Hotărârea nr. 84/2008

privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2007, a contului de profit şi pierdere pe anul 2007, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2007 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov. roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.84

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2007, a contului de profit și pierdere pe anul 2007, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2007 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.3260/03.04.2008 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2007, contul de profit și pierdere pe anul 2007 și distribuirea profitului net aferent anului 2007, precum și referatul de opinie nr.3366/2008 întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(2) lit.”a” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2007, contul de profit și pierdere pe anul 2007 și distribuirea profitului net aferent anului 2007 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se mandatează

INDUSTRIAL PARC SA Br


Art.2.


edintele director general al SC CARFIL la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1                                                                                                      - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2006

31.12.2007

A

B

1

2

1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

762715

797175

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

762715

796589

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

0

586

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                               Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                     Sold D

07

0

0

3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

200

27885

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

762915

825060

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

871

5530

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

15381

20218

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

10629

11921

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

0

586

â.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

492899

535350

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

373383

411466

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

119516

123884

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

34248

78732

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

34248

78732

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

157085

143703

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

155211

139434

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

236

1102

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

1638

3167

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

-Venituri (ct.7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)

32

711113

796040

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

51802

29020

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10. Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

41

54

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

28

32

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

69

86

12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

0

18906

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

14722

-116

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

14722

18790

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

14653

18704

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

37149

10316

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

762984

825146

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

725835

814830

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

37149

10316

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

2515

1606

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- Profit (rd.60-61-62-63)

64

34634

8710

-Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0


Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

DRAGUSIN MANOLE

/ BRAN^ÂSILE                |

Calitatea : |

DIRECTOR ECONOMIC

/ z

Nr.de inregistrare in organismul profesional :  |PARCDATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007


Formularul 30-pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au inregistrat profit

01

'""T

8710

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

0

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

Numărul mediu de salariati

23

13

14

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

------- . Q

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

20082

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

- cheltde inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

DRAGUSIN MANOLE

BRAN>^SILE                |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

T-

Nr.de inregistrare in organismul profesional:  |


Stampila unității
V) INDUSTRIAI

♦ parc * 5

SaSITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1                                                                                                     - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

-------X--------

------------------------(T

Alte imobilizări

02

2700

0

0

X

2700

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.Ol la 03)

04

2700

0

0

X

2700

Imobilizări corporale

Terenuri

05

234083

0

0

-------X-------

----------234U83

Construcții

06

901689

115032

0

0

1016721

Instalații tehnice si mașini

07

241177

195418

25493

0

411102

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

34695

1821

6093

0

30423

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

810574

31968

302332

X

540210

TOTAL (rd.O5 la 09)

10

2222218

344239

333918

0

2232539

Imobilizări financiare

11

500

0

0

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

2225418

344239

333918

0

2235739

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

------------------------CT

0

0

0

Alte imobilizări

14

0

2700

0

2700

TOTAL (rd. 13+14)

15

0

2700

0

2700

Imobilizări corporale

Terenuri

16

-------------------------CT

0

0

0

Construcții

17

387644

39265

0

426909

Instalații tehnice si mașini

18

31541

9129

2378

38292

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

704

700

0

1404

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

419889

49094

2378

466605

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

419889

51794

2378

469305

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

"0

0

--------------------------or

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0

Administrator,

întocmit,


Numele si prenumele” |

Numele si prenumele : |

DRAGUSIN MANOLE

BRANVASIJ^            |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

/ /

Nr.de inregistrare in organismul profesional:  |

13.03.2008

Carfil Industrial Parc SA Brașov

Cod fiscal:15786039      Capital social:1.164.900,OOlei

BALANȚA DE VERIFICARE pentru luna: decembrie, 2007

= = = ssss sx = = =  —========================K====

= = = =■ = = === = = = = = = = 1= = = == = = = = = = = = = = == = = =^ =

s = ™ = = = = — t= = = = = =:=a^ = = — — — — = ~ ® = - = = = « = = = x = E = K = = = =   = = = = r = ai —      I   1 = =l

Simbol

Denumire

Sold

inceput an

Rulaj

luna curenta

Total rulaj an

Sold final

cont

cont

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

=======

==================================

==============

===========

=============

=============

==============

==============

=============

============

1012

Capital social varsat

0,00 1.

