Hotărârea nr. 76/2008

Planul Judeţean de Servicii, pentru perioada 2008-2012, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.76

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea Planului Județean de Servicii pentru perioada 2008-2012 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.3327/2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, precum și adresa nr. 8992/2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin care se propune aprobarea Planului Județean de Servicii, pentru perioada 2008-2012;

Luând în considerare adresa nr. 2467/2008 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, din care rezultă că planul de restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, corespunde priorităților Strategiei naționale privind protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 2006-2013, aprobată prin HG nr. 1175/2005;

Ținând cont de dispozițiile art. 8, alin.(3) lit.”d” din Anexa la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”d”și alin. (5) lit.”a”, pct. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Județean de Servicii, pentru perioada 2008-2012, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele ^Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Planul Județean de Servicii pentru perioada


Instituția propusă pentru închidere

Serviciile propuse

Obiectiv

Justificare

Beneficiari

Tipul de intervenție

Termen de finalizare

Centrul de

> 2 locuințe

> închiderea

* Locația revendicată

-  77 de

Etapizată

decembrie

A

îngrijire și Ă Kktpntn

protejate, protejate

instituțiilor

* Clădirea nu poate

persoane cu

2012

situate în

rezidențiale de

11 reamenajată

certificat de

■ prevenirea

Timișul de

comunitate, a câte 6

mare capacitate

conform

încadrare in

beneficiari fiecare ,

pentru

standardelor,

grad de

/sistarea

Sus

> 1 Centru de

persoanele cu

■ Beneficiarii

handicap

institutionalizarii;

recuperare si

handicap;

centrului au diferite

■ majoritatea

■ dezvoltarea

reabilitare

> Diversificarea

tipuri si grade de

au fost

sistemului

> 1 Centru de

și dezvoltarea

handicap,

transferați la

alternativ de

integrare prin terapie

serviciilor

■ Activitățile din

vârsta

asistenta si

ocupatională

alternative

centru insuficiente,

majoratului

protecție speciala;

> 1 Centru de

comunitare

având caracter

din CP

■ înființarea de noi

ingrijire si asistenta

pentru

predominanat

Barza Mică,

centre

> 1 Centru de

persoanele cu

medical;

au rupt

mutarea

recuperare și

handicap

■ Bază materială

legătura cu

beneficiarilor,

reabilitare

> Recuperare și

precară;

familia

■ închiderea

neuropsihică;

integrare în

■ Personal de

naturală

centrului.

> 1 Centru de

comunitate a

specialitate

încă de la

criză

> 1 Centru de zi

persoanelor adulte cu handicap .

insuficient; fluctuație foarte mare;

■ Locații izolate, acces greu;

naștere.

■   15 persoane

sunt cazuri sociale, adulți lipsiți de protecție și sprijin familial, cu numeroase afecțiuni, boli cronice pentru care reintegrarea familială în acest moment nu este posibilă

Centrul de îngrijire si Asistenta Sf. Anton

> 1 locuință maxim protejate de tip familial pentru tinerii și adulții cu handicap grav, creată în comunitate, cu o capacitate de 8 beneficiari,

 • >  închiderea instituțiilor rezidențiale de mare capacitate pentru persoanele cu handicap;

 • >   Diversificarea și dezvoltarea serviciilor alternative comunitare pentru

 • ■  Locația revendicată

 • ■  Clădirea nu poate fi reamenajată conform standardelor,

 • ■   Beneficiarii centrului au diferite tipuri si grade de handicap,

 • ■  Activitățile din centru insuficiente, cu caracter predominanat

 • ■   35 de tineri cu handicap grav

 • ■  estimativ 33 de adulți, vor fi transferați din alte județe în Brașov, întrucât au domiciliul în județ,

Etapizată

 • ■  prevenirea /sistarea institutionalizarii;

 • ■  dezvoltarea sistemului alternativ de asistenta si protecție speciala;

 • ■   înființarea de noi centre mutarea beneficiarilor,

decembrie

2012

persoanele cu handicap Recuperare și integrare în comunitate a persoanelor adulte cu handicap .

medical;

 • ■  Bază materială precară;

 • ■  Personal de specialitate insuficient; fluctuație foarte mare;

 • ■   Locații izolate, acces greu;

 • ■  Existenta unui număr mare de tineri aflati in centre pentru minori cu handicap , care vor împlini

18 ani si care nu pot fi reintegrați in familie

aproximat ■   25 de tineri

cu handicap care au împlinit/ împlinesc 18 ani aflati in centre pt.minori.

închiderea centrului.

Director     eraî>}

Director General Adjunct Mihaela-Barbu


Mihaela Mâxini.'z.

-,-v


lilt‘ „                     '-- ii

întocmit

Birou Evaluare Monitorizare Asistență Socială Sef birou - Ioana Pomană