Hotărârea nr. 72/2008

privind aprobarea alocării sumei de 10.000.000 lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, sumă necesară acoperirii creşterilor salariale conform OG nr. 10/2008, a drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă şi a indemnizaţiei de dispozitiv

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

^gnșHiulJudgțșan

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:qbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro>d F-16

HOTĂRÂREA NR.72

din data 31.05.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 10.000.000 lei Direcției Generale de Asistență >cială și Protecția Copilului Brașov, sumă necesară acoperirii creșterilor salariale conform 3 nr. 10/2008, a drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și a demnizației de dispozitiv

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând adresa nr. 4086/23.04.2008 întocmită de către Direcția Generală de Asistentă >cială și Protecția Copilului Brașov prin care se propune suplimentarea bugetului său cu ma de 10.000.000 lei, necesară acoperirii creșterilor salariale conform O.G. nr. 10/2008, a epturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și a indemnizației de spozitiv, conform sentințelor definitive și irevocabile pronunțate de instanțele de judecată; lând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin (1) lit.”b” din legea nr. 273/2006 privind lanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei, Direcției Generale de Asistență icială și Protecția Copilului Brașov, din venituri proprii, pentru asigurarea creșterilor lariale conform O.G. nr. 10/2008, a drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de uncă și a indemnizației de dispozitiv, conform sentințelor definitive și irevocabile onunțate de instanțele de judecată.

Art.2. - Alocarea sumei va fi asigurată în mai multe tranșe, prima tranșă fiind de 000.000 lei.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei ) târâri, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția opilului Brașov.

PREȘEDIl^Ț Aristotel CContrasemnează,

SECRETAR

1\A r* »*■ O M O 11 Vl O 11