Hotărârea nr. 82/2008

privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2007 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 82

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2007 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară 31.05.2008, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 1727/22.02.2008 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2007 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll lit.”d” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2007, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2007 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează INDUSTRIAL PARC S


preșeeW Aristotel Clăi


reședințele director general al SC METROM cerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC” S.A.

BRAȘOV

RAPORT DE GESTIUNE al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2007

1. Situația organizatorică

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002 și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având CIF RO 15786047. Obiectul principal de activitate îl constituie "alte activități prestate în principal întreprinderilor” ce corespunde codului CAEN 7487.

2. Capitalul social

w         La data de 31.12.2007 capitalul social este de 1.009.180 lei divizat în 100.918 acțiuni

nominative a câte 10 lei acțiunea, vărsat integral. Nu au intervenit modificări.

3. Situația activelor imobilizate

La data de 31.12.2007, societatea deține active imobilizate în sumă de 3.601.651 lei, cu următoarea componență:

 • - imobilizări necorporale în sumă de 2.653,36 lei, ce reprezintă contravaloarea licențelor achiziționate de societate pentru diferite programe informatice;

 • - terenuri în suprafață totală de 63.702 m 2 atestată de extrasul CF din 11.01.2008, în valoare totală de 1.024.245,35 lei ce deține o pondere de 28,44% în total active imobilizate;

 • - construcții în sumă totală de 2.355.202,14 lei și ce dețin o pondere de 65,39% în total active imobilizate;

 • - instalații tehnice în sumă totală de 24.258,95 lei;

 • - mobilier, aparatură birotică în sumă totală de 49.283,24 lei.

w          - imobilizări corporale în curs de execuție în sumă totală de 124.972,00 lei ce reprezintă

proiecte și studii de fezabilitate pentru Centrul de afaceri și pentru construirea a încă două obiective.

 • - imobilizări financiare în sumă totală de 21.036 lei.

4. Situația activelor circulante

La data de 31.12.2007 activele circulante sunt în sumă de 408.966 lei, cu următoarea componență:

 • - clienti în sumă de 129.440,60 lei

 • - clienti în litigiu în sumă de 4.179,28 lei

 • - disponibilități bănești în sumă de 268.395 lei

 • - impozit pe profit în sumă de 6.951,40 lei ce se va recupera în cursul trim. I 2008.

Pentru clientul litigios S.C. Alcatroz S.R.L. există dosarul execuțional nr. 95/2007, având ca obiect recuperare creanță, în acest caz efectuându-se toate actele procedurale prevăzute de lege.

Menționăm că pe tot parcursul anului s-a urmărit încasarea clienților, prin comunicări de solduri, extrase de cont, notificări și calculul penalităților lunar în conformitate cu prevederile din contracte. Față de începutul anului, activele circulante prezintă o creștere de 19.837 lei concretizată la disponibilitățile bănești.

5. Situația datoriilor

Soldul datoriilor curente la sfârșitul anului 2007 este de 67.280 lei și se compune din următoarele:

 • - furnizori în sumă de 7.818,13 lei, ce au fost achitați în luna imediat următoare;

 • - salarii datorate în sumă de 12.077 lei ce au fost achitate în data de 10.01.2008;

 • - obligații aferente salariilor (impozit, CAS, CASS, șomaj, fd. accidente, etc.) în sumă de 31.050 lei achitate în data de 21.01.2008.

 • - TVA de plată în sumă de 11.986 lei achitată în data de 21.01.2008.

 • - garanții constituite pentru membrii CA, cenzori și casier în sumă de 2.348,90 lei.

 • - creditori în sumă de 2.000 lei ce constituie garanții de participare la licitații.

Menționăm că nu au existat întârzieri la plata obligațiilor pe tot parcursul anului 2007.

Datoriile mai mari de un an reprezintă creditul solicitat în anul 2004, pe o durată de 5 ani, și prezintă un sold la sfârșitul anului 2007 de 191.790 lei. Pe tot parcursul anului, atât ratele cât și dobânda au fost achitate conform graficelor de eșalonare.

 • 6. Veniturile în avans (subvenții pentru investiții) prezintă un sold de 83.324,49 lei și cuprind mijloacele fixe constatate în plus la inventarierile patrimoniale, respectiv construcții amortizate și preluate de la S.C. Metrom S.A. odată cu înființarea societății (parcului) în sumă de 83.324,49 lei.

