Hotărârea nr. 81/2008

privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2007, a contului de profit şi pierdere pe anul 2007, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2007 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.81

din data de 31.05.2008

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2007, a contului de profit și pierdere pe anul 2007, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2007 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 1727/22.02.2008 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2007, contul de profit și pierdere pe anul 2007 și distribuirea profitului net aferent anului 2007, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(2) lit.”a” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2007, contul de profit și

pierdere pe anul 2007 și distribuirea profitului net aferent anului 2007 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al INDUSTRIAL PARC SA^^^^^^ucerea la îi


SCMETROM ndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2007 pentru :

Entitate: sc metrom industrial parc sa

Județul: 08—BRAȘOV

Adresa: localitatea brașov, str. CARPATILOR, nr. 60, tel. 0368/101012

Număr din registrul comerțului: J08/1922/2003

Forma de proprietate: 12—Societari comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7487—Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Cod unic de inregistrare: 15786047

subsemnatul ___SIMA MARGARETA_____________________.____________________________

isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2007 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.  Entitate: SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

  Adresa: localitatea BRAȘOV, str. CARP AȚELOR, nr. 60, tel. 0368/101012

  Număr din registrul comerțului: J08/1922/2003

  Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

  Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7487—Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

  Cod unic de inregistrare: 15786047

  BILANȚ PRESCURTAT

  la data de 31.12.2007

  Formularul 10 - pagina 1

  -

  lei -

  Denumirea indicatorului

  Nr.

  SOLD LA

  rd.

  01.01.2007

  31.12.2007

  A

  B

  1

  2

  A. ACTIVE IMOBILIZATE

  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

  01

  7513

  2653

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

  02

  3608470

  3577962

  DI. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct 261+263+265+267-296)

  03

  500

  21036

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

  04

  3616403

  3601651

  B.ACTIVE CIRCULANTE

  I. STOCURI (ct 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+

  358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

  05

  0

  0

  n. CREANȚE (ct267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+

  4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)

  06

  154673

  140571

  IH. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

  07

  0

  0

  IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct 5112+512+531+532+541+542)

  08

  234094

  268395

  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

  09

  388767

  408966

  C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)

  10

  0

  0

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN

  AN (ctl61+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)

  11

  56800

  67280

  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORE CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

  12

  330604

  341686

  F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORE CURENTE (rd. 04+12)

  13

  3947087

  3943337

  G.DATORE: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ctl61+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451 +453+455+456+ 457+4581+ 462+473+509+5186+519)

  14

  291750

  191790

  H. PROVIZIOANE (ct. 151)

  15

  0

  0

  I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:

  16

  24786

  83324

  - subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

  17

  23423

  83324

  - venituri înregistrate in avans (ct 472)

  18

  1363

  0

  J. CAPITAL SI REZERVE

  I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

  19

  1009180

  1009180

  - capital subscris vărsat (ct 1012)

  20

  1D09180

  1009180

  - capital subscris nevărsat (ct 1011)

  21

  0

  0

  - patrimoniul regiei (ct. 1015)

  22

  0

  0

  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

  23

  0

  0

  IE.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

  24

  0

  0

  IV.REZERVE (ct. 106)

  25

  2575336

  2577481

  Acțiuni proprii (ct 109)

  26

  0

  0

  Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

  27

  0

  0

  Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

  28

  0

  0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct 117) ---Sold C

29

47398

81562

-----Sold D

30

0

0

VLPROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct 121)----- Sold C

31

27099

36309

---- SoldD

32

0

Repartizarea profitului (ct 129)

33

27099

36309

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

3631914

3668223

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

36

3631914

3668223


întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele:   |

Numele si prenumele : |

SIMA MARGARETA

ROMANESCU DUMITRU EUGEN        |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:   |
Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

Realizări în perioada de raportare

rd.

31.12.2006

31.12.2007

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

814718

939425

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

814713

939425

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct707)

03

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate ii constituie leasingul (ct 766)

04

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                               SoldC

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                     Sold D

07

0

0

3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

72189

51927

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

886907

991352

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

12355

14754

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

3908

9375

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

7739

15275

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

0

0

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

513136

588387

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

406379

471010

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

106757

117377

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

157265

160152

a. 1) Cheltuieli (ct6811+6813)

19

157265

160152

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

V

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

115489

127649

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

115122

121899

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

367

5717

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

0

33

Cheltuieli privind dobânzile de refînantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

4285

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

4285

0

-Venituri (ct7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)

32

814177

915592

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

72730

75760

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

V

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

lO.Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

V

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

528

895

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

528

895

12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

43762

33745

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct663+664+665+667+668)

48

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

43762

33745

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

43234

32850

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   -Profit (rd. 10+42-32-49)

52

29496

4291D

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

fff

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA -Profit (rd.54-55)

56

0

-Pierdere (rd.55-54)

57

0

VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)

58

807435

992247

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

857939

949337

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

29496

42910

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

2397

6601

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-6I-62-63)

