Hotărârea nr. 86/2008

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5      A

2200, Brașov. iud.BrasovwJ Net »■ Tel.: 068-410777               

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.86

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.3260/03.04.2008 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, precum și referatul de opinie nr.3366/2008 întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l 11 alin.(2) lit.”e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.Z

România - Brașov 500407 - Str. Zizinului n. <19

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.014.900 RON

RO23 RZBR 0000 0600 0367 5697 Raiffeisen Bank

Tel/Fax: +40 268 333674; www.cipbrasov.ro; e-mail: office@cipbrasov.ro

Nr. /        .2008


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2008

LEI

Nr. crt.

INDICATORI

Program 2007

Realizat 2007

Dif %

Prevederi

2008

Trim I

2008

Trim II 2008

Trim III

2008

Trim IV

2008

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

VENITURI TOTALE, din care:

848.839

825.146

97,21

1.800.000

450.000

450.000

450.000

450.000

1.

Venituri din exploatare

848.724

797.175

93,93

1.784.750

446.187

446.188

446.187

446.188

a)

Venituri din chirii

698.319

721.500

103,32

901.020

225.255

225.255

225.255

225.255

b)-

Venituri din prestări servicii

69.500

73.480

105,73

83.730

20.932

20.933

20.932

20.933

c).

Venituri din alte activitati

80.905

2.195

2,71

800.000

200.000

200.000

200.000

200.000

2.

venituru din dobânzi

65

0,00

0

3.

Venituri financiare

50

86

172,00

250

250

4.

Venituri extraordinare

0

27.885

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

831.165

814.830

98,03

1.738.457

434.614

434.614

434.615

434.614

1.

Cheltuieli de exploatare, din care:

830.665

796.040

95,83

1.723.457

430.864

430.864

430.865

430.864

a)

Cheltuieli materiale prime si materiale consumabile

4.500

5.530

122,89

8.500

2.125

2.125

2.125

2.125

b).

Cheltuieli cu energia si apa

13.000

11.921

91,70

13.500

3.375

3.375

3.375

3.375

c).

Alte cheltuieli materiale

15.000

20.805

138,70

800.000

200.000

200.000

200.000

200.000

d).

Cheltuieli cu personalul, inel. CA, cenzori, din care:

592.601

566.439

95,59

649.357

162.339

162.339

162.340

162.339

salarii

402.950

442.555

109,83

450.091

112.523

112.522

112.523

112.523

cheltuieli cu asig. prot. sociala

135.835

123.884

91,20

142.466

35.616

35.617

35.617

35.616

fond de premiere

53.816

0,00

56.800

14.200

14.200

14.200

14.200

e).

Amortizări si provizioane

50.632

78.732

155,50

98.400

24.600

24.600

24.600

24.600

f).

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

154.932

112.613

72,69

153.700

38.425

38.425

38.425

38.425

cheltuieli prestații externe

123.216

85.837

69,66

117.000

29.250

29.250

29.250

29.250

cheltuieli protocol, reclama si publicitate

10.500

6.694

63,75

10.000

2.500

2.500

2.500

2.500

cheltuieli cu tichete de masa

21.216

20.082

94,65

26.700

6.675

6.675

6.675

6.675

2.

Cheltuieli financiare

500

18.790

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

III.

REZULTAT BRUT

17.674

10.316

58,00

61.543

15.385

15.385

15.386

15.386

IV.

IMPOZIT PROFIT

2.827

1.606

57,00

9.586

2.397

2.396

2.397

2.396

Nr. crt.

INDICATORI

Program

2QP"

Realizat 2007

Dif %

Prevederi I    Trim I

2008    f   2008

Trim II

2008

Trim III

2008

Trim IV

2008

0

1

I

3

4

5

6

7

8

9

V.

PROFIT NET, din care:

14.847

8.710

58,67

51.957

12.989

12.989

12.989

12.990

Alte rezerve legale

Rezeve pt. dez inc 20% deduc.

Acoperire pierdere an

Precedent

Dividente

VI.

SURSE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII, din care:

68.344

28.371

41,51

251.957

120.000

131.957

Surse proprii

8.344

28.371

340,02

51.957

20.000

31.957

Alocații de la buget

Aport capital

200.000

100.000

100.000

Credit

60.000

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

68.344

28.371

41,51

251.957

120.000

131.957

Rambursări cote aferente creditului

Investiții, inclusiv investiții in curs

68.344

28.371

41,51

251.957

120.000

131957

VIII.

REZERVA, din care:

0

0

0

Rezerve legale

Alte rezerve legale

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Cifra de afaceri

848.724

797.175

93,93

1.785.000

2.

Venituri totale

848.839

825.146

97,21

1.800.000

3.

Cheltuieli totale

831.165

814.830

98,03

1.738.457

4.

Nr. mediu personal

14

15

107,14

15