164.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.164.900,00

105

Diferente din reevaluare

0,00

493.817,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493.817,87

1068

Alte fonduri

0, 00

10.624,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.624,32

121

Profit si pierdere

0,00

34.634,05

85.160,07

103.396,19

851.070,33

825.146,20

0, 00

8.709,92

129

Repartizarea profitului

34.634,05

0,00

0,00

0,00

0,00

34.634,05

0,00

0,00

167

Alte imprumuturi si datorii as

0, 00

45.182,84

0,00

0, 00

6.742,14

0,00

0,00

38.440,70

1681

Dobinza aferente Leasing

0,00

9.717,71

0,00

0,00

9.717,71

0,00

0,00

0,00

1682

Dobinzi aferente credite banc.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.132,38

1.132,38

0,00

0,00

205

Licența Program Win Doc Deviz

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00

0,00

211

Terenuri

234.083,45

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

234.083,45

0,00

212

Construcții

901.689,46

0,00

0,00

0,00

115.031,84

0, 00

1.016.721,30

0,00

2131

Echipamente tehnologice

184.698,27

0,00

0,00

0,00

94.099,05

25.493,13

253.304,19

0,00

2132

Aparate si instalații măsură

0,00

0,00

0, 00

0, 00

101.319,02

0,00

101.319,02

0,00

2133

Mijloace de transport

56.478,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

56.478,55

0,00

214

Unelte,disp;birotica,mobilier

34.694,83

0,00

0,00

0,00

1.821,12

6.092,57

30.423,38

0,00

231

Imobilizări corporale in curs

810.573,94

0,00

0, 00

0,00

31.967,55

302.332,54

540.208,95

0,00

265

Alte titluri imobilizate

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

500,00

0,00

2805

Amortizarea licența program Wi

0,00

0,00

0,00

225,00

0,00

2.700,00

0, 00

2.700,00

2812

Amortizarea construcțiilor

0,00

387.643,87

0,00

2.904,80

-13.831,24

25.433,60

0, 00

426.908,71

2814

Amort.altor imobilizări corpor

0, 00

32.245,44

0,00

2.979,85

2.378,37

9.828,68

0,00

39.695,75

3022

Combustibili

0, 00

0,00

0,00

0, 00

5.529,68

5.529,68

0,00

0, 00

303

Obiecte de inventar

0, 00

0, 00

875,76

875,76

11.846,34

11.846,34

0,00

0,00

371

Mărfuri

0,00

0, 00

0,00

0,00

585,93

585,93

0,00

0,00

401

Furnizori

0,00

105.513,26

61.355,22

17.618,61

878.622,03

841.657,75

0,00

68.548,98

404

Furnizori de imobilizări

0,22

0, 00

1.054,21

0,00

13.142,12

13.142,34

0,00

0,00

411

Clienti

123.288,02

0,00

128.465,98

187.237,48

1.686.186,77

1.616.880,22

192.594,57

0,00

4211

Personal-remunerații datorate

0,00

13.760,00

44.432,00

44.293,00

383.620,00

391.384,00

0,00

21.524,00

4212

Colaboratori

0,00

3.205,00

5.293,00

4.480,00

49.387,00

51.171,00

0,00

4.989,00

423

Personal-ajutoare materiale

0,00

522,00

4.363,00

2.004,00

19.727,00

21.636,00

0,00

2.431,00

425

Avansuri acordate personalului

0,00

0,00

10.190,00

10.190,00

31.090,00

32.731,00

0, 00

1.641,00

Total

cont 4280

0,00

1.355,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

1.355,00

4281

Alte datorii personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

4311

Contribuția unitatii la asig.

