Hotărârea nr. 87/2008

privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Construcţii Generale S.A. Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.87

clin data de 31.05.2008 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

SC Compania de Construcții Generale S.A. Brașov

- privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Construcții Generale S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând Referatul de Opinie nr.2103/04.03.2008 întocmit de către Biroul de Audit Intern prin care se propune aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2007 și a contului de profit și pierderi pe anul 2007, al S.C. Compania de Construcții Generale S.A. Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”a” și alin (2) lit. “d” din Legea nr.215/2001, republicată și art. 111 alin.l lit „a” și alin.2 lit.”a” din Legea nr.31/1990, republicată, modificată și completată de Legea nr.441/2006;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Compania de Construcții Generale S.A. Brașov, pentru anul 2007, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Directorul executiv al S.C. Compania de Construcții Generale S.A. Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


Contrasemnează,

SECRETAR,

Mariana Tihărău


S.C. COMPANIA DE CONSTRUCȚII GENERALE S.A.

RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2007

Societatea comercială ,,Compania de Construcții Generale S.A. cu sediul în

Brașov str. Lanurilor nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub ■A nr.J08/ 1383/2002 Și având CIF:RO 14940619, are ca principal obiect de activitate: construcții, întrețineri și reparații drumuri și poduri.

Conform hotaririi Consiliului Județean Brașov,unic acționar,societatea a fost propusa pentru lichidare.Din acest motiv activitatea societății a fost foarte restrinsa in anul financiar 2007 limitindu-se la :

- vinzari de piese de schimb,agregate si materiale aflate pe stoc vinzari a unor elemente din patrimoniul ramas la societate - care prin natura lui este in majoritate neproductiv

La finele anului financiar 2007, situația economico-financiară a societății se prezintă astfel :

I. Situația patrimoniului

Este reflectată de datele cuprinse în bilanțul contabil, încheiat la 31.12.2007, care prezintă elemente patrimoniale, atât în structura lor cât și evoluția lor față de începutul anului.

Situația se prezintă astfel :

Elemente patrimoniale

Nivel valoric

%

la 01.01.2007

La 31.12.2007

0

1

2

3=2 ;1

A. Active imobilizate - total din care :

 • - imobilizări necorporale

 • - imobilizări corporale

 • - imobilizări financiare

839.830

839.830

740.190

740.190

88.14

B. Active circulante - total din care :

 • - stocuri

 • - creanțe

 • - disponibilități bănești

6.377.997

192.566

6.093.013

92.418

6.352.870

105.642

6.195.947

51.281

99.60

C. Cheltuieli în avans

-

-

-

D. Datorii totale

763.041

695.341

E. Provizioane

-

-

-

F. Venituri în avans

-

-

-

G. Capitaluri proprii - total din care :

 • - capital subscris și vărsat

 • - rezerve legale

 • - rezultatul exercițiului curent

 • - profit sau pierdere reportată

 • - repartizarea profitului

6.454.786

2.500.000

4.189.271

-51.190

-183.295

6.397.711

2.500.000

4.189.271 -57.075

-234.485

Concluzii:

 • a) în anul 2007 elementele componente ale patrimoniului societății au avut tendință de scădere.

Activele imobilizate au scăzut,prin diminuarea imobilizărilor corporale cu

 • 11.86% prin valorificarea lor către diferiți terti.

 • b) activele circulante prezintă o diminuare fata de anul 2006 cu 0.4%.Pondere mai însemnata o dețin mijloacele circulante de natura creanțelor care insumeaza 6.195.947 lei si constau din :

  - creanțe de încasat de la clienți

  • - creanțe de încasat de la clienți incerți sau în litigii

  • - debitori diverși

  • - asigurări sociale

  • - buget stat

  1.156.016

  152.671

  4.883.470

  277

  3.513

 • c) datoriile totale ale societății au scăzut la sfârșitul anului,datorita faptului ca societatea nu a desfasurat activitate decit sporadicafnu a angajat datorii. Prin faptul ca toate conturile bancare sunt blocate de către Adm.Financiara Brașov putinele incasari au fost preluate in contul datoriilor la bugetul de stat.

 • d] capitalurile proprii ale societății au scăzut datorita pierderii cu care s-a soldat activitatea in anul 2006 cat si in anul 2007.