7. Situația capitalurilor proprii

V'         La data de 31.12.2007, societatea deține capitaluri proprii în sumă de 3.667.861 lei și

cuprind:

 • - capital social în sumă de 1.009.180 lei

 • - rezerve în sumă de 2.577.603 lei

 • - profit aferent anilor 2005, 2006 si 2007 reportat în sumă de 81.561,99 lei.

Față de începutul anului capitalurile proprii înregistrează o creștere de 34.164 lei urmare repartizării profitului net aferent anului 2007 pentru dezvoltarea societății.

8. Contul de profit si pierdere

în anul 2007, societatea și-a desfășurat activitatea în principal din închirieri de spații pe bază de contracte încheiate. De asemenea au fost realizate toate branșamentele necesare pentru alimentarea cu gaz metan la toți locatarii și în același timp au fost sprijiniți în obținerea acordurilor necesare încheierii contractelor individuale de furnizare a gazelor naturale. Au fost necesare lucrări de amenajare, igienizare, reparații și investiții, dintre care, enumerăm: branșament rețea de apă a w parcului la rețeaua orașului, canalizarea apelor pluviale din zona de acces în parc, reabilitarea căii de acces spre partea de nord a parcului, plasarea la intrarea în parc a unui panou cu locațiile societăților comerciale.

w         S-au întreprins acțiuni publicitare și în mass-media locală pentru toți chiriașii din parc în

scopul cunoașterii activității fiecăruia.

S-au organizat schimburi de experiență cu parcuri industriale din România (Cugir, SEMA București) și din străinătate. Am avut o participare activă la acțiunile organizate de asociația parcurilor industriale din România, APITSIAR, și anume:

 • - participarea la adunările generale trimestriale

 • - participarea la cursurile pe tema managementul parcurilor industriale organizate de GTZ Germania

 • - participarea la tur de studiu la parcurile reprezentative din Germania în luna iunie 2007 pe cheltuiala GTZ.

Am participat la întâlniri cu reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor și ai Parlamentului în vederea îmbunătățirii legislației parcurilor industriale, dezvoltarea colaborării între parcurile științifice, tehnologice și industriale. De asemenea, am participat la întâlniri cu reprezentanții Consiliului Concurenței pe tema ajutoarelor de stat.

Situația economico-financiară realizată în anul 2007 se prezintă astfel:

RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Realizat 2006

BVC 2007

Realizat 2007

% față de Realizat 2006

% față de

BVC

2007

0

1

1

Venituri totale din care:

887.435

970.430

992.247

111,81

102,25

1. Venituri din exploatare din care:

886.907

970.130

991.352

111,78

102,19

- venituri din chirii

725. .417

820.130

826.075

113,87

100,72

 • - venituri din prestări de servicii

 • -  venituri din vânzare prod.

77071

90.000

100.157

129,95

111,28

rezid.

12.230

10.000

13.193

107,87

131,93

- alte venituri

72.189

50.000

51.927

71,93

103,85

2. Venituri financiare

528

300

895

169,50

298,33

II

Cheltuieli totale din care:

857.939

960.430

949.337

110,65

98,84

1. Cheltuieli de exploatare

din care:

- cheltuieli cu materiale consumabile, obiecte de inventar,

814.177

924.430

915.592

112,46

99,64

energie și apă cheltuieli cu personalul,

24.002

24.500

39.404

164,17

160,83

inclusiv CA și cenzori

501.203

579.228

575.461

114,81

99,35

- amortizări și provizioane

161.550

186.702

160.152

99,13

85,78

- alte chelt. de exploatare (prest. ext.)

115.489

121.000

127.649

110,53

105,50

- ti chete de masă

11.933

13.000

12.926

108,32

99,43

Cheltuieli financiare (dobândă)

43.762

36.000

33.745

77,11

93,74

III

Profit brut

din care:

1. Profit din activit. de

29.496

10.000

42.910

145,48

429,10

exploatare

72.730

-

75.760

X

X

2. Profit din activit. financiară

(-)43.762

-

(-)32.850

X

X

IV

Impozit pe profit

2.397

1520

6.601

X

X

V

Profit net

27.099

8.480

36.309

133,98

428,17

Din datele de mai sus rezultă că societatea a înregistrat o situație favorabilă față de realizările anului precedent și față de prevederile BVC.

