Hotărârea nr. 85/2008

privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2007 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

C onsiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.85

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2007 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.3260/03.04.2008 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2007 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie nr.3366/2008, întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll lit.”d” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2007, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2007 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează președintele director general al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașpvjaiducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

România - Brașov 500407 - Str. Zizinuiui nr. 119

J08/1923/2003: CUI 15786039; Capital social: 1.164.900 RON

RO23 RZBR 0000 0600 0367 5697 Raiffeisen Bank

Tel/Fax: +40 268 333674; www.cipbrasov.ro: e-mail: office@cipbrasov,ro

Nr. 183/26.03.2008

RAPORT DE GESTIUNE

al Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2007

1. Date generale

S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov a fost înființata prin Hotararea Consiliului Județean nr.187/03.07.2003 pentru administrarea parcului industrial CARFIL. Activitatea s-a desfasurat in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

In anul 2007 societatea a fost administrata de un consiliu format din cinci membri (cu unele schimbări in decursul anului) si anume :

 • - ing. Dragos DAVID -președinte (ian.2007-sept.2007 );

 • - ing. Dumitrescu Eugen - membru (ian. 2007-dec.2007);

 • - ing. Qpris Ion -membru (ian. 2007 -sept .2007);

 • - DI.Fumea Cornel -membru (ian .2007-dec.2007);

 • - ing. Budea Dan -Vasile- membru (ian.2007-dec.2007);

 • - Paraipan George -membru (sept.2007-dec. 2007);

 • - Bran Vasile - președinte (sept.2007-dec. 2007).

Activitatea financiar contabila si de gestiune a fost supravegheata si indrumata de o comisie de cenzori formata din trei membri, după cum urmeaza:

 • -  Dumitrescu Denisa -ian.2007-dec.2007 ;

 • -  Stroe Radu - ian.2007-dec.2007 ;

 • -  Bertalan Tamas - oct.2007-dec.2007;

 • -  Gabor Mihaela - ian-mai 2007-a demisionat.

2, Capital social

La data de 31.12.2007 capitalul social subscris si varsat este de 1.164.900 lei, divizat in acțiuni in valoare de 10 lei, deci un număr de 116.490 acțiuni.

3. Situația activelor imobilizate

La 31.12.2007 societatea deținea active imobilizate in valoare de 1.766.434 lei din care imobilizări corporale de 1.765.934 lei si financiare 500 lei.

De menționat ca dintre acestea 540.208 sunt imobilizări in curs si cuprind lucrările efectuate la clădirea administrativa ce s-au finalizat in trim.l 2007 si lucrările de amenajare a platformei asfaltate din fata clădirii (parcare) ce va fi finalizata pana in trim. III 2008.

4. Situația activelor circulante

Acestea înregistrau la 31.12.2007 suma de 254.339 lei, ce se regăsește in principal :

 • - clienti -208.684 fata de 125.684 sold la începutul anului ;

 • - disponibilități -45.655 fata de 38.662 sold la începutul anului.

Se impune sa facem precizarea ca o parte din suma s-a încasat la începutul anului in conformitate cu termenele de plata prevăzute in contract.

Sunt insa si societăți care au înregistrat datorii la sfârșitul anului 2007 cum ar fi:

 • - S.C. Algorem Plus S.R.L., S.C. DM Transilvania S.R.L., S.C. Eurofibrex S.R.L. , S.C. Conteca Serv S.R.L. si altele.

Aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri, au fost acționate in instanța (ex.S.C.AIgorem Plus S.R.L.) si li s-au calculat penalitati conform contractelor de locatiune in suma de 27.885 lei suma înregistrata la venituri din despăgubiri si penalitati cont 758 si 758.1.

Urmare a acțiunilor întreprinse in 2008 s-a reușit recuperarea restantelor de la S.C. Algorem Plus S.R.L.si de la S.C. Eurofibrex S.R.L..

