Hotărârea nr. 74/2008

privind aprobarea Proiectului Strategiei Judeţului Braşov în domeniul Protecţiei Copilului pentru perioada 2008-2013

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 74

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea Proiectului Strategiei Județului Brașov în domeniul Protecției Copilului pentru perioada 2008-2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr.3327/ 2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, precum și adresa nr. 8992/2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin care se propune aprobarea proiectului Strategiei Județului Brașov în domeniul Protecției Copilului pentru perioada 2008-2013;

Ținând cont de adresa nr. 2467/2008 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Hahdicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, din care rezultă că planul de restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, corespunde priorităților Strategiei naționale privind protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 2006-2013, aprobată prin HG nr. 1175/2005;

Luând în considerare dispozițiile art. 8, alin.(3) lit.”d” din Anexa la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”d”și alin. (5) lit.”a”, pct. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Proiectul Strategiei Județului Brașov în domeniul Protecției Copilului pentru perioada 2008-2013, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

prezentei hotărâri, prin Direcți Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Jihărău

Strategia județului

9RAȘOV


ÎN DOMENiuL PROTECțiEi

COPiLuLui

2008 - 2013

Capitolul I. OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI

Obiectivul general al prezentei strategii este de a implementa măsuri de asistență socială pentru garantarea dreptului fiecărui copil de a beneficia de servicii sociale adecvate, astfel încât drepturile lor să poată fi exercitate pe deplin și nediscriminatorii.

Realizarea acestui scop necesită mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul comunității, responsabilizarea și implicarea factorilor relevanți, prin dezvoltarea de parteneriate eficiente, în vederea dezvoltării capacității individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și includere socială.

Capitolul II. CONTEXTUL

 • 1. Descrierea județului Brașov

Județul Brașov este situat în partea centrală a României, la îmbinarea a două mari lanțuri muntoase: Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Conform Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, județul Brașov face parte din Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, alături de județele Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna și Alba.


Populația județului, înregistrată la 1 ianuarie

2007, este de 592.399 de locuitori, populație preponderent urbană. Județul Brașov deține 23,4% din populația Regiunii Centru. O mare parte a populației județului locuiește în municipiul Brașov.

Suprafață totală a județului este de 5.363 Km2, reprezentând 2,3% din suprafața totală a României, cu o densitate a populației de 111 loc/ km2, peste media pe țară de 90 loc/ km2, ocupând astfel poziția a șaptea pe țară la acest indicator.

Brașovul este unul din cele 41 de județe ale României, având în componența sa: 4 municipii (Brașov, Făgăraș, Codlea și Săcele), 6 orașe (Zărnești, Râșnov, Rupea, Victoria, Predeal și Ghimbav), 48 de comune cu 149 de sate. Din punct de vedere administrativ-teritorial, în județul Brașov există 58 de administrații publice locale (municipii, orașe și comune).

 • 1.1. Situația demografică și socială a județului Brașov

Față de datele statistice avute în vedere la proiectarea Strategiei județene în domeniul protecției copilului pentru perioada 2002- 2007, situația demografică a județului Brașov se prezintă astfel:

a) Structura localităților

Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică (ianuarie 2007), județul Brașov are o populație de 592.758 de persoane. 75% dintre acestea se află în mediul urban, 25% trăind în mediul rural. 47% din populația județului locuiește în municipiul Brașov. Mai mult, aici trăiesc 63% din locuitorii mediului urban.

Mediul urban, cu o populație de 444.253 de locuitori are în componență 4 municipii și 6 orașe, cu o densitate medie de 362 locuitori/ km2. În mediul rural densitatea medie este de 36 locuitori/ km2. Din suprafața totală de 5.363 km2, așezarile rurale reprezintă 77% din teritoriul județului. Altfel spus, 25% din populația județului locuiește pe 77% din suprafața totală.

Din punct de vedere etnic, județul Brașov se prezintă astfel:

Județul Brașov

Români

Maghiari

Rromi

Germani

Alte naționalități

514.161

50.956

18.313

4.418

1.180

-urban

397.579

35.405

4.214

2.946

1.074

-rural

116.582

15.551

14.099

1.472

106

Sursa: Datele declarate la recesământul populației, 2002

Populația majoritară este de etnie română (87,3% din numărul total). Populația maghiară reprezintă 8,6 %, etnicii germani 0,7%, iar populația ce s-a declarat de etnie rromă reprezintă 3,1%.

b) Locuințe

Suprafața locuibilă desfășurată a județului Brașov în anul 2005 era de 8.876 km2 din care mediul urban deținea 73% (6.454 km2). Numărul locuințelor înregistrate în același an era de 224.002, 95% aflându-se în proprietate privată. Mediul urban deține o pondere de 75% din totalul locuințelor.

Total locuințe

Urban

Rural

224.002

167.890

56.112

Raportată la populația județului de 595.211 de locuitori în 2005, media persoanelor ce trăiesc într-o locuință este de 2,66. În mediul urban această medie este de 2,65, iar în mediul rural de 2,67. Între cele două medii, diferența este, astfel, foarte mică.

Suprafață m2/locuitor

Urban

Rural

14,91 m2

14,5 m2

16,11 m2

Confortul pe care îl oferă locuințele este măsurat în funcție de anumiți indicatori ce caracterizează dotările cu care sunt echipate acestea.

Gradul de dotare al locuințelor la nivelul județului în anul 2002 ’

Urban,

%

Rural,

%

Nivel județean, %

Iluminat electric

99,1

95,2

98,1

Centrale termice și termoficare

71,1

6,5

54,5

Instalație internă de alimentare cu apă de la rețeaua publică

95,6

47,5

83,3

Instalație de apă caldă în locuințe

81,5

22,1

66,3

Instalație de canalizare de la rețeaua publică

90,9

11,5

70,0

Baie în interior

87,3

36,6

74,3

Grup sanitar în interior

87,4

28,0

72,2

c) Populația

Județul Brașov se înscrie din punct de vedere demografic, în trendul descendent înregistrat atât la nivel regional, cât și național.

Evoluția populației în perioada iulie 2000 - iulie 2006

2000

2004

2006

Județ

628.643

596.140

595.758

-urban

480.583

446.622

444.253

-rural

148.060

149.518

151.505

Datele generale referitoare la populația județului Brașov se prezintă astfel:

- populația pe medii de rezidență: la sfârșitul anului 2006, numărul de locuitori din mediul urban era de 444.253, respectiv 151.505 locuitori populația din mediul rural. Tabelul alăturat reflectă dinamica numărului de locuitori din mediul urban și rural/ sexe în perioada 1996 -2006.

Populația stabilă a județului Brașov

- persoane -

1996

2006

Ambele

sexe

Total

637463

595758

Urban

485852

444253

Rural

151611

151505

Masculin

Total

313253

290034

Urban

238041

214355

Rural

75212

75679

Feminin

Total

324210

305724

Urban

247811

229898

Rural

76399

75826

Populația din mediul urban se înscrie întru-un ritm descendent, scăzând cu 10,7%. În mediul rural, populația înregistrează o creștere de 2,6%, în situația în care localitatea ghimbav a trecut în 2003 de la statutul de comună la cel de oraș. Creșterea populației rurale este în corelație cu tendința de migrare.

-populația pe grupe de vârstă: la 01.01.2007 în grupa de vârstă 0-19 ani erau 126.981 persoane; între 20-49 ani 277.460 persoane; 50 ani și peste 187.959 persoane.

Evoluția populației județului Brașov pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă

2002

2005

0-14 ani

95.783

84.654

15-64 ani

427.301

436.234

peste 65 ani

69.407

74.323

În 2005, categoria de vârstă 0-14 ani reprezenta 12% din populație în mediul urban, pentru ca în mediul rural această grupă de vârstă să reprezinte 19% din totalul populației rurale, cunoscând o scădere față de 2002. Comparativ cu acestă scădere, în aceeași perioadă de timp, numărul persoanelor peste 65 de ani a înregistrat o creștere în ambele medii de rezidență, în mediul urban fiind mai accelerat decât în rural.

-mișcarea naturală a populației pe medii: în perioada 2000-2004, evoluția mișcării naturale a populației județului a înregistrat scăderi ale sporului natural, însă în 2005 a înregistrat o creștere ușoară.

Sporul natural în județul Brașov

Anul

Născuți vii

Decedați

Spor natural

-în județ

-în mediul urban

-în mediul rural

2000

5.707

5.725

-18

-144

126

2001

5.637

5.751

-144

-372

258

2002

5.415

6.103

-688

-669

-19

2003

5.798

5.909

-111

-319

208

2004

5.782

5.822

-41

-243

202

2005

5.949

5.926

23

-18

41

Deși în mediul rural sporul natural a înregistrat în perioada 2000-2005 valori pozitive -numărul nașterilor fiind mai mare decât cel al deceselor - evoluția arată o tendință de scădere. În mediul urban, municiăiul Brașov deține cel mai scăzut spor natural, iar municipiul Săcele cel mai ridicat. În mediul rural, ca medie a anilor 2000-2005, comuna budila are cel mai ridicat spor natural, în timp ce comuna Mândra are cel mai scăzut raport nașteri/decese.

-migrația populației în județ. în perioada 2000-2005, numărul celor care au plecat din localitățile județului a fost mai mare decât al celor ce și-au stabilit aici domiciliul, soldul migrației fiind astfel negativ la nivelul județului. Această tendință a migrației este stabilită de mediul urban. Astfel, din numărul total al plecărilor în anul 2004 (10.200 de persoane), 74% au fost din mediul urban.