Veniturile totale au înregistrat o creștere de 104.812 lei față de realizările anului precedent și de 21.817 lei față de prevederile BVC. De menționat că veniturile din chirii dețin o pondere de 83% din total venituri, fiind activitatea principală a parcului.

Chiar dacă la data închirierii spațiilor, chiria a fost stabilită în euro/mp, iar cursul euro era de 4 lei și cunoscând faptul că această monedă s-a depreciat an de an, s-a reușit totuși în cursul anului 2007 recorelarea chiriei la nivelul cursului de la data încheierii contractelor de închiriere cu o parte din locatari.

Veniturile din prestări servicii reprezentând contravaloarea utilităților furnizate chiriașilor, au crescut față de realizările anului precedent ca urmare a furnizării și a apei potabile din luna aprilie 2007. Concomitent au crescut și cheltuielile cu energia și apa față de aceeași perioadă a anulu precedent.

Și cheltuielile totale au înregistrat economie față de prevederile BVC ce a condus implicit la realizarea unui profit brut de 42.910 lei, cu o creștere de 32.910 lei față de prevederile BVC ș 13.414 lei față de realizările anului precedent.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat economii față de prevederile BVC dar cu depășire față de realizările anului precedent urmare a indexării salariilor cu 15%.

Alte cheltuieli de exploatare prezintă depășiri atât față de prevederile BVC cât și față de realizările anului precedent urmare prelungirii licenței de furnizare energie electrică și a diverselor acțiuni organizate de APITSIAR.

Cheltuielile financiare reprezintă cheltuiala cu dobânda aferentă creditului bancar solicitat în anului 2004 pentru investiții.

9. Repartizarea profitului net

în anul 2007 profitul net realizat este de 36.309 lei și se propune pentru repartizarea la fondul de dezvoltare, respectiv pentru investițiile ce se vor efectua în anul 2008, conform Notei explicative 3, anexă la bilanț.

10. Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați la data de 31.12.2007

Nr. crt.          Indicatori

Realizat

31.12.2006

Realizat

31.12.2007

1. Indicatori de lichiditate

. . - . ..... .          .      active curente

1.1. Lichiditate curenta =                    =

5,82

6,07

datorii curente

1.2. Solvabilitate patrimonială =         R.....p      =

0,91

0,93

total pasiv

2. Indicatori privind managementul datoriei

- .      .......       . . ... capital împrumutat

2.1. Gradul de îndatorare globala = —----------- =

0,05

0,07

capital propriu

2.2. Indicatorul privind acoperirea dobânzii

profit (exclusiv chelt. cu dobânda si imp. pe venit)

1,66

2,24

chelt. cu dobânda

3. Indicatori de gestiune

3.1. Durata medie de încasare a creanțelor (zile) sold mediu clienti      ___'..

V            = -----------— x 365 zile =

59,75

52,30

venituri din exploatare

3.2. Durata medie de plată a furnizorilor (zile) sold mediu furnizori __ ., =                   x 365 zile =

4,54

2,73

venituri din exploatare

_ . . „..... venit, din exploatare

3.3. Viteza de rotatie a activelor totale =----------- -

0,23

0,25

active totale

n ........ ......... venit, din exploatare

3.4. Viteza de rotație a activelor imobilizate =

=       0,25

0,28

active imobilizate

4. Indicatori de profitabilitate

 • 4.1. Rata rentabilității activelor totale (%)    =             x 100 =

  0,75

  0,81

  3,32


  1,07

  1,19

  4,32


active totale

 • 4.2. Rata rentabilității activelor imobilizate (%) = profit brut x 100 =

active imobilizate

 • 4.3. Rata profitului brut (%)    = profit brut x 100 =

venit, totale

Din datele de mai sus rezultă că majoritatea indicatorilor realizați în anul 2007 demonstrează existența echilibrului financiar și capacitatea de plată a societății pentru toate datoriile, inclusiv a împrumutului pe termen lung.

Și față de realizările anului precedent toți indicatorii calculați prezintă o situație favorabilă, de unde rezultă că societatea respectă principiul continuității activității și a respectării obiectivelor propuse și stabilite prin legea parcurilor industriale.