64

27099

36309

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

a

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele:   |

Numele si prenumele: |            SIMA MARGARETA

ROMANESCU DUMITRU EUGEN        |

Calitatea: |                DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:   |


Semnătura

Stampilam^ JJEȚROM g INDUSTRIAL d V PARC •/ \\<5> S.A. x~I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au înregistrat profit

01

1

36309

Unităti care au înregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investirii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

0

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

HI. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

Numărul mediu de salariati

23

9

9

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

a

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (Iei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

12926

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2006

31.12.2007

- cheltde inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- cheltde inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

Administrator,


întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele: |

SIMA MARGARETA

ROMANESCU DUMITRU EUGEN        |

Calitatea: I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:   |

■ \Semnătura


Stampila unității


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATEElemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

Â

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

14923

919

2199

X

13643

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.01 la 03)

04

14923

919

2199

X

13643

Imobilizări corporale

Terenuri

05

1024245

0

0

X

1024245

Construcții

06

2686611

128064

0

0

2814675

Instalații tehnice si mașini

07

58488

0

0

0

58488

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

72909

0

0

0

72909

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

129173

62563

66764

X

124972

TOTAL (rd.05 la 09)

10

3971426

190627

66764

0

4095289

Imobilizări financiare

11

500

20536

0

X

21036

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

3986849

212082

68963

0

4129968

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

7410

5340

1760

10990

TOTAL (rd. 13+14)

15

7410

5340

1760

10990

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

Construcții

17

322003

136669

0

459472

Instalații tehnice si mașini

18

24882

9347

0

34229

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

15271

8355

0

23626

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

362956

154371

0

517327

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15+20)

21

370366

159711

1760

528317

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(001.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

D

Construcții

27

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

a

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

a

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

a

Imobilizări financiare

32

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (r<L25+31+32)

33

0

0

0

0


Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele:   |

Numele si prenumele : |

SIMA MARGARETA

ROMANESCU DUMITRU EUGEN        |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:   |


Semnătura
/. METROM V

Stampila unităti' 2 5 D U ST R: Â L S-:

v.. PARC


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2007

- mii lei -

Elemente

Valoare brută

Amortizări la sfârșitul anului 2007

Valoare netă la 31.12.2007

Active imobilizate

Sold la

01.01.2007

Creșteri

Reduceri

Sold la

31.12.2007

Imobilizări necorporale

14293

919

2199

13643

10990

2653

Imobilizări corporale

3971426

190627

66764

4095289

517327

3577962

Imobilizări financiare

500

20536

21036

-

21036

total

3.986.849

212.082

68.963

4.129.968

528.317

3.601.653

în cursul anului 2007 s-au înregistrat creșteri la imobilizările corporale ca urmare a lucrărilor de investiții efectuate, respectiv racordarea rețelei de apă potabilă la rețeaua municipiului Brașov.

.^Director General, Ki^âfifeșgu Dumitru Eugen lAETROM Y\\


T PABC J

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

la data de 31.12.2007

Director General, Romanescu Dumitru Eugen


Director Economic,


Sima Margareta

c2l


Denumirea provizionului

Sold la

01.01.2007

Transferuri în cont din cont

Sold la

31.12.2007

Provizioane pentru depreciere clienți

0

0

0

REPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 31.12.2007

- mii lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

36.309

- rezerva legală

2.145

- dividende

-

- profit de repartizat pentru investiții

34.164

Având în vedere proiectele de investiții prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 se propune repartizarea profitului net pentru investiții.

Director General, Romanescu Dumitru Eugen

Director Economic, Sima MargaretaANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.12.2007Nr. crt.

Indicatorul

Exercițiul precedent 31.12.2006

Exercițiul curent 31.12.2007

1.

Cifra de afaceri netă

814.718

939.425

2.

Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate

814.177

915.592

3.

Cheltuielile activității de bază

814.177

915.592

4.

Cheltuielile activităților auxiliare

-

-

5.

Cheltuieli indirecte de producție

-

-

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

541

23.833

7.

Cheltuieli de desfacere

-

-

8.

Cheltuieli generale de administ.

-

-

9.

Alte venituri din exploatare

72.189

51.927

10.

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

72.730

75.760

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

la data de 31.12.2007

- mii lei -

Creanțe


Sold la

31.12.2007


Termen de lichidare sub 1 an peste 1 anTotal din care:                 140.571

 • - clienți                   129.441

 • - clienți în litigiu             4.179

 • - impozit pe profit          6.951


140.571

129.441

4.179

6.951


Datorii


Sold la

31.12.2007


Termen de exigibilitate

sub 1 an peste 1-5 ani peste 5 ani


Total din care:

259.070

67.280

191.790

- furnizori

7.818

7.818

-

- pers. sal. dat.

12.077

12.077

-

- impozit pe venit

7.690

7.690

-

- TVA de plată

11.986

11.986

-

- contrib. asig. soc.