Anul

Sosiți în localități

Plecați din localități

Soldul migrației

-în județ

-în mediul urban

-în mediul rural

2000

7.029

8.077

-1.048

-1.858

810

2001

8.073

8.256

-183

-818

635

2002

9.015

9.246

-231

-1.241

1.010

2003

9.154

9.348

-278

-1.416

1.138

2004

9.753

10.200

-447

-1.953

1.506

2005

-248

-1.275

1.027

- populația activă: la nivelul județului Brașov, balanța forței de muncă pe anul 2005 ilustrează faptul că, din totalul populației județului, resursa de muncă reprezintă 69% fiind distribuită astfel.

Resursa de muncă (mii persoane)

Total

Bărbați

Femei

Populația în vârstă de muncă

387, 2

199,7

187,5

Salariați sub și peste vârsta de muncă

1,0

0,4

0,6

Alte persoane sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate

21,0

7,7

13,3

Soldul mișcării interjudețene

2,6

1,7

0,9

-șomajul: în perioada 2002-2007 rata șomajului în județul Brașov a cunoscut o evoluție sinuoasă, cifrându-se la data de 31 iulie 2007 la 5,3%, printre cele mai ridicate din țară, cu 1,5% peste media națională de 3,8%. În luna iulie 2007, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov figurau 13.185 șomeri, dintre care aproximativ 7.393 beneficiază de indemnizație de șomaj, în vreme ce aproape 5.792 de persoane trăiesc din ajutoarele sociale acordate de primării.

Evoluția șomajului în județul Brașov, înregistrat la finele anului

Anul

2002

2003

2004

2005

2006

Număr șomeri

32.407

27.233

27.405

21.751

15.097

Rata șomajului - %

12,35

10,02

10,63

8,44

6,07

d) Nivelul de educație al populației

Populația școlară a județului Brașov era la sfârșitul anului 2006 de 126.607 persoane, din care: 15.847 copii înscriși în grădinițe; 44.282 elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial; și 27.940 elevi înscriși în învățământul secundar ciclul 2 (liceal, școli de artă, meserii). De asemenea, la această dată, infrastructura școlară a județului Brașov num ăra 247 grădinițe (107 în mediul urban și 140 în mediul rural), 271 de unități școlare cu statut juridic (163 în localitățile urbane și103 mediul rural).

Evoluția populației școlare

2000/2001

2005/2006

Urban

Rural

Urban

Rural

Clase I-IV

20.313

8.116

14.682

7.982

Clase V-VIII

28.482

7.886

17.055

6.563

Clase IX-XII

28.688

1.054

27.492

1.407

Sector public

Sector privat

Sector public

Sector privat

Număr studenți

12.977

8.398

17.830

14.279

2. SISTEMUL DE PROTECȚIE A COPILULUI

5

 • 2.1. PREZENTARE:

La data de 1 octombrie 1997 s-a înființat, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 86 /28.08.1997, Direcția Generală de Protecția Drepturilor Copilului Brașov, instituție cu personalitate juridică cu atribuții în domeniul protecției copilului. În septembrie 1998 au fost preluate 5 instituții de ocrotire cu 830 de copii din subordinea Ministerului Învățământului și din subordinea Ministerului Sănătății.

În anul 2000, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 261/2000, Direcția Generală de Protecția Drepturilor Copilului Brașov a preluat din subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap și a Ministerului Educației Naționale alte 5 instituții din județul Brașov în care erau ocrotiți 900 de copii cu dizabilități.

La data preluării centrele de plasament ofereau condiții improprii copiilor instituționalizați ceea ce a determinat în primă instanță orientarea tuturor resurselor financiare și umane spre îmbunătățirea calitativă și cantitativă a vieții celor ocrotiți aici.

A urmat o perioada deosebit de complexă, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale în domeniul protecției copilului, care a adus schimbări semnificative în condițiile oferite de instituțiile de ocrotire și s-a concretizat, în anii 2001 - 2006, în închiderea sau restructurarea a trei centre de plasament, organizate după principii învechite, în înființarea de noi servicii adaptate nevoilor beneficiarilor, acordându-se copiilor instituționalizați oportunități egale cu ale unui copil dintr-o familie.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 137/21.10.2004, începând cu data de 01.01.2005, s-a înființat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov prin unificarea Direcției Generale de Protecția Drepturilor Copilului Brașov și a Direcției Județene de Asistență Socială Brașov, instituție cu atribuții în domeniul persoanelor cu handicap, înființată prin Hotarârea Consiliului Județean Brașov nr. 478/18.12.2003.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Județean Brașov, care are rolul de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie și are responsabilitatea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserția în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, DGASPC Brașov s-a acreditat în anul 2005 ca furnizor de servicii sociale.

Serviciile sociale pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov le furnizează beneficiarilor săi sunt următoarele:

 • ■  Serviciu social care are ca obiect administrarea de măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate a familiilor și copiilor prin instituirea măsurii de protecție specială - plasament familial - care se realizează prin unitatea funcțională Serviciul Alternative Familiale și Consiliere (Compartiment Plasament Familial);

 • ■  Serviciu social care are ca obiect administrarea de măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate a familiilor și copiilor prin adopție - care se realizează prin unitatea funcțională Serviciul Alternative Familiale și Consiliere (Compartiment Adopție);

 • ■  Serviciu social de suport și asistență în situații de abuz asupra copilului - care se realizează prin unitatea funcțională Serviciul Alternative Familiale și Consiliere (Compartiment Consiliere și Intervenție în Situații de Abuz);

 • ■  Serviciu social specializat de suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate - serviciu de tip familial - care se realizează prin unitatea funcțională Serviciul Evaluare și Monitorizare a Asistenților Maternali;

 • ■  Serviciu primar privind măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate pentru familii și copii, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială - care se realizează prin unitatea funcțională Serviciul Protecție de Tip Rezidențial;

 • ■  Serviciu social având ca scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate pentru copii cu dizabilități și/sau cerințe educative speciale ce pot duce la marginalizare sau excluziune socială - care se realizează prin unitatea funcțională Serviciul Evaluare Complexă și Monitorizare a Copilului cu Dizabilități;

 • ■  Servicii sociale primare privind măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială - prevenirea și combaterea comportamentului deviant al copilului - care se realizează prin unitatea funcțională Compartiment de Prevenire, Combatere, Devianță;

 • ■  Servicii sociale primare de conștientizare și sensibilizare care se realizează prin unitatea funcțională Centrul de Coordonare și Informare pentru Copiii Străzii;

 • ■  Serviciu social specializat de suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate - care se realizează prin unitățile funcționale Centrul de zi “Buburuza” Budila, Centrul de zi “Veverița” Făgăraș;

 • ■  Serviciu social de suport si asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate -care se realizează prin unitatea funcțională Centrul “Casa Mamei” Brașov;

 • ■  Serviciu social specializat de suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate - serviciu de tip rezidențial pentru copii - care se realizează prin unitățile funcționale Centrul de plasament Dacia, Centrul de plasament “Azur” Victoria, Centrul de plasament “Casa Ioana” Rupea, Centrul de plasament “ Casa Prieteniei” Codlea, Centrul de plasament “Casa Maria” Făgăraș, Casa de tip familial “Bambi” Zărnești, Casa de tip familial “Arlechin” Tărlungeni, Centrul de primire in regim de urgență “Domino” Codlea;

 • ■  Serviciul social specializat de recuperare și reabilitare în centru de zi - care se realizează prin unitatea funcțională Centrul de recuperare „Micul Prinț” Brașov;

 • ■  Serviciu social specializat de recuperare și reabilitare - în centru de zi pentru copii și persoane adulte cu Sindrom Down - care se realizează prin unitatea funcțională Centrul de zi “Casa Soarelui”;

 • ■  Serviciu social specializat de recuperare și reabilitare - care se realizează prin unitățile funcționale Centrul de plasament “Floare de colț” Făgăraș, Centrul pentru copilul cu handicap sever Ghimbav, Casa de tip familial “Sfântul Patrick”, Casa de tip familial “Donald”, Casa de tip familial “Chip”, Casa de tip familial “Dale”, Centrul de reabilitare școlară Brădet, Centrul de plasament „Albina” Codlea, Casa de tip familial „Lizuca” Tărlungeni, Casa de tip familial „Patrocle” Tărlungeni, Casa de tip familial „Peter Pann” Lunca Câlnicului, Centrul de plasament „Casa Sfânta Maria” Brașov, Casa de tip familial „Brebenel” Râșnov;

 • 2.2. PRINCIPII:

În vederea garantării accesului egal la drepturile prevăzute în Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, republicată, sistemul de protecție a copilului se întemeiază pe următoarele principii universale si specifice:

Principii Universale:

 • ■  Universalitatea, potrivit căruia fiecare persoana are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege;

 • ■  Respectarea demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

 • ■  Solidaritatea socială, potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, pentru menținerea și întărirea coeziunii sociale;

 • ■  Promovarea parteneriatului între instituțiile care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, între aceste instituții și profesioniști, între profesioniști, între profesioniști și beneficiari;

 • ■  Egalitatea de șanse și nediscriminarea, potrivit căruia accesul la servicii sociale și în furnizarea serviciilor sociale se realizează fără nicio discriminare indiferent de