Durata medie de încasare a creanțelor prezintă o situație mai puțin favorabilă, de 52,30 zile care a condus la calculul penalităților în sumă de 28.169 lei.

Pentru a urgenta încasarea clienților, s-a insistat pe comunicări lunare de solduri, extrase de cont, notificări, Conciliere directă în conformitate cu art. 720A1 Cod procedură civilă.

Și indicatorul de rotație a activelor totale prezintă o situație nefavorabilă, determinată de stabilirea chiriilor în concordanță cu scopul si obiectivele programului „Parcuri Industriale” (îmbunătățirea infrastructurii economice, dezvoltarea activității economice care să determine crearea de noi locuri de muncă, creșterea volumului de investiții private, etc.).

11. Modul de organizare si conducere corespunzătoare a contabilității

Societatea aplică Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 modificat și completat de Ordinul 2374/12.12.2007. Toate operațiunile au fost înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general și au avut la bază documente justificative.

S-au respectat în totalitate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, cu aplicarea principiilor și metodelor contabile, situație prezentată și în Nota 6, anexă la bilanț.

Pentru calculul amortizării mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniară în conformitate cu prevederile art. 24 (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal dar și pe baza HG nr. 2139/2004 privind duratele de funcționare. S-au respectat si prevederile Ordinului 1752/2005 art. 3 alin. 2, s-au întocmit și note explicative la Situațiile financiare anuale.

12. Inventarierea anuală a patrimoniului societății

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1753/22.11.2004, directorul general al societății a emis Decizia nr. 7/30.10.2007 în baza căreia a numit două comisii de inventariere anuală a patrimoniului societății.

Membrii comisiei având obiectivele prevăzute în decizie, au procedat la efectuarea inventarierii faptice a tuturor elementelor patrimoniale de activ și pasiv.

Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost inventariate atât pe total societate, dar și pe fiecare chiriaș în parte. Nu s-au constatat diferențe.

Pentru unele mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate scriptic și moral s-a propus scoaterea din funcțiune, prin valorificarea acestora.

Conturile de creanțe și obligații au fost inventariate pe baza confruntărilor de solduri, prin transmiterea de extrase de cont la toți clienții și furnizorii înregistrați în contabilitate. Nu s-au constatat diferențe. în cursul anului 2007 au existat clienți rău platnici pentru care s-au luat toate măsurile de urmărire și încasare a debitelor. Pentru S.C. Ălcatroz S.R.L. Brașov, acțiunea formulată de societate la Judecătoria Brașov a fost admisă, și prin sentința civilă nr. 10896/15.12.2006 a somat debitoarea la plata debitului restant. Se află în desfășurare dosarul execuțional nr. 95/2007, având ca obiect recuperare creanță, în acest caz efectuându-se toate actele procedurale prevăzute de lege.

Conturile de disponibilități la bănci, de asemenea au fost inventariate pe baza extraselor de cont transmise de toate băncile cu care colaborăm. Nu sunt diferențe.

Disponibilitățile existente în casieria societății au fost inventariate faptic, în fiecare lună a anului. Diferențele constatate au fost înregistrate în contabilitate.

Și sumele constituite pentru garanții de la membrii CA, cenzori și casierul societății au fost confruntate cu soldul contului de disponibilități existent în Raiffeisen Bank. Nu s-au constatat diferențe. Inventarierea patrimonială a fost consemnată în procesul verbal de inventariere anuală pe baza căruia s-a completat Registrul - inventar.

13. Investiții

în cursul anului 2007, societatea a realizat un volum de investiții de 65.564,04 lei concretizate în lucrarea de racordare a rețelei de apă din cadrul parcului industrial la rețeaua municipiului Brașov.

Pe lângă aceste lucrări de investiții s-a insistat și pentru valorificarea studiului de fezabilitate a „Centrului de afaceri” din poligon, aceasta prin prezentarea pe pagina de internet a ofertei de parteneriat și prin participarea la TIB București „Secțiunea parcuri industriale”.

Menționăm că acest proiect a fost păstrat în portofoliul de proiecte al Consiliului Județean Brașov în vederea accesării de fonduri structurale europene, în curs de implementare.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2007, a Contului de profit și pierdere pe anul 2007 cu anexele V respective, a repartizării profitului net și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2007.