23.360

23.360

-

- garanții CA, cenz

2.349

2.349

-

- credit pe termen

191.790

-

191.790

lung

Principii, politici și metode contabile aplicate în anul 2007

Pentru a reda cât mai fidel situația economică financiară a societății, s-au respectat întru totul principiile contabile:

 • - principiul continuității activității - în sensul că societatea nou înființată în octombrie 2003 și-a propus funcționarea în mod normal, într-un viitor previzibil;

 • - principiul permanenței metodelor - de la înființare societatea a aplicat aceleași norme și reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor obținute, astfel încât să asigure comparabilitate în timp a informațiilor;

 • - principiul prudenței - a constat în înregistrarea tuturor elementelor care au privit exercițiul financiar al anului 2007, dar și aspectele ce au apărut cu ocazia întocmirii bilanțului contabil;

 • - potrivit principiului independenței exercițiului, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2007, fără a ține seama de momentul încasării sau efectuării plății;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv a condus la o evaluare corectă separat pe fiecare element în parte. Potrivit acestui principiu și inventarierea anuală a fost efectuată separat pentru elementele de activ și pasiv conform Ordinului MFP nr. 1753/22.11.2004, la valoarea contabilă.

 • - potrivit principiului necompensării, elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv, unde au existat situații de compensare reciprocă a serviciilor, s-au întocmit ordine de compensare, conform legislației în vigoare;

 • - principiul intangibilității a fost respectat în sensul că a existat bilanț de deschidere și bilanț de închidere a exercițiului financiar care au corespuns.

La data achiziționării, bunurile au fost evaluate la valoarea contabilă, respectiv valoarea de intrare.

Veniturile din exploatare provin din închirieri de spații în baza contractelor de închiriere, chiria fiind stabilită în euro calculată la cursul de referință al BNR din ultima zi a fiecărei luni.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară.

Pe tot parcursul anului, nu au existat ajustări sau abateri de la principiile contabile sau schimbări de metode de evaluare.

Director General, Romanescu Dumitru Eugen

Director Economic, Sima Margareta


NOTA 7


ACȚIUNI

1. Capital social subscris

1.009.180

lei

la data de 31.12.2007

- din care:

- capital vărsat

1.009.180

lei

2. Număr acțiuni nominative

100.918

 • 3. Valoarea unei acțiuni

  10 lei


în cursul anului 2007, capitalul social nu a survenit nici o modificare.INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII Șl DIRECTORII pe anul 2007
 • 1. Informații privind salariații

  • 1.1. Nr. mediu                                                       9

  • 1.2. Nr. existent la 31.12.2007                                      9

din care:

 • 1. director general

 • 2. director tehnic (furnizare energie electrică)

 • 3. director economic

 • 4. director administrativ

 • 5. director cercetare - marketing

 • 6. consilier juridic

 • 7. inspector resurse umane

 • 8. tehnician

 • 9. cadru tehnic P.S.I.

 • 1.3. Salarii plătite în anul 2007 1.4 Cheltuieli cu asigurările sociale și protecție socială, inclusiv CA și cenzori

 • 1.5. Consiliul de Administrație

 • - nr. membrii la 31.12.2007

 • - indemnizații plătite în anul 2007

 • 1.6. Cenzori

 • - nr. cenzori la 31.12.2007

 • - indemnizații plătite în anul 2007

  403.318 lei


  117.377 lei


  5

  35.000 lei


  3

  19.080 lei


Director General, Romanescu D itru Eugen


Director Economic,Sima Margareta


PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

realizați la data de 31.12.2007

1. Indicatori de lichiditate
 • a) Indicatorul lichidității curente și imediate _ active curente _ 408.604 _ g qț datorii curente 67.280

 • b) solvabilitate patrimonială _ capitaluri proprii _ 3.668.223 = q 92

total pasiv 3.926.931 Indicatorul lichidității curente prezintă o situație favorabilă de 6,07, întrucât societatea nu an datorii restante.

2. Indicatori de risc
 • a) Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat x qq =   (291.750 + 191.790) : 2   = g 07

capital propriu             (3.631.914 + 3.668.223): 2

 • b) indicatorul privind acoperirea dobânzii

profitul înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit _ 75.760 = 2 24

cheltuieli cu dobânzi                           33.745

Cei doi indicatori de risc realizați la data de 31.12.2007 demonstrează că nu a existat risc îr asigurarea plății creditului și dobânzii aferente.

3. Indicatori de activitate

a) Viteza de rotație a debitelor - clienților


b) Viteza de rotație a creditelor - furnizori


_ sold mediu clienți x 365 zj|e = (154.673+129.440): 2 venit din exploatare                 991.352

x 365 zile= 52,30 zile


= șoldnigdiu furnizori x 365 zi|e = (6;.998±7.818):2 x 365 = 2 73 zj|e cifră de afaceri                      991.352

 • c) Viteza de rotație a activelor imobilizate = —dhl_exploatare. _ 991.352 _ q 28 active imobilizate 3.601.651

 • d) Viteza de rotație a activelor totale = venițdinexBloațare = 99Ț352  = Q 25

active totale 4.010.255

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului = angajat


profit brut (din activii de exploatare) active totale

x 100 = 75'760 x 100 = 1,89%

4.010.255

b) Mafla brută = Profit brut

venituri totale

42 910

x 100 = -  -- x 100 = 4,32

992.247

■w           Viteza de rotație a clienților realizată în anul 2007 este de 52,30 zile, situație nefavorabilă ce <

condus la calcularea penalităților în sumă de 28.169 lei.

