Hotărârea nr. 83/2008

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVConsiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.83

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 1727/22.02.2008 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(2) lit.”e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, confonn anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al SC METROM INDUSTRIAL PARC S/           1 *ea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

BUGETUL DE

VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

BBS! -lîlkW-- 1

ggggTRiM

1

2

3

4

5

6

7

8

1

VENITURI TOTALE

^970,430.00

992^247.54

1,055,500.00

: 284,125.00

R:257,125.008

y 257,125*00

257,125100,’

din care:

1

Venituri din exploatare

970,130.00

991,352.02’

1,055,000.00

284,000,00

257,000100,

257,000.00

< 257,000.00

din care:

a.Venituri din activitatea de baza

891,130.00

939,425.16

960,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

b.Alte venituri

79,000.00

51,926.86

95,000.00

44,000.00

17,000.00

17,000.00

17,000.00

2

Venituri financiare

300.00

895.52

500.00

125.00

125.00

125.00

125.00

II

CHELTUIELI TOTALE

\ 960,430.00

949,337.52

1,041,610.00

259,150.00

,   2557900.001

^ 263,275.00

r >263,285.00

din care:

1

Cheltuieli de exploatare

r-' 924,430700

* 915,592.15

1,016,610.00

252,900.00

'^249,650100'

-257,025.00

257,035.00^

din care:

a.cheltuieli cu mat.prime si mat.cons.

12,500.00

14,753.54

15,000.00

2,250.00

4,250.00

4,250.00

4,250.00

b.cheltuieli cu energia si apa

8,000.00

15,274.54

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

c.alte cheltuieli mat(ob.inventar)

4,000.00

9,375.32

4,000.00

250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

d.cheltuieli cu personalul,CA si cenzori

579,228.00

575,461.00

650,610.00

147,900.00

162,650.00

170,025.00

170,035.00

din care:

salarii brute

461,640.00

458,084.00

525,800.00

119,500.00

131,450.00

137,425.00

137,425.00

contribuții cas,somaj,etc.

117,588.00

117,377.00

124,810.00

28,400.00

31,200.00

32,600.00

32,610.00

e.tichete de masa

13,000.00

12,926.52

13,000.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

3,250.00

f.amortizări si provizioane

186,702.00

160,151.80

181,000.00

61,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

g.alte cheltuieli de exploatare

121,000.00

127,649.43

133,000.00

33,250.00

33,250.00

33,250.00

33,250.00

2

Cheltuieli financiare

36,000.00

33,745.37

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

REZULTATUL BRUT

10,000.00.

42,910.02

13,890.00

'■ 24,975.00

1,225.00

*(6*150.00)

(6,160100)

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA                           BUGETUL                                                 -RON-

BRASOV                                               DE

VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2008

NR. CRT.

INDICATORI

PREVEDERI 2007

REALIZAT'

/PREVEDERI; ■ âdds ~

ttSKfS

li 7

TRIM III

TRIM IV »

IV

IMPOZIT PE PROFIT

1,520.00

6,601.00

2,110.00

2110

V

PROFIT NET

8,480.00

36,309.02

11,780.00

9,190.00

din care:

Rezerve legale

500.00

2,145.00

700.00

500.00

Rezerve pt.dez.

226,533.50

34,164.00

11,080.00

8,690.00

Acop.pierdere anii preced.

Dividende

VI

SURSE DE FINANȚARE INVESTIȚII

364,810.00

165^524.00

814,960.00

24,990.00

“374,990.00

W124,990.00,

i *^289,990.00

din care:

Surse proprii

364,810.00

165,524.00

264,960.00

24,990.00

124,990.00

24,990.00

89,990.00

Alocații de la buget

Aport de capital

250,000.00

250,000.00

Credit

300,000.00

100,000.00

200,000.00

VII

CHELTUIELI PT.INVESTITII

363,960.00

165,524.00

814,960.00

24*990.00

374,990.00

124,990.00$

t £289,990.004

din care:

Rambursare cote aferente creditului

99,960.00

99,960.00

99,960.00

24,990.00

24,990.00

24,990.00

24,990.00

Investiții

264,000.00

65,564.00

715,000.00

350,000.00

100,000.00

265,000.00

VIII

REZERVE

2,573,350.00

2,577*481.00

2,578,181.00

:        i!!

' ’ l*»

f 2,578,181.001

din care:

Rezerve legale

14,000.00

18,131.00

18,831.00

18,831.00

Alte rezerve

2,559,350.00

2,559,350.00

2,559,350.00

2,559,350.00

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

1.Cifra de afaceri

891,130.00

g^OjOOChO^

« 240,000.00

240,000.00

240*000.00

240,000:00/

2.Venituri totale

970,430.00.

^1405^500100^

/«284*125.00

- 257,12&00

257,125.00

„ 257,125.00/

3.Cheltuieli totale

960,430.00

949,337.52

1*041,610.00/

- 259,150.00

255,900.00

263,275.00

.263,285.00

4.Nr.de personal

9

9

9

9

9

9

9

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV

BUGETUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE PE ANUL 2008

1. Venituri din chirii

1

2

3

4

5

6

7

Nr. crt

Denumirea locatarului

Nr./dată/d urată contract

Chirie lunară euro

Chirie lunară în lei (nu mai puțin de lei)

Chirie anuală

euro

Chirie anuală lei

1

S.C. ARRISS.R.L.