Președinte Consiliu de AdministrațieS.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov Str. Carpatilor nr. 60

COMISIA DE CENZORI

RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2007 la S.C.“METROM INDUSTRIAL PARC”S.A. Brașov

Membrii Comisiei de cenzori numiți prin hotararea Consiliului Județean Brașov, in baza atribuțiilor ce ne revin potrivit art. 163, 181 si 182 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov si a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 .modificat prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 2374/12.12.2007;

am procedat la verificarea Situațiilor financiare anuale simplificate ale S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov, care cuprind:

 • - Bilanțul prescurtat la data de 31.12.2007;

 • - Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2007;

 • - Notele explicative.

pentru exercițiul fiscal incheiat la data de 31.12.2007, care se refera la:

TOTAL BILANȚ          3.668.223

PROFITUL NET CIFRA DE AFACERI

36.309

939.425


Situațiile financiare respective au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii societății verificate.

In acest sens, in baza art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, Situațiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de o declarație scrisa a administratorului care isi asuma răspunderea pentru întocmirea acestora si confirma ca:

 • - politicile contabile utilizate sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicate;

 • - Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a rezultatelor obținute si a performantelor financiare;

 • - persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Responsabilitatea Comisiei de cenzori a fost aceea de a exprima o opinie asupra Situațiilor financiare anuale pe baza verificărilor făcute in acest scop.

Verificările au fost efectuate in conformitate cu Normele profesionale ale CECCAR, bazate pe Standardele Internationale si reglementările contabile romane in domeniu.

Prin verificările efectuate s-a urmărit examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probante care sa justifice datele conținute de Situațiile financiare anuale simplificate si sa confirme faptul ca acestea nu conțin anomalii semnificative.

De asemenea, verificarea a constat in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite pentru închiderea conturilor anuale, cat si in efectuarea unei examinări a prezentării de ansamblu a Situațiilor financiare anuale simplificate.

Estimam ca verificarea efectuata furnizează o baza rezonabila pentru fundamentarea opiniei noastre.

După parerea noastra, Situațiile financiare dau o imagine fidela atat patrimoniului la data de 31.12.2007, cat si Contului de profit si pierdere pentru exercițiul incheiat si sunt conforme cu prevederile legale si statutare in vigoare.


S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov Str. Carpatilor nr. 60

COMISIA DE CENZORI

RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2007 la S.C.“METROM INDUSTRIAL PARC”S.A. Brașov

Membrii Comisiei de cenzori numiți prin hotararea Consiliului Județean Brașov, in baza atribuțiilor ce ne revin potrivit art. 163, 181 si 182 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov si a Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 ,modificat prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 2374/12.12.2007;

am procedat la verificarea Situațiilor financiare anuale simplificate ale S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov, care cuprind:

 • - Bilanțul prescurtat la data de 31.12.2007;

 • - Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2007;

 • - Notele explicative.

In urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

 • 1. CONSIDERAȚII DE ORDIN GENERAL.

S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov a fost înființata prin Actul de constituire aprobat prin Hotararea nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, avand ca acționar unic Județul Brașov, reprezentat legal de Consiliul Județean Brașov.

Forma de proprietate a S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov este cea de societate comerciala cu capital integral de stat, avand ca principal obiect de activitate “Alte activitati de servicii prestate in principal întreprinderilor” - cod CAEN 7487.

După îndeplinirea formalităților legale, firma a fost înregistrata in Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/02.10.2003, avand Codul de identificare fiscala RO 15786047.

La constituire, capitalul social al firmei a fost de 4.591.800.000 lei vechi, divizat in 45.918 acțiuni nominative, fiecare acțiune avand o valoare nominala de 100.000 lei vechi.

La data de 31.12.2007, capitalul social subscris si varsat al S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov este de 1.009.180 lei divizat in 100.918 acțiuni nominative, fiecare acțiune avand o valoare nominala de 10 lei.

Pe parcursul anului 2007 nu au intervenit modificări privind capitalul social subscris si varsat.

 • 2. OBIECTUL Raportului Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea Situațiilor financiare anuale simplificate pe anul 2007 la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov:

Prin verificările efectuate, prin sondaj, asupra datelor din bilanțul prescurtat la data de 31.12.2007, a Contului de profit si pierdere pe anul 2007, cat si asupra notelor explicative prezentate, s-a urmărit obținerea asigurării ca bilanțul contabil oferă o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului societății, a situației financiare si a rezultatului exercițiului incheiat, in concordanta cu reglementările contabile in vigoare.

