

- 437.100000

0.00

1442.00

2118.00

1434.00

17298.00

17290.00

17298.00

18732.00

0.00

1434.00

AJHȚfiR SHrlA.1 1.Ț

- 437.200000

0.06

452 00

550 00

550.00

6366.00

6464.00

6366.00

6916.00

0.00

550.00

TOTAL C"r;T

4’7

v.00

1894 00

2668.00

1984 00

23664.00

23754.00

23664.00

25648.90

0.00

1984.00

JiU-GJT’TL PE PftO.-ȚT

- 4J1.0-W

0.00

0.00

0 99

4497.00

11436.90

15933.00

11436.00

15933.00

0.00

4497.00

TOTAL COHT

44]

ii

9 ‘‘O

0 00

4497.90

11436.09

15933.00

11436.00

15933.00

0.00

4497.00

iv» Pt PLATA

- 44.. 3'*>0>*'00

9 99

9 00

13749 00

26788.94

208357.90

241383.92

208357.00

241383.92

0.00

33026.92

SC C0H9ILPREÎ4 SRL BRAȘOV

PEG.vOîitPf ■ J 08/1392/1095                                                     BALANȚA rtMJ

COP FISCAL :          8008476                                                         ............. pe luna DECEMBRIE 2007

SOLDURI INIȚIALE                RULAJ LUNA CURENTA               TOTAL RULAJ AN CURENT                  TOTAL SUNE                    SOLDURI'FINALE

C O H 1                      PCLIT          CREDIT            DEBIT           CREDIT            DEBIT           CREDIT            DEBIT           CREDIT           DEBIT           CREDIT

-ÎXZSSSSS3S--S----•

CAPITAL SuClAL VAP.SAT

-

101.200000

0 00

1575325.80

0.00

0.00

0.00

138000.00

0.00

1713325.80

0.00

1713325.80

TOTAL i.OHT

Ivi

0.00

1575325.80

0.00

0.00

0.00

138000.00

0.00

1713325.80

0.00

1713325.80

-EIERVi LEGALE

-

106.1C,,000

0.80

8145.00

0.00

^045.09

0.00

5045.00

0.00

11490.00

0.00

11490.00

ALTE REZERVE

-

iOC.SOOOuO

0.00

159899.05

0.00

79710.00

0.00

79710.00

0.00

239409.05

0.00

239409.05

TOTAL CONT

186

0.66

166144.05

0.00

84755.00

0.00

84755.00

0.00

250899.05

0.00

250899.05

PROFIT ÎI PIERDERE

-

121.000000

0 00

57709.52

298015.08

316313.62

2524878.00

2551923.79

2524878.00

2609633.31

0.00

84755.31

TOTAL CONT

121

0.66

57309 52

295015.08

316313.62

2524878.00

2551923.79

2524878.00

2609633.31

0.00

84755.31

PErAPTIZAPEA PROFITULUI -

kuv.w

57703 52

0 "0

84755.00

0.09

84755.00

57709.52

142464.52

57709.52

84755.00

0.00

TOTAL CON;

129

57703.52

6.00

84755.00

0.00

84755.00

57709.52

142464.52

57709.52

84755.00

0.00

SUBVENȚII FTR.IilVESTITII -

bl.wuuuO

0.00

18637.45

0.00

0.00

18637.45

0.00

18637.45

18637.45

0.00

0.00

TOTAL CONT

Iii

0.00

L8637.45

0.00

0.00

18637.45

0.00

18637.45

18637.45

0.00

0.00

construi: TI I

-

>12 OWOOO

1137352 00

0.00

0.90

0.00

'8426.00

0.00

1144078.00

0.00

1144378.00

0.00

TOTAL CONT

212

1135852 00

0.00

0.00

0.00

3426.00

0.00

1144378.00

0.00

1144378.00

0.00

NAS.UTILAJE IHST.LUCRU

-

213.100000

54476.38

0 00

0.00

0.00

115225.22

0.00

169702.21

0.00

169702.21

0.00

NI ÎL.DE 7RANSP.