Viteza de rotație a activelor imobilizate și totale prezintă o situație nefavorabilă determinată d( nivelul scăzut al veniturilor din chirii, stabilite în euro.

Indicatorii de profitabilitate de 1,89 și respectiv 4,32 prezintă o situație destul de bună având îr vedere scopul și obiectivele programului Parcuri Industriale.

Director General, Romanescu Dumitru EugenAlte informații

I. Situația juridică
 • - societate pe acțiuni

 • - Nr. de înregistrare la Registrul comerțului Brașov J08/1922/2003

 • - CIF RO 15786047

 • - Cod CAEN - 7487 - "alte activități servicii prestate în principal întreprinderilor"

II. Informații referitoare la impozitul pe profit pe anul 2007

- profit brut din activitatea curentă

36.309 lei

- total deduceri, din care:

2.145 lei

- rezerva legal deductibilă

2.145lei

- cheltuieli nedeductibile, din care:

7.092 lei

- cheltuieli impozit pe profit

6.601 lei

- depășire cheltuieli protocol

491 lei

- total profit impozabil

41.256 lei

- impozit pe profit

6.601 lei

- impozit pe profit declarat

9.303 lei

- impozit pe profit virat

13.552 lei

III. Cifra de afaceri realizată în anul 2007

- rezultată din închirierea spațiilor la un număr de 20 chiriași 932.425 lei

IV. Angajamente primite în anul 2007                                3.651,13 lei

(de la S.C. Piramida S.R.L. pentru buna execuție a lucrărilor de investiții)

Director General,

Director Economic, Sima Margareta /A/


Roman eseu Dumitru Euaen=^

r yL.-

Pag. 1   05-02-2008

balahta de: verificare: — perioada 01-12-2007 - 31-12-2007

SOLD

INIȚIAL           j

RULAJ CURENT            J

RULAJ CUMULAT           j

TOTAL SUME              |

SOLD FINAL            j

Cont

F!

DEBIT

CREDIT        j

DEBIT

CREDIT     J

DEBIT

CREDIT      j

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT     1

1011

p

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0,00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

0.00

0.00

O.OO]

W12

p

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

F

0.00

1,009,180.00]

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

1,009,180.00|

0.00

1,009,180.00]

1061

p

REZERVE LEBAE

0.00

15,986.48]

0.00

-218.00]

0.00

2,145.00]

0.00

18,131.48

0.00

18,131.48]

1

1065

p

REZERVE PATRU10NIALE

1

0.00

2,356,566.29]

0.00

o.ooj

0.00

0.00]

0.00

2,356,566.29

0.00

2,356,566.29]

1068

p

ALTE REZERVE-FWF.NET

!

0.00

202,783.50]

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

202,783.50

0.00

202,783.50J

1171

p

REZULTATUL REPORTAT

0.00

47,397.97]

0.00

34,164.02j

0.00

34,164.02]

0.00

81,561.9?;

0.00

81,561.99]

121

p

PROFIT SI PIERDERE

0.00

27,098.97]

101,261.85

82,621.31]

983,037.49

992,247.54]

983,037.49

1,019,346.51

0.00

36,309.02]

129

A

REPARTIZAREA FWFITULUI

>

27,098.97

o.ooj

33,946.02

0.001

36,309.02

27,098.97]

63,407.99

27,098.97

|         36,309.02

o.ooj

134

P

FILEURI DE INV.DE NAT.ffîOBILIZ.

1 0.00

23,423.56]

227.79

56,000.OO]

2,599.07

62,500.00]

2,599.07

85,923.56

0.00

83,324.49]

1621

P

CREDITE BANCARE FE TERMEN LUNG

0.00

291,750.00]

8,330.00

o.ooj

99,960.00

o.ooj

99,960.00

291,750.00

0.00

191,790.00|

167

P

ALTE IFFRU1UT.SI DAT.ASIHILATE

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

0.00

| 0.00

o.ooj

S.£. MEIROM INDUSTRIAL PARC S.A.

BRAȘOV, STR. CAFF'ATILR TR.60

Cod fiscal R015786W7

Pag. 2

- 31-12-2007

05-02-2008

(continuare)

BALjANTA

DE VERIFICARE —

PERIOADA 01-12-2007 ~

[            SOLD INIȚIAL

|           RULAJ CURENT

|            RULAJ CUMULAT            |

total sume

ZZTZZ

SOLD FINAL

Cont

Fl

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT      î

DEBIT

CREDIT      î

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     j

205

A

BREVETE,LICENȚE

!

14,923.70

o.oo]

437.86

2,199.28]

919.54

2,199.28|

15,843.24

2,199.28!