In acest sens, membrii Comisiei de cenzori au urmărit, printre altele, prin controalele lunare efectuate, cat si prin verificarea conturilor anuale pe anul 2007, următoarele:

 • - supravegherea gestiunii societății comerciale;

 • - daca situațiile financiare sunt legal întocmite si in concordanta cu registrele contabile;

 • - daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea si prezentarea situațiilor financiare, etc.;

 • - daca elementele de activ si de pasiv înscrise in Registrul - inventar au la baza listele de inventariere, procesele verbale de inventariere, etc.

SCOPUL urmărit prin întocmirea si prezentarea Raportului de fata este acela de a furniza Adunării generale o opinie calificata asupra bilanțului contabil anual, de a intari credibilitatea fata de terti privitor la conținutul Situațiilor financiare anuale, de a asigura utilizatorilor datelor din aceste situații convingerea ca Situațiile financiare anuale simplificate oferă o imagine fidela, nefiind viciate de anomalii semnificative.

 • 3. CONSTATĂRI făcute cu ocazia verificărilor efectuate:

 • a) Privitor la modul de organizare si conducere corespunzătoare a contabilității:

S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov aplica Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 modificat prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 2374/12.12.2007.

Toate operațiunile economice si financiare au fost înregistrate in contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice si analitice cuprinse in Planul de conturi general si au avut la baza documente justificative.

Elementele prezentate in Situațiile financiare anuale au fost evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilității de angajamente, efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente fiind recunoscute in momentul producerii lor.

Dintre principiile contabile aplicate amintim:

 • - Principiul continuității activitatii;

 • - Principiul permanentei metodelor;

 • - Principiul prudentei;

 • - Principiul independentei exercițiului;

 • - Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii, etc.

 • b) Privitor la evaluarea patrimoniului societății:

Potrivit Normelor aprobate prin Ordinul nr. 1753/2004 al ministrului finanțelor publice, unitatea a procedat la inventarierea patrimoniului, punând de acord datele din teren cu cele din evidenta contabila.

Potrivit răspunderilor ce revin ordonatorului de credite, respectiv directorului general al societății, acesta a emis Decizia interna nr. 7/30.10.2007 in baza careia au fost numite cele doua comisii de inventariere anuala a patrimoniului societății.

Mijloacele fixe, obiectele de inventar si celelalte bunuri au fost inventariate faptic, iar creanțele si obligațiile fata de terti au fost supuse verificării pe baza confirmării in Extrasele de cont a soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creanțe si datorii.

In cazul clientilor rau platnici s-au luat masuri de urmărire si incasare a debitelor, calculandu-se majorări de intarziere pentru neplata la timp a sumelor datorate.

Acolo unde s-a constatat ca datoriile nu se mai pot incasa, unitatea a procedat la acționarea in justiție a firmelor in cauza, obtinandu-se sentințe favorabile împotriva acestora.

Astfel, împotriva S.C. “ALCATROZ” SRL Brașov societatea a obtinut sentința civila favorabila, in prezent aflandu-se in desfășurare dosarul executional pentru recuperarea unei creanțe de peste 4.179 lei.

Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, unitatea avea posibilitatea sa constituie ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși, in cazul înregistrării de pierderi prin încasarea unor sume mai mici fata de cele cuprinse in contul 4118 “Clienti incerti sau in litigiu”.

 • c) Privitor la controlul conturilor anuale la data de 31.12.2007:

Cifrele din bilanțul contabil anual, Contul de profit si pierdere si notele explicative au fost stabilite in baza datelor din balanța de verificare a conturilor sintetice si analitice la data de 31.12.2007, respectiv a soldurilor finale debitoare si creditoare, a rulajelor totale ale unor conturi de venituri si cheltuieli, etc.

Bilanțul de la data de 31.12.2007 la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A.

Brașov se caracterizează prin următoarele date:

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

3.943.337 lei


TOTAL CAPITALURI PROPRII


3.668.223 lei


DATORII cu termen de plata peste 1 an VENITURI IN AVANS


191.790 lei

83.324 lei


CIFRA DE AFACERI NETA


939.425 lei


PROFITUL NET al exercițiului

36.309 lei


Totalul activelor imobilizate nete înregistrează la data de 31.12.2007 o diminuare cu peste 14.832 lei fata de cele de la începutul anului 2007, urmare scăderii valorii nete a imobilizărilor corporale in cursul anului 2007.

