Hotărârea nr. 7/2008

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2008

ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov ro


Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.7

din data de 4.02.2008

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând raportul și proiectul de buget pentru anul 2008 prezentate de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.3 88/2007, ale art.19 alin.țl) lit. 'a” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale și art.91 alin.( 1) lit."b" și alin.(3) 1 it."a" din Legea nr.215/2001 republicată:

în temeiul art. 97 și ari. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008. conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Capitol 68.02 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

0

0

852.00

A.Lucrari in continuare

595.00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

595.00

71.03

Reparație capitala Centrul Social de Urgenta STEJARUL Tarlungeni

195.00

71.01.01

Cofinantare proiect Cheltenham College-Realizarea de locuințe protejate pentru tinerii cu disabilitati care depasesc 18 ani si, conform legii ies din sistemul rezidențial al CP Bradet (construcție)

400.00

B.Lucrari noi

0.00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

257.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS. CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

50.00

71.01.02

Preparator apa calda

25.00

71.01.02

Rezervor apa potabila

12.00

71.01.02

Mașina de spalat rufe

6.50

71.01.02

Mașina de uscat rufe

6.50

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

207.00

71.01.02

Mașina de spalat profesionala

7.00

71.01.30

Sistem de registratura si arhivare

120.00

71.01.30

Sistem de informare publica

80.00

Capitol 70.02 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

3,572.00

A.Lucrari in continuare

870.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

870.00

71.01.01

Case pentru rromi

620.00

71.01.01

Realizarea iluminatului public in cartierul de locuințe ANL Bunloc-Sacele

100.00

71.01.01

Racord electric (taxe, acorduri, proiectare) la Turnurile 1, 2, 3, 4, IV, Turnul de sticla si Turnul alb

150.00

B.Lucrari noi

1,000.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1,000.00

71.01.01

Piețe agroalimentare in localitățile rurale din județul Brașov

500.00

71.01.01

Program guvernamental de alimentare cu apa la sate si locuințe sociale -cofinantare

500.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

1,702.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

1,702.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1,665.00

71.01.30

Expertizarea si evaluare patrimoniul județului Brașov in vederea intabularii

500.00

71.01.30

GIS - jud. Brașov - etapa I- cartografiere digitala a localităților: Teliu, Budila, Predeal, Vulcan, Fundata, Zarnesti, Poiana Mărului

300.00

71.01.30

Reabilitarea zonei istorice PUD-uri, centre de comune cu ansamblui istorice (Biserici fortificate)

100.00

71.01.30

Sistem de evidenta a documentelor de urbanism pentru localitile din jud. Brașov

100.00

71.01.30

Actualizări PUG-uri județul Brașov- Baza topografica

100.00

71.01.30

Zona metropolitana - P.A.T.J. si studiu urbanism

65.00

71.01.30

Cartografiere digitala pentru localitățile din județul Brașov

300.00

71.01.30

Studiu de urbanism pentru evaluarea lucrărilor de "arhitectura" mobilare a zonei adiacente a Aeroportului International Brașov -Ghimbav

200.00

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT

37.00

71.01.03

Computer PC + accesorii

6.00

71.01.02

Troliu auto

4.00

71.01.03

Copiator

3.00

71.01.30

Programe calculator

2.00

71.01.02

Stafie radio fixa +antena

8.00

71.01.02

Stafie radio mobila

4.00

71.01.02

Dispozitiv remorcare sanie cu motor

2.00

71.01.02

Repertor

8.00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

Total, din care:

50.00

A.Lucrari in continuare

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

50.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

50.00

71.01.30

Plan județean de gestionare a deșeurilor

50.00

Capitolul 80.02 Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca

Total, din care:

A.Lucrari in continuare

B.Lucrarl noi

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

0.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

Capitolul 83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

Total, din care:

54.00

B.Lucrarl noi

20.30

71.01.01

Branșament apa

15.00

71.01.01

Separare energie electrica

5.30

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

33.70

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR

33.70

71.01.02

Dacia Logan leasing

15.00

71.01.02

Motocositoare F.S.300

2.40

71.01.02

Motostropitoare SR 420

2.80

71.01.02

Centrala termica lemne

10.00

71.01.03

Calculator Pentium 4

3.50

Capitol 84.02 Transporturi

Total, din care:

7,830.28

A.Lucrari in continuare

6,613.28

71.01.01

1. Drumuri, străzi in cartier de locuințe ANL Bunloc Sacele*

2,500.00

71.01.01

Modernizare infrastructura in zona turistica DJ 112F Moieciu de Jos-Moieciu de Sus -deviere rețea electrica

113.28

71.01.01

Proiectare, execuție si operare "Aeroport International Brasov-Ghimbav" județul Brașov

4,000.00

B.Lucrarl noi

100.00

71.01.01

Modernizare DJ 112H, Zarnesti-Predelut-Bran,km.3+500-8+'186 Deviere rețea electrica

100.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

1,117.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

1,117.00

71.01.30

Proiectare pod nou pe DJ 103A la km. 14+220

45.00

71.01.30

Servicii de consultanta financiara pentru finalizarea negocierilor avand ca obiect finanțarea proiectului si participarea județului la realizarea obiectivului "Aeroportul International Brasov-Ghimbav"

150.00

71.01.30

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca Veche

500.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 47+500 - Expertiza tehnica

21.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 48+600 - Expertiza tehnica

22.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 49+500 - Expertiza tehnica

24.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 68+350 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 76+250 - Expertiza tehnica

9.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105, km 6+700 - Expertiza tehnica

14.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ103, km 14+600 - Expertiza tehnica

8.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ103A, km 11+950 - Expertiza tehnica

4.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ103A, km 13+300 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 7+400 - Expertiza tehnica

10.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 9+500 - Expertiza tehnica

23.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 28+400 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 36+700 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105, km 9+400 - Fazele: Expertiza

55.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ104D, km 10+010 - Fazele: Expertiza

60.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ104D, km 17+000 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ104D, km 19+050 - Expertiza tehnica

18.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ132B, km 9+300 - Fazele: Expertiza tehnica+SF+PT+DE+PAC+DL+CS

70.00

71.01.30

Refacere podeț pe DJ132, km 3+300 localitatea Homorod -Expertiza tehnica

9.00

Capitol 87.02

Total, din care:

522.00

A.Lucrari in continuare

250.00

71.01.01

Puncte de informare turistica - construcție si amenajare

250.00

B.Lucrari noi

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

272.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

272.00

71.01.02

Sistem de transmitere on-line pe internet a obiectivelor turistice din jud. Brașov

72.00

71.01.30

Mașter Plan - dezvoltarea turismului in Jud. Brașov

200.00DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T., Emil CIRICA

__

PR0PUNI-R1-: 1)1; BlICI-l 1'2008                            Aprojbat

Coordonare • dezvoltare regională                         Președinte

NT.