13,643.96

o.oo]

2111

A

TERENURI

1,024,245.351

1

o.ool

0.00

o.oo]

0.00

o.ooj

1,024,245.35

1,024,245.35

oTooj

™ o jUAi-

A

CONSTRUCȚII

2,686,611.04

_

o.ool

60,201.04

o.ooj

128,064.04

o.ooj

2,814,675.08

o.ool

2,814,675.08

o.ooj

213

A

INSTALAȚII TEHNICE

58,488.31

0.00

0.00

o.oo]

0.00

o.ooj

58,488.31

0.00

58,488.31

o.ooj

2133

A

MIJLOACE DE 1KANSP0RT

0.00

o.oo;

0.00

o.oo]

0.00

o.ooj

0.00

0.00

0.00

mo]

214

A

MOBILIER,APARATURA BIROTICA

72,909.22

o.oo!

0.00

0.00

0.00

o.ooj

72,909.22

0.00

72,909.22

o.ooj

231

A

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS EXEl

1

129,172.50

_

0.00

, 0.00

5,401.04!

62,563.54

66,764.041

191,736.04

66,764.04

[        124,972.00

o^o]

263

A

INTERESE CE PARTICIPARE

>

!             500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooj

500.00

0.00

500.00

o.oo]

2678

A

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

0.00

0.00

0.00

o.oo1

20,535.87

o.ooj

20,535.87

0.00

20,535.87

0.00

2805

P

AMORTIZARE LICENȚE

0.00

7,410.11

1,760.08

465.99

1,760.08

5,340.57j

1,760.08

12,750.68

0.00

10,990.60]

2812

P

AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR

1             o.ool       322,803.311             O.OOl        11,542.741             0.00

I__________________1____________    1                 J__ !

i        136,669.631

’___________I

0.00|       459,472.941

_________________________I______                ’             !

O.OO]       459,472.94]

SOLD INIȚIAL

SOLD FINAL

TOTAL SUME

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

| Cont

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     î

DEBIT

CREDIT     j

2813

p

APWTIZAFEA INSTALAȚIILOR

0.00Î        24,881.96

0.00

778.95

p           0.00

9,347.40

0.00

34,229.361

l

o.ool

i

34,229.36]

3814

p

AMORTIZAREA MOBILIERULUI

7

o.ool        15,270.981              0.00

____________________________________1___________________________________1

696.25

0.00

8,355.00'

o.ool

23,625.981

8

0.00

23,625.98]

3028

A

MATERIALE AMABILE

0.00

0.00’

0.00

0.00

I          7,200.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00|

0.00

o.ooj

303

A

MATER.DE nat.ob.de INVENTAR

0.00

0.00!

i,200.00

1,200.00

9,375.32

9,375.32

9,375.32

9,375.32]

0.00

o.ool

401

P

FLRilZDRI

0.00

6,998.72’

14,600.09

16,832.54

|        204,380.26

205,199.67

i        204,380.26

212,198.39]

0.00

7,818.13]

404

P

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

! 0.00

0.00

0.00

0.00

!         73,022.61

73,022.61

73,022.61

73,022.61|

0.00

o.^oj

411

A

CLI&4TI

154,673.03

0.00

97,004.34

143,049.02

1,166,874.29

1,192,106.72

1,321,547.32

1,192,106.72]

129,440.60

o.ooj

4118

A

CLIENTI IN LITIGIU

>

0.00

0.00

0.00

0.00

|          4,179.28

0.00

|          4,179.28

o.ooj

4,179.28

oTooj

421001 P PBSONAL.SAL^II DATORATE

421003 P

0.00

o.ooj

3,855.00

2,160.00]

19,080.00

19,080.00

19,080.00

19,080.00j

0.00

o.ooj

SALARII C.A

0.00

o.ooj

7,140.00

4,000.00]

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00]

0.00

0.00]

BALANȚA DE VERIFICARE - FERIOADA

Ol-llS-SOOT' -

31-12-2007'

|              SOLD

r....."          .....i tj-

INIȚIAL           |

RULAJ CURENT            J

RULAJ CUMULAT           |

TOTAL SUNE             “|

SOLD FINAL            j

1 Cont

F

| DEBIT

CREDIT        |

DEBIT

CREDIT     |

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT      1

DEBIT

CREDIT     ]

423

P

FfRSffiAL AJUTOARE I1ATERIALE

| 0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

822.00

822.OOj

822.00

822.00

0.00

o.oo]

1

A

AVANSURI ACORDATE FERSff^LHUI

| 0.00

o.ooj

23,400.00

23,400.00j

133,589.00

133,589.00]

133,589.00

133,589.001             O.OOI

t

0.00]

428101 P

GAR^TTIE C.A

| 0.00

586.561

0.00

0.001

111.61

171.71]

111.61

758.27

0.00

646.66]

428102

P

GARANȚIE CENZORI

0.00

139.60i

L

0.00

o.ooj

0.00

13.26]

0.00

152.86

0.00

152.86]

428104 P

GARANȚIE CASIER

0.00

1,200.00]

0.00

100.00]

0.00

349.38]

0.00

1,549.38

I                0.00

1,549.38

4282-

P

ALTE DAT.CU FEKS.TICHETE NASA

0.00

o.ooj

718.20

718.20]

