Hotărârea nr. 80/2008

privind aprobarea Contului anual de execuţie al bugetului Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.80

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea Contului anual de execuție al bugetului Consiliului Județean Brașov pe anul 2007

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr. 2930/21.04.2008 întocmit de către Direcția economică, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Consiliului Județean Brașov pe anul 2007, care au fost auditate de către Biroul de audit intern, conform raportului de audit și certificare a bilanțului contabil, încheiat la data de 31.12.2007, raport anexat la referat;

Având în vedere dispozițiile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului Consiliului Județean Brașov pe anul 2007, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

RAPORT EXPLICATIV la bilanțul contabil la 31 decembrie 2007

Bilanțul contabil centralizat încheiat la 31 decembrie 2007 s-a întocmit în baza legii contabilității nr. 82/91 republicată cu toate modificările ulterioare , a O.M.F.P privind normele metodologice de întocmire și depunere a situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, a balanței sintetice centralizate la 31 decembrie 2007 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor consemnate în documentele justificative.

Informațiile din bilanțul centralizat cuprind toate datele din bilanțul contabil al subunităților Consiliului Județean Brașov care au primit subvenție sau alocație de la bugetul local și care țin evidență contabilă proprie, întocmesc situațiile financiare

Din datele înscrise în bilanțul centralizat la Consiliul Județean Brașov se poate observa situația patrimoniului public și privat al județului, activele curente și necurente, total datorii, capitaluri proprii precum și rezultatul patrimonial al exercițiului anului bugetar.

POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Contabilitatea instituției este organizată conform Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.Situațiile financiare trimestriale s-au întocmit în moneda națională, conform normelor de conducere a contabilității și respectă principiile contabile generale, respectiv:

 • -  principiul continuității activității

 • -  principiul permanenței metodelor

 • -  principiul prudenței

 • -  principiul independenței exercițiului

principiul necompensării principiul intangibilității

Situațiile financiare anuale au rezultat în urma centralizării datelor din bilanțurile contabile ale unităților din subordinea Consiliului Județean Brașov.

ANALIZA CONTURILOR PE BAZĂ DE BILANȚ

Elementele din bilanțul contabil centralizat al Consiliului Județean Brașov pe anul 2007, prezintă următoarele influențe față de începutul anului, astfel:

I. Total active necurente ,formate din:

+ 58 985

mii lei

-active fixe necorporale

+ 1 188

mii lei

-instalații tehnice,mijloace de transport,mobilier,

aparatură birotică și alte active corporale

- 1 604

mii lei

-terenuri și clădiri

+ 57 58:

1 mii lei

- alte active nefinanciare

- 113

mii lei

-active financiare necurente

+ 1 952

mii lei

- creanțe necurente

- 19

mii lei

II. Total active curente, formate din :

+ 26 946

mii lei

-stocuri

+ 1 102

mii lei

-total creanțe curente

+ 8 121

mii lei

-conturi la trezorerie și bănci

+ 17 716

j mii lei

-cheltuieli în avans

+    7

mii lei

III. Total datorii curente

+ 3 632

mii lei

IV. Rezultatul patrimonial al exercițiului,excedent:

17 901

mii lei

ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL

O altă situație care poate fi analizată prin comparație este „contul de rezultat patrimonial” , anul curent 2007 față de anul precedent 2006 :

A. Venituri operaționale                              212 222 mii lei

B. Cheltuieli operaționale

 • I. Rezultatul din activitatea operațională,excedent:

 • A. Venituri financiare

 • B.  Cheltuieli financiare

 • II. Rezultatul din activitatea financiară,deficit:

 • III. Rezultatul din activitatea curentă :excedent

 • IV. Venituri extraordinare

 • V. Rezultatul patrimonial al exercițiului

  165 987 mii lei

  46 235 mii lei

  • 1 469 mii lei

  • 2 480 mii lei

  1 011 mii lei

  45 224 mii lei

  6 mii lei

  45 230 mii lei


Situația fluxurilor de trezorerie centralizată a numerarului prin caseria unității și conturile din băncile comerciale , prezintă la data de 31 decembrie, următoarele date:


- total încasări


284 139


mii lei


 • - total plăți                                             260 980 mii lei

 • - creșterea netă de numerar                         23 159 mii lei

 • - numerar și echivalent de numerar la începutul anului 34 804 mii lei

 • - total numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei

57 963 mii lei

Situația disponibilului din mijloace cu destinație specială,centralizată la data de 31 decembrie 2007, se prezintă în anexa la bilanț, astfel:

 • - total, din care :

  202 mii lei

  26 mii lei

  176 mii lei


 • - sume primite ca donație

 • - garanții materiale reținute gestionarilor

ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL LA 31 decembrie 2007

Veniturile totale realizate la bugetul local la sfârșitul anului 2007 sunt în proporție de 99 % față de prevederile bugetare pe aceeași perioadă, iar în sumă absolută sunt de 191 308 mii lei.

Pe categorii de venituri situația se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Prevederi bugetare

încasări realizate

Procent de realizare %

1.

Venituri totale din care:

191 831

191 308

99%

2.

Venituri proprii

97 168

97 195

100%

3.

Sume defalcate din TVA

65 354

65 354

100%

4.

Transferuri voluntare

1 211

975

80%

5.

Subvenții

28 098

27 784

98%

Cheltuielile totale efectuate din bugetul local în perioada raportată nu depășesc prevederile creditelor bugetare aprobate pentru aceeași perioadă, iar situația pe capitole de cheltuieli se prezintă astfel:


- mii lei -

Nr. crt.

Capitol de cheltuială

Credite bugetare 2007

Plăti efectuate 2007

Procent de realizare %

1.

Total cheltuieli din care:

191 831

163 980

85%

2.

Autorități publice

21 981

17 850

81%

3.

Alte servicii publice

6 094

3 784

62%

4.

Tranzacții privind datoria publică

3 108

854

27%

4.

Apărare

662

607

92%

5.

Ordine publică și siguranță națională

370

347

94%

6.

A învățământ

16 360

14 990

91%

7.

Sănătate

4 930

4 204

85%

8.

Cultură,recreere

32 606

T 094

83%

9.

Asigurări și asistență socială

58 183

55 218

95%

10.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

11 333

9 776

86%

11.

Protecția mediului

120

19

16%


12.

Agricultură, silvicultură,piscicul-tură și vânătoare

345

343

99%

13.

Transporturi

34 873

28 864

83%

14.

Alte acțiuni economice

865

28

3%

Execuția bugetului local la sfârșitul anului 2007 s-a încheiat cu excedent, în sumă de 27 328 mii lei.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile actuale și respectă politicile contabile utilizate, iar persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Situația activelor fixe neamortizabile se prezintă centralizat în anexa 35b, iar situația activelor fixe amortizabile se prezintă în anexa 35a la bilanțul județului.

Toate operațiunile care au angajat cheltuieli din bugetul local județean aprobat în baza legii 486/2006 a bugetului de stat, au viza de control financiar preventiv și sunt certificate din punct de vedere al legalității și realității. Nu există operațiuni respinse la viza de control financiar preventiv, care nu au fost aprobate în bugetul local.

Ordonator principal de credite, Dir. Executiv - Direcția Economică, Ing. Aristotel Căncescu y                 Ec. Aurelia Popescu