0,00

7.975,00

6.302,00

8.896,00

76.802,00

77.723,00

0,00

8.896,00

4312

C.I.A.S. 9,5%

0,00

3.446,00

3.004,00

4.238,00

36.098,00

36.890,00

0,00

4.238,00

4313

7 % sanatate angajator

0,00

2.990,00

2.185,00

2.926,00

26.617,00

26.553,00

0,00

2.926,00

4 314

Contrib.salariatilor 6,5% FS

0,00

2.735,00

1.997,00

2.863,00

26.798,00

26.926,00

0,00

2.863,00

4316

FNUASS 0.75 %

2.050,00

0,00

2.004,00

376,00

18.811,00

3.326,00

17.535,00

0,00

4371

Contrib.unit.la fond șomaj 3%

0,00

966,00

639,00

886,00

7.909,00

7.829,00

0,00

886,00

4372

Contrib.pers.la fond șomaj 1%

310,00

0, 00

289,00

234,00

2.299,00

2.843,00

0,00

234,00

4373

Fond garantare

0,00

0,00

80,00

111,00

867,00

978,00

0,00

111,00

441

Impozitul pe profit/venit gint

0,00

2.187,04

0,00

1.147,00

2.187,00

1.606,00

0,00

1.606,04

4423

TVA de plata

0,00

11.278,29

11.729,00

17.396,81

125.355,00

131.473,66

0,00

17.396,95

4426

TVA deductibila

0,00

0,00

1.599,71

1.599,71

24.769,64

24.769,64

0,00

0,00

4427

TVA colectata

0,00

0,00

18.996,52

18.996,52

156.243,30

156.243,30

0,00

0,00

4441

Impozitul pe salarii

0,00

5.158,00

4.591,00

5.396,00

50.189,00

48.432,00

0,00

3.401,00

4442

Impozitul pe venit colaborator

0,00

611,00

0,00

671,00

5.643,00

7.664,00

0,00

2.632,00

462

Creditori diverși

56.481,06

0,00

4.350,96

5.496,21

652.061,97

705.887,09

2.655,94

0,00

471

Cheltuieli inregistr.in avans

9.717,71

0,00

0,00

0,00

0,00

9.717,71

0,00

0,00

472

Venituri inregistrate in avans

0,00

29.011,23

0,00

-865,59

0,00

1.742,07

0,00

30.753,30

473

Decontări oper.in curs clarif.

0,00

80,00

0,00

574,00

654,00

574,00

0,00

0, 00

491

Provizioane creanțe - clienti

0, 00

0,00

0,00

1.445,78

0,00

1.445,78

0,00

1.445,78

Simbol Denumire                                   Sold inceput an        Rulaj luna curenta               Total rulaj an                 Sold final

cont

cont

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

zzstsmsE

= » = = = =! = - = = = » = = = = = = = = = = = a= = = = = = = = = «= =

==«=========

=============

==============

============

= = = = = = = = = = •“ = = =

======«=====«=■

============

= = = -^_______

5113

Efecte de incasat

0,00

0,00

0,00

0,00

26.232,51

26.232,51

0,00

0,00

5121

Conturi la banca in lei

23.421,64

0,00

380.882,23

360.050,78

3.079.028,80

3.073.029,23

29.421,21

0,00

5124

Conturi la banca in devize

187,00

0,00

11,66

10,20

6.205,19

6.266,40

125,79

0,00

5128

Cont cesiune contracte

15.039,64

0,00

0,00

0,00

4.590,47

19.630,11

0,00

0,00

5129

Disponibilități ale clientilor

0,99

0,00

32.991,11

22.233,06

157.274,88

144.517,82

12.758,05

0,00

5191

Credite bancare pe termen scur

0,00

121.003,11

231.503,46

215.127,37

1.616.664,39

1.625.965,38

0,00

130.304,10

5311

Casa in lei

13,20

0,00

12.472,65

10.804,00

193.972,82

190.636,02

3.350,00

0,00

5314

Casa in devize

0,00

0,00

0,00

0,00

3.787,81

3.787,79

0, 02

0,00

5328

Tichete masa

0,00

0,00

0,00

0,00

20.081,85

20.081,85

0, 00

0,00

542

Avansuri spre decontare

0,00

0,00

0,00

0,00

6.748,23

6.748,23

0,00

0,00

581

Viramente interne

0,00

0,00

0,00

0,00

60.819,02

60.819,02

0,00

0,00

6022

Cheltuieli privind combustib.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.529,68