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI rasa, culoarea, sexul, limba, religia, de opiniile politice sau alte opinii, naționalitatea, apartenența etnică sau originea socială, de situația materială, de gradul și tipul unei deficiențe, statutul la naștere sau de statutul dobândit, de orientarea sexuală, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților sau reprezentanților legali;

 • ■  Transparența, potrivit căruia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de fiecare persoană, precum și responsabilitatea societății civile în furnizarea serviciilor sociale;

 • ■   Subsidiaritatea, potrivit căruia, statul intervine atunci când resursele familiale și comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile copilului;

Principii Specifice:

 • ■  Promovarea și respectarea interesului superior al copilului. Acesta este principiul primordial care stă la baza tuturor acțiunilor care-l privesc pe copil, ințeles ca persoană cu drepturi și responsabilități, căruia i se acordă prioritatea cuvenită în toate aspectele vieții sale de către părinți, reprezentanți legali, precum și alte persoane fizice și juridice cu care interacționează;

 • ■  Primordialitatea responsabilității părinților. Noua legislație în domeniul protecției copilului promovează schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului paternalist pe aceea a familiei, cu precădere a părinților, titulari de drepturi și obligații față de copiii lor;

 • ■  Ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate, precum și celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

 • ■  Asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, inclusiv în cazul luării unei măsuri de protecție, precum și asigurarea unei îngrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;

 • 2.3. GRUPURI ȚINTĂ:

 • ■   Toți copiii din județ;

 • ■   Copiii aflați la risc de separare de părinți;

 • ■   Copiii separați de părinți;

 • ■   Copiii părăsiți în unități sanitare;

 • ■  Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție in condițiile reglementarilor legale;

 • ■  Copiii abuzați, neglijați sau supuși exploatării;

 • ■  Copiii în conflict cu legea;

 • ■  Copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave;

 • ■   Copiii străzii;

 • ■  Copiii cu tulburări de comportament;

 • ■   Părinții copiilor, atât în calitate de beneficiari direcți ai serviciilor sociale, alături de copii, cât și în vederea responsabilizării lor în creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;

 • ■  Profesioniștii care interacționează cu copiii;

 • ■  Comunitatea locală;

 • 2.4. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND PROTECȚIA COPILULUI ■ Evoluția infrastructurii serviciilor subordonate DGASPC, in perioada 2000-2007:

  Tipuri de servicii

  Beneficiari

  01.01. 2000

  01.01. 2007

  De prevenire a instituționalizării

  -centre de zi

  Copii

  0

  2

  -centru maternal

  Copii

  0

  1

  -adăpost de zi și noapte copiii străzii

  Copii

  0

  1

  Centre de plasament - copii cu/ fără dizabilități

  - rezidențiale clasice

  Copii

  11

  8

  - case de tip familial

  Copii

  0

  12

  - centre de primire în regim de urgență

  Copii

  1

  1

  Centre specializate - copii si adulți

  -centru de zi și recuperare /specializat

  Copii/adulți

  0

  3

  -centru de îngrijire și asistență

  Adulți

  0

  2

■ Evoluția serviciilor furnizate de DGASPC Brașov:

> Centre de plasament preluate în 1998:

Nr. Crt.

Denumire instituție

Anul 2003/ nr. Copii

Anul 2004/ nr. Copii

Anul 2005/ nr.

Copii

Anul 2006/ nr. copii

1.

CP „Casa Prieteniei” Codlea

91

89

96

78

2.

CP Dacia

30

30

29

30

3.

CP „Casa Maria” Făgăraș

85

66

37

30

4.

CP „Casa Ioana” Rupea

58

68

66

58

5.

CP „Azur” Victoria

105

100

82

73

6.

CP Domino

0

10

0

17

7.

CPU Domino Ghimbav

59

5

17

11

> Centre de plasament preluate în 2000:

Nr. Crt.

Denumire instituție

Anul 2000/ nr.

Copii

Anul 2001/ nr.

Copii

Anul 2002/ nr.

Copii

Anul 2003/ nr.

Copii

Anul 2004/ nr. Copii

Anul 2005/ nr.

Copii

Anul 2006/ nr. copii

1.

CP „Floare de Colț” Făgăraș

244

87

78

69

65

50

46

2.

CP „Albina” Codlea

267

203

212

156

118

89

57

3.

Centrul de reabilitare școlară Brădet

Săcele

247

210

172

151

125

114

100

4.

CP „Dumbrava Minunată” Brașov

55

54

48

57

45

20

închis

5.

Căminul spital „Barza Mică” Timiș

70

72

72

72

66

0

0

> Centre nou înființate care oferă servicii copiilor și familiilor în vederea prevenirii separării acestora:

Nr. crt.

Denumire serviciu

Capacitate

Anul deschiderii

1.

Adăpost copiii străzii Săcele

14 copii

2004

2.

Centrul de zi „Veverița” Făgăraș

30 locuri

2005

3.

Centrul de zi „Buburuza” Budila

25 locuri

2005

4.

Centrul de zi „Casa Soarelui” Brașov

17 beneficiari

2005

5.

Centrul maternal „Casa Mamei” Brașov

cupluri mama-copil

2005

6.

Centrul de recuperare „Micul Prinț” Brașov

25 copii/zi

2005

7.

Centrul de zi „Rază de Lumină” Brașov

10 beneficiari

2006

8.

Centrul de zi „Greierașul” Teliu

25 locuri

2007

70


60


50


40


30


20


10


Ingrijire centre zi


II


■ Nr. copii


1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007

> Centre nou înființate care oferă servicii rezidențiale copiilor separați de părinți:

Nr. crt.

Denumire serviciu

Capacitate/ locuri

Anul deschiderii

1.

Centrul de plasament „Casa Sf. Maria” Brașov

10

2002

2.

Casa de tip familial „Bambi” Zărnești

12

2004

3.

Casa de tip familial „Brebenel” Râșnov

10

2005

4.

Casa de tip familial „Arlechin” Tărlungeni

10

2005

5.

Casa de tip familial „Peter Pan ” Lunca Calnicului

12

2005

6.

Casa de tip familial „Sf Patrick ” Hărman

12

2005

7.

Casa de tip familial „Chip ” Săcele

12

2005

8.

Casa de tip familial „Dale” Săcele

12

2005

9.

Casa de tip familial „Donald ” Hărman

12

2005

10.

Casa de tip familial „Lizuca” Tărlungeni

12

2006

11.

Casa de tip familial „Patrocle” Tărlungeni

12

2006

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 170/2006, pentru mai buna funcționare administrativ - metodologică a subunităților DGASPC, au fost create Complexele de servicii fiecare având un șef de complex, un compartiment administrativ, un compartiment socio-psiho-medical și mai multe subunități în subordine. Acestea sunt:

■ Complex de servicii Făgăraș format din: Centrul de plasament „Casa Maria” Făgăraș, Centru de plasament „Floare de Colț” Făgăraș, Centrul de zi „Veverița” Făgăraș;

 • ■  Complex de servicii Piatra Craiului Brașov format din: Centrul de plasament „Casa Sf. Maria” Brașov, Casa de tip familial „Bambi” Zărnești, Casa de tip familial „Brebenel” Rașnov;

 • ■  Complex de servicii Măgura Codlea format din: Centrul de plasament in regim de urgență „Domino” Ghimbav, Centrul de plasament „Albina” Codlea;

 • ■  Complex de servicii Tărlungeni format din: Casa de tip familial „Arlechin” Tărlungeni, Casa de tip familial „Lizuca” Tărlungeni, Casa de tip familial „Patrocle” Tărlungeni, Casa de zi „Buburuza” Budila;

 • ■  Complex de servicii Hărman format din: Casa de tip familial „Peter Pan” Lunca Câlnicului, Casa de tip familial „Sf Patrick” Hărman, Casa de tip familial „Donald” Hărman, Centrul de zi „Greierașul” Teliu;

 • ■  Complex de servicii Săcele format din: Casa de tip familial „Dale” Săcele, Casa de tip familial „Chip” Săcele, Adăpost Săcele;

 • ■  Complex de servicii de recuperare Cristian format din: Centrul de recuperare „Micul Prinț” Brașov, Casa de zi „Casa Soarelui” Brașov, Centru de zi pentru nevăzători „Raza de lumină” Brașov;

iar următoarele centre au rămas de sine stătătoare: Centrul de plasament „Casa Prieteniei” Codlea, Centrul de plasament Dacia, Centrul de plasament „Casa Ioana” Rupea, Centrul de plasament „Azur” Victoria, Centrul de reabilitare școlară Brădet Săcele, Centrul Maternal „Casa Mamei” Brașov.

> Număr de cazuri de prevenire a separării copilului de familie:


■ Nr. copii


Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total prevenții

228

162

105

154

235

2093

1961

1616

> Număr de copii în asistență maternală:

Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nr. Copii

55

108

157

200

295

350

382

392

> Număr de copii îngrijiți în familii substitutive/ plasament/ încredințare familială:

Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total plasamente din care:

676

700

802

875

1006

921

871

-rude până in gradul IV

617

651

724

792

913

822

765

- alte familii

59

49

78

83

93

99

106

> Număr de copii îngrijiți de Organisme Private Acreditate - Serviciul de Tip Rezidențial:

Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nr. Copii

139

176

206

222

382

253

232

220

> Număr de copii adoptați:

Anul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Adopție națională

118

49

32

34

47

17

44

36

Adopție internațională

40

37

5

50

24

0

0

0

> Încetarea măsurii de protecție prin:

Nr. crt.