Crt.

. „...

2

acțiuni:.....

Acțiuni sportive

Acțiuni culturale

BUGI1T

Mii RON

... ----

2.000

Observații

Conform program Comsic 3

Conform program Comisie 4

1          ( apitol bugetar

1

67.02 - acțiuni sportive

67.02 - acțiuni culturale

3

ADDJBV Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

1.894

Transfer cf. referat       ț

V

70-agenții

4

APDT Asociația de Promovare a Turismului Brașov

1.800

Cooperare

70 - agenții

5

Cotizații •

600 :

Conform anexa

51

6

Chirie Bruxelles anul 2008

36

Contract

51

7

Programul “Să ne cunoaștem mai bine”

400

Cooperare Mănăstirea Sâmbăta

68. acțiuni sociale

8

Materiale promovare județ (achiziționare albume de prezentare a județului)

; 350 ;

51

9

Program pensionari

600

Cooperare

68. acțiuni sociale

10

Proiect Newcastle

24

Contribuție - cazare chirurgi străini

68. acțiuni sociale

11

Participare Asociația “Centrul Transilvaniei”

100

Participare proiect

70-agenții

12

Incubator de afaceri Brașov

? 60 ;

Chirie conform contract

54

13

ANA( cooperare cu Agenția Națională Antidrog)

20

Contribuție - materiale tipărite

70 - agenții

14

Cooperare cu Agenția de luptă împotriva Traficului de persoane

20

Conform legislație în vigoare și protocol 2007

70 - agenții

15

Participare evenimente si training Bruxelles

60

Plata cursuri, deplasare externă, diurnă

51

16

Spectacole de Fanfara

50

67.02 - acțiuni culturale

I7;

Parteneriat Prato-Toscana

140 .

Cofinanțare proiect interreg

51                    1

i

18

' 19

20

T ""                     ’

1

1             Corona

Ortodoxia - parte integrantă a spiritualității UE Protocol - contracte înfrățire și parteneriat cu alte regiuni

i 60 '

1

i

!

40.............

p------.....

(protocol)

Evenimente • Ziua Europei

|               (protocol)

Evaluarea impactului aderării la UE asupra cetățenilor Cooperare conferință

Evenimente commune si protocol

!    67.02 acțiuni culturale

1

1

j 67.02 acțiuni culturale

51

21

1 iunie în județ

100

Cooperare

67.02 - acțiuni culturale

22

Deplasări externe

• 400

51

23

Cooperare culte

6.000

Anexa Comisie

67.02 - biserici

24

Zilele Brașovului și festival medieval

600

67.02 - acțiuni culturale

25

Zilele culturii RO-DK

100

67.02 - acțiuni culturale

26

Jazz - Rally

80

67.02 - acțiuni culturale

27

A'geiîda Județeană

Wop7

Colaborare cu cotidianele centrale și locale

54 - alte acțiuni

28

Colaborare as. Negru Vodă -

Făgăraș

20

Eveniment comun

67.02 - acțiuni culturale

29

Trans Mont Făgăraș

9

Conform anexei - transfer Asociația TRANSMONT - cultură-sport

70 - agenții

30

Reformă management instituțional CJBV

80

Cercetare și implementare

65 - acțiuni învățământ

31

Sprijinirea activităților Biroului Extern al ADR 7 CENTRU

45

Transfer ADR

70-agenții

32

Festivalul ecvestru Râșnov ed. 5-

a

40

Transfer asociație

67.02- acțiuni sportive

33

Seminar „Tinerii din România -noi cetățeni europeni”

25

Transfer asociație

67.02 - acțiuni culturale

i 34

i ’ 3.<

' 36

37 " 38

39

1 larla socială a județului Brașov

Asociația 15 Noiembrie 1987

(•onciirs l-EMINA V1P

Brașov -- capitala ariilor protejate Studii sociologice în județ Cooperare proiecte de sprijinire a tinerilor din județ

i                1 50 '

30

20

......20

70

’........... 500.......

|     Cooperare Univ program

|                niullianual

| Cooperare Asociația 15 Noiembrie j                     198 7

Asociația AI AFCI

Cofinațare conferință

65 ■ acțiuni învățământ

i

!    67.0? acțiuni culturale

i

j    67.02 acțiuni culturale

67.02 •- acțiuni culturale 65 - acțiuni învățământ 68. acțiuni sociale

40

Analiza și cuantificarea feed-back instituțional

50

67.02 - acțiuni culturale

41

Festival Coral județean

50

Conform HCJ 2007

67.02 - acțiuni culturale

42

Parteneriat „Foaie pt Minte, Inimă și Literatură

120

67.02 - acțiuni culturale

  • 43

  • 44

Fundația pt Copii Abandonați Centrul social de zi pt copii defavorizați

100

"70"-

Cooperare

Cooperare parohia ortodoxă

Homorod

68. acțiuni sociale

68. acțiuni sociale

45

A 17-a Conferința trienala a EAPR (CERCETARE CARTOF)

67

Institutul național cercetare-dezvoltare pt cartof și sfeclă de zahăr. 06-10.07.2008

65 - acțiuni învățământ

46

40 ani Centrul Militar zonal l

. 10 ;

Cooperare

67.02 - acțiuni culturale

47

Contribuție la patrimoniul inițial al „Asociației de dezvoltare intercomunitară a apei”

21

Capital social

70-agenții

48

Cofinanțare Conferință internațională

6

Cooperare cu CRFCAPL Sibiu

67.02 - acțiuni culturale

49

Suplimentare capital social

400

Parc ind. Metrom și Carfil

70 - Capital social

50

Chirie spații Apullum nr. 3.

360

Pentru instituțiile din subordinea

CJBV

TOTAL: 23.917 LEI             Director executiv adj Ml HAI PASCU

Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul fondurilor externe nerambursabile, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nr.                                            Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

0.00

0.00

1,355.00

A.Lucrari in continuare

165.99

B.Lucrari noi

97.50

C.Investiții definite conform art 42, alin (2), lit.a-e din OUG45/2003

1,091.51

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.08

Total, din care:

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

0.00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

0.00

Capitol 54.08

Total, din care:

235.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

235.00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

235.00

CONSILIUL JUDEȚEAN - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR -

235.00

71.01.02

Autoutilitara mobila preluare imagini

170.00

71.01.03

Calculatoare OS2

23.00

71.01.03

Calculatoare Windows

25.00

71.01.03

Laptop

17.00

Capitol 61.08

Total, din care:

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

450.00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

0.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

71.01.02

ATV-uri specializate dotate cu sistem FIREXPRESS

450.00

Capitol 65.08

Total, din care:

0.00

B.Lucrari noi

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

0.00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

0.00

Capitol 66.08

Total, din care:

A.Lucrari in continuare

B.Lucrari noi

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

2. Consolidări definite conform OG20/1994, republicata, aprobata prin L82/1995

Capitol 67.08

Total, din care:

0.00

A.Lucrari in continuare

B.Lucrari noi

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

0.00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

0.00

Capitol 68.08

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

Total, din care:

670.00

a.Lucrari in continuare

165.99

71.03

Realizare CS Castanul

52.89

71.03

Realizare CSU Stejarul

113.10

B.Lucrari noi

97.50

71.01.30

Sistem de ridicare pentru persoane cu handicap motor la CS Castanul

97.50

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

406.51

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

406.51

71.01.02

Microbuz

117.00

71.01.02

Autoturism 7 locuri

66.30

71.01.02

Autoturism 5 locuri

31.20

71.01.03

Computer

31.20

71.01.02

Mașina spalat rufe

14.82Va;

\r71.01.03

Aparatura linie bucătărie profesionala

63.31

71.01.03

Aparatura pt.fizioterapie, ergoterapie, kinetoterapie si reabilitare

62.40

71.01.03

Paturi

20.28


DIRECTOR EXEC. D.I.C.E., Nicolae SAC U IUDIRECTOR EXEC.EC Aurelia PQPESCiJ
DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T., Emil CIRICA

\'anexa NR.J?

XI


BUGETUL TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2008


MII RON

INDICATORI

SUMA

VENITURI

539.00

CHELTUIELI

539.00

din care:

1. SALVAMONT

380.00

- personal

10.00

- materiale

370.00

2. ALTE TAXE

159.00

(                     c

2/16/2008

//< 9


Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare din venituri proprii si subvenții, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nr. Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

2,404.40

A.Lucrari in continuare

1,150.00

B.Lucrari noi

287.00

CJnvestitii definite conform art 42, alin (2), lit.a-e din OUG45/2003

967.40

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.10 Autoritari publice si acțiuni exl

terne

Total, din care:

0.00

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C.Total alte cheltuieli de investirii, din care:

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

Capitol 54.10 Alte servicii publice qenerale

Total, din care:

94.00

A. Lucrări in continuare

B. Lucrări noi

C.Total alte cheltuieli de investirii, din care:

94.00

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

94.00

71.01.02

Autoturism (rate leasing)

7.00

71.01.03

Imprimante OS2

30.00

71.01.03

Xerox

57.00

Capitol 67.10 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

2,310.40

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

1,150.00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

750.00

71.03

RK Casa Medievala P-ta Sfatuluii nr. 15 Brașov

320.00

71.03

Lucrări de restaurare pictura -Casa Medievala

300.00

71.03

Amenajare intrare sediu -Eroilor 21

50.00

71.03

Amenajare Muzeu Rupea

80.00

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

200.00

71.01.01

Consolidare clădire P-ta Sfatului

200.00

MUZEUL DE ISTORIE

200.00

71.03

Reparații capitale: Refacere șarpanta si invelitoare la Casa Sfatului

200.00

B.Lucrari noi

287.00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

50.00

71.03

Lucrări de restaurare piatra si lemn-Casa medievala

50.00

MUZEUL DE ISTORIE

167.00

71.03

Reparații capitale: Amenajare mansarda imobil N. Balcescu nr.67

167.00

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

70.00

71.01.01

Amenajare terasa (proiectare si execuție)

70.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

873.40

MUZEUL DE ARTA

93.40

71.01.02

Autoturism 8+1 locuri Opel Vivaro-leasing 3 ani

30.00

71.01.03

Sistem etalare Săli parter

3.00

71.01.02

Sistem menținere si control microclimat-expozitia permanenta si depozit principal

22.00

71.01.30

website muzeu

2.50

71.01.03

Mobilier Săli expoziție (banei)