II. Situația realizărilor, costurilor și rezultatelor.

Această situație reflectată de ,,contul de profit și pierdere” încheiat la 31.12.2007, în care veniturile și cheltuielile sunt prezentate , atât din punct de vedere structurat cât și în evoluția lor față de anul financiar anterior iar la final etalează rezultatul financiar cu care s-a soldat activitatea desfășurată în anul 2007.

Situația se prezintă astfel:

Indicatori

Realizat - lei

%

2006

2007

I.     Venituri - totale

din care:

156.485

321.897

205.70

 • -  venituri din exploatare

 • -  venituri financiare

 • -  venituri extraordinare

112.595

43.890

321.788

109

II.    Cheltuieli - totale

din care:

 • -  cheltuieli de exploatare

 • -  cheltuieli financiare cheltuieli extraordinare

207.675

207.675

378.972

378.972

182,481

III, Rezultatul exercițiului profit pierdere

51.190

57.075

IV. Impozit pe profit

-

-

IV. Rezultatul net al exercițiului

 • -  profit

 • -  pierdere

51.190

57.075

Concluzii:

a) Cu toate ca activitatea societății a fost foarte restrinsa, evoluția indicatorilor prezentați denota o creștere fata de anul 2006

Structural veniturile obținute din activitatea de exploatare se prezintă astfel:

venituri din vanzari mărfuri : 68.318, constând din valorificarea stocurilor de materiale,piese de schimb,obiecte de inventar

- alte venituri din exploatare : 253.470, constând in valorificarea imobilizărilor corporale si inchirierea auto-utilajelor parțial funcționabile existente in patrimoniu.

b) Din punct de vedere structural, cheltuielile se prezintă astfel:

4- cheltuieli cu materiale consumabile

675

cheltuieli cu energia electrică, gaz metan, apă

530

4- cheltuieli privind mărfurile

44.377

4- cheltuieli cu transport -deplasări

274

4- cheltuieli poștale și telefonie

560

4- cheltuieli cu servicii bancare

325

4- cheltuieli cu servicii executate de terți

55.632

4- cheltuieli cu impozite și taxe

14.498

4- cheltuieli cu salariile

57.845

4- cheltuieli privind asigurările și protecția socială

19.991

4- alte cheltuieli de exploatare

135.910

4- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

33.369

Se poate observa că ponderea cea mai mare o reprezintă -alte cheltuieli de exploatere- acestea constând din calculul majorărilor de intirziere a datoriilor către bugetul consolidat de stat si cheltuielile privind activele cedate.

In schimb cheltuielile de natura impozitelor și taxelor (impozit pe clădiri, taxe auto, taxe teren), salarii, asigurări sociale și protecție socială, amortismente și o parte din cele prezentate anterior, continuă să se producă pe tot parcursul anului, fiind cheltuieli constante, ele producându-se indiferent că societatea desfășoară sau nu activitate.

c) Nivelul scăzut al veniturilor, înregistrarea costurilor generate de locațiile neproductive (impozite pe clădiri, taxe terenuri, auto, consumuri utilități) costuri de natura amortismentelor aferente mijloacelor fixe rămase în societate și care nu produc venituri, costurile salariale , costuri de natura majorărilor și penalităților calculate pentru neplata sau plata cu întârziere a obligațiilor față de bugetul statului, toate acestea au făcut ca la sfârșitul anului 2007 să se înregistreze o pierdere brută de 57.075 lei

 • III. Creanțe, datorii, fiscalitate

A. Creanțe

Cum s-a menționat și in - ,,Situația patrimoniului’ - creanțele de încasat la sfârșitul anului 2007 însumează 6.195.947 lei și prezintă următoarea structură :

 • - creanțe clienți din exec. lucrări, prestări servicii, livrări 1.156.016 lei

 • - creanțe clienți incerți                                        152.671 lei

 • - creanțe debitori diverși                                  4.883.470 lei

Situația analitică a clienților care la finele anului 2006 au cele mai mari datorii fată de societate, se prezintă astfel:

Denumire client

Vechimea creanței

Valoarea creanței

S.C. Amy Center Group S.R.L. Pitești

07-12.2004

34.000

S.C. Cobco S.A. Brașov

07.2004

37.440

S.C. Delta Ind. Lokridos S.A. București

08.2004

83.709

Primăria Apața

08.2003

34.577

Primăria Hârseni

09.2004;06.2006

11.872

Primăria Ormeniș

08.2003

27.221

Primăria Pârău

05.2004

28.277

Primăria Tărlungeni

07-11.2004

23.262

Primăria Zărnești

06-11.2004

322.962

Diverse primării - dif TVA perioada 06-10.2002

11.2004

177.756

I.R.I.G.C. București

10.2001

129.025

S.C. Bonabeer S.R.L. Râșnov

08-09.2006

82.375

S.C. Vectra General Construct SRL

2007

143.598

Așa cum se poate observa, atât în cazul clienților exemplificați cât și în general, totalul creanțelor de încasat provin în mare majoritate din anul 2004 și ani precedenți anului 2004, creanțe care rămân neîncasate și la data prezentării raportului.

De asemenea mare parte din creanțe sunt generate de instituțiile bugetare (primării, orășenești și comunale) care cu toate demersurile făcute - notificări,- nu au achitat datoriile, motivul fiind imposibilitatea financiară.

O pondere însemnată a creanțelor o dețin debitorii diverși, în sumă de 4.883.470 lei- sume datorate de:

 • > S.C. I.R.I.G.C. S.R.L. București, 275.750 lei reprezentând penalități calculate de Curtea de Conturi Brașov, pentru neplata datoriei de 129.025 lei. De menționat că această sumă împreună cu creanța, constituie obiectul procesului intentat clientului, proces ce se derulează și care încă nu este finalizat.

 • > Consiliul Județean Brașov, 4.503.660 lei reprezentând - 287.424 lei aportul în numerar la capitalul subscris al societății și nevărsat, prin transformarea R.A.J.D.P. Brașov în societate comercială. Cu toate demersurile întreprinse (verbale și scrise) de la constituirea societății (10.2002) situație rămasă nesoluționată și in prezent - 4.216.236 lei, sumă reprezentând contravaloarea părților sociale - 45,15% deținute în urma asocierii, în S.C. Vectra General Construct S.R.L. părți sociale care au fost răscumpărate de S.C. Vectra Service S.R.L. și virate în contul S.C. Compania de Construcții Generale S.A. dar care la insistențele Consiliului Județean Brașov au fost virate acestuia, cu toate că existau deja datorii înregistrate față de societatea noastră.

B Datorii

Potrivit datelor prezentate în ,,Situația patrimoniului” la 31.12.2007, societatea înregistrează datorii în valoare de 695.341 lei.

Din punct de vedere al structural aceste datorii se prezintă astfel :

Natura datoriei

Suma datorată

A. Datorii față de terți - total

21.770

din care :

- furnizori

18.896

- rețineri salarii datorate terților

25

- creditori diverși

2.849

B Datorii față de salariați - total

4.177

din care :

- salarii

3.213

- drepturi salariate neridicate

964

C. Datorii față de buget stat - total

38.375

din care :

-contribuții la asig sociale

13.315

-contribuții la asig sociale sănătate

5.133

-contribuții la fond șomaj

676

-alte fonduri

89

-impozit salarii

4.707

-TVA

14.455

D .Datorii fata de buget local

5.215

E. Datorii fată de C.d. Brașov

350.060

din care :

-impozit pe profit 2004

75.177

-dividende 2004

274.883

E. Oper. în curs de clarificare (majorări de întârziere datorate de IRIGC SRL București)

275.750


Concluzii:

majoritatea datoriilor provin din anii anteriori anului 2007 -la care s-au mai adăugat datoriile generate în anul 2007.

Datorita faptului ca societatea pe toata perioada anului a avut conturile bancare blocate,încasările care s-au făcut au fost preluate in contul datoriilor la bugetul de stat.

Dar cum se poate vedea din capitolul „Creanțe” principala cauză a neachitarii datoriilor o constitue neincasarea creanțelor care prin valoarea lor depasesc cu mult valoarea datoriilor.

C. Organizarea si conducerea contabilitățiifiscalitate

Societatea are organizata si conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile Lg.82/1991 si OMF 1752/2005,respectând principiile de baza ale contabilității.

Evidenta contabila este tinuta corect si la zi cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare a datelor, pe registre contabile obligatorii :-registrul jurnal,registrul inventar,carte mare.