Încetarea măsurii de protecție prin:

2005

2006

aug

sep

oct

noi

dec

ian

feb

mar

apr

mai

iun

1.

Reintegrare din

-plasament familial

13

7

10

11

4

1

10

6

2

1

6

-CP

5

7

1

7

2

3

4

5

2

1

3

2.

Împlinirea vârstei de 18/26 ani din:

-plasament familial

1

5

7

2

1

3

2

2

2

1

-CP

4

6

2

14

6

6

3

2

1

21

3.

Alte cauze (decese, transfer in alt județ, etc.)

-plasament familial

-CP

2

Ca rezultantă a activităților de prevenire a instituționalizării, dezvoltării măsurilor de protecție alternative și reintegrării copiilor în familia naturală, numărul de copii din centrele de plasament a scăzut permanent.

■ Evoluția numărului angajațiilor DGASPC Brașov:

Unitate

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

440

475

883

1002

1150

1353

1375

1269

din care

- Conducere

32

- Direcția Protecția Copilului

49

78

121

72

- Direcția Asistența Socială

33

- Servicii comune

89

- Centre - copii

391

397

762

771

803

854

854

639

- Centre - adulți

121

- Asistenți maternali profesioniști

x

1

x

170

250

268

283

XXX incluși in direcție

□conducere □Direcția PC □Direcția AS     DServ comune/Directia Economica     □CP-copii     QCP - adulti     OAMP

■ Evoluția Bugetului DGASPC Brașov

TOTAL -RON

Din care

Fonduri externe

Donații

9

ANPCA

1997

49.895,9

1.335,9

1998

1.576.089,2

20.619,7

9.119,5

1999

2.680.468,8

95.188,0

137.465,2

2000

5.936.205,1

237.669,0

34.877,6

2001

12.869.602,5

197.8957,0

3.650.730,0

2002

14.083.841,7

979.160,7

164.172,7

2003

15.615.104,0

2004

14.791.625,0

2005

17.800.967,0

537.561,3

2006

34.169.620,0

600.596,4

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

 • 2.5. REALIZĂRI ÎN PERIOADA 2002 - 2007:

■ Realizările cheie ale serviciilor funcționale din cadrul DGASPC Brașov:

1. Serviciul Alternative Familiale și Consiliere (Compartiment Plasament Familial și Compartiment Adopție)
 • > Campanii anuale de informare și promovare a adopției interne - organizarea Serbării Copilului Adoptat;

 • >  Identificare de alternative familiale prin plasament și adopție pentru copiii lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părinților lor sau a celor care în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija acestora;

 • >  Introducerea cursurilor de pregătire a viitorilor părinți adoptivi și existența preocupării de a perfecționa conținutul acestor cursuri;

 • >  Implicarea în activități de promovare a drepturilor copilului;

 • > Formarea continuă a profesioniștilor pentru dezvoltarea unor servicii de calitate;

 • >  Sprijinirea familiilor aflate în dificultate și ale familiilor care au copii în plasament prin programe gen “fondul de urgență”, prin atragerea de sponsori sau din donații pentru susținerea copiilor în familia naturală;

3. Serviciul Evaluare și Monitorizare a Asistenților Maternali Profesioniști
 • > Proiectul finanțat de către SERA România a făcut posibilă în 2005 angajarea unui număr de 13 asistenți maternali profesioniști, pregătiți și atestați pentru a primi în plasament copii cu dizabilități. Ca urmare, un număr de 15 copii au fost transferați din Centrul de plasament “Dumbrava Minunată” în plasament la asistenți maternali profesioniști;

 • > Au fost reevaluate toate măsurile de plasament ale copiilor aflați în îngrijirea asistenților maternali profesioniști;

 • >  Peste 250 asistenți maternali profesioniști au fost pregătiți/ atestați și reatestați;

 • > 226 copii au fost plasați în familia unor asistenți maternali profesioniști;

 • > 25 copii aflați în asistență maternală au fost reintegrați în familia naturală;

 • > 62 copii aflați în asistență maternală au fost adoptați;

 • > 25 copii aflați în asistență maternală au fost dați în plsament familial;

 • > 15 copii au fost plasați la organisme private acreditate, centre de plasament,

Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din alte județe;

> Au fost realizate periodic cursuri de formare profesională continuă cu asistenții maternali profesioniști;

4. Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

Misiunea principală a Serviciului Protecție de Tip Rezidențial (PTR) este să identifice, evalueze, diagnostigheze și implementeze scheme de sprijin pentru copilul aflat în dificultate, utilizînd standardele minime obligatorii cu scopul prevenirii abandonului, instituționalizării, precum și reintegrării copilului în mediul de viață socio-familial.

Beneficiarii Serviciului PTR sunt familiile aflate în dificultate psihosocială (familia biologică, familia extinsă, copiii); femei gravide în ultimul trimestru de sarcină; mame cu copii nou-născuți, cu risc de abandon; mame cu copii care temporar nu ( mai) au locuință sau/ și se confruntă cu mari probleme; copii separați temporar sau definitiv de părinții lor, pentru care se dispune, în condițiile legii, plasamentul la serviciul rezidențial; copii pentru care se dispune, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență; tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază de protecție specială în condițiile legii.

Serviciului PTR are ca obiective generale scăderea num ărului de copii instituționalizați prin reintegrarea/ integrarea acestora în familia naturală, largită sau substitutivă; scăderea num ărului de copii abandonați în unitățile sanitare; integrarea socio-profesională a tinerilor peste 18 ani.

Din punct de vedere statistic num ărul copiilor părăsiți în unitățile sanitare din județul Brașov a fost:

Anul

2005

2006

2007

Nr. Copii din care:

116

104

103

-prevenții

98

67

54

-plasamente în regim de urgență la AMP/ familii

28

34

47

-transferuri spre competența altor județe

0

3

2

În anul 2005, din 6 cazuri de copii nou născuți părăsiți în afara unităților sanitare 5 au fost rezolvate în mod favorabil, copiii ajungând în familiile lor, sub forma instituirii m ăsurii de protecție - plasament familial, iar unul se află în plasament la asistent maternal profesionist. În 2007, 2 copii nou născuți părăsiți în afara unităților sanitare au fost plasați în regim de urgență la asistent maternal profesionist.

Din anul 2005, după apariția noii legislații în domeniul protecției copilului, a procesului de reevaluare a fiecărui dosar social al copilului și mai ales după începerea derulării la nivelul DGASPC a noului program de reinserție socio-profesională destinat adolescenților/ tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, integrarea socio-profesională a acestora a crescut atât cantitativ, cât și calitativ.

Anul

2005

2006

2007

Reintegrări/ reinserții socio-profesionale

42

26

34

La acest capitol mai poate fi adăugat faptul că:

 • > Pe parcursul anului 2005 s-a restrâns activitatea și capacitatea Centrului de plasament “ Casa Maria” Făgăraș;

 • > În anul 2006 s-au reorganizat centrele de plasament prin crearea de Complexe de servicii urmărindu-se implementarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile rezidențiale;

 • > În anul 2007 a avut loc o reorganizare a centrelor de plasament prin crearea Centrului pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă “ Orizont” Săcele destinat tinerilor cu vârsta între 16-20 ani și a unei componente DVI “Aurora” din cadrul Complexului Măgura destinat tinerelor cu vârsta între 16-20 ani.

 • > Din septembrie 2005 s-a adăugat Serviciului PTR spre coordonare, alături de Centrele de plasament și Casele de tip familial, și Centrul maternal “Casa Mamei”. În general au intrat 14 cupluri/ an care au ieșit după perioada de expirare a contractului de rezidență sau chiar mai repede de 3 luni (cazuri care nu s-au adaptat regulamentului sau nu au avut capacitatea de a-ți asuma răspunderea de a crește și îngriji un copil);

 • > Din anul 2006 au fost adăugate spre coordonare metodologică și centrele rezidențiale din cadrul organismelor private acreditate;

 • > Din anul 2007 au fost repartizate Serviciului PTR spre coordonare casele de tip familial destinate copiilor cu dizabilități;

 • > Privind introducerea noii legislații din domeniul protecției copilului din anul 2005, Serviciul PTR s-a ocupat și de îndrumarea metodologică a primăriilor, a personalului angajat din cadrul noilor structuri SPAS. De asemenea, primăriile au fost îndrumate și sprijinite în crearea Comisiilor Consultative Comunitare ( până în anul 2007 au fost create 9 astfel de structuri);

> Au fost prelucrate instrumentele și procedurile de lucru ale Serviciului PTR; au fost elaborate și implementate modelele Planurilor Individualizate de Protecție, a Planurilor de Intervenți Specifică, a Rapoartelor de Evaluare Detaliată; a fost creat un manual de proceduri (MOF) destinat centrelor de plasament;

5. Serviciul de Evaluare și Monitorizare a Copilului cu Dizabilități

> Eliberarea/ reînnoirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap pentru copiii cu dizabilități din județul Brașov ca urmare a solicitării părinților sau a reprezentanților legali ai acestora;