12,926.52

12,926.52]

12,926.52

12,926.52

1 0.00

0.001

431101 P

CffîTRIEUTIA U4IT.LA ASIG.SOCIALE

0.00

7,473.00j

6,460.00

9,857.00]

76,135.00

78,519.00]

76,135.00

85,992.00

0.00

9,857.OOj

431102

P

CffTTRIB.UNIT.LA FD.DE ACCID.1.007Z

)

0.00

381.00]

146.00

223.00]

1,937.00

1,779.00]

1,937.00

2,160.00

| 0.00

223.00

4312

P

CffORIB.FERS.LA

ASIG.S0C. 9,5%

0.00

3,439.00]

3,148.00

4,801.00]

36,309.00

37,671.00]

36,309.00

41,110.00

i               0.00

4,801.00]

F

L

421002 P CENZQRIJ3ALARII


0.00


9,722.00'


50,587.00


400,963.00


400,963.00


413,040.00'


0.00


12,077.00!


4313 P C0HIRIB.U4IT.PT.ASIG.S0C.DE SAN.7%

0.00

2,982.00

2,358.00

3,403.00]

27,020.00

27,441.00]

27,020.00

30,423.00]

0.00

3,403.00]

contrib.fers.pt.asig.soc.de san.

0.00

2,771.00

2,556.00

3,686.00]

28,780.00

29,695.00]

28,780.00

32,466.00]

0.00

3,686.00]


4314


S.C. fETROTi INDUSTRIAL FWC S.A.

STR. WATIIR NR.60

Cod fiscal R015786047           mCREDIT149.00]


171.001

L


RULAJ CUMULAT


CREDIT | DEBIT


5,796.00


4424


44261


44271


>

444001


CREDIT |~" DEBIT


TOTAL SUME             |

| CREDIT [ DEBITCREDIT


735.00'
0.00]         12,175.75!

A T V A DE RECUPERAT

[

A TVA DEDUCTIBILA
0.00


0.00!


0.00


0.00!


0.00


P TVA COLECTATA2,740.93


2,740.93]


44,601.36


44,601.36


o7oo]


IIFOZIT VENIT SALARIAT
14,727.24'


180,722.76


180,722.76!


180,722.76


180,722.76!


î.ool

______L


4,373.00


52,004.00


52,004.00


6,766.00


444003 p IPFOZIT VENIT C.A
5,175.00


5,175.00600.00|


|              SOLD

INIȚIAL

I            RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT           j

TOTAL SUME

SOLD FINAL             j

Cont

F

j DEBIT

CREDIT

1       DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     |

4471

F*

FD.CREANȚE SALARIALE

0.00

0.00

1              83.00

126.00

882.00

1,008.00j

882.00

1,008.00

1 0.00

126.ooj

A

DECOTT.CU ACȚIONARII

1 0.00

1-

0.00

[ 0.00

0.00

0.00

o.ooj

0.00

0.00

I                0.00

o.ooj

462

P

CREDITORI

F           0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

o.ooj

0.00

2,000.00

I                 o.ooj

2,000.00J

472

P

VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

1,363.68

i                0.00

0.00

1,363.68

o.ooj

1,363.68

1,363.68

| 0.00!

o.ooj

473

P

DECONTĂRI DIN OP. IN CURS DE CLARIF.

1.21

0.00

2.43

8.63

6.23

7.44J

7.44

7.44

| 0.00

o.ooj

491

P

AJUSTĂRI PT.DEPRECIEREA CLIENTILOR

0.00

0.00

1 0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

| 0.00

o.ool

5121

A

CONT LA BCR AG.CALEA BUC

108,889.27

0.00

134,092.10

100,225.27

906,471.69

872,296.34|

1,015,360.96

872,296.34

|       143,064.62

MOj

512101 A

CONT LA RAIFFESEN BANK

>

j        21,683.93

0.00

7,669.79

188.61

208,152.49

209,103.70j

229,836.42

209,103.70

|         20,732.72

o.ooj

512102

A

CONT LA TRZITERIE

100,088.62

0.00

83.80

0.00

536.53

o.ool

100,625.15

0.00

|       100,625.15

0.00

512105 A

CONT PT.GARANȚII

1,926.16

0.00

185.00

0.00^

484.35

111.61J

2,410.51

111.61

|         2,298.90

o.ooj

5311

A

CASA IN LEI

727.68

0.00

!         36,369.17

35,847.35

282,819.13

282,515.21j

283,546.81

282,515.21

|         1,031.60

o.ool

BALjAHTA DE VERIFICARE

SOLD

INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUNE

SOLD FINAL           ]

Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     I

5314

A

CASA VALUTA

0.00

o.ooi              0.00

L

0.00

î                 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ooj

5328

*

A

ALTE VALORI TICHET.MASA

P

778.05

0.00

0.00

718.20

12,791.07

12,926.52

13,569.12

12,926.52

642.60

o.ooj

-*"W-

A

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00!