4.00

71.01.03

Rame

5.00

71.01.03

Vitrine mobile

4.00

71.01.03

Extindere sistem de supraveghere video

22.90

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

40.00

71.01.02

Microbuz leasing

40.00

MUZEUL DE ISTORIE

233.00

71.01.03

Achiziții muzeale

120.00

71.01.03

Aparat foto CANON EOS 400 D

8.00

71.01.03

Calculator

18.00

71.01.02

Presa restaurare

8.00

71.01.02

Etuva

5.00

71.01.02

Sistem de etalare si protecție machete Bastionul Țesătorilor

30.00

71.01.30

Licențe Corel

9.00

71.01.30

Licențe Photo Shop

7.00

71.01.30

Licențe Adobe Acrobat professional

3.00

71.01.03

Laptop

6.00

71.01.03

Scanner pentru cârti

4.00

71.01.30

Program contabilitate

15.00

ȘCOALA POPULARA DE ARTA SI MESERII

67.00

71.01.03

Cuptor pentru ceramica

14.00

71.01.03

Pian electric -Clavinova

10.00

71.01.03

Clarinet

5.00

71.01.03

Saxofon

5.00

71.01.03

Mixer

10.00

71.01.03

Flaut

3.00

71.01.03

Videoproiector

3.00

71.01.03

Retroproiector

3.00

71.01.03

Marinba

14.00

CENTRUL CULTURAL REDUTA

360.00

71.01.03

Copiator multifuncțional

22.50

71.01.30

Program Corel Draw

2.50

71.01.30

Site

10.00

71.01.03

Mobilier

40.00

71.01.02

Sistem TV publicitar-proiectare +executie

225.00

71.01.02

Rampa de acces-proiectare+executie

15.00

71.01.03

Tehnica de calcul

45.00

EDITURA ASTRA

30.00

71.01.03

Notebook

6.00

71.01.02

Sistem antiefractie si protecție contra incendiilor

8.00

71.01.02

Instalație aer condiționat

8.00

71.01.30

Sistem de calcul

6.00

71.01.30

Licența Office

1.00

71.01.30

Licența Windows

1.00

UtNTKULTJUUt 1 LAN PEN 1 HO UUNbEKVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE RRASOV

50.00

71.01.02

Microbuz 8+1 locuri lesing

27.00

71.01.02

Monitoare active audio pentru studio

8.00

71.01.02

Preamplificator microfon studio+microfon AVALOVT

737

9.00

71.01.03

Laptop GR 20ES, HP 6710 S

3.00

71.01.03

Copiator digital A3 si A4 Sharp AR 5316

3.00

Capitol 68.10 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

0.00

A.Lucrari in continuare

B.Lucrari noi

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003

Capitol 70.10 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

0.00

A.Lucrari in continuareB.Lucrări noi

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

1. Investiții definite conform art 42, alin(2), lit a-e din OUG 45/2003


PRESEDINT Aristotel CAN


DIRECTOR EXEC. D.I.C.E., Nicolae SACUIU

MII LEI

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

0

1

TOTAL VENITURI

189,766.69

59,798.92

60,117.50

43,173.89

26,676.38

189,766.69

Venituri proprii

1,673.50

419.00

423.50

362.50

468.50

1,673.50

Cota de 13% imp pe venit

63,410.19

18,000.00

18,000.00

13,705.00

13,705.19

63,410.19

Cota de 22% imp.venit

36,058.00

17,020.92

11,480.00

5,861.39

1,695.69

36,058.00

Transferuri de la alte bugete pt.Direcția copilului

75.00

75.00

75.00

TVA drumuri

7,936.00

2,000.00

2,500.00

2,200.00

1,236.00

7,936.00

Sume defalcate din TVA pt echil bug locale(27%din jud)

9,119.00

3,464.00

3,295.00

1,987.00

373.00

9,119.00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate

38,984.00

10,000.00

11,242.00

9,000.00

8,742.00

38,984.00

ANPH Direcția Copilului

24,308.00

8,108.00

8,100.00

8,100.00

24,308.00

Subvenție ANL

2,600.00

1,300.00

1,300.00

2,600.00

Varsamante si impozit pe profit (Compania Apa)

4,050.00

350.00

3,460.00

120.00

120.00

4,050.00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit de asistenta medico-sociala

641.00

170.00

180.00

180.00

111.00

641.00

Venituri proprii unitati subordonate

912.00

192.00

137.00

358.00

225.00

912.00

TOTAL CHELTUIELI

189,766.69

59,798.92

60,117.50

43,173.89

26,676.38

189,766.69

- cheltuieli de personal

52,462.77

18,810.84

14,313.25

12,891.66

6,447.02

52,462.77

-chelt materiale din care:

50,020.99

16,685.70

13,672.14

9,006.18

11,122.89

50,486.91

- acțiuni culturale

7,425.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-dobânzi

10,300.00

2,650.00

5,325.00

2,325.00

0.00

10,300.00

-alte cheltuieli

12,450.33

4,751.33

5,077.50

1,260.00

1,361.50

12,450.33

-ajutoare sociale

30,238.12

9,948.91

9,987.50

8,735.71

1,100.08

29,772.20

-transferuri pt investiții spitale

5,000.00

500.00

1,000.00

2,105.50

1,394.50

5,000.00

Cheltuieli de capital

26,974.48

5,452.14

9,582.11

6,849.84

5,090.39

26,974.48

Rambursări de credite externe

2,320.00

1,000.00

1,160.00

0.00

160.00

2,320.00

CAP 51.02 Autoritati publice

26,139.95

10,012.00

6,151.47

4,869.64

5,106.84

26,139.95

- cheltuieli de personal

13,699.17

6,256.00

3,426.00

2,444.17

1,573.00

13,699.17

-chelt materiale din care:

8,595.48

3,115.12

1,444.47

1,464.47

2,571.42

8,595.48

-cheltuieli de capital

3,845.30

640.88

1,281.00

961.00

962.42

3,845.30

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

ven pr

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

6,744.65

2,753.99

2,504.63

614.31

871.72

6,744.65

- cheltuieli de personal

1,390.50

321.21

512.63

290.63

266.03

1,390.50

-chelt materiale din care:

2,404.65

1,329.53

592.51

179.31

303.30

2,404.65

-Cheltuieli de capital

629.50

103.25

239.49

144.37

142.39

629.50

-Fond de garantare a împrumuturilor externe

2,320.00

1,000.00

1,160.00

0.00

160.00

2,320.00

1.Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

1,432.61

404.50

363.14

328.57

336.40

1,432.61

42

- cheltuieli de personal

983.50

270.46

245.88

245.88

221.28

983.50

-chelt materiale din care:

355.11

118.37

85.93

59.19

91.62

355.11

-Cheltuieli de capital

94.00

15.67

31.33

23.50

23.50

94.00

2 OMEPTA

52.04

20.00

11.00

12.04

9.00

52.04

-chelt materiale din care:

27.04

9.00

7.00

6.04

5.00

27.04

- cheltuieli de capital

25.00

11.00

4.00

6.00

4.00

25.00

3. Alte acțiuni

1,060.00

1,015.00

15.00

15.00

15.00

1,060.00

-cheltuieli materiale

1,060.00

1,015.00

15.00

15.00

15.00

1,060.00

4.ATOP

1,200.00

312.49

290.49

252.20

344.82

1,200.00

-chelt personal

185.00

50.75

44.75

44.75

44.75

185.00

-chelt materiale din care:

555.50

185.16

92.58

92.58

185.18

555.50

-chelt capital

459.50

76.58

153.16

114.87

114.89

459.50

5.Ramb.credite externe

2,320.00

1,000.00

1,160.00

0.00

160.00

2,320.00

-ramb credite externe

2,320.00

1,000.00

1,160.00

0.00

160.00

2,320.00

6.Consiliul Județean programe Phare

80.00

2.00

65.00

6.50

6.50

80.00

-chelt materiale din care:

29.00

2.00

14.00

6.50

6.50

29.00

-chelt de capital

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

51.00

7.Alegeri locale

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

600.00

-chelt.de personal

222.00

0.00

222.00

0.00

0.00

222.00

-chelt materiale

378.00

0.00

378.00

0.00

0.00

378.00

Cap.55.02Tranzactii privind datoria publica si imprumutul

10,780.00

2,810.00

5,405.00

2,435.00

130.00

10,780.00

-chelt materiale

480.00

160.00

80.00

110.00

130.00

480.00

dobânzii

10,300.00

2,650.00

5,325.00

2,325.00

0.00

10,300.00

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

Cap.60.02 Aparare naționala -Centrul Militar Zonal

684.47

210.31

136.90

126.32

210.94

684.47

-chelt materiale din care:

557.47

189.15

94.57

94.57

179.18

557.47

- cheltuieli de capital

127.00

21.16

42.33

31.75

31.76

127.00

CAP.61.02 Ordine publica-lnspectorat Situații Urgenta

790.43

434.90

124.09

92.92

138.52

790.43

-cheltuieli de personal

1.20

0.33

0.30

0.30

0.27

1.20

-chelt materiale din care:

422.23

129.24

78.12

84.62

130.25

422.23

-chelt materiale phare

82.50

16.00

21.50

28.00

17.00

82.50

- cheltuieli de capital

32.00

5.33

10.67

8.00

8.00

32.00

- cheltuieli de capital (Pr PHARE)

335.00

300.00

35.00

0.00

0.00

335.00

CAP. 65.02 Invatamant

16,324.48

5,723.09

4,890.21

3,676.76

2,034.42

16,324.48

-cheltuieli de personal

7,862.80

2,795.00

2,471.00

2,454.84

141.96

7,862.80

-chelt materiale din care:

2,312.20

1,040.32

439.71

507.71

790.38

2,778.12

- aj sociale

5,812.48

1,837.77

1,836.50

634.71

1,037.58

5,346.56

Cheltuieli de capital

337.00

50.00

143.00

79.50

64.50

337.00

1. Școala speciala Brașov

3,541.15

1,200.97

1,055.99

1,015.05

269.14

3,541.15

-cheltuieli de personal

2,906.18

1,011.00

907.00

907.00

81.18

2,906.18

-chelt materiale din care:

485.91

161.97

80.99

80.99

161.96

485.91

- aj sociale

31.06

8.00

8.00

7.06

8.00

31.06

Cheltuieli de capital

118.00

20.00

60.00

20.00

18.00

118.00

2.Centrul de recuperare senzoriale Brașov

610.50

212.58

171.66

167.95

58.31

610.50

-cheltuieli de personal

424.29

155.00

140.00

129.29

0.00

424.29

-chelt materiale din care:

153.94

51.31

25.66

25.66

51.31

153.94

- aj sociale

4.27

1.27

1.00

1.00

1.00

4.27

Cheltuieli de capital

28.00

5.00

5.00

12.00

6.00

28.00

3.Colegiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

2,740.34

938.60

770.80

758.30

272.64

2,740.34

-cheltuieli de personal

1,953.47

703.00

613.00

613.00

24.47

1,953.47

-chelt materiale din care:

613.79

204.60

102.30

102.30

204.59

613.79

- aj sociale in natura

23.08

6.00

5.50

5.50

6.08

23.08

Cheltuieli de capital

150.00

25.00

50.00

37.50

37.50

150.00

4. Școala speciala Victoria

997.4Ț

349.60

258.30

258.16

131.41

997.47

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim 1

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

-cheltuieli de personal

625.80

227.00

195.00

195.00

8.80

625.80

-chelt materiale din care:

355.81

118.60

59.30

59.30

118.61

355.81

- aj sociale in natura

15.86

4.00

4.00

3.86

4.00

15.86

Cheltuieli de capital

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. Școala de arte si meserii Codlea

1,075.10

359.27

297.13

280.42

138.28

1,075.10

-cheltuieli de personal

716.01

250.00

220.00

220.00

26.01

716.01

-chelt materiale din care:

288.80

96.27

48.13

48.13

96.27

288.80

- aj sociale in natura

51.29

13.00

13.00

12.29

13.00

51.29

Cheltuieli de capital

19.00

0.00

16.00

0.00

3.00

19.00

6. Școala special Bradet Sacele

1,405.45

497.15

393.33

403.33

111.64

1,405.45

-cheltuieli de personal

1,060.50

387.00

336.00

336.00

1.50

1,060.50

-chelt materiale din care:

313.95

104.65

52.33

52.33

104.64

313.95

- aj sociale in natura

21.00

5.50

5.00

5.00

5.50

21.00

Cheltuieli de capital

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

7.Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

288.55

78.00

106.00

88.55

16.00

288.55

cheltuieli personal

176.55

62.00

60.00

54.55

0.00

176.55

materiale

100.00

16.00

34.00

34.00

16.00

100.00

aj. Sociale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de capital

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

8.Consiliul Județean

5,665.92

2,086.92

1,837.00

705.00

1,037.00

5,665.92

- Total Consiliu Județean din care:

5,665.92

0.00

-produse lactate si de panificație

5,200.00

1,800.00

1,800.00

600.00

1,000.00

5,200.00

-alte acțiuni

465.92

286.92

37.00

105.00

37.00

465.92

CAP.66.02 SANATATE

5,665.00

670.00

1,204.00

2,285.50

1,505.50

5,665.00

-cheltuieli de personal

641.00

170.00

180.00

180.00

111.00

641.00

-cheltuieli materiale

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

24.00

-transferuri pt acțiuni de sanatate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-transferuri pt investiții spitale

