Hotărârea nr. 70/2008

privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei, comunei MÂNDRA pentru susţinerea programului de dezvoltare locală având ca obiect promovarea oportunităţilor de afaceri din zona Mândra

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov. roHOTĂRÂREA NR.70

din data de 2.09.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Comuna Mândra și finanțarea cu suma de 15.000 lei pentru susținerea programului de dezvoltare locală, având ca obiect promovarea oportunităților de afaceri din zona Mândra

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 2 septembrie 2008;

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier județean Boeriu Iancu prin A ___

care se propune alocarea sumei de 15.000 lei, comunei MANDRA pentru susținerea programului de dezvoltare locală având ca obiect promovarea oportunităților de afaceri din zona Mândra, ținând cont de adresa Primăriei comunei Mândra, formulată în acest sens;

Având în vedere dispozițiile art. 36, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”b” și alin. (3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Comuna Mândra și finanțarea cu suma de 15.000 lei, prin suplimentarea bugetul județului, la Cap.67.02- „Cultură, recreere și religie”, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru susținerea programului de dezvoltare locală, având ca obiect promovarea oportunităților de afaceri din zona Mândra.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Economică, asigură aducerea la

îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


PREȘEDllyi^,

Aristotel Câncescu