Hotărârea nr. 79/2008

privind aprobarea costului pentru un copil care beneficiază de protecţie, pe anul 2008, în sumă de 1.696 lei / copil / lună

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


JUDEȚUL BRAȘOVConsiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 79 din 2 septembrie 2008

- privind aprobarea costului pentru un copil care beneficiază de protecție, pe anul 2008, în sumă de 1.696 lei / copil / lună

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 2 septembrie 2008;

Analizând referatul nr. 8085/26.08.2008 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea costului pentru un copil care beneficiază de protecție, pe anul 2008, în sumă de 1.696 lei / copil / lună;

Având în vedere dispozițiile art. 17 din OUG nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, aprobată prin Legea nr. 252/2001, ale art. 4 (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 475/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție, ale art. 5 (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, punctul 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă costul pentru un copil care beneficiază de protecție, pe anul 2008, în sumă de 1.696 lei / copil / lună.


Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială


Protecția Copilului Brașov.


a

ȘiPREȘEDIN Aristotel Cănd&s

t


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău