Hotărârea nr. 75/2008

privind aprobarea Planului Judeţean de Închidere / Restructurare a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru perioada 2008-2012

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVBd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud. Brașov g KjNet g bEsA<4:'Cod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.75

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea Planului Județean de Închidere/Restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru perioada 2008-2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.3327/2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, precum și adresa nr. 8992/2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin care se propune aprobarea Planului Județean de Închidere/Restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru perioada 2008-2012;

Luând în considerare adresa nr. 2467/2008 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Hahdicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, din care rezultă că planul de restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap, întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, corespunde priorităților Strategiei naționale privind protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 2006-2013, aprobată prin HG nr. 1175/2005;

Ținând cont de dispozițiile art. 8, alin.(3) lit.”d” din Anexa la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”d”și alin. (5) lit.”a”, pct. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:
AP

PRESE Aristotel


Consiliul Judetea i DGASPC BrasBAT CiXsiliul Județean Brașov

TE

cescu


SECRETAR GENERAL Mariana TihărăuPlanul de restructurare / închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

Nr. crt

Instituții rezidențiale existente

Servicii propuse

1

Denumire centru:

Centrul de îngrijire și asistență Timișul de sus

Nr clădiri (pavilioane+anexe): 3

Anul construcției: 1940

Situația juridica a clădirilor: in litigiu - revendicata

Număr pavilioane cazare: 2

Capacitate pe pavilion cazare: 30/ 59

Nr total persoane asistate: 92

Soluție propusa: Restructurare/lnchidere instituție

ÎNCHIDERE

1 Persoane cu handicap (cu certificat)

Nr total: 77

1 Persoane cu handicap (cu certificat)

Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse:.10

Nr. persoane după rezultatul evaluării SOS:

abilitate ridicata: 10

A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata:

 • a) Locuința protejata (LP)

NrLP: 2

Capacilate/LP: 6

Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in fiecare locuința protejata:

 • b) Alt tip serviciu:

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in serviciile propuse: 10

abilitate medie: 31

B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie:

a)- Centru de recuperare si reabilitare - CRR            X

- Centru de integrare prin terapie ocupationala - CITO X

- abilitate scăzută: 36

Nr persoane cu handicap cu domiciliul in alte județe: 17

Nr CRR/CIT 1/1

Capacitate/ centru 40 /20

b) Alt tip serviciu:

Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in fiecare serviciu propus: 20/11

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in serviciile propuse: 31

C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scăzută:

 • a) Centru de îngrijire si asistenta - CIA

NrCIA: 1

Capacitate: 50

Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in fiecare CIA: 30

 • b) Alt tip serviciu:

- Centru de recuperare si reabilitare neuropsihica -1 Capacitate: 1 x 40

Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial: 6

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in serviciile propuse: 77

D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidențial sau ncrezidential) Denumire:Centru de criza (centru de tip respiro) -1 Capacitate: lx 30

Denumire:Centru de zi

Capacitate: 1 x 25

Nr persoane cu handicap preluate in fiecare serviciu propus: Centru de zi -15 pers de pe lista de așteptare

Centru de criza -10 pers de pe lista de așteptare

Nr total persoane cu handicap preluate in serviciile propuse.

25 pers de pe lista de așteptare

2. Persoane fara certificat de încadrare in grad handicap

Nr total: 15

2. Persoane fara certificat de încadrare in grad handicap

Servicii propuse:

 • - cămine pentru vârstnici : 1

 • - unitati medico-sociale : 1

 • - alte servicii : centru de urgență :1

Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse: 15

Concluzii restructurare/inchidere instituție:

1 Tipul instituției după încheierea procesului de restructurare:

 • - Centru de îngrijire si asistenta                         □

 • - Centru de recuperare si reabilitare                     □

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica □

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala        □

Nr persoane cu handicap asistate in instituție, după diminuarea capacitatii acesteia:

2. Tipul instituției după ‘închiderea instituției pentru persoana cu handicap:

Concluzii plan restructurare/inchidere instituție:

 • ► Nr servicii de tip rezidențial nou infiintate :

 • - Centru de îngrijire si asistenta: 1

 • - Centru de recuperare si reabilitare: 1

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:!