5. Datoriile societății la 31.12.2006

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 143.223 lei, care provin in special din următoarele :

 • - furnizori -68.548 lei (in principal contravaloare en.electrica -S.C. Carfil S.A.);

 • - salarii si cheltuieli aferente salariilor -56.861 lei;

 • - impozit pe profit - 1.606 lei;

 • - altele (lizing, TVA) -16.208 lei.

Toate aceste datorii au fost achitate in luna ianuarie 2008.

6. Venituri in avans

La data de 31.12.2007 societatea înregistra venituri in avans in suma de 30.753 lei si reprezintă plata in avans a chiriilor pentru spațiul detinut de societățile ABBIPEL S.R.L., EURO ELEGANCE S.R.L., PROMET S.R.L. si LEATHER INDUSTRY S.R.L. precum si avansului plătit la facturile de energie electrica (prezumata lunara).

8. Contul de profit si pierdere

Indicator

Realizat la

30.12.2006

Realizat la

30.12.2007

%

I. Venituri totale din care :

762.984

825.146

108,15

1.Venituri din exploatare

762.715

825.061

108,18

-venituri din chirii

695.175

721.499

103,79

-venituri din servicii prestate

25.967

73.480

285,95

-alte venituri

41.771

30.082

172,1

2.Venituri financiare

69

85

123,19

II. Cheltuieli totale din care:

725.835

814.830

112,27

1.Chelt.de exploatare

711.113

796.040

/

111,19

-materiale

26.881

37.669 x.j?

140,14

-cu personal inclusiv(CA+cenzori)

492.899

535.350

108,62

-alte chelt.de exploatare

157.085

143.703

92,1

2.Chelt.financiare

14.722

18.790

127,64

III. Profit sau pierdere

Din activitatea de exploatare-profit

51.802

29.020

56,2

Financiare-pierdere

-14.653

-18.704

127,65

IV. Profit din activitatea curenta

37.149

10.316

27,8

Impozit pe profit

2.515

1.608

63,86

Profit net al exercițiului

34.634

8.710

25,51

Analizând aceste rezultate se constata următoarele :

-veniturile au crescut cu 8,25 % deși cursul valutar a fost nefavorabil după cum reiese din situația de mai jos : (media chiriei pentru

2006 = 57.931)

-ian.2007

=55.184

-2.748

-feb.

=55.731

-2.200

-mar

=55.539

-2.392

-apr

=54.818

-3.113

-mai

=54.341

-3.590

-iun

=54.402

-3.529

-iul

=52.327

-5.603

-aug

=52.209

-5.029

-sept

=54.698

-3.233

-oct

=60.053

-1.414

Total

-32.851

-nov.

=76.236

-dec.

=70.481

Se observa ca începând cu luna noiembrie 2007 se realizează o creștere a nivelului chiriei, determinata in principal de stabilirea chiriei in lei la cursul din data încheierii contractului si aplicarea unei cote din rata inflației pe anii precedenti, negociata.

Aceasta acțiune precum si introducerea in contract a clauzei de indexare anuala a chiriei cu rata inflației pe anul precedent,conduce la creșterea veniturilor si implicit la marirea surselor de finanțare si implicit la creșterea profitului.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății, a colectivului de salariati s-a reușit diminuarea efectului negativ al cursului valutar (in suma de 32.851 lei ) si obținerea unui profit de 10.316 lei, prin închirierea platformei pentru montarea antenelor Vodafone si Orange (12.000 €/an), prin contractul de agenție imobiliara cu S.C. Metropolitan S.R.L. (6.000 lei) si nu in ultimul rând prin creșterea veniturilor din servicii de aproape 3 ori (cu 286 % fata de anul 2006).

Propunem ca profitul obtinut sa fie in totalitate reinvestit pentru a asigura o mai buna întreținere a spatiilor si pentru finalizarea lucrărilor începute.

9. Modul de organizare si conducere a contabilității

Activitatea financiar-contabila a aplicat in totalitate prevederile si principiile prevăzute in Legea Contabilității, in Reglementările Contabile simplificate si armonizate cu Directivele Europene si prevederile Codului Fiscal.