In ceea ce privește fiscalitatea societatea a calculat si stabilit corect si la termenele legale toate obligațiile fata de bugetul de stat si bugetele locale. S-au întocmit si depus la termenele legale toate deconturile si declarațiile prevăzute de Codul Fiscal.

Asa cum a mai fost prezentat,neachitarea datoriilor fata de bugetul de stat,local si terti se datoreaza neincasarii creanțelor.

Cu toate greutățile generate de starea de inactivitate sau activitate sporadica, societatea este solvabila si poate sa-si achite datoriile in condițiile încasării creanțelor.

Datorita faptului ca societatea nu-si mai poate desfasura activitatea de sine statatoare ne mai dispunând de forța de munca,patrimoniul de care mai dispune este total neproductiv,degradarea locațiilor care au ramas vor provoca in continuare costuri inutile si implicit pierderi.


înțocmit

Serv.Financi;


f-contabilifiate

f                        f

Active imobilizate

Nr. Crt.

Elemente de activ

Valoarea brută

Deprecieri

Sold la 01.2007

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2007

Sold la 01.2007

Deprecieri în cursul exercițiului

Reduceri

Total la

31.12.2007

A

B

1

2

3

4=l+2-3

5

6

7

8=5+6-7

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1

Cheltuieli de constituire și dezvoltare

2

Alte imobilizări

886

886

886

886

3

Avans și imobilizări necorporale în curs

4

Total (1-3)

886

886

886

886

IMOBILIZĂRI CORPORALE

5

Terenuri

247.489

247.489

6

Construcții

982.112

54.354

927.758

692.025

22.368

47.922

666.471

7

Instalații tehnice si mașini

528674

95.307

433.367

409.278

11.001

35.468

384.811

8

Alte instalații imobilizate

9

Avansuri și imobilizări corporale in curs

182.858

182.858

10

Total (5-9)

1.941.133

149.661

1.791.472

1.101.303

33.369

83.390

1.051.282

11

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

12

ACTIVE IMOBILIZATE

Total (4+10+11)

1.942.019

149.661

1.792.358

1.102.189

33.369

83.390

1.052.168

 • - Imobilizările corporale au scăzut ață de începutul anului prin valorificarea acestora.

 • - Amortizarea și-a păstrat frecvența anuală

Provizioane

Denumirea provizionului

Sold la începutul exercițiului

Transferuri

Sold la sfârșitul     .

exercițiului

în cont

din cont

-

-

-

-

-

Nu este cazul întrucât societatea nu a constituit provizione

Repartizarea profitului

Destinația

Suma

Profit de repartizat

0

- rezerva legală

0

-acoperirea pierderilor contabile

0

-dividende

0

-profit nerepartizat

0

Nu este cazul, întrucât societatea, la finele exercițiului financiar 2007, a înregistrat pierdere.

Analiza rezultatului din exploatare

Nr crt.

Indicator

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

A

B

1

2

1

Cifra afaceri netă

85.682

68.318

2

Costul bunurilor vândute în serv prestate (3+4+5)

153.048

359.263

3

Cheltuielile activității de bază

133.136

75.978

4

Cheltuielile activității auxiliare

12.258

283.285

5

Cheltuieli indirecte de producție

7.654

-

6

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-67.366

-290.945

7

Cheltuieli de desfacere

-

-

8

Cheltuieli generale de administrare

10.737

19.600

9

Alte venituri din exploatare

26.913

253.470

10

Rezultat din exploatare

(6-7-8+9)

-51.190

-57.075

îrftpcmit

Serv. Financiar-contabi

Situația creanțelor și datoriilor

1                    Creanțe

Sold la 31.12

Termen liphidare

sub 1 an

peste 1 an

0

1=2+3

2

o

D

TOTAL, din care:

1 -creanțe clienți interni -creanțe clienți incerți -creanțe asigurări sociale -creanțe debitori diverși

6.195.947

1.156.016

152.671

3.790

4.883.470

6.195.947

1.156.016

152.671

3.790

4.883.470

Datorii

Sold la 31.12

Termen de eligibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

TOTAL, din care:

695.341

695.341

A. Datorii față de terți

total din care:

-furnizori

-rețineri salarii dat. Terți -creditori diverși

21.770

18.896

25

2.849

21.770

18.896

25

2.849

B. Datorii față de salariați total, din care :

-salarii

drepturi salariale neridicate

4.177

3.213

964

4.177

3.213

964

C. Datorii față de bugetul statului total, din care:

-CAS+CIAS

-contribuții la asigurări sanatate -șomaj

-impozit salarii

-TVA

-alte fonduri

38.375

13.315

5.133

676

4.707

14.455

89

38.375

13.315

5.133

676 4707 14.455

89

D. Datorii buget local

5.215

5.215

E. Datorii față de Consiliul

Județean Brașov

total, din care: -impozit profit -dividende

350.060

75.177

274.883

350.060

75.177

274.883

F. Operații în curs de clarificare

275.750

275.750

Totalul creanțelor provin în majoritatea lor din ani anteriori anului 2006, creanțe neîncasate, fiind generate de instituții bugetare.

Majoritatea datoriilor provin din anii anteriori, neachitarea lor datorandu-selipsei de disponibilități bănești.

Dar principala cauză a rămânerii în urmă, se datorează neîncasării creanțelor care prin valoarea lor sunt mult peste cea a datoriilor.

Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile, aprobate prin OMF 1752/2005 și Legea Contabilității 82/1991, republicată cu modificările și completările aferente.

Elementele incluse în situațiile financiare sunt exprimate în moneda națională.

Imobilizările corporale sunt evaluate la cost de achiziție.

Obiectele de inventar sunt reprezentate prin costuri, la momentul achiziției.

Pentru terenuri, societatea deține titluri de proprietate, acestea nu se amortizează.

Construcțiile, instalațiile tehnice și mașini, utilajele existente în patrimoniu sunt amortizate folosind metoda liniară.

Stocurile sunt înregistrate prin metoda inventarului permanent, contabilitatea stocurilor fiind ținută prin metoda cantitativ-valorică, pe categorii de bunuri.

Beneficiile angajaților - societatea a făcut plăți în contul bugetului asigurărilor sociale, asigurărilor de sănătate, fond șomaj.

Salariații sunt membri ai planului de pensii al statului, societatea nu operează un alt plan de pensii sau beneficii după pensionare.

Veniturile reflectă bunurile vândute și serviciile furnizate și sunt recunoscute la momentul transferării cumpărătorului.

Cifra de afaceri reprezintă valorile facturate, exclusiv TVA.

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute la perioada consumării lor.

i întocmit

Participatii si surse de finanțare

Nu este cazul întrucât societatea nu a apelat la surse de finanțare

Informații privind salariatii

La data de 31.12.2007,societatea înregistrează 2 angajați. Angajatii sunt membrii ai planului de pensii de stat.Societatea nu generează nici un alt plan de pensii.

Socitatea face platimin numele salariatilor in conturile bugetare de stat,asigurări sociale,sanatate si alte fonduri.

La 31.12.2007 societatea are următoarele obligații:

obligații

plătite

de plata

-salarii

62.599

59.386

3.213

- contribuții asig.sociale

28.376

10.205

18.171

- contribuții șomaj

1.164

399

765

- impozit salarii

12.056

7.349

4.707

Intc/bmit

Serv.Financialr-contabihtaie

Exemple

de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-Jinanciari

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

- lichiditatea curentă (L.C.)

Active.curente    7.093.052

LC =------------=------- =10,20

Datorii.curente    695.341

- lichiditate imediată (L.I.)

TT   Active.curente-stocuri    6.987.410      „

LI = ------------------- =-------- =10,04

Datorii.curente


695.341

2. INDICATORI DE RISC

- gradul de îndatorare (G.I.)


capital.împrumutat


capital .propriu


x 100 =


--------x 100 = 0

6.397.711


3. INDICATORI DE ACTIVITATE

- viteza de rotație a activelor (Vrai)

. cifra.de.afaceri 68.318

Vrai = —------------ -

active.imobilizate 740.190

- viteza de rotație a activelor totale (Vrat)

Vrat = cifraxiexifaceh =  68.318

total.active      7.093.052

- perioada de recuperare a creanțelor (Prec.c)

Prec.c =


creanțe

------------x 365 =

cifra.de.afaceri


6.195.947

---------x 365 = 33.103 zile 68.318

perioada de rambursare datorii (Pramb.D)