-

211 ȚC'vO'’»'

296276.65

0 00

67092.59

0.00

67092.59

9726.45

363369.24

9726.45

353642.79

0.00

TvTa! COriT

350753 F-i

>■ 00

67092.59

0.00

182317.31

9726.45

533071.45

9726.45

523345.00

0.00

NULAP.BIRuîIi- EChȚP

-

214,1.1‘XiOT'O

73556 26

0 00

0,00

O.i'O

0.00

0.00

71556.26

0.00

71556.26

0.00

total cont

LI;

71556.26

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

71556.26

0.00

71556.26

0.00

AhOPI CLADIFI

-

28.1.200OȚO

0.00

5^6; ■)?

9.00

1893.90

0.00

22716.00

0.00

81617.92

0.00

81617.92

AHORÎ HIJL.TRîîTSr

-

231.300000

0 00

78122.30

0.00

58944.70

0.00

122929.70

0.00

201052.00

0.00

201052.00

îNiiRTI: ALIt IhOB W

-

201 Jvi'VVV

0.00

9055 47

0.90

1137.00

9.00

13644.00

0.00

22699.47

0.00

22699.47

TOTAL «NNT

LSI

vo

146076.63

0 90

61774.70

0.00

159289.70 ■

0.00

305369.39

0.00

305269.39

NaTl!- USC 06.ÎN?

-

ji'i

173^9 91

0 66

K28.40

2838.72

808X09

4221.72

181933.00

4221.72

177715.28

0.00

TOTAL TONT

303

173568.81

0 00

1228.40

2838 72

8069.99

4221.72

181938.00

4221.72

177716.28

0.00

IIARFIFI IN MAGAZIE

-

771.100000

6605.06

0.00

58712.66

59201.97

544414 94

544691.63

552419.10

544691.63

7727.47

0.00

MARFUP.I IN CAP

-

371 200006

3.7118 41

0.00

9390.77

. 11832.30

258936.14

272676.50

296055.55

272676.50

23379.05

0.00

TOTAL COriT

371

45124.47

0.00

68103.43

71034.27

803350.18

817368.13

848474.65

817368.13

31106.52

0.00

DIr PREȚ pîAFTUPI

-

378 000600

0 00

14054.52

3913.76

2910.52

104952.56

99896.40

104952.56

113950.92

0.00

8998.36

TOTAL CONT

378

0 06

14054.52

3913.76

2910.52

104952.56

99896.40

104952.56

113950.92

0.00

8998.36

AMBALAJE

381.006006

142.00

0.00

0 C'6

10.06

0.00

10.00

142.00

10.00

132.00

0.00

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

I3

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |              BOITAN VALER1A

SAHAIDAC BENONI              |

Calitatea : |                 DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregislrare in organismul profesional:   |
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1                                                                                                           - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

0

0

0

X

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.Ol la 03)

04

0

0

0

X

0

Imobilizări corporale

Terenuri

05

0

0

0

X

0

Construcții

06

1135952

8426

0

0

1144378

Instalații tehnice si mașini

07

350753

182318

9726

0

523345

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

71556

0

0

0

71556

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.05 la 09)

10

1558261

190744

9726

0

1739279

Imobilizări financiare

11

0

0

0

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

1558261

190744

9726

0

1739279

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

0

0

0

0

TOTAL (rd. 13+14)

15

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

58902

22716

0

81618

Instalații tehnice si mașini

18

78122

122930

0

201052

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

9055

13644

0

22699

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

146079

159290

0

305369

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

146079

159290

0

305369

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

BOITAN VALERIA

SAHAIDAC BENONI              |

Calitatea : |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregislrare in organismul profesional :   |SemnăturaI. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au înregistrat profit

01

1

84755

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

N r. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

l

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

0

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după I an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

Numărul mediu de salariati

23

71

66

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate ♦) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Ticlietc de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea delictelor de masă acordate salariatilor

30

0

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0

Administrator,

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   -Profit (rd. 10+42-32-49)

52

79351

97932

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

2452

2977

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

10258

10

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

2967

- Pierdere (rd.55-54)

57

7806

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

1952142

2551924

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

1880597

2451025

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

71545

100899

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

13836

16144

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-61-62-63)

64

57709

84755

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

Administrator,                                              întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

BO1TAN VALERIA

SAHAIDAC BENONl              |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :   |

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1                                                                                                            - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2006

31.12.2007

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

1948793

2548017

Producția vândută (ct.70I+702+703+704+705+706+708)