Toate operațiunile au fost înregistrate la data producerii si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele societății si contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si corect întocmite (registrul jurnal, casa, cumpărări, vanzari si altele).

Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA . Evidenta contabila reda o imagine fidela a veniturilor si cheltuielilor efectuate.

Amortizarea a folosit metoda liniara in conformitate cu Legea 571/2003 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2007 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

9. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin decizia nr.10 din 14.12.2007 au fost stabilite comisiile de inventariere anuala a patrimoniului societății.

In urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a posturilor bilantiere nu s-au constatat diferente.

Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a verificat pe teren stocurile faptice si scriptice precum si stadiul de execuție a investițiilor in curs de execuție facand următoarele propuneri:

 • - scoaterea din uz si casarea conform procedurilor legale a unui număr de mijloace fixe si obiecte de inventar;

 • - stadiul fizic al lucrărilor in curs de execuție corespunde cu volumul valoric al lucrărilor, la clădirea administrativa Ob.8 - recomanda ca punerea in funcțiune a cesteia sa se realizeze după reconditionarea profilului de treapta de la scări de către executant.

Pentru obiectivul Platforma -parcare -recomanda continuarea investiției in sensul asfaltării acesteia.

Pentru casare obiectele propuse îndeplinesc condițiile prevăzute de lege si va face obiectul unei analize a Comisiei de casare a societății urmând ca operațiile contabile sa fie inregistarte in trim .I al anului 2008.

10. Echilibru financiar si indicatorii de activitate realizați in anul 2007

Gestiunea financiara a oricărei societăți se bazeaza pe cateva reguli fundamentale. Cea mai importanta dintre acestea este cea referitoare la echilibru financiar.

Indicatorii care ne arata asigurarea acestui echilibru sunt:

- lichiditatea curenta = active nete/datorii curente =

254.333 /143.223 =1,8 fata de 0,7 in anul 2006 Se recomanda min.2

-grad de îndatorare = datorii pe termen scurt/pasive totale =

143.223 /1.164.900=12,29 %

Se recomanda sub 30 %

-viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/actiuni imobilizate=797.175/1.766.434=45,12 % fata de 42,1 % -rentabilitatea capitalului angajat =(profit brut/active totale)x100 =(1.316/1.678.052)x100=0,61

-marja profitului brut = 10.316/797.175=1,29

-solvabilitatea patrimoniala =cap. proprii/ pasive totale=1.669.342 / 1.678.052 = 0,99%.

11. Investiții

Anul 2007 a reprezentat pentru societate finalizarea unor lucrări de investiții si anume:

 • -  placarea cu gresie a celor 2 scări de la Ob.8 -22.061 lei;

 • -  reparat si zugrăvit cele 2 scări -4.560 lei ;

 • -  s-a confecționat poarta de acces auto -1.750 lei;

 • -  s-a amenajat spațiul de arhiva al societății -1.725 lei.

 • -  s-au executat lucrări de intretinere si reparații la drumuri, acoperișuri.

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2007, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de aestiune a administratorilor pe anul 2007.


Președinte Director Ge ing. Vasile B


Membrii C.A. Dumitrescu Euge Fumea Cornel Panuta Grigore v Paraipan George

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

STR.ZIZINULUI NR.119

Certificat se înregistrare J08/1923/2003 ;Cod fiscal R 15786039

Nr. inreg.:_____/______________

RAPORT al Comisiei de Cenzori privind verificarea si certificarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pe anul 2007

Subsemnatii: Dumitrascu Denisa , Bertalan Tamas si Stroe Radu , in calitate de cenzori, in baza Legii privind societățile comerciale nr.31/1990 republicata , a Legii contabilității nr.82/1991 Republicata , a Legii 571/2003 si a HG 44/ 2004 ,cu modificările si completările ulterioare , am efectuat supravegherea gestiunii precum si verificarea situațiilor financiare anuale, pe anul 2007 ale S.C.CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., cu sediul in Brașov, Str.Zizinului nr.119, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr.J08/1923/2003, cu C.U.I. R 15786039.

Obiectul de activitate al societății consta in servicii prestate in principal întreprinderilor conform cod CAEN 7487.