Număr copii încadrați într-o categorie de persoane cu handicap

Anul

2004

2005

2006

2007

Număr copii

1326

1446

1418

1050

> Eliberarea/ reînnoirea certificatelor de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educative speciale din județul Brașov;

Anul școlar

2003 -2004

2004 -2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

Număr copii din care:

247

244

242

234

235

- integrați în școli speciale

228

223

217

209

147

- integrați individual

19

21

25

25

88

 • > Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap/ după caz, orientarea școlară a copiilor cu dizabilități din centrele de plasament din subordinea DGASPC Brașov;

 • > Adaptarea formularelor din dosarul de handicap și orientare școlară în conformitate cu legislația în vigoare;

6. Compartimentul de Prevenire, Combatere, Devianță

Până în anul 2005, Compartimentul Prevenire, Combatere, Devianță a funcționat împreună cu Centrul de Coordonare și Informare pentru Copiii Străzii și Centrul de Consiliere, Sprijin și Tratament pentru Copilul Maltratat, realizările comune fiind elaborarea și implementarea următoarelor proiecte și programe:

 • > Program de colaborare cu Penitenciarul de maximă siguranță Codlea -prevenirea săvârșirii de infracțiuni de către minori, pregătirea minorilor din penitenciar pentru eliberarea și reintegrarea lor;

 • > Program de prevenire și consiliere a copiilor cu comportamente deviante din cadrul Fundației “Casa Copilului” - Complex Educațional “Poiana Soarelui”;

 • > Program de prevenție și consiliere a copiilor cu comportamente deviante din cadrul Școlii generale nr.1 Prejmer;

 • > Cercetare privind cunoștințele și atitudinile tinerilor liceeni cu privire la consumul de droguri în licee;

 • > Program de prevenție a delincvenței juvenile și consumului de droguri în licee;

 • > Programul “Elevii Liceului “Constantin Brâncoveanu” spun NU drogurilor”;

 • > Program de educație privind drepturile copilului, desfășurat în colaborare cu Fundația “Centrul Vieții Noi”;

 • > Programul “Școala de vară” Săcele, desfășurat cu copiii de etnie rromă;

 • > DATAV, proiect Daphne de prevenire a abuzului asupra copiilor și tinerilor;

 • > Program de prevenire a abuzului asupra copilului, derulat în școlile din municipiul Brașov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov;

 • > “Crede în tine” - cercetare pe problematica delincvenței în rândurile tinerilor liceeni, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov, ALC și Penitenciarul Codlea;

 • > Program de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor liceeni - “Paza bună”;

 • > Program de prevenire-informare BTS, Contracepție, HIV-SIDA;

 • > Ajutorul acordat în propriul mediu social - program de asistare a unui număr determinat de familii sărace;

 • > Program educațional derulat în comunitățile de rromi, pe linia promovării sănătății, prevenirea sarcinilor nedorite, a BTS-urilor și promovarea normelor igienico-sanitare;

 • > Elaborarea proiectului “Gașca de părinți”;

 • > Program “Zile de poveste”;

2006-2007

 • > Elaborarea și implementarea programului - seminar “Lacrimi de copil”, în

colaborare cu Compartimentul Consiliere și Intervenție în Situații de Abuz,

Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru minori și familie Brașov și Institutul de Medicină Legală Brașov;

 • > Implementarea proiectului de promovarea sănătății, reproducerii și prevenirea BTS-urilor;

 • > Derularea și finalizarea proiectului de prevenire a consumului de droguri în liceele din municipiul Brașov;

 • > Implementarea programului “Prevenirea și combaterea violenței în școli”, derulat în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Brașov;

7. Compartimentul Consiliere și Intervenție în Situații de Abuz

În ianuarie 2005 a luat ființă Compartimentul Consiliere și Intervenție în Situație de Urgență și Telefonul Copilului, principalele realizări fiind oferirea de servicii specializate pentru 192 beneficiari și participarea la proiectul Bisericii Reformate “Casa Speranței” -Programul pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (cu derulare și în prezent), materializată în întâlniri cu rețeaua comunitară, respectiv poliția de proximitate, reprezentanți Direcția de Servicii Sociale și ONG-uri; traininguri pe tematica abuzului și supervizare; acțiuni publice destinate prevenției (unde s-au elaborat pliante pe tematica abuzului). În ianuarie 2006 acest compartiment a fost reorganizat sub denumirea de Compartimentul Consiliere și Intervenție în Situații de Abuz oferind servicii de specialitate unui număr de 414 beneficiari și participând la proiectul internațional “Call Centre for Minors in Brașov”, în parteneriat cu ANPAS - Solidarieta Internazionale din Florența, Consiliul Județean Brașov și Universitatea Transilvania. Acest proiect se va finaliza cu constituirea unui centru telefonic destinat copilului abuzat, respectiv o linie verde, operatorii fiind studenți din profil și specialiști din DGASPC Brașov care au fost cursați special pentru acest tip de serviciu, precum și elaborarea unui Ghid de bune practici pentru operatorul telefonului copilului, în conformitate cu Standardele Minime Obligatorii.

De asemenea, următoarele activități au fost realizate în cadrul Compartimentului de Consiliere și Intervenție în Situații de Abuz:

 • >  Informarea/ consilierea psiho-socială, juridică, educativă a victimei, a victimelor indirecte și a agresorului, în mod direct sau telefonic, la sediul instituției, la domiciliul familiei /copilului, școală, spital;

 • > Evaluare psihologică/ asistarea copilului în instanță/ intervenție la solicitarea instanței în situații de divorț (asociate cu abuz asupra copilului) constând în rapoarte, evaluări în vederea soluționării acestor procese;

 • > Asistarea victimelor în obținerea drepturilor legale/ acordarea de sprijin copilului capabil de discernământ în exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei sale;

 • > Monitorizarea/ reevaluarea situației copilului în familie și în mediul comunitar;

 • > Demersuri în vederea acordării de sprijin material (activitate complementară în funcție de necesități);

 • > Instituirea măsurilor de plasament în regim de urgență/ propuneri de instituire a măsurilor de protecție pentru copilul victimă a abuzului și demersurile aferente;

Totodată, Compartimentului de Consiliere și Intervenție în Situații de Abuz a colaborat cu Inspectoratul Județean de Poliție Brașov; Inspectoratul Școlar Județean Brașov; unități școlare din județ; Spitalul Clinic de Copii Brașov; Direcția de Servicii Sociale din cadrul Consiliului Local Brașov; Primăria Brașov - Serviciul de Autoritate Tutelară; primăriile și consiliile locale din județ; Cabinete Medicale de Medicină de Familie; Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov; Asociatii și O.N.G. - uri; Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov; Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov; Judecătoria Brașov; Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov; Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului; Direcția Județeană de Muncă și Protecție Socială; Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanei; Mass-Media. Prin aceste colaborări s-au realizat demersuri în vederea:

 • > Obținerii de certificate de constatare medico-legală;

 • >  Obținerii actelor de identitate atât pentru copii, cât și pentru părinți;

 • >  Identificării de persoane;

 • > Acordarea îngrijirilor medicale în cadrul unităților sanitare;

 • > Acordarea prestațiilor sociale de către primării;

 • > Comunicate de presă privind situații concrete de abuz; emisiuni televizate legate de fenomenul abuzului; furnizare de informații privind situații statistice legate de fenomenul maltratării;

 • > Demersuri către organele de urmărire penală în privința abuzatorilor;

 • > Consilierea pe probleme metodologice a personalului care desfășoară activități

de asistență socială în cadrul primăriilor /consiliilor locale din județ;

 • >  Informare periodică cu privire la situația statistică a cazurilor către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului; Direcția Județeană de Muncă și Protecție Socială;

8. Compartimentul Copiii Străzii

Având ca scop, printre altele, și stabilirea de relații de colaborare între instituțiile publice locale ale municipiului Brașov, serviciile publice specializate în domeniul protecției drepturilor copilului și organizațiile neguvernamentale implicate în activitățile de protecție a copilului străzii, Compartimentul Copiii Străzii a luat ființă în luna martie 2005 și a inițiat următoarele:

 • >  Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție al municipiului Brașov, Poliția comunitară, Comandamentul de Jandarmi și Asociația “Centrul Vieții Noi”, protocol care pune bazele unei proceduri de lucru unitare cu copiii străzii;

 • > Convenție de colaborare cu Asociația “Centrul Vieții Noi” care are în vedere domeniul comun de intervenție și care urmărește crearea unui cadru comun de lucru care să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor străzii;

 • > Campanie anti-cerșetorie la nivelul municipiului Brașov, în parteneriat cu Universitatea “ Transilvania” și Consiliul Județean al elevilor, campanie aflată în plină desfășurare;

Alte activități:

 • > 13 august 2006 - Program de animație de cartier pentru copii, în colaboare cu

“SOS Satele Copiilor România” - Programul “SOS Mașina cu Jucării”;

 • > 21 martie 2007 - Cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Străzii, Compartimentul Copiii Străzii în colaborare cu Asociația “Centrul Vieții Noi” a organizat acțiunea intitulată “Din stradă la Pietrele lui Solomon”;

 • > 29 martie 2007 - Compartimentul Copiii Străzii în colaborare cu Școala Generală nr. 22 a organizat acțiunea “ Și nouă ne pasă”;

 • > 10 octombrie 2007 - Compartimentul Copiii Străzii în colaborare cu Direcția Județeană Comunitară de Evidență Informatizată a Persoanei Brașov a realizat un program ce a avut ca scop întocmirea actelor de identitate a copiilor din localitatea Racoș;

În prezent Compartimentul Copiii Străzii desfășoară împreună cu Asociația “Impact de Viitor” un program de asistare în propiul mediu social destinat adolescenților și tinerilor adulți aflați în dificultate socială. De asemenea, Compartimentul Copiii Străzii ține la zi o bază de date informatizată în vederea monitorizării copiilor străzii cu care se lucrează. Pentru perioada 2006 - 2007, echipa CCICS a avut un număr de 504 contacte, dintre care 53 copii monitorizați în permanență prin contact direct.

