Hotărârea nr. 71/2008

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail :office@judbrasov. ro


HOTĂRÂREA NR.71 din 31.05.2008

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data 31.05.2008;

Analizând referatul nr. 2957/03.04.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2008;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din HGR nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului modificată și completată cu HGR nr. 1896/2006, ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale art. 91 alin.(l) lit. „a” și alin.(2) lit. „c” din Legea nr.215/2001, republicată ;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă organigrama statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2008, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.