0.00

0.00'

1,910.00

1,910.00

i          1,910.00

1,910.00'

0.00

o.ooj

581

A

VIRAS1ENTE INTERII

0.00

0.00'

35,000.00

35,000.00’

213,240.89

213,240.89

î       213,240.89

213,240.69

0.00

0.00

6022

A

CHELLCU COMBUSTIBILUL

0.00

0.00!

o.ooi              0.00'

1 !

1,574.77

1,574.77

1,574.77

1,574.77

i                 0.00

o.ooj

6028

A

OE_T.FRIV.ALTE MATER.C04SUMABILE

0.00

o.ooi

45.38

45.38'

13,178.77

13,178.77

13,178.77

13,178.77

0.00

o.ooi

603

A

CHELT.FRIV.I%1ER.DE nalob.de înv

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00'

9,375.32

9,375.32

9,375.32

9,375.32

0.00

o.ooj

605

A

CHELT PRIVIND ENERGIA SI APA

>

\

0.00

2,452.27

2,452.27

15,274.54

15,274.54

15,274.54

15,274.54

0.00

o.ooj

611

A

CHELTUIELI CU REPARAȚIILE

0.00

o.oo!

0.00

0.00’

0.00

0.00

0.00

0.00

| 0.00

o.ooj

612

A

CHELTUIELI CU CHIRIILE

0.00

0.00

0.00

0.00|

0.00

0.00

! 0.00

0.00

I                0.00

o.ooj

613

A

CHELT CU FRII’E

DE ASIGURARE

0.00

0.00'

0.00

0.00'

1,163.48

1,163.48

|          1,163.48

1,163.48

0.00

o.ooj

BACANTA DE VERIFICARE--FtRIGADA O1-1S—2007 — 31—12-2007

[              SOLD

INIȚIAL           |

RULAJ CURENT             |

RULAJ CUMULAT            |

TOTAL SUME

1

SOLD FINAL

FCont

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT     |

DEBIT

CREDIT

621

A

CHELT CU COLABORATORII

0.00

C.OO]

6,160.00

6,160.00]

54,080.00

54,080.00|

54,080.00

54,080.00]

0.00

o.ooj

622

A

CHIT CU CONISKWE SI ONjFARII

f

0.00

0.00

0.00

o.ool

200.00

200.00 j

200.00

200.001

0.00

o.ool

623 A CHELT.DE RECLAHA SI FUBLI.

1

!

0.00

o.ool

1

2,496.30

2,496.30|

6,863.32

6,863.32

6,863.32

6,863.32]

0.00

o.oo]

623001

A

CFET.FR0T0C0L

1

0.00

o.ool

127.76

1,376.99

1,376.99

î          1,376.99

1,376.99]

0.00

o.ool

I

624

A

CHELT.CU TRANSFERUL DE BUNURI SI P

0.00

o.ool

234.45

234.45]

2,363.50

2,363.50

2,363.50

2,363.50]

0.00

o.oo]

625

A

CHELT CU DEPLASĂRI DET SI TRANSF

[

0.00

o.ool

0.00

o.oo]

2,203.31

2,203.31

2,203.31

2,203.31]

0.00

o.oo]

626

A

CHELT.FOSTALE SI TAXE DE TELECCK

|

0.00

o.ool

798.68

798.68]

9,622.23

9,622.23

9,622.23

9,622.23]

0.00

0.00

627

A

CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE

i

0.00

o.ooi

391.24

391.241

4.339.931          4,339.93

4,339.93

4,339.93j

o.ool              o.ool

IL

!

i

i

1

1

628

A

ALTE CFELT.CU SERV.EXECUT.DE TERTI

|

0.00

o.ool

7,982.26

7,982.26]

93,766.59

93,766.59

|         93,766.59

93,766.59]

0.00

o.ooj

6-jțj

A

CFELT. CU ALTE IITOZITE SI TAXE

1

0.00

0.00]

134.63

134.63]

5,716.68

5,716.68

|          5,716.68

5,716.68]

0.00

o.ooj

641001 A

CFELT.CU SALARIILE FERS.

0.00

o.oo]

50,550.00

50,550.00]

403,304.00

403,304.00

|       403,304.00

403,304.00]

0.00

o.ooj

S.c. i’ETROt'l INDUSTK’If-L PARC S.A

BRAȘOV, STOR. CARF'ATILR bR.60

Cod fiscal R015786047

bao^'TTa de verificare


PERIOADA  01-12-200'7 - 31-12-2007

]             SOLD

INIȚIAL           |

RULAJ CURENT

RULAJ CUNULAT            |

total sune              ;

SOLD FINAL             j

Cant

F

DEBIT

CREDIT        |

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

|       DEBIT

CREDIT     j

641002

A

CHELTUIELI FERSQH1-CIJRSURI ITO.

0.00

o.ool

0.00

0.00

|             700.00

700.00

700.00

700.00

| 0.00

o.ooj

&J2

A

CFELTUIEI OJ TICHETELE DE PASA

F

0.00

0.00!