Pramb.D =


datorii.curente   , _ _   695.341

x 365 = 3.715 zile


-------------x 36J =-------

cifra.de.afaceri          68.318

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

rentabilitatea capitalului angajat (Rea)

Rea = profitbrut x ]()0 = -57.075 *    = _ Q

capital.angajat          6.397.711

- rata profitului brut (RpB)

n o    profitul.brut    7nn -57.075

RpB =     -------x 100 =-------x 100 = - 83,54%

cifra.de.afaceri           68.318

întocmit

Serv. Financ ar-contabibțâte

BALANȚA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la Luna Decembrie 2007

CF R1494O6191RC J08/1838/2002|B21|14.02.08|11:48|Pag. 1

Simbol

Cont

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Sume finale

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1

234485.11

6689271.35

430162.12

373087.01

664647.23

7062358.36

0.00

6397711.13

SF:2006

0.00

6454786.24

101

0.00

2500000.00

0.00

0.00

0.00

2500000.00

0.00

2500000.00

1012

0.00

2500000.00

0.00

0.00

0.00

2500000.00

0.00

2500000.00

106

0.00

4189271.35

0.00

0.00

0.00

4189271.35

0.00

4189271.35

1061

0.00

92549.99

0.00

0.00

0.00

92549.99

0.00

92549.99

117

183294.90

0.00

51190.21

0.00

234485.11

0.00

234485.11

0.00

1171

183294 .90

0.00

51190.21

0.00

234485.11

0.00

234485.11

0.00

121

51190.21

0.00

378971.91

373087.01

430162.12

373087.01

57075.11

0.00

2

1942019.42

1102189.42

83390.00

183030.00

2025409.42

1285219.42

740190.00

0.00

SF:2006

839830.00

0.00

208

886.02

0.00

0.00

0.00

886.02

0.00

886.02

0.00

211

247489.00

0.00

0.00

0.00

247489.00

0.00

247489.00

0.00

2111

247489.00

0.00

0.00

0.00

247489.00

0.00

247489.00

0.00

212

982112.40

0.00

0.00

54354.00

982112.40

54354.00

927758.40

0.00

213

528674.00

0.00

0.00

95307.00

528674.00

95307.00

433367.00

0.00

Simbol

Cont

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Sume finale

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

2131

278392.00

0.00

0.00

73767 .00

278392.00

73767.00

204625.00

0.00

2133

250282.00

0.00

0.00

21540.00

250282.00

21540.00

228742.00

0.00

231

182858 .00

0.00

0.00

0.00

182858.00

0.00

182858.00

0,00

2313

182858.00

0.00

0.00

0.00

182858.00

0.00

182858.00

0.00

280

0.00

886.02

0.00

0.00

0.00

886.02

0.00

886.02

2808

0.00

886.02

0.00

0.00

0.00

886.02

0.00

886.02

281

0.00

1101303.40

83390.00

33369.00

83390.00

1134672.40

0.00

1051282.40

2812

0.00

692025.40

47922.00

22368.00

47922.00

714393.40

0.00

666471.40

2813

0.00

409278.00

35468.00

11001.00

35468.00

420279.00

0.00

384811.00

3

192566.37

0,00

46080.31

133005.05

238646.68

133005.05

105641.63

0.00

301

58530.76

0.00

0.00

52402.13

58530.76

52402.13

6128.63

0.00

302

97156.14

0.00

1700.91

27072.49

98857.05

27072.49

71784.56

0.00

3022

3471.28

0.00

505.79

505.79

3977.07

505,79

3471.28

0.00

3024

82978.45

0.00

1180.84

25369.82

84159.29

25369.82

58789.47

0.00

3028

10706.41

0.00

14.28

1196.88

10720.69

1196.88

9523.81

0.00

303

34212.67

0.00

2.42

9153.45

34215.09

9153.45

25061.64

0.00

341

2431.55

0.00

0.00

0.00

2431.55

0.00

2431.55

0.00

371

0.00

0.00

44376.98

44376.98

44376.98

44376.98

0.00

0.00

381

235.25

0.00

0.00

0.00

235.25

0.00

235.25

0.00Simbol

Cont

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Debit

Credit

Debit

Credit

4

6093013.53

763041.24

904927.43