■ Programe/ Proiecte implementate de către DGASPC Brașov în perioada 2002

2007:

1. Proiectul: Amenajarea unor ateliere protejate
 • > Sursa de finanțare: Programul DAPHNE prin Regiunea Piemonte-Italia;

 • > Suma solicitată / obținută: 165.737.735 Lt

 • > Beneficiari: Copiii instituționalizați din Centrul de Plasament „Albina” Codlea cu vârste între 14-18 ani, care vor dobândi o nouă calificare / deprinderi;

 • > Obiectiv: Crearea unor ateliere protejate de panificație care să deservească nevoile centrelor de plasament din județul Brașov și să sprijine programele de integrare socială pentru copiii instituționalizați și copiii străzii;

 • > Perioada de derulare: noi.2001 - 31.12.2002

 • >  Stadiul actual al proiectului: Proiect finalizat concretizat în atelierul de Brutărie situat în incinta CP „Albina” Codlea, atelier prin intermediul căruia au fost calificați 24 tineri din centrele de plasament.

2. Proiectul: Recompartimentarea Centrului de Plasament Brădet în module de tip familial, amenajarea unui loc de joacă în aer liber
 • > Parteneri: Cheltenham College cu suma de 84.000 Lire sterline pentru realizarea acestui proiect;

 • > Beneficiari: Copiii instituționalizați în Centrul de Plasament “Brădet” Săcele;

 • > Perioada de derulare: 2002-2004

 • >  Stadiul actual al proiectului: Proiect finalizat.

3. Proiectul: Restructurarea instituțiilor de tip rezidențial care s-au transferat în cadrul sistemului public specializat Brașov în conformitate cu HG 261/2000
 • > Sursa/sursele de finanțare: Aplicație la Programul de Interes Național 3;

 • > Suma solicitată obținută: 1.941.660.000 lei din care 1.601.660.000 lei pentru CP Brădet si 340.000.000 lei pentru CP „Barza Mică”;

 • > Locația proiectului: Centrul de Plasament Brădet și Centrul de Plasament „Barza Mică”;

 • >  Beneficiari: 282 de copii instituționalizați în aceste centre;

 • >  Obiectiv: Restructurarea instituțiilor de tip rezidențial care asigură îngrijirea și protecția copiilor;

 • > La Centrul de Plasament Brădet s-a realizat reabilitarea grupului alimentar, spălătorie și cabinete medicale (reparații tencuieli, pardoseli, gresie, zugrăveli, placaje faianță, vopsitorie), refacerea instalației sanitare și de canalizare, refacerea instalației electrice interioare, refacerea camerei frigorifice;

 • > La Centrul de Plasament „Barza Mică” s-a realizat amenajarea completă a sălii de mese, refacere instalație electrică, dotarea cu uși de acces din tâmplărie aluminiu și geam termopan, lăcuire lambriuri, zugrăveli lavabile în camere și instalarea unei rețele electrice de iluminat de siguranță;

 • > Perioada de derulare: 2002- 2005

4. Proiectul: Închiderea componentei rezidențiale a Centrului de plasament „Micul Prinț” Brașov
 • > Sursa de finanțare: Phare programul copii mai întâi;

 • > Suma obținută: 681,103.47 euro

 • > Obiectiv: Închiderea componentei rezidențiale a CP „Micul Prinț” Brașov și dezvoltarea unei palete de servicii alternative: 3 case de tip familial, 3 centre de zi, extinderea rețelei de asistenți maternali cu 80 de persoane, transformarea unei clădiri din cadrul CP „Micul Prinț” în Centru de recuperare a copilului cu deficiențe; reintegrarea în familie a copilului instituționalizat, prevenirea instituționalizării copiilor din familii aflate în situații de risc;

 • > Perioada de derulare: 29 iulie 2003 - 15 septembrie 2005

 • >  Stadiul actual: Proiect finalizat.

5.  Proiectul: Case de tip familial pentru copiii cu deficiențe
 • > Sursa de finanțare: Phare programul copii mai întâi;

 • > Suma obținută: 285.984,3 Euro, 100% finanțare UE

 • > Obiectiv: Închiderea CP „Barza Mică” (fost cămin spital) și deschiderea a 4 case de tip familial. Reintegrarea în familie a copilului cu handicap instituționalizat, prevenirea instituționalizării copiilor cu handicap din familii aflate în situații de risc;

 • > Perioada de derulare: 29 iulie 2003 - 15 septembrie 2005

 • >  Stadiul actual: Proiect finalizat.

6. Proiectul: Amenajare sală de sport la Centrul de plasament Brădet - Săcele
 • > Sursa de finanțare: Fundația East West Link care a finanțat proiectul în procent de 100%;

 • > Valuarea investiției: 35.000 Euro

 • > Perioada de derulare: 2004

 • >  Stadiul actual: Proiect finalizat.

7. Proiectul: Casa SF Patrick Făgăraș
 • > Sursa de finanțare: Fundația North West Roumanian Fund care a realizat întreaga investiție;

 • > Valuarea investiției: 500.000 euro

 • > Perioada de derulare: 2000- 2004

 • >  Stadiul actual: Proiect finalizat.

8. Proiectul: Închiderea CP Dumbrava Minunată
 • > Sursa de finanțare: Fundația SERA Romania care a realizat întreaga investiție;

 • > Valuarea investiției: 465.651,53 RON

 • >  Realizări:

o Înființarea Caselor de tip familial „Lizuca” și „Patrocle”;

o Înființarea și susținerea unei rețele de 13 asistenți maternali profesioniști în care au fost plasați 18 copii;

o Susținerea financiară a familiilor unui număr de 5 copii reintegrați în familia naturală;

o Derularea unui program de prevenire a instituționalizării;

 • > Perioada de derulare: 12.09.2005 - 31.12.2006

 • >  Stadiul actual: Proiect finalizat.

9. Proiectul: „Susținem copiii” - Parteneriat pentru deschiderea Centrului de Ascultare a minorului abuzat
 • > Parteneri: ANPAS Solidarieta Internazionale, Universitatea Transilvania Brașov, Consiliul Județean Brașov, DGASPC Brașov;

 • > Obiectiv: Proiectul a avut/are drept scop realizarea unui centru de ascultare a minorului abuzat. Activitățile propriu-zise ale proiectului: amenajarea și dotarea unei încăperi în care să funcționeze aceste centru, închirierea unei linii telefonice gratuite prin intermediul căreia copii să poată contacta personalul centrului, formarea personalului care deservește linia telefonică (studenților). Proiectul a luat naștere din experiența partenerilor italieni din regiunea Toscana cumulată cu experiența partenerilor români;

 • > Perioada de derulare: 2006 - 2007.

 • 10. DGASPC Brașov a desfășurat următoarele acțiuni în cadrul „Campaniei de educație privind drepturile copilului” implementate de ANPDC cu sprijinul unui consorțiu condus de LDK Consultants și finanțate prin Programul Phare 2003:

 • > Seminar pentru factorii de decizie de la nivelul județului Brașov -Februarie 2007;

 • > Curs pentru asistenții sociali din Serviciile publice de asistență socială -Aprilie 2007;

 • > Curs pentru personalul didactic și preoți - Aprilie 2007;

 • > Curs pentru procurori, judecători și polițiști - Mai 2007;

 • > Curs pentru personalul medical - Mai 2007;

 • 2.6.  PRIORITĂȚI JUDEȚENE

 • ■  Prioritatea 1

o Înființarea centrelor de consiliere pentru părinți în 4 municipii și 5 orașe.