Totalul Capitalurilor proprii înregistrează o creștere la sfârșitul anului cu peste 36.309 lei urmare profitului net realizat in cursul anului de raportare.

Protitul net al exercițiului, in suma de 36.309 lei, ramas după plata impozitului pe profit, urmeaza a fi repartizat, după aprobarea Adunării generale, la “Alte rezerve” (pentru investiții) - 34.164 lei, precum si la “Rezerve legale” - 2.145 lei.

Totalul datoriilor cu termen de plata de peste 1 an este de 191.790 lei, suma ce reprezintă restul de credit pentru investiții inca nerestituit la data de 31.12.2007.

Datoriile cu termen de plata sub 1 an sunt de 67.280 lei, acestea constituind datorii curente ale societății la data de 31.12.2007, majoritatea acestora fiind achitate pana la aceasta data.

 • d) Analiza unor indicatori financiari si de eficienta pe anul 2007:

Pentru evaluarea rezultatelor financiare si de eficienta a activitatii in cadrul societății comerciale pe anul 2007, au fost analizați unii dintre cei mai importanți indicatori, constatandu-se următoarele:

Durata medie de încasare a clientilor:

Sold mediu Clientix365 zile/Cifra de afaceri=142.057 Ieix365 zile/939.425 lei = 55,2 zile

Durata medie in zile de încasare a sumelor de la Clienti considerata normala pe economie este de 30 zile. Comparând cele doua cifre, constatam ca durata medie de încasare a facturilor la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov a fost depășită cu peste 25,2 zile.

Fata de durata medie de încasare a clientilor pe anul 2006 se constata o imbunatatire a acesteia cu peste 14 zile in anul 2007.

Rata de utilizare a activelor fixe:

Volumul veniturilor totale/Valoare neta a activelor fixe = 992.248 lei/3.577.962 = 0,277

Având in vedere ca media pe economia naționala, considerata normala, este de 7,5 se constata o slaba eficienta a folosirii activelor fixe in realizarea veniturilor unitatii.

Rata rentabilității financiare:

Profitul net x 100/Totalul capitalurilor proprii = 36.309 lei x 100/3.668.223 lei = 0,99% Fata de medie pe industrie de 10%, se constata un nivel foarte scăzut al ratei rentabilității financiare pe anul 2007.

Fata de cele aratate mai sus, consideram ca se impune luarea, pe viitor, a unor masuri privind:

" Imbunatatirea ratei de utilizare a activelor fixe prin:

 • - creșterea nivelului veniturilor realizate din chirii, prin stabilirea unor chirii mai mari decât cele practicate la înființarea parcului;

 • - diversificarea serviciilor oferite chiriașilor din parc, etc.

 • ■  Reducerea duratei medii de încasare a sumelor privind chiriile pentru spatiile si terenurile închiriate prin:

 • - includerea in contractele de închiriere a unor clauze care sa acorde proprietarului posibilitatea de reziliere unilaterala a contractului in cazul întârzierilor repetate la plata chiriei lunare, fara indeplinirea altor formalități legale;

 • - calcularea si perceperea unor penalitati de întârziere semnificative, atunci când se depasesc termenele de plata lunare stabilire prin contracte.

 • ■  Extinderea construcțiilor existente si realizarea de noi construcții in scopul dezvoltării unor noi capacitati de producție care sa asigure creșterea veniturilor realizate in parc.

 • ■  Calcularea si constituirea de ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienti si a altor elemente de activ pentru pierderi de valori ale acestora, etc.

Situațiile financiare anuale simplificate pe anul 2007 vor fi insotite de o declarație scrisa de asumare a răspunderii conducerii societății ca întocmirea Situațiilor respective s-a făcut in conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

După parerea noastra, Situațiile financiare dau o imagine fidela atat patrimoniului la data de 31.12.2007, cat si Contului de profit si pierdere pentru exercițiul incheiat la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si statutare in vigoare.

Brașov, 18 februarie 200Ș<^*'

/$' &

contabil.


[43

1          •'M V ’

V            —