36/01.11.2006-

30.04.2008

32

112,69

384

1352,28

2

S.C. ALICANTE TAMILIA S.R.L.

1 /17.10 2003-

01.11.2052

600

2.329,08

7.200

27.948,96

3

S.C. ANTRAX DISTRIBUTION GRUP S.R.L.

8/03.12.2003-

01.01.2053; 19/01.02.2004-

01.02.2053 21,22/13.02.2004-31.03.2052

1 555

18 660

65.310

4

SC ASTRAL TELECOM SA

32/18.05.2005

1 an

40

144,54

480

1734,48

5

S.C. BUSINESS IDEA S.R.L.

12/13.11.2003

501

-

6.012

21.042

6

S.C. BRASIST S.R.L.

9,10,11/31.10.2003

304

230

446

1.199,46 907,49

1.759,74

3.648

2.760

5.352

14.393,52

 • 10.889.88

 • 21.116.88

7

S.C. COMAT TRADING S.R.L.

3/23.10.2003-

01.11.2008

287

-

3.444

12.054

8

S.C. CREST IMPEX S.R.L.

5,6/21.10.2003

1041

1007

3.820,47

3.695,69

12.492

12.084

45.845,64

44.348,28

9

S.C. GOTIC S.A.

16,20/03.12.2003

539

-

6.468

22.638

10

S.C. HANDING EN GROS S.R.L.

29 /03.05.2005 36/25.09.2007

862

191,2

3.349,47

647

10.344

2.294,4

40.193,64

7.764

11

S.C. LAVARO S.R.L.

4/24.10.2003

1124

4.372,36

13.488

52.468,32

12

S.C. RAOTEX IMPEX S.R.L

10/15.01.2005

211

869,40

2.532

10.432,80

13

S.C. SECRET DISTRIBUTION S.R.L.

13,14/02.12.2003

4.964

877

19.834,16

3.504,14

59.568

10.524

238.009,92

42.049,68

14

S.C. CONSOFT S.R.L.

35/02.10.2006

836

2.953,92

10.032

35.447,04

15

S.C. SICULUM S.R.L

23/1.03.2004

26

-

312

1.092

16

S.C. TERMOPROT S.R.L

15/2.12.2003

671

2.696,95

8.052

32.363,40

17

S.C. VIVA S.R.L

24/01.03.2004

25/01.03.2004

 • 95

 • 96

378,22

382,2

1.140

1.152

4.538,64

4.586,40

18

S.C. XTEL COM S.R.L

27/1.11.2004

567

2.202,23

6.804

26.426,76

19

S.C. TOTAL FORTIS S.R.L.

38/30.11.2006

1.212

4.196,55

14.544

50.358,60

20

S.C. KOLTRADING S.R.L.

37/29.11.2006-

29.06.2012

65,64

227,28

787,68

2.727,36

Total venituri din chirii     (1

euro = 3,700 lei)

220.558,08

850.000

 • 2. Alte servicii prestate chiriașilor (paza, salubritate, consumuri energetice, P.S.I. etc.)

  110.000 lei

  40.000 lei

  55.000 lei


  1.055.000 lei


 • 3. Venituri din vânzare deșeuri fier vechi

 • 4. Venituri din vânzări mijloace fixe amortizate

 • 5. Alte venituri

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE


Director general
BUGETUL CHELTUIELILOR CU PRESTAȚIILE EXTERNE PE ANUL 2008

-RON-


NR<

ELEMENTE DE CHELTUIELI

REALIZAT., . ...

PROPUNERI^

<-JTRIIVI^-a

fe^®Rriyi;ti,,

lllWBiK

TRIM Ji

GRT.

teaii-ifc

IV

ss»»®

6

7

1

Total cheltuieli cu prestațiile externe

127,649.00

133,000.00

32,475.00

32,475.00

32,975.00

35,075.00

din care:

1

servicii de control acces la poarta

35,511.00

36,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

2

servicii de salubritate

33,109.00

34,000.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

3

servicii de dezapezire

700.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

4

întreținere programe de contabilitate

4,327.00

4,300.00

1,075.00

1,075.00

1,075.00

1,075.00

5

abonament program legislație

1,198.00

1,260.00

315.00

315.00

315.00

315.00

6

servicii de întreținere copiator

870.00

900.00

225.00

225.00

225.00

225.00

7

servicii de curățenie

6,960.00

16,800.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

8

servicii poștale si de telefonie

9,622.00

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

g

comisioane bancare

4,340.00

4,400.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

10

deplasări

2,203.00

2,300.00

500.00

500.00

700.00

600.00

11

asigurări

1,163.00

1,200.00

1,200.00

12

transport

2,364.00

2,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

13

reclama, publicitate

6,863.00

7,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

14

protocol

1,377.00

1,400.00

200.00

200.00

500.00

500.00

15

alte cheltuieli de întreținere

17,042.00

9,040.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

2,260.00

DIRECTOR GENERAL     —


ROMANESCU DUMITRU EUGEN

-RON-


SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


DIRECTOR GENERAL ROMANESCUDIRECTOR ECONOMIC ARETA