02

830144

1079821

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

1118649

1468196

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                 Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                     Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

16

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

1948809

2548017

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (cl.601+602-7412)

11

95301

134453

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

4068

53027

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

66510

91285

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

479399

663722

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

896263

1114512

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

686481

857381

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

209782

257131

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

61641

106800

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

61641

106800

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

267157

287216

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

255620

263637

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

11537

23579

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

0

0

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

-Venituri (ct.7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15+18+21+24+29)

32

1870339

2451015

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

78470

97002

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de Ia entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

139

286

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

742

644

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

881

930

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

0

0

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (cl.663+664+665+667+668)

48

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

881

930

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)  ------- Sold C

29

0

0

------- Sold D

30

0

0

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)------- Sold C

31

57709

84755

------- Sold D

32

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

33

57709

84755

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

1741470

1964225

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

36

1741470

1964225


întocmit,

Numele si prenumele : |

BOITAN VALER1A

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregislrare in organismul profesional :   |pudetul: 08—BRAȘOV

Entitate: SC CONSILPREST SRL BRAȘOV

Adresa: localitatea BRAȘOV, str. EROILOR, nr. 5., tel. 0268414833

Număr din registrul comerțului: .108/1392/1998

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5530-Restaurante

Cod unic de înregistrare: 8008476

BILANȚ PRESCURTAT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1                                                                                                               - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2007

31.12.2007

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

0

0

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281 -291-2931)

02

1412182

1433910

111. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)

03

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

1412182

1433910

B.ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+

358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-39I-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

199154

196403

ÎL CREANȚE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+ 445+446+447+4482+451 +453+456+4582+461 +473-491 -495-496+5187)

06

69997

82889

111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

43232

278880

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

312383

558172

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

135097

146698

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581 + 462+473+509+5186+519)"     '

II

99555

174555

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

347925

530315

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

13

1760107

1964225

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ 427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581 + 462+473+509+5186+519)

14

0

0

l-l. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

0

0

1. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:

16

18637

0

-subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132+133+134+138)

17

18637

0

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

0

0

.1. CAPITAL SI REZERVE

1. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

1575326

1713326

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

1575326

1713326

- capital subscris nevărsal (ct. 1011)

21

0

0

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

0

0

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

0

0

I1I.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

24

0

0

1V.REZERVE (ct. 106)

25

166144

250899

Acțiuni proprii (ct. 109)

26

0

0

Câștiguri legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

27

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (el. 149)

28

0

0

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV S.C. CONSILPREST S.R.L.

- BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI-

NR. CRT

DENUMIREA

INDICATORULUI

' ANUL ANUL (MII LEI) 2007     2008

1.

VEN. VANZARI BAR

214.915

140.322

350.000

156.200

2.

VEN. BUCĂTĂRIE

3.

VEN. CHIRII MESE FESTIVE

33.480

48.000

4.

VEN. PRESTĂRI SERV. CONS. JUD.

1.030.570

1.288.200

5.

VEN. MESE FESTIVE

641.830

800.000

6.

VEN. DIVERSE

486.900

500.000

7.

VEN. FINANCIARE

930

1.500

8.

VEN. EXTRAORDINARE

2.977

3.000

9.

TOTAL VENITURI

2.551.924

3.146.900

10.

CHELT. MATERIALE

53.027

61.950

11.

CHEL. APA, EN. ,EL.

91.255

118.750

12.

CHELT. CU PERSONALUL, din care:

578.523

665.050

13.

- SALARII

447.596

514.730

14.

- ASIG. SOCIALE

130.927

150.320

15

CHELT. CU MĂRFURILE

663.722

786.550

16.

CHELT. PRESTĂRI SERV. CONS. JUD.

920.152

1.150.100

17.

CHELT. CONS. ADM. + CENZORI

54.000

67.500

18

CHELT. AMORTIZĂRI

66.100

68.500

19.

CHELT. TAXEJMPOZITE

24.246

28.500

20.

TOTAL CHELTUIELI

2.451.025

2.946.900

21.

PROFIT

100.899

200.000

22.

IMPOZIT PROFIT 16%

16.144

32.000

23.

PROFIT NET

84.755

168.000


DIRECTOR GENERAU SAHAIDA ~


DI FJECTOR ECONOMIC,