 • I. BILANȚUL CONTABIL

La intocmirea situațiilor financiare s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicata ,de Regulamentul de aplicare a acesteia aprobat prin H.G.nr.704/1993 cu modificările ulterioare , de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare , Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.44/2004, OMF nr.1752/2005 actualizata si OMFP nr.2374/2007 .privind reglementari in domeniul contabilității.

SITUAȚIA PATRIMONIULUI LA 31.12.2007

ACTIV

Sume brute

Amortizări, Provizioane

Sume nete

Lei

2007

2007

2006

A,Imobilizări necorporale

2700

2700

0

B.Imobilizări corporale

2.232.539

466.605

1.765.934

Construcții

1.016.721

426.909

589.812

Terenuri

234.083

0

234.083

Instalații tehnice si Mașini

411.102

38.292

372.810

Alte instalații, utilaje si mobilier

30.423

1.404

29.019

C.Imobilizări corporale in curs

540.210

540.210

D.Imobilizări financiare

500

500

TOTAL ACTIVE

IMOBILIZATE (A+B+C+D)

2.235.739

469.305

1.766.434

2006

2007                           |

E.Stocuri

0

0

Stocuri materii prime

0

0

Materiale consumabile

0

0

Obiecte de inventar

0

0

Produse in curs de ex.

0

0

Produse finite

0

0

Mărfuri

0

0

Ambalaje

0

0

Produse reziduale

0

0

-lei-

2006

2007

F.Creante

125.648

208.684

Furnizori debitori

0

0

Clienti

123.288

192.595

FNUASS 0,75%+SOMAJ 1%

2.360

16.089

Debitori diverși

0

0

Provizioane

0

0

G.Trezorerie

38.662

45.655

Conturi la banei in lei

23.422

29.421

Conturi in devize

187

126

Casa in lei

13

3350

Alte valori

15.040

12.758

Avansuri de trezorerie

0

0

Total Active Circulante    (E+F+G)

164.310

254.339

CHELT. IN AVANS

9.718

0

TOTAL ACTIV

1.979.557

2.020.773

VENITURI IN AVANS

29.011

PASIV

2006

2007

1.Capital social

1.164.900

1,164.900

2.Rezerve

10.624

10.624

3.Rezerve din reevaluare

493.818

493.818

4.Rezultatul reportat

0

,0

5.Profit

34.634

8.710

6.Pierdere

0

0

7.Repartizarea profitului

34.634

0

TOTAL CAPITALURI (1+2+3-4+5-6+7)

1.669.342

1.678.052

Nr.

Denumire indicatori

2006

2007

1.

Active imobilizate

1.805.529

1.766.434

2.

Active circulante

164.310

254.339

3.

Conturi de regularizare

9.718

0

4.

TOTAL ACTIV

1.979.557

2.020.773

5.

Capitaluri permanente

1.724.242

1.678.052

6.

Datorii

226.304

311.968

7.

Conturi de regularizare

29.011

30.753

8.

TOTAL PASIV

1.979.557

2.020.773

30.753

DATORII

226.304

311.968

TOTAL ACTIVE -DATORII

1.724.242

1.678.052


 • II. EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

La Sfârșitul anului 2007, situația contului de profit si pierdere pe elemente componente era următoarea:


iei

Explicații

2006

2007

Cifra de afaceri

762.715

797.175

Venituri din exploatare

762.915

796.589

Cheltuieli din exploatare

711.113

796.040

Rezultatul din exploatare

- Profit

51.802

29.020

- Pierdere

Venituri financiare

69

86

Cheltuieli financiare

14.722

18.790

Rezultatul financiar

- Pierdere

14.653

18.704

- Profit

Venituri extraordinare

-

-

Cheltuieli extraordinare

-

-

Rezultatul extraordinar

- Profit

-

-

- Pierdere

-

-

VENITURI TOTALE

762.984

825.146

CHELTUIELI TOTALE

725.835

814.830

Rezultatul brut

- Pierdere

- Profit

37.149

10.316


In anul 2007 se constata o creștere a cifrei de afaceri cu 4,51 % fata de anul 2006 ,a veniturilor din exploatare cu 4,41% , precum si o creștere a cheltuielilor de exploatare in proporție de 11,94 % , ceea ce duce la un profit din exploatare mai mic cu 43,98% .