Realizarea programului „Școala părințiilor” în aceste centre;

 • ■  Prioritatea 2

o Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de recuperare/ reabilitare prin centre specializate de recuperare pentru copilul cu dizabilități în zonele Rupea și Făgăraș; centre specializate de zi cu servicii de respiro pentru copilul cu HIV/SIDA, boli cronice grave/ terminale în zonele Brașov, Făgăraș, Rupea; asistenți maternali specializați;

 • ■  Prioritatea 3

o Realizarea unor programe de formare a părinților copiilor cu dizabilități, precum și a celorlalte categorii de persoane care îngrijesc în sistem familial copilul cu dizabilități (tutore, asistent personal, asistent maternal etc.) cu privire la importanța recuperării/reabilitării și metode/tehnici de lucru cu copilul la domiciliu;

 • ■  Prioritatea 4

o Extinderea rețelei centrelor de zi;

 • ■  Prioritatea 5

o Dezvoltarea de activități pentru copiii instituționalizați în vederea organizării și petrecerii timpului liber și diversificarea experiențelor tip DVI;

 • ■  Prioritatea 6

o Înființarea structurilor comunitare consultative la nivelul județului Brașov și pregătirea acestora în vederea sprijinirii activității de prevenire a separării copilului de familie, precum și a activității de prevenire în situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului sau alte probleme specifice (de exemplu, zone vulnerabile pentru exploatarea prin muncă, trafic, zone cu amploare crescută a unor fenomene ca plecarea la muncă în străinătate, lipsa actelor de identitate);

 • ■  Prioritatea 7

o Înființarea și diversificarea serviciilor sociale comunitare;

 • ■  Prioritatea 8

o Diversificarea rețelei existente de asistenți maternali pentru a răspunde nevoilor imediate, de urgență sau unor caracteristici deosebite ale copiilor protejați (copilul 0-2 ani; copilul cu handicap/ dizabilități neuro-psiho-motorii si/sau senzoriale; copilul cu HIV/ SIDA; copiii străzii; preluarea în regim de urgență) precum și a rețelei de servicii, programe și activități de sprijin pentru asistenții maternali;

 • ■  Prioritatea 9

o Închiderea/ restructurarea pe model familial, conform standardelor în vigoare, a instituțiilor de tip clasic CP Casa Prieteniei Codlea și CP Albina Codlea;

 • ■  Prioritatea 10

o Implementarea programului „Inițiativa copiii străzii” în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor destinate copiilor străzii și familiilor acestora prin centre de zi, centre de consiliere pentru copiii străzii și pentru părinți, adăposturi de zi și de noapte etc. în cele trei zone ale județului (Brașov, Rupea, Făgăraș) în acord cu standardele minime obligatorii în vigoare;

 • ■  Prioritatea 11

o Înființarea unui centru de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale (inclusiv a copiilor cu tulburări de comportament);

 • ■  Prioritatea 12

o Dezvoltarea și diversificarea serviciilor specializate pentru copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave/terminale aflați în protecție specială (10 asistenți maternali, centre de zi și de recuperare/reabilitare, centre de plasament de tip familial);

 • ■  Prioritatea 13

o Înființarea de apartamente de tranzit destinate copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecție și a centrelor de inserție socială pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție;

 • 2.7. OBIECTIVE GENERALE ȘI OPERAȚIONALE:

Obiective Generale:

 • ■  Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;

 • ■   Promovarea și respectarea drepturilor și libertăților copiilor;

 • ■  Creșterea accesului la serviciile de sănătate și adaptarea serviciilor medicale și de promovare a sănătății la nevoile copiilor;

 • ■  Realizarea unui acces egal la educație pentru toți copiii;

 • ■  Respectarea dreptului copilului la odihnă și promovarea activităților recreative și culturale;

 • ■  Monitorizarea drepturilor copilului;

 • ■   Respectarea dreptului copilului la protecție, prin intervenție multidisciplinară și interinstituțională, împotriva abuzului, neglijării și exploatării;

 • ■  Responsabilizarea comunităților locale pentru prevenirea separării copilului de părinți și în susținerea familiilor pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;

 • ■  Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil și familie;

 • ■  Protecția unor grupuri vulnerabile de copii și tineri care necesită o atenție specială (copiii străzii, copiii delincvenți, copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave/ terminale, tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție);

Obiective Operaționale:

Obiectivul op. 1 Întărirea capacității instituționale a DGASPC în vederea îndeplinirii adecvate a obligațiilor ce îi revin în monitorizarea modului în care sunt promovate, respectate și implementate drepturile copilului.

■ implementarea unui sistem de colectare a informațiilor de la toți actorii județeni implicați în activități cu privire la drepturile copiilor;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov;

Obiectivul op. 2       Creșterea responsabilității comunității locale în prevenirea separării

copilului de familie.

 • ■   dezvoltarea grupurilor de sprijin pentru familii, inclusiv pentru familiile monoparentale, la nivelul tuturor centrelor de consiliere pentru părinți și copii;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov;

 • ■   încurajarea voluntariatului la nivelul comunităților locale pentru desfășurarea de activități de sprijin al familiilor și copilului în situație de risc, cu precădere în situații de criză;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   realizarea de acțiuni ample (prin puncte de informare permanente, atitudine pro-activă de diseminare a informației în comunitate etc.) în vederea cunoașterii de către părinți a tuturor formelor de susținere a familiei de către stat pentru îndeplinirea obligațiilor părintești;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   înființarea și diversificarea serviciilor sociale comunitare;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   realizarea unor programe de pregătire a asistenților sociali/ persoanelor cu atribuții în asistența socială cu privire la modul de întocmire a planului de servicii, în baza Ordinului nr.80/2004 cu modificările și completările ulterioare;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

Obiectivul op. 3


Creșterea calității serviciilor sociale pentru copil și familie.

 • ■   diversificarea rețelei de asistenți maternali pentru a răspunde nevoilor imediate, de urgență sau unor caracteristici deosebite ale copiilor protejați (copilul 0-2 ani; copilul cu handicap/ dizabilități neuro-psiho-motorii și/sau senzoriale; copilul cu HIV/ SIDA; copii aparținând minorităților naționale; copiii străzii; preluarea în regim de urgență) precum și a rețelei de servicii, programe și activități de sprijin pentru asistenții maternali;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   închiderea/ restructurarea pe model familial, conform standardelor în vigoare, a instituțiilor de tip clasic CP Casa Prieteniei Codlea, CP Albina Codlea;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   înființarea de servicii de prevenire a părăsirii copilului, în cadrul maternității Brașov și a secțiilor de pediatrie din spitalele din Brașov, Făgăraș, Rupea;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Autoritatea de Sănătate Publică, unitățile medicale; Organisme Private Acreditate;

Obiectivul op. 4


Dezvoltarea și diversificarea serviciilor și activităților de prevenire a delincvenței juvenile, precum și a celor de reabilitare a copiilor delincvenți.

 • ■   realizarea unui proiect pilot referitor la organizarea unor echipe de voluntari recrutați din rândul cetățenilor (părinți, bunici, foști asistenți sociali, profesori, poliție etc.) în vederea identificării situațiilor delinctogene (scandaluri între găștile de cartier, alcoolismul la adolescenți, agresivitate fizică și verbală etc.);

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Inspectoratul Județean de Poliție; Organisme Private Acreditate; asociații de voluntari;

 • ■   înființarea unui centru de asistență și sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale (inclusiv copiilor cu tulburări de comportament);

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Autoritatea de Sănătate Publică; Inspectoratul Școlar Județean; Inspectoratul Județean de Poliție; Organisme Private Acreditate;

 • ■   înființarea unui serviciu rezidențial și a unui centru de zi pentru copilul

  care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal;

  Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

  ■ realizarea unui proiect pilot pentru dezvoltarea unui program/ serviciu de monitorizare și sprijin post-detenție, utilizând „tutori de reintegrare” care să colaboreze cu serviciile de probațiune existente și cu serviciile de asistență socială;

  Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Inspectoratul Județean de Poliție; Organisme Private Acreditate;

  Obiectivul op. 5

  Creșterea calității îngrijirii copiilor cu dizabilități aflați în protecție specială.

  ■ închiderea/ restructurarea pe model familial a instituțiilor de tip clasic pentru copiii cu dizabilități (inclusiv copii cu cerințe educative speciale);

  Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

  Obiectivul op. 6

  Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție.

  • ■   înființarea de apartamente de tranzit destinate copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecție și a centrelor de inserției socială pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție;

  Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie; Inspectoratul Școlar Județean; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă; Organisme Private Acreditate;

  • ■   implementarea unor programe de formare profesională a tinerilor instituționalizați;

  Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă;

  Obiectivul op. 7

  Creșterea accesului copiilor cu dizabilități și a celor cu dificultăți de

Obiectivul op. 8


Obiectivul op. 9


adaptare școlară la serviciile educaționale adaptate nevoilor lor in vederea realizării educației incluzive.

 • ■   implementarea metodologiei elaborate de ANPDC referitoare la integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Inspectoratul Școlar Județean;

Promovarea acțiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum și a activităților recreative și culturale.

 • ■   dezvoltarea de activități pentru copiii instituționalizați în vederea organizării și petrecerii timpului liber (organizarea și participarea la spectacole, organizarea de activități de cunoaștere a patrimoniului științific și cultural, tabere, dezvoltarea de hobby-uri, schimburi interculturale etc.) și promovarea acestora;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   stimularea participării copiilor la activități culturale, artistice și sportive în cadrul comunităților locale, inclusiv pentru revitalizarea tradițiilor si obiceiurilor locale;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov;

Dezvoltarea și diversificarea intervenției și a rețelei de servicii pentru reabilitarea și reintegrarea socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării și exploatării copilului.

 • ■   implementarea ghidului metodologic pentru prevenirea și intervenția în echipe multidisciplinare și în rețea interinstituțională în situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului;

Operator/Parteneriat: Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Protecția Copilului, DGASPC Brașov, Inspectoratul Județean de Poliție, Autoritatea de Sănătate Publică;

 • ■   înființarea a trei servicii specializate pentru prevenirea și combaterea abuzului, neglijării și exploatării copilului, situate în zonele Brașov, Făgăraș, Rupea;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; Autoritatea de Sănătate Publică, DGASPC Brașov;

■   înființarea echipelor regionale de intervenție în situația copiilor

repatriați;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov, Centrul Regional Brașov -Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;

Obiectivul op. 10


Obiectivul op. 11


Obiectivul op. 12


Lărgirea parteneriatului public-privat și permanentizarea dialogului cu organizațiile neguvernamentale.