718.20

718.20

|         12,926.52

12,926.52)

12,926.52

12,926.52

I                0.00

o?ooi

6451

A

CONTRIB.SOC.LA FD.NAT.UNIC DE ASS

0.00

O-.Ooj            358.00

358.00

|          3,357.00

3,357.00

3,357.00

3,357.00

I                0.00

o.ooj

645101

H

CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOCIALE

i                0.00

o.oo!

9,857.00

9,857.00

78,519.00

78,519.00'

78,519.00

78,519.00

1 0.00

o.ooj

645102

A

Ol'nRIB.ASIG.ACCIDEHTE DE ilMCA

0.00

o.ool

223.00

223.00

1,779.00

1,779.00'

1,779.00

1,779.00

I                0.00

o.ooj

6452

A

COHTRIB.UNITuPT.AJUTORUL DE SOiW

1 0.00

o.ool

735.00

735.00

5,831.00

5,831.00

5,831.00

5,831.00

| 0.00

o.ool

6453

A

COHTRIB. ANGAJATOR F'T.AS.KC.DE SAU

0.00

0.00!

_

3,403.00

3,403.00

I         27,441.00

1

27,441.00

27,441.00

27,441.00

i                0.00

0.00

6458

A

CFELT.FPIVIND AJ. SOCI AL

)

0.00

U.00!

o.ool              0.00

1

|             450.00

450.00

1             450.00

450.00

| 0.00

o.ooj

658

A

ALTE CUELT DE EXFLOATARE

| 0.00

0.00|

0.00

0.00

j                Ov.40

33.40

33.40

33.40

[ 0.00

o.ooj

6581

A

DESPAG.AI’&IZI SI FS^LIT.

0.00

0.00

0.00

0.00

| 0.00

0.00

0.00

0.00

| 0.00

oTooi

_____________________________1

665

A

CFELT.DIN DIF.DI

E CURS VALUTAR

1 0.00

0.00

0.00

0.00

| 0.00

0.00

1               o.ool               O.oo

| 0.00

0.00

BALANȚA DE VERIFICARE


SOLD INIȚIAL


RULAJ CURENT


RULAJ CUMULAT


TOTAL SUME


SOLD FINAL


CREDIT


DEBIT


666 A CHELTUIELI PRIVIND DGBINZILE


0.00


2,173.55


CREDIT |


DEBIT


CREDIT


CREDIT |


DEBIT


CREDIT


33,745.37

A CFELT.DE EXFL.F’RIV.AIWTIZ.imB,


0.00


0.00'


13,923.13


13,923.13


160,151.80'


160,151.80
6812


A CFELT.DE EXPL. PRIV.RISCURI691


A CFELT CU IMPOZIT FE PROFIT-2,702.00'


6,601.00'


6,601.00


703


P VENITURI DIN F'ROD REZIDUALI
O.OO1


13,193.00
704


P VENITURI DIN LUCRĂRI SI SERVICII7,563.07


100,157.38


100,157.38


100,157.38
706


F‘ VENITURI DIN LOCAȚII SI CHIRII


0.00


o.ooi


69,948.65


69,948.65'


826,074.781


e26,0/4■7b|


0.00


758

)


P ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE


150.6317581j              SOLD

INIȚIAL           |

RULAJ CURENT

RULAJ CUNULAT

TOTAL SUNE              |

SOLD FINAL             |

Cont

DEBIT

CREDIT

”1

DEBIT

CREDIT

DEBIT

......

CREDIT

DEBIT

CREDIT    [“

DEBIT

CREDIT     I

7588

p

ALTE VENIT.DE EXPLOATARE

0.00

o.oo1

;                0.84

0.84

j                 1.62

1.62

0.00

oTooj

1

p

VENITURI DIN DOBÂNZI

0.00

0.00

|             115.58

115.58

895.52

895.52

1            895.52

895.52j

0.00

o.ooj

TOTAL CO

4402717.44        4402717.44

849336.89

849336.89

7596482.78

7596482.78

11999200.22

11999200.22

4575245.68

4575245.68

8021

P

GARANȚII FRINITE

0.00

4,2

66.27

|          1,324.721              0.00

|          4,266.27

3,651.13

|          4,266.27

7,917.40|

0.00

3,651.13|

8035

A

NIJL.FIXE DE NAT.OBC.DE INV.

19,028.19

0.00

0.00

0.00

i                0.00

1,372.75

|         19,028.19

i,372.75]

17,655.44

o.ooj

80351

A

STOCURI DE t^T.OEC.DE INV.

1         52,443.12

0.00

1 1,200.00

4,563.67

|          9,375.32

6,508.63

1        41,818.44

6,508.63j

35,309.81

o.ooj

891

Ei

BILANȚ DE DESCHIDERE

0.00

0.00

i               0.00

l

i                0.00

j     4,402,717.44

4,402,717.44

|     4,402,717.44

4,402,717.44|

0.00

o.ooj

TOTAL CONTURI IN AFARA BILANWLUIî

51,471.31           4,266.27

4,414,249.95


4,467,830.34


4,418,516.22          52,965.25

Prag. "l’laxiCONT" v5.2 - HaxiROFI SERV


3,651.13