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala: 1

 • - Locuința protejata: 2

 • ► Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate :

 • - Centru de zi :1

 • ► Nr alte tipuri de servicii nou infiintate:

 • - Centru de criza (centru de tip respiro)-l

Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate:77

Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare):

management - 12

servicii sociale - 20

servicii medicale - 80

servicii auxiliare - 50

Necesar formare personal pe categorii:

management -10 servicii sociale -20 servicii medicale -50 servicii auxiliare -

’X

Denumire centru:                    *

Centrul de îngrijire si asistență Sf.ANTON Timișul de sus

Nr clădiri (pavilioane+anexe): 1

Anul construcției: 1940

Situația juridica a clădirilor:     in litigiu -terenul pe care este

construcția - revendicat

Număr pavilioane cazare: 1

Capacitate pe pavilion cazare: 35

Nr total persoane asistate: 35

Soluție propui ȚRestructurare/închidere instituție

ÎNCHIDERE

1 Persoane cu handicap (cu certificat)

Nr total: 35

Nr. persoane după rezultatul evaluării SOS:

abilitate ridicata: 5

abilitate medic: 10

abilitate scăzută: 20

Nr persoane cu handicap cu domiciliul in alte județe: 4

1 Persoane cu handicap (cu certificat)

Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse:.35

 • A. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate ridicata:

 • a) Locuința protejata (LP)

NrLP: 1

Capacitatc/LP: 8

Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in fiecare locuința protejata: 5

 • b) Alt tip serviciu: -

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in serviciile propuse: 5

 • B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie:

Cei 10 de beneficiari cu abilitate medie vor fi preluati de Centrul de recuperare si reabilitare - CRR DroDus la închiderea CIA Timișul de sus

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in serviciile propuse: 10

C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scăzută:

Cei 20 de beneficiari cu abilitate scăzută vor fi preluati de Centrul de 'îngrijire si asistentă (1 Wsi de Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică (10) propuse la închiderea CIA

1

Timișul de sus "X

Nr persoane cu Handicap preluate din centrul rezidențial: 20

Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidențial in serviciile propuse: 35

D. Alte tipuri de servicii necesare procesului de restructurare/inchidere (de tip rezidențial sau nerezidential)

Concluzii restructurare/inchidere instituție:

1 Tipul instituției după încheierea procesului de restructurare:

 • - Centru de îngrijire si asistenta                         □

 • - Centru de recuperare si reabilitare               ■     □

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica □

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala        □

Nr persoane cu handicap asistate in instituție, după diminuarea capacitatii acesteia:

2. Tipul instituției după închiderea instituției pentru persoana cu handicap:

Concluzii plan restructurare/inchidere instituție:

 • ► Nr servicii de tip rezidențial nou înființate :

- Locuința protejata: 1

 • ► Nr servicii de tip nerezidential nou înființate :

-►Nr alte tipuri de servicii nou înființate:

Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate:35

Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare):

management - 1 servicii sociale - 4 servicii medicale - servicii auxiliare - 4

Necesar formare personal pe categorii:

management -servicii sociale -4 servicii medicale -4 servicii auxiliare -4

Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel județean:

 • ► Nr servicii de tip rezidențial nou înființate :

 • - Centru de îngrijire si asistenta: 1 - capacitate 50

 • - Centru de recuperare si reabilitare: 1 - capacitate 40

 • - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:l

Capacitate 40

 • - Centru de integrare prin terapie ocupationala: 1-

capacitate20

 • - Locuința protejata: 3 - capacitate20

 • ► Nr servicii de tip nerezidential nou înființate :

 • - Centre de zi :1 -capacitate 25

 • ► Nr alte tipuri de servicii nou înființate:

 • - Centru de criza (centru de tip respiro)-! —capacitate 30

Persoane fara certificat de încadrare in grad handicap

Servicii propuse:

 • - cămine pentru vârstnici : 1 - capacitate 50

 • - unitati medico-sociale : 1 - capacitate 50

 • - centru de urgență :1- capacitate 50

Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou înființate : Capacitate total - 225 din care :

 • -  200 in servicii de lip rezidențial si

 • -   25 in servicii de tip nerezidențial

Director zGeneral^.

Mihael.a Maxim.


Director General Adjunct Mihaela Barbu

Întocmit \

Birou Evaluare Monitorizare Asistență Socială Sef birou -r Ioana Pomană