5.529,68

0,00

0, 00

603

Cheltuieli obiecte inventar

0,00

0,00

875,76

875,76

11.296,34

11.296,34

0, 00

0,00

604

Cheltuieli mater.nestocate

0,00

0,00

950,26

950,26

8.922,33

8.922,33

0, 00

0, 00

605

Cheltuieli energie si apa

0,00

0,00

2.571,64

2.571,64

11.920,74

11.920,74

0,00

0,00

607

Cheltuieli privind mărfurile

0,00

0,00

0,00

0,00

585,93

585,93

0,00

0,00

611

Cheltuieli intretinere&reparat

0,00

0,00

537,80

537,80

797,88

797,88

0, 00

0,00

613

Cheltuieli prime asigurare

0,00

0,00

0,00

0,00

726,00

726,00

0, 00

0, 00

621

Cheltuieli cu colaboratorii

0,00

0,00

4.480,00

4.480,00

51.171,00

51-171,00

0,00

0, 00

622

Cheltuieli comisioane si onor.

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

6231

Cheltuieli protocol

0,00

0,00

327,12

327,12

637,97

637,97

0,00

0,00

6232

Cheltuieli reclama

0,00

0, 00

0,00

0,00

6.055,64

6.055,64

0, 00

0,00

624

Cheltuieli transp.bunuri&pers.

0,00

0,00

342,55

342,55

3.153,36

3.153,36

0,00

0, 00

625

Cheltuieli deplasări,detasari

0,00

0,00

49,14

49,14

10.658,73

10-658,73

0,00

0, 00

626

Cheltuieli postale&telecomunic

0,00

0,00

1.876,17

1.876,17

18.110,34

18.110,34

0, 00

0,00

627

Cheltuieli serv.bancare&asim.

0,00

0,00

474,48

474,48

7.057,50

7.057,50

0,00

0,00

628

Cheltuieli cu alte servicii

0, 00

0,00

2.524,83

2.524,83

40.915,20

40.915,20

0,00

0,00

635

Cheltuieli alte impozite&taxe

0,00

0,00

0,00

0,00

1.101,56

1.101,56

0,00

0,00

641

Cheltuieli salarii personal

0,00

0,00

44.293,00

44.293,00

391.384,00

391.384,00

0,00

0,00

642

Chelt.cu tichetele de masa

0,00

0,00

0,00

0,00

20.081,85

20.081,85

0, 00

0,00

6451

Contrib unitatii la asig.soc.

0,00

0,00

8.896,00

8.896,00

77.723,00

77.723,00

0, 00

0,00

6452

Contrib unitatii la aj.șomaj

0, 00

0,00

997,00

997,00

8.807,00

8.807,00

0, 00

0, 00

6453

Contribuția unitatii la FS

0,00

0,00

3.302,00

3.302,00

29.879,00

29.879,00

0, 00

0,00

6458

Alte chelt.asig.&prot.sociala

0, 00

0,00

2.700,00

2.700,00

7.475,00

7.475,00

0,00

0,00

6581

Despăgubiri,amenziipenalitati

0,00

0,00

0,41

0,41

1.012,41

1.012,41

0,00

0,00

6582

Donații si subvenții acordate

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0, 00

0, 00

6583

Chelt.priv.activele cedate

0, 00

0,00

0,00

0,00

1.355,00

1.355,00

0,00

0, 00

665

Chelt.diferente curs valutar

0,00

0,00

0, 00

0,00

-117,10

-117,10

0,00

0,00

666

Cheltuieli privind dobinzile

0,00

0,00

1.258,88

1.258,88

18.906,30

18.906,30

0,00

0,00

668

Alte cheltuieli financiare

0,00

0,00

0,60

0,60

1,19

1,19

0,00

0,00

681

Cheltuieli de exploatare amor.