5,000.00

500.00

1,000.00

2,105.50

1,394.50

5,000.00

1.Consiliul Județean Brasov-spitale

5,000.00

500.00

1,000.00

2,105.50

1,394.50

5,000.00

-transferuri pt acțiuni de sanatate

Hi----------------------——-----------------------

0.00

-------------------4-1

0.00

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

-transferuri pt investiții spitale

5,000.00

500.00

1,000.00

2,105.50

1,394.50

5,000.00

2.Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

641.00

170.00

180.00

180.00

111.00

641.00

-cheltuieli de personal

641.00

170.00

180.00

180.00

111.00

641.00

-chltuieli materiale

0.00

0.00

3.Consiliul Județean Brașov -acțiuni

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

24.00

-chltuieli materiale

24.00

24.00

24.00

CAP. 67.02 Cultura ,recreere si religie

35,389.23

11,665.49

11,376.91

6,282.79

6,064.04

35,389.23

-cheltuieli de personal

6,764.94

2,348.39

2,024.57

1,822.97

569.01

6,764.94

-cheltuieli materiale din care:

10,106.76

3,010.13

1,970.18

2,102.67

3,023.78

10,106.76

- acțiuni culturale

7,425.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-alte cheltuieli

12,164.13

4,565.13

4,977.50

1,260.00

1,361.50

12,164.13

Cheltuieli de capital

6,353.40

1,741.84

2,404.66

1,097.15

1,109.75

6,353.40

1. Biblioteca Județeană "George Baritiu"

3,252.17

1,046.23

771.15

763.40

671.39

3,252.17

-cheltuieli de personal

2,201.82

711.61

580.59

580.59

329.03

2,201.82

-cheltuieli materiale din care:

957.35

319.12

159.56

159.56

319.11

957.35

- acțiuni culturale

230.00

0.00

Cheltuieli de capital

93.00

15.50

31.00

23.25

23.25

93.00

2. Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Brașov

3,286.77

1,086.69

592.63

588.46

1,018.99

3,286.77

-cheltuieli de personal

335.45

111.24

92.41

92.41

39.39

335.45

-cheltuieli materiale din care:

2,901.32

967.11

483.56

483.55

967.10

2,901.32

- acțiuni culturale

2,800.00

0.00

Cheltuieli de capital

50.00

8.34

16.66

12.50

12.50

50.00

3. Consiliul Județean- propriu

3,950.00

1,200.00

1,400.00

675.00

675.00

3,950.00

-cheltuieli de personal

0.00

0.00

-cheltuieli materiale din care:

0.00

0.00

- acțiuni culturale

0.00

0.00

- alte cheltuieli

h-i------------------------------------------------------------------------------------------

0.00 --------—5^

0.00

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

ven pr

-cheltuieli de capital

3,950.00

1,200.00

1,400.00

675.00

675.00

3,950.00

4. Consiliul Județean - Acțiuni culturale

1,502.88

213.88

926.00

213.00

150.00

1,502.88

-cheltuieli de personal

0.00

0.00

-cheltuieli materiale din care:

686.00

92.00

281.00

193.00

120.00

686.00

- acțiuni culturale

686.00

0.00

- alte cheltuieli

816.88

121.88

645.00

20.00

30.00

816.88

5. Consiliul Județean - Comisia de cultura

2,020.00

371.00

571.25

738.25

339.50

2,020.00

-cheltuieli de personal

0.00

0.00

-cheltuieli materiale din care:

1,439.50

233.00

350.25

590.25

266.00

1,439.50

- acțiuni culturale-

1,439.50

0.00

- alte cheltuieli

580.50

138.00

221.00

148.00

73.50

580.50

6. Acțiuni Sportive

2,133.50

760.50

373.00

334.00

666.00

2,133.50

-cheltuieli materiale din care:

1,066.75

380.25

186.50

167.00

333.00

1,066.75

- acțiuni culturale-

1,066.75

0.00

- alte cheltuieli

1,066.75

380.25

186.50

167.00

333.00

1,066.75

7. Culte religioase + Reparații biserici

9,700.00

3,925.00

3,925.00

925.00

925.00

9,700.00

- alte cheltuieli din care:

9,700.00

3,925.00

3,925.00

925.00

925.00

9,700.00

- reparații biserici

6,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

6,000.00

- salarii personal neclerical

3,700.00

925.00

925.00

925.00

925.00

3,700.00

8. Muzeul de arta

784.49

234.44

190.59

184.99

174.47

784.49

54.00

-cheltuieli de personal

455.48

138.90

115.32

115.32

85.94

455.48

-cheltuieli materiale din care:

235.61

78.54

39.27

39.27

78.53

235.61

- acțiuni culturale

78.50

0.00

Cheltuieli de capital

93.40

17.00

36.00

30.40

10.00

93.40

9. Muzeul Județean de istorie

2,831.67

868.02

759.70

709.70

494.25

2,831.67

57.00

-cheltuieli de personal

1,235.26

435.88

393.63

393.63

12.12

1,235.26

-cheltuieli materiale din care:

996.41

332.14

166.07

166.07

332.13

996.41

- acțiuni culturale

306.03

0.00

Cheltuieli de capital

600.00

100.00

200.00

150.00

150.00

600.00

10. Muzeul de etnografie

1,662.21

616.32

738.65

184.93

122.31

1,662.21

54.00

icheltuieli de personal

476.2$

210.00

180.00

86.28

0.00

476.28

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

ven pr

-cheltuieli materiale din care:

345.93

115.32

57.65

57.65

115.31

345.93

- acțiuni culturale

76.00

0.00

Cheltuieli de capital

840.00

291.00

501.00

41.00

7.00

840.00

11. Muzeul Casa Mureșenilor

817.73

229.35

221.36

198.87

168.15

817.73

4.00

-cheltuieli de personal

359.67

121.66

100.02

100.02

37.97

359.67

-cheltuieli materiale din care:

188.06

62.69

31.34

31.35

62.68

188.06

- acțiuni culturale

49.00

0.00

Cheltuieli de capital

270.00

45.00

90.00

67.50

67.50

270.00

12. Școala Populara de Arte si Meserii

1,073.67

361.15

310.08

270.30

132.14

1,073.67

458.00

-cheltuieli de personal

826.23

301.00

280.00

240.23

5.00

826.23

-cheltuieli materiale din care:

180.44

60.15

30.08

30.07

60.14

180.44

- acțiuni culturale

38.70

0.00

Cheltuieli de capital

67.00

0.00

0.00

0.00

67.00

67.00

13. Centrul Cultural REDUTA

1,875.92

568.16

451.52

421.52

434.72

1,875.92

217.00

-cheltuieli de personal

660.43

222.99

188.94

188.94

59.56

660.43

-cheltuieli materiale din care:

855.49

285.17

142.58

142.58

285.16

855.49

- acțiuni culturale

555.00

0.00

Cheltuieli de capital

360.00

60.00

120.00

90.00

90.00

360.00

14. EDITURA ASTRA

498.22

184.75

145.98

75.37

92.12

498.22

15.00

-cheltuieli de personal

214.32

95.11

93.66

25.55

0.00

214.32

-cheltuieli materiale din care:

253.90

84.64

42.32

42.32

84.62

253.90

- acțiuni culturale

100.00

0.00

Cheltuieli de capital

30.00

5.00

10.00

7.50

7.50

30.00

0.00

Cap.68.02 Asigurări si asistenta sociala

56,898.61

18,336.73

16,882.10

15,700.60

5,979.18

56,898.61

-cheltuieli de personal

21,178.16

6,665.18

5,467.50

5,467.50

3,577.98

21,178.16

-cheltuieli materiale din care:

10,156.61

3,167.21

2,738.60

1,918.60

2,332.20

10,156.61

-asistenta sociala

24,425.64

8,111.14

8,151.00

8,101.00

62.50

24,425.64

- alte cheltuieli

286.20

186.20

100.00

0.00

0.00

286.20

cheltuieli de capital

852.00

207.00

425.00

213.50

6.50

852.00

li CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1,936.29

1,016.20

920.00

0.00

0.00

1,936.20

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

-cheltuieli de personal

0.00

0.00

-cheltuieli materiale din care:

1,650.00

830.00

820.00

0.00

0.00

1,650.00

- alte cheltuieli

286.20

186.20

100.00

286.20

cheltuieli de capital

0.00

0.00

2.UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU

858.64

270.65

193.30

193.30

201.39

858.64

-cheltuieli de personal

544.77

166.00

141.00

141.00

96.77

544.77

-cheltuieli materiale din care:

313.87

104.65

52.30

52.30

104.62

313.87

reparații curente

0.00

0.00

cheltuieli de capital

0.00

0.00

3.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

1,357.29

394.13

318.80

300.30

344.06

1,357.29

-cheltuieli de personal

906.18

249.18

226.50

226.50

204.00

906.18

-cheltuieli materiale din care:

397.72

132.56

66.30

66.30

132.56

397.72

-asistenta sociala

3.39

0.39

1.00

1.00

1.00

3.39

-cheltuieli de capital

50.00

12.00

25.00

6.50

6.50

50.00

4.CENTRALIZATOR DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

52,746.48

16,655.75

15,450.00

15,207.00

5,433.73

52,746.48

-cheltuieli de personal

19,727.21

6,250.00

5,100.00

5,100.00

3,277.21

19,727.21

-cheltuieli materiale din care:

7,795.02

2,100.00

1,800.00

1,800.00

2,095.02

7,795.02

-asistenta sociala

24,422.25

8,110.75

8,150.00

8,100.00

61.50

24,422.25

cheltuieli de capital

802.00

195.00

400.00

207.00

0.00

802.00

a)Asistenta sociala pt familie si copii

18,102.38

5,454.00

4,710.00

4,727.00

3,211.38

18,102.38

-cheltuieli de personal

12,442.11

3,992.00

3,270.00

3,270.00

1,910.11

12,442.11

-cheltuieli materiale din care:

4,631.02

1,192.00

950.00

1,200.00

1,289.02

4,631.02

-asistenta sociala

227.25

75.00

90.00

50.00

12.25

227.25

cheltuieli de capital

802.00

195.00

400.00

207.00

0.00

802.00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

10,336.10

3,093.75

2,640.00

2,380.00

2,222.35

10,336.10

-cheltuieli de personal

7,285.10

2,258.00

1,830.00

1,830.00

1,367.10

7,285.10

-cheltuieli materiale din care:

2,856.00

800.00

750.00

500.00

806.00

2,856.00

-asistenta sociala

195.00

35.75

60.00

50.00

49.25

195.00

11

8

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

cheltuieli de capital

0.00

0.00

c)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

24,308.00

8,108.00

8,100.00

8,100.00

0.00

24,308.00

-cheltuieli materiale

308.00

108.00

100.00

100.00

308.00

-asistenta sociala

24,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

24,000.00

CAP. 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

13,273.66

3,907.23

5,579.73

2,016.98

1,769.72

13,273.66

-cheltuieli de personal

375.00

103.23

93.75

93.75

84.27

375.00

-chelt materiale

6,891.66

2,467.00

3,695.98

330.23

398.45

6,891.66

Cheltuieli de capital

6,007.00

1,337.00

1,790.00

1,593.00

1,287.00

6,007.00

1. Serviciul public județean Salvamont Brașov

944.37

287.69

194.48

191.48

270.72

944.37

-cheltuieli de personal

375.00

103.23

93.75

93.75

84.27

375.00

-chelt materiale

532.37

177.46

88.73

88.73

177.45

532.37

Cheltuieli de capital

37.00

7.00

12.00

9.00

9.00

37.00

2. Politia

26.25

0.00

26.25

0.00

0.00

26.25

- cheltuieli materiale

26.25

0.00

26.25

0.00

0.00

26.25

3.Ana ag. Anti drog

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

-cheltuieli materiale

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

4. Asociația im potriva traficului de persoane

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

-cheltuieli materiale

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

5.Club turistic transmont Fagaras

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

-cheltuieli materiale

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

6.Contributie la patrimoniul inițial al "Asociației de dezvoltare intercomunitara a apei"