734300.89

SF:2006

5329972.29

0.00

401

0.00

25176.85

76235.13

69954 .74

411

1302760.44

0.00

251459.42

245533.06

4111

1150089.28

0.00

251459.42

245533.06

4118

152671.16

0.00

0.00

0.00

421

0.00

3688.00

59386.00

58911.00

423

0.00

0.00

4173.00

4173.00

425

0.00

0.00

4550.00

4550.00

426

0.00

964.11

0.00

0.00

427

0.00

25.30

0.00

0.00

428

6410.00

0.00

-6260.00

150.00

4281

0.00

0.00

50.00

50.00

4282

6410.00

0.00

-6310.00

100.00

431

0.00

3243.00

10205.00

25133.00

4311

0.00

1119.00

4077.00

11369.00

4312

0.00

537.00

1636.00

5530.00

4313

0.00

742.00

1837.00

3490.00

4314

0.00

690.00

1728.00

3776.00

Sume finale

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

6997940.96

1497342.13

5500598.83

0.00

76235,13

95131.59

0.00

18896.46

1554219.86

245533.06

1308686.80

0.00

1401548,70

245533.06

1156015.64

0.00

152671.16

0,00

152671.16

0.00

59386,00

62599.00

0.00

3213.00

4173.00

4173.00

0.00

0.00

4550,00

4550.00

0.00

0.00

0.00

964.11

0.00

964.11

0,00

25.30

0,00

25.30

150.00

150.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

100,00

100.00

0.00

0,00

10205.00

28376.00

0.00

18171.00

4077.00

12488.00

0.00

8411.00

1636.00

6067.00

0.00

4431.00

1837,00

4232.00

0.00

2395.00

1728,00

4466.00

0.00

2738.00

Simbol

Cont

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Sume finale

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

4315

0,00

75.00

75.00

473.00

75.00

548.00

0.00

473.00

4317

0.00

80.00

852.00

495.00

852.00

575.00

277.00

.0.00

437

0.00

91.00

399.00

1073.00

399.00

1164.00

0.00

765.00

4371

0.00

63.00

265.00

653.00

265.00

716.00

0.00

451.00

4372

0.00

28.00

134.00

331.00

134.00

359.00

0.00

225.00

4373

0.00

0.00

0.00

89.00

0.00

89.00

0.00

89.00

441

0.00

75177.00

0.00

0.00

0.00

75177.00

0.00

75177.00

4411

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

442

0.00

-   96030.00

215758.84

134183.84

215758.84

230213.84

0.00

14455.00

4423

0.00

96030.00

137633.61

56058.61

137633.61

152088.61

0.00

14455.00

4424

0.00

0.00

5812.10

5812.10

5812.10

5812.10

0.00

0.00

4426

0.00

0.00

11033.56

11033.56

11033.56

11033.56

0.00

0.00

4427

0.00

0.00

61279.57

61279.57

61279.57

61279.57

0.00

0.00

444

3512.90

4595.00

7349.00

7461.00

10861.90

12056.00

0.00

1194.10

SF-.2006

0.00

1082.10

446

0.00

0.00

9282.72

14497.72

9282.72

14497.72

0.00

5215.00

447

0.00

23.00

23.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

4470

0.00

23.00

23.00

0.00

23.00

23.00

0.00

0.00

448

0.00

569.59

40250.64

39681.05

40250.64

40250.64

0.00

0.00

4481

0.00

569.59

40250.64

39681.05

40250.64

40250.64

0.00

0.00

457

0.00

274883.23

0.00

0.00

0.00

274883.23

0.00

274883.23

Simbol

Cont

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Sume finale

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

461

4780330.19

0.00

136786.31

33646.06

4917116.50

33646.06

4883470.44

0.00

462

0.00

2825.13

15437.99

15462.04

15437.99

18287.17

0.00

2849.18

473

0.00

275750.03

0.62

0.62

0.62

275750.65

0.00

275750.03

482

0.00

0.00

79890.76

79890.76

79890.76

79890,76

0.00

0.00

5

92417.58

0.00

238503.25

279640.16

330920.83

279640.16

51280.67

0.00

512

86853.36

0.00

165952.26

210390.88

252805.62

210390.88

42414.74

0.00

5121

86853.36

0.00