Referitor la cheltuielile din exploatare evoluția se prezintă astfel:

lei

DENUMIRE INDICATOR

2006

2007

-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

871

5.530

-Alte cheltuieli materiale

15.381

20.218

-Alte cheltuieli din afara (en.apa)

10.629

11.921

-Cheltuieli privind mărfurile

0

0

-Cheltuieli cu personalul

492.899

535.350

a)Salarii

373.383

411.466

b)Chelt.cu asig.si protecția sociala

119.516

123.884

-Amortizări si provizioane pt.deprecierea imobiliz.corp.

34.248

78.732

a)Cheltuieli

34.248

78.732

b)Venituri

-

-

-Ajustarea valorii activelor circulante

0

0

a)Cheltuieli

0

0

b)Venituri

0

0

-Alte cheltuieli din expl.

157.085

143.703

-Cheltuieli privind prestațiile externe

155.211

139.434

-Cheltuieli cu alte impozite, taxe

236

1.102

-Cheltuieli cu despăgubiri, donații si active cedate

1.638

3.167

-Ajustări privind prov. pt. riscuri si cheltuieli

0

0

a)Cheltuieli

0

0

b)Venituri

0

0

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

711.113

796.040

Din totalul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu personalul in proporție de 67,25 % , urmate de alte cheltuieli de exploatare cu 18,05% ( cheltuieli cu întreținere si reparații, cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli de protocol, reclama , transport, deplasări si cheltuieli poștale si de telecomunicații), cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor in procent de 9,89 % «alte cheltuieli materiale in procent de 6,94% .

Comparativ cu anul precedent 2006 se înregistrează o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 8,61% ,o scădere a prestațiilor externe cu 8,51 %, o creștere a cheltuielilor cu energia si apa cu 12,15%, si o creștere a cheltuielilor aferente amortizărilor de mijloace fixe cu 129,88%


De asemenea, se observa o creștere a pierderii financiare in anul 2007 fata de 2006 ,de la 14.722 lei la 18.790 lei, datorita dobânzilor aferente creditelor bancare .

Aceasta creștere a cheltuielilor financiare influențează si rezultatul exercițiului financiar al anului 2007 .

Profitul obtinut in exercițiul financiar 2007 in suma de 8.709,92 lei nu a fost repartizat

 • III. NOTE ASUPRA BILANȚULUI

Din bilanțul contabil, contul de profit si pierdere, anexele la bilanț, rezulta următoarele : A. Imobilizările

In cursul anului 2007 imobilizările au evoluat astfel:

lei

Nr

Explicații

Valoare la

01.01.2007

Creșteri

Diminuări

Valoare la

31.12.2007

1.

Imob.necorporale

2700

2700

2.

Imob.corporale

-terenuri

234.083

-

-

234.083

-construcții

901.689

115.032

-

1.016.721

-instalații tehn.si mas.

241.177

195.418

25.493

411.102

-alte instalații,utilaje si mobilier

34.695

1.821

6.093

30.423

-investiții in curs

810.574

31.968

302.332

540.210

TOTAL

2.222.218

344.239

333.918

2.232.539

3.

Imobilizări financiare

500

0

0

500

Total Active imobilizate

2.225.418

344.239

333.918

2.235.739

In cursul anului 2007 s-au înregistrat creșteri ale imobilizărilor corporale in sumâ de 344.239lei, creștere datorata in cea mai mare parte achizițiilor de mijloace fixe (instalații tehnice si mașini).

B. Amortizarea activelor imobilizate a cunoscut următoarea evoluție in perioada analizata :

iei

Nr. Crt.

Explicații

Valoare la

01.01.07

Creșteri

Scăderi

Valoare la

31.12.07

1:

Imobilizări necorporale

0

2.700

0

2.