0,00

0,00

7.555,43

7.555,43

78.732,43

78.732,43y

0, 00

0,00

691

Cheltuieli impozit profit

0,00

0,00

1.147,00

1.147,00

1.606,00

1.606,00

0,00

0,00

Total

chelt. =

0,00

0,00

85.160,07

85.160,07

816.436,28

816.436,28

0,00

0,00

704

Venituri lucrări si servicii

0,00

0,00

5.372,09

5.372,09

73.480,24

73.480,24

0,00

0, 00

706

Venituri redevente,locatii&chi

0,00

0,00

95.475,25

95.475,25

721.499,81

721.499,81

0,00

0,00

707

Venituri vinzari mărfuri

0,00

0,00

0,00

0,00

585,93

585,93

0,00

0,00

708

Venituri din alte activitati

0,00

0,00

0,00

0,00

1-609,27

1.609,27

0,00

0, 00

7581

Venituri din despăgubirispenal

0,00

0,00

2.545,72

2.545,72

26.529,91

26.529,91

0, 00

0, 00

758

Venituri din despăgubiri,amen.

0,00

0,00

0, 00

0,00

1-355,00

1.355,00

0,00

0, 00

766

Venituri din dobinzi

0,00

0,00

3,02

3,02

53,64

53,64

0, 00

0, 00

768

Alte venituri financiare

0,00

0,00

0,11

0,11

32,40

32,40

0,00

0, 00

Total

venit. -

0,00

0,00

103.396,19

103.396,19

825.146,20

825.146,20

0,00

0, 00

Simbol Denumire cont cont


Sold inceput an        Rulaj luna curenta              Total rulaj an                 Sold final

>it       Credit        Debit       Credit         Debit        Credit        Debit       Credit

TOTALURI.- -NOTAI


Active imobilizate ia data de 31.12.2007


lei

Elemente de active

Valoarea bruta

Sold Ia 1 ianuarie 2007

Creșteri

Reduceri

Sold la

31 dec.

2007

0

1

2

3

4= 1+2-3

Imobil.

2.700

0

0

2.700

necorp.

Imobil.

2.222.218

344.239

333.918

2.232.539

corp.

Imob.

Financ.

500

0

0

500

TOTAL

2.225.418

344.239

333.918

2.235.739

Amortizare

419.889

51.794

2.378*

469.305

* Amortizarea aferenta imobilizărilor scoase din evidenta.
Director Economic ec.Manole DRAGUSIN
NOTA 2


Provizioane pentru riscuri si cheltuieli la data de 31.12.2007

Provizioane pentru deprecierea creante!or-clienti= 1.446 lei.
Director Economic ec. Manole DRAGUSINRepartizarea profilului


la data de 31.12.2007


lei

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

8.710

-rezerva legala

-acoperirea pierderii contabile

-dividende

-alte repartizări

8.710(pentru investiții)

Profit nerepartizat

Director General ing. Vasile BRANAnaliza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2007
lei

Indicator

Exercițiul precedent 2006

Exercițiul curent 2007

0

2

3

1 .Cifra de afaceri neta

762.715

825.060

2.Costul bunurilor vândute si al serv.prestate(3+4+5)

710.913

796.040

3.Cheltuielile activitatii de baza

696.191

777.250

4.Cheltuielile activitatiilor auxiliare

14.722

18.790

5.Cheltuielile indirecte de producție

6.rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(l-2)

51.802

29.020

7.Cheltuielile de desfacere

8.Cheltuieli generale de administrație

14.653

18.704

9.Alte     venituri      din

exploatare

lO.Rezultatul           din

exploatare(6-7-8+9)

37.149

10.316

Director Economic

ec. Manole Dragusin

Situația creanțelor si datoriilor la data de 31.12.2007

iei

Creanțe

Sold la 31 dec.

(col.2+3)

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

Total din care:

206.027

206.027

-

Clienti

192.594

192.594

-

Creditori diverși

-2.656

-2.656

Provizioane

-1.446

-1.446

Alte datorii fata de stat

17.535

17.535

Reglementari contabile pentru agenti economici

lei

Datorii

Sold la 31 dec. (Col.2+3+4)

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

Total din care:

311.968

143.223

168.795

Furnizori

68.549

68.549

Salarii

28.944

28.944

Asigurări sociale

20.694

20.694

Impozit salarii

6.033

6.033

Impozit     pe

profit

1.606

1.606

TVA de plata

17.397

17.397

Credite bancare

168.745

168.745