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

-cheltuieli materiale

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

7.Consiliul Județean Brașov

7,585.00

939.00

4,638.00

1,004.00

1,004.00

7,585.00

-cheltuieli materiale

4,050.00

350.00

3,460.00

120.00

120.00

4,050.00

Cheltuieli de capital

3,535.00

589.00

1,178.00

884.00

884.00

3,535.00

8.CSESA firma mixta energy Saving Agency

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

Cheltuieli de capital

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

9.Parcuri industriale

400.00

0.00

200.00

200.00

0.00

400.00

Cheltuieli de capital

400.00

0.00

200.00

200.00

0.00

400.00

11

9

MII LEI

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

10. Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov

2,254.00

690.00

490.00

590.00

484.00

2,254.00

-chelt materiale-chirii

360.00

90.00

90.00

90.00

90.00

360.00

Cheltuieli de capital

1,894.00

600.00

400.00

500.00

394.00

1,894.00

11. Asociația de Promovare a Turismului Brașov

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

-cheltuieli materiale

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

12. ADR REG 7 Centru

45.00

11.50

11.00

11.50

11.00

45.00

-cheltuieli materiale

45.00

11.50

11.00

11.50

11.00

45.00

13. MICRO REGIUNEA TURISTICA MUNȚII BUCEGI

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

5.04

CHET.MATERIALE

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

5.04

14. ASOC DEZVOLTARE TRANSILVANIA

123.00

123.00

0.00

0.00

0.00

123.00

-cheltuieli materiale

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

Cheltuieli de capital

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

CAP.74.02 Protecția mediului

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

Cheltuieli de capital

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

CAP.83.02Agricultura si silvicultura

687.93

199.80

161.70

160.00

166.43

687.93

1.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

687.93

199.80

161.70

160.00

166.43

687.93

-cheltuieli de personal

550.00

151.50

137.50

137.50

123.50

550.00

-cheltuieli materiale din care:

83.93

28.00

14.00

14.00

27.93

83.93

Cheltuieli de capital

54.00

20.30

10.20

8.50

15.00

54.00

CAP. 84.02 - Transporturi

15,816.28

2,938.38

5,526.76

4,782.57

2,568.57

15,816.28

-cheltuieli materiale din care:

7,986.00

2,050.00

2,500.00

2,200.00

1,236.00

7,986.00

-Cheltuieli de capital

7,830.28

888.38

3,026.76

2,582.57

1,332.57

7,830.28

I.Din Venituri proprii

5,380.28

938.38

1,776.76

1,332.57

1,332.57

5,380.28

-cheltuieli materiale din care:

50.00

50.00

50.00

-Cheltuieli de capital

5,330.28

888.38

1,776.76

1,332.57

1,332.57

5,330.28

2. DIN TVA

7,936.00

2,000.00

2,500.00

2,200.00

1,236.00

7,936.00

-cheltuieli materiale din care:

7,936.00

2,000.00

2,500.00

2,200.00

1,236.00

7,936.00

-Cheltuieli de capital

0.00

0.00

3.ANL Bunloc

2,500.QQ

0.00

1,250.00

1,250.00

0.00

2,500.00

INDICATORI

SUME

Trim I

Tr.ll

Trim III

Trim IV

An

ch de capital

2,500.00

0.00

1,250.00

1,250.00

0.00

2,500.00

CAP.87.02.Alte acțiuni economice

522.00

87.00

174.00

130.50

130.50

522.00

-cheltuieli materiale din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-Cheltuieli de capital

522.00

87.00

174.00

130.50

130.50

522.00

1.Turism

522.00

87.00

174.00

130.50

130.50

522.00

-cheltuieli materiale din care:

0.00

-Cheltuieli de capital

522.00

87.00

174.00

130.50

130.50

522.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MII LEI


11
11


ANEXA 1a LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Nr. Crt.

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

*nu sunt cuprinse activele financiare (contribuții la agenții)

Capacitatl

Termen PIF

Total general, din care:

0.00

0.00

22,135.08

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

10,928.28

B.Lucrari noi

2,800.30

C.lnvestitii definite conform Legii 273/2006

8,406.50

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.02 Autoritati publice si acțiuni externe

Total, din care:

3,845.30

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0.00

B. Lucrări noi

0.00

C. Investiții definite conform Legii 273/2006

3,845.30

71.01.03

Computer

100.00

71.01.03

Server

180.00

71.01.03

ISA Server

10.00

71.01.30

Implementare Exchange Server + Integrare cu Managementul Documentelor

180.00

71.01.30

Exchange server caii

50.00

71.01.30

Integrare server K2 cu email-ul

70.00

71.01.30

Sistem de Management al Securității Informației conform standardului ISO 27001- consultanta, implementare, certificare

200.00

71.01.30

Semnătură Electronica

10.00

71.01.30

Licența Autocad + Update licența

40.00

71.01.03

Copiator profesional A3

60.00

71.01.03

Scanner A0+ profesional

80.00

71.01.03

Plotter A0 profesional

40.00

71.01.30

Update licența ArcView

15.00

71.01.30

Sistem de preluare date video cu coordonate geografice

20.00

71.01.30

Integrare Urbanism cu GIS

150.00

71.01.03

Proiect Panouri de prezentare infochioscuri de dimensiuni mari

830.00

71.01.30

Modul informatic pentru standarde ISO

62.00

71.01.30

Dezvoltare sistem de evidenta a documentelor de urbanism

150.00

71.01.02

Centrala telefonica digitala

120.00

71.01.02

Cablare structurata

100.00

71.01.02

Tribometru

200.00

71.01.30

Modificare site Consiliul Județean Brașov

55.30

71.01.30

Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii la primăriile din județ

360.00

71.01.30

Monitorul oficial al județului Brașov

50.00

71.01.02

Echipamente profesionale de curățenie

35.00

71.01.30

Program traduceri

20.00

71.01.30

Program eurolegis

10.00

71.01.30

Program calcul penalitati si majorări de întârziere

10.00

71.01.30

Sistem integrat calitate mediu

30.00

71.01.03

Laptop

8.00

71.01.02

Sistem integrat de control trafic pentru cântărire in traseu a masei autovehiculelor

200.00

71.01.02

Autoturism Dacia Logan Break

50.00

71.01.02

Autoturism

250.00

71.01.02