Imobilizări corporale

0

49.094

2.378

0

-terenuri

-

-

-

-

-construcții

387.644

39.295

-

426.909

-instl.tehnice si mașini

31.541

9.129

2.378

38.292

-alte inst., utilaje si mobiler

704

700

-

1.404

TOTAL

419.889

51.794

2.378

469.305

Creșterile înregistrate in anul 2007 reprezintă amortizările anuale calculate conform prevederilor legale.

De asemenea menționam ca societatea nu prezintă plăti restante către furnizori si nu înregistrează obligații restante fata de bugetul de stat si fata de bugetul local.

 • IV.NOTE DIVERSE

1. Inventarierea patrimoniului

In cursul anului 2007 s-a initiat efectuarea inventarierii întregului patrimoniu in baza Legii 82/1994 art.S^i a OMF 1753/2004 , pe categorii si locuri in evidenta, in baza deciziei nr. •Olrf-^Wem\sa de conducerea societății.

La finele exercițiului financiar 2007 a fost efectuata inventarierea tuturor conturilor de valori materiale si bănești existente in societate pe baza listelor de inventariere întocmite de subcomisiile de inventariere numite prin^antementionata decizie. Rezultatele inventarierii sunt cuprinse in procesul verbal nrZ// /

De menționat ca membrii comisiei de cenzori nu au participat la inventarul fizic, aceștia verificând , pe baza documentelor de inventariere legalitatea modului de efectuare a inventarierii si a valorificării rezultatelor in baza reglementarilor in vigoare.

2.Organizarea si conducerea contabilității

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Republicata si a Regulamentului 704/1993, de aplicare a legii contabilității, aceasta responsabilitate revine integral conducerii executive.

Evidenta contabila a societății se efectuează pe baza documentelor primare legale, in conturi analitice si sintetice iar evidenta pe jurnale este tinuta corect si la zi, intocmindu-se toate declarațiile si deconturile lunare solicitate de Ministerul Finanțelor.

Soldurile finale din balanța de verificare încheiata la 31.12.2007 au fost preluate corect in balanța de deschidere a anului 2008, fiind respectat principiul intangibilitatii bilanțului de deschidere.

Din verificările comisiei de cenzori interni, rezulta preluarea corecta a datelor din conturile analitice si sintetice in balanța de verificare, pe întreg parcursul anului pana la finele acestuia.

 • 3. Bila ritul contabil

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2007 a fost întocmit sub responsabilitatea conducerii societății si certificat de către Comisia de Cenzori interni, in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Republicata si a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2374/2007 actualizat privind unele reglementari in domeniul contabilității.

Din analiza datelor din bilanț, se constata ca acesta s-a întocmit prin preluarea corecta a soldurilor din balanța de verificare încheiata pentru anul 2007. Intre posturile si forhiularele din bilanț se respecta corelațiile prevăzute in Normele Ministerului de Finanțe,

 • 4. Evaluarea patrimoniului

In conformitate cu prevederile art.7 si 9 din Legea nr.82/1991 cu modificările ulterioare pentru evaluarea elementelor patrimoniale, s-au respectat următoarele reguli:

 • •  Pentru bunurile achiziționate, valoarea contabila a fost stabilita la nivelul costului de achiziție pus de acord cu valoarea de inventar;

 • •  Creanțele si datoriile au fost evaluate la valoarea nominala si nu includ penalitățile la sumele restante.

 • 5. Contul de profit si pierdere la 31.12.2007

Pentru exercițiul încheiat, contul de profit si pierdere a fost întocmit cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

înregistrările din contul de profit si pierdere au la baza datele din contabilitate referitoare la veniturile si cheltuielile aferente exercițiului, cumulate de la 01.01.2007 la 31.12.2007.

Comisia de cenzori certifica situațiile anuale , bilanțul contabil, contul de profit si pierdere , anexele la bilanț si propune aprobarea acestora da;catre\Conșiliul de Administrație si AGA .

COMISIA DE CENZORI


Ec. Stroe RaduBRAȘOV


21.03.2008