■ atribuirea de contracte de servicii prin hotărâri ale Consiliului Județean pe baze competiționale și concurențiale, conform prevederilor cadrului normativ;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

Crearea unui sistem de monitorizare și control a fenomenului „copiii străzii”.

■ implementarea programului „Inițiativa copiii străzii” în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor destinate copiilor străzii și familiilor acestora prin centre de zi, centre de consiliere pentru copiii străzii și pentru părinți, adăposturi de zi și de noapte etc. în zonele Brașov, Făgăraș, Rupea;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

Creșterea accesului copiilor cu dizabilități, HIV/ SIDA si boli cronice grave/ terminale la serviciile de recuperare/ reabilitare.

■ dezvoltarea și diversificarea serviciilor de recuperare/ reabilitare prin deschiderea a două centre specializate de recuperare pentru copilul cu dizabilități în zonele Rupea și Făgăraș, trei centre specializate de zi cu servicii de respiro pentru copilul cu HIV/SIDA sau boli cronice grave/ terminale în zonele Brașov, Făgăraș, Rupea, precum și diversificarea rețelei de asistenți maternali specializați;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; Autoritatea de Sănătate Publică, DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

■ realizarea unor programe de formare a părinților copiilor cu dizabilități, precum și a celorlalte categorii de persoane care îngrijesc în sistem familial copilul cu dizabilități (tutore, asistent personal, asistent maternal) cu privire la importanța recuperării/reabilitării și metode/tehnici de lucru cu copilul la domiciliu;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; Autoritatea de

Sănătate Publică, DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

Obiectivul op. 13


Obiectivul op. 14


Obiectivul op. 15


Sensibilizarea populației asupra dispozițiilor legale privind primordialitatea responsabilității părinților referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, cât și informarea acestora privind sancțiunile ce decurg din nerespectarea obligațiilor părintești.

■ derularea campaniilor de educație privind drepturile copilului în toate localitățile județului;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; Inspectoratul Școlar Județean, DGASPC Brașov;

Conștientizarea populației privind importanța menținerii relațiilor dintre copii și părinți în cazul copiilor separați temporar de părinții lor.

■ elaborarea si distribuirea de materiale informative privind efectele psihologice produse asupra copilului de separarea temporară de părinți și importanța menținerii relațiilor personale între copii și părinții lor;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov;

Creșterea eficienței în acordarea serviciilor socio-medicale de promovare și ocrotire a sănătății copiilor și a familiilor acestora.

■ implementarea cadrului de colaborare interinstituțională definit la nivel central și local pentru asigurarea coerenței în ceea ce privește prevenirea și combaterea consumului de tutun, alcool și droguri în rândul copiilor;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Inspectoratul Județean de Poliție, Autoritatea de Sănătate Publică;

Obiectivul op. 16      Creșterea capacității consiliilor locale în a preveni și reduce

neșcolarizarea și abandonul școlar datorat unor cauze socio-economice.

 • ■   analizarea cazurilor de copii neșcolarizați și a celor care au abandonat școala în vederea soluționării cazurilor și realizării activităților de prevenire a abandonului școlar în cazul comunităților cu risc ridicat. Transmiterea informațiilor referitoare la cazurile de neșcolarizare și abandon școlar (număr, cauze, soluții, activități de prevenire) trimestrial la ANPDC;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Inspectoratul Școlar Județean;

 • ■   includerea copiilor neșcolarizați și a celor care au abandonat școala în programe de sprijin adaptate situației lor;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; Inspectoratul Școlar Județean; Unitățile Școlare, DGASPC Brașov; Organisme Private Acreditate;

 • ■   extinderea rețelei de mediatori școlari și a centrelor de zi organizate în/lângă școli în vederea creșterii numărului de copii rromi incluși în învățământul obligatoriu;

:    Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Inspectoratul

Școlar Județean, Organisme Private Acreditate;

 • ■   elaborarea și implementarea unor programe de emancipare a fetelor de etnie rroma;

Operator/Parteneriat: Consiliile Locale; DGASPC Brașov; Inspectoratul Școlar Județean; Organisme Private Acreditate;

Obiectivul op. 17


Obiectivul op. 18


Educarea adolescenților și a tinerelor familii în spiritul valorilor familiale, a responsabilităților parentale și noii viziuni referitoare la protecția copilului în familie.

dezvoltarea unor centre de consiliere pentru părinți și copii în 4 municipii și în 5 orașe mari. Realizarea programului „Școala părinților” în cadrul acestor centre;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; DGASPC Brașov;

Reducerea semnificativă a numărului de copii fără acte de identitate.

 • ■   realizarea de acțiuni, la nivel județean, pentru identificarea comunităților cu număr mare de cazuri de copii fără acte de identitate, realizarea demersurilor legale pentru stabilirea identității acestora, precum și implementarea metodologiei de intervenție interinstituțională pentru stabilirea identității copiilor părăsiți în unitățile sanitare;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; Inspectoratul Județean de Poliție, Autoritatea de Sănătate Publică, DGASPC Brașov;

Obiectivul op. 19


Obiectivul op. 20


Respectarea opiniilor copiilor și participarea lor în toate problemele care îi privesc.

 • ■   promovarea mesajelor pentru părinții despre practicile pozitive de educare și creștere a copilului, axate pe ascultarea, consultarea si libera exprimare a copilului;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Inspectoratul Școlar Județean;

Conștientizarea copiilor privind importanța exercitării dreptului de a cere și primi informații, de a-și exprima opinia, de a depune plângeri, de a se asocia și participa la viața comunității, de a-și menține specificul etnic și cultural.

identificarea formelor de asociere a copiilor și tinerilor prin intermediul cărora sunt promovate și sprijinite diferitele categorii de copii, în scopul stabilirii comunicării permanente cu DGASPC și derularea, în parteneriat, a unor programe de promovare a drepturilor copilului;

Operator/Parteneriat: Consiliul Județean/ Consiliile Locale; Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Școlar Județean, Autoritatea de Sănătate Publică, DGASPC Brașov;

 • ■   identificarea programelor de promovare a dreptului copilului la libera exprimare și diseminarea acestora;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov;

 • ■   elaborarea unor materiale informative pentru copii cu privire la modalitățile de a sesiza nerespectarea drepturilor copilului și diseminarea acestora la nivelul unităților de învățământ școlar și liceal;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Inspectoratul Școlar Județean;

■ realizarea de programe destinate menținerii identității culturale in rândul copiilor minorităților etnice;

Operator/Parteneriat: DGASPC Brașov; Inspectoratul Școlar Județean;

 • 2. 9. RESURSE:

 • ■  Resurse financiare si materiale alocate de la bugetul județean, local;

 • ■  Resurse financiare externe: Programe de interes național, alte surse extrabugetare;

 • ■  Resurse umane;

 • ■  Resurse instituționale;

 • 2.10. REZULTATE AȘTEPTATE:

 • ■  Diversificarea modalităților de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului și promovarea unei atitudini pro-active în activitățile de diseminare;

 • ■  Întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;

 • ■  Reducerea numărului de cazuri de copii fără acte de identitate;

 • ■  Creșterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi privesc atât în familie, cât și în societate în general, precum și în sesizarea încălcării drepturilor lor;

 • ■  Dezvoltarea și diversificarea modalităților de promovare și menținere a specificului etnic și cultural al copiilor aparținând minorităților naționale;

 • ■  Creșterea numărului de copii cu dizabilități care au accesat servicii de recuperare/reabilitare;

 • ■  Reducerea numărului de copii neșcolarizați și care au abandonat școala pe motive socio-economice;

 • ■  Creșterea procentului de copii cu dizabilități și dificultăți de adaptare școlară (re)integrați în învățământul de masă;

 • ■  Creșterea capacității copiilor/ tinerilor de a lua decizii cu privire la orientarea școlară și profesională și dezvoltarea unei cariere corespunzător calităților și preferințelor exprimate de aceștia;

 • ■  Diversificarea și adaptarea modalităților de petrecere a timpului liber pentru copii;

 • ■  Direcționarea educației, în special a celei timpurii, către dezvoltarea la potențial maxim a personalității copilului, a talentelor și abilităților sale fizice si mentale;

 • ■  Crearea și dezvoltarea unui sistem unitar, coerent și comprehensiv de prevenire, semnalare/ sesizare și intervenție în cazurile de abuz, neglijare și exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexuală în scop comercial, exploatare prin muncă, trafic de copii, migrație ilegală, violență în familie și alte forme de violență asupra copilului;

 • ■  Creșterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinți înființate la nivelul comunităților locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari;

 • ■  Creșterea numărului de servicii rezidențiale pe model familial, inclusiv instituții modulate concomitent cu scăderea numărului instituțiilor de tip clasic;

 • ■  Scăderea numărului de copii părăsiți de părinți în unitățile sanitare;

 • ■  Creșterea numărului de servicii specializate pentru copiii separați de părinți care necesită o atenție specială (copiii străzii, copiii delincvenți, copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave/terminale, tinerii) concomitent cu diversificarea acestor servicii;

 • 2.11. RESPONSABILI, PARTENERI:

Responsabilitatea implementării strategiei județene privind protecția copilului revine în egală măsura Consiliului Județean Brașov, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, Consiliilor locale, Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Autoritatea de Sănătate Publică Brașov, Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familiei Brașov, Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrul Regional Brașov - Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Organismelor Private Acreditate.