Hotărârea nr. 78/2008

privind numirea doamnei CRISTIAN LIANA, medic specialist în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în calitate de Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod Jb-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.78

din data de 2.09.2008

- privind numirea doamnei CRISTIAN LIANA, medic specialist în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de Președinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 2 septembrie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8280/1.09.2008 întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov privind aprobarea propunerii de numire a doamnei CRISTIAN LIANA, medic specialist în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de Președinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, organizată, conform dispozițiilor legale, în subordinea Consiliului Județean, având activitate decizională în materia încadrării persoanelor în grad de handicap;

Luând în considerare procesul-verbal final de concurs nr. 14241/3.06.2008, conform căruia doamna Cristian Liana a promovat concursul organizat pentru ocuparea postului de medic specialist în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, astfel cum rezultă din referatul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 13 alin. (1), alin.(7) alin.(8) din O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. ”d” și alin.(5) lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă numirea doamnei CRISTIAN LIANA, medic specialist în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de Președinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Generația de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


ii

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tîhărău

r /i a aav