165952.26

210390.88

252805.62

210390.88

42414.74

0.00

531

5542.79

0.00

60657.32

57385.58

66200.11

57385.58

8814.53

0.00

5311

5542.79

0.00

60657.32

57385.58

66200.11

57385.58

8814.53

0.00

532

21.43

0.00

142.02

112.05

163.45

112.05

51.40

0.00

5321

21.43

0.00

142.02

112.05

163.45

112.05

51.40

0.00

542

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

581

0.00

0.00

11601.65

11601.65

11601.65

11601.65

0.00

0.00

6

0.00

0.00

378971.91

378971.91

378971.91

378971.91

0.00

0.00

601

0.00

0.00

14313.31

14313.31

14313.31

14313.31

0.00

0.00

602

0.00

0.00

569.24

569.24

569.24

569.24

0.00

0.00

6022

0.00

0.00

294.09

294.09

294.09

294.09

0.00

0.00

Simbol

Cont

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Debit

Credit

Debit

Credit

6024

0.00

0.00

-6.05

-6.05

6028

0.00

0.00

281.20

281.20

603

0.00

0.00

273.39

273.39

604

0.00

0.00

105.66

105.66

605

0.00

0.00

529.52

529.52

607

0.00

0.00

44376.98

44376.98

621

0.00

0.00

400.00

400.00

624

0.00

0.00

178.79

178.79

625

0.00

0.00

94.88

94.88

626

0.00

0.00

560.40

560.40

627

0.00

0.00

324.97

324 .97

628

0.00

0.00

55631.74

55631.74

635

0.00

0.00

14497.72

14497.72

641

0.00

0.00

57845.00

57845.00

645

0.00

0.00

19991.00

19991.00

Sume finale

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

-6.05

-6.05

0.00

0.00

281.20

281.20

0.00

0.00

273.39

273.39

0.00

0.00

105.66

105.66

0.00

0.00

529.52

529.52

0.00

0.00

44376. 98

44376.98

0.00

0.00

400.00

400.00

0.00

0.00

178.79

178.79

0.00

0.00

94.88

94.88

0.00

0.00

560.40

560.40

0.00

0.00

324.97

324.97

0.00

0.00

55631.74

55631.74

0.00

0.00

14497.72

14497.72

0.00

0.00

57845.00

57845.00

0.00

0.00

19991.00

19991.00

0.00

0.00

Simbol

Sold la inceput de an

Rulaj cumulat

Sume finale

Sold final

Cont

Debit              Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

6451

0.00

0.00

11369.00

11369.00

11369.00

11369.00

0.00

0.00

6452

0.00

0.00

742.00

742.00

742.00

742.00

0.00

0.00

6453

0.00

0.00

3490.00

3490.00

3490.00

3490.00

0.00

0.00

6454

0.00

0.00

473.00

473.00

473.00

473.00

0.00

0.00

6455

0.00

0.00

495.00

495.00

495.00

495.00

0.00

0.00

6458

0.00

0.00

3422.00

3422.00

3422.00

3422.00

0.00

0.00

658

0.00

0.00

135910.31

135910.31

135910.31

135910.31

0.00

0.00

6581

0.00

0.00

40488.29

40488 .29

40488.29

40488.29

0.00

0.00

6583

0.00

0.00

66271.00

66271 .00

66271.00

66271.00

0.00

0.00

6588

0.00

0.00

29151.02

29151.02

29151.02

29151.02

0.00

0.00

681

0.00

0.00

33369.00

33369.00

33369.00

33369.00

0.00

0.00

6811

0.00

0.00

33369.00

33369.00

33369.00

33369.00

0.00

0.00

691

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

0.00

0.00

321896.80

321896.80

321896.80

321896.80

0.00

0.00

707

0.00

0.00

68317.94

68317.94

68317.94

68317.94

0.00

0.00

758

0.00

0.00

253470.31

253470.31

253470.31

253470.31

0.00

0.00

7583 ’

0.00

0.00

115866.28

115866.28

115866.28

115866.28

0.00

0.00

7588

0.00

0.00

137604.03

137604 .03

137604.03

137604.03

0.00

0.00

766

0.00

0.00

108.55

108.55

108.55

108.55

0.00

0.00

TOTAL         8554502.01         8554502.01         2403931.82         2403931.82        10958433.83        10958433.83         8432998.18         8432998.18

SF:2006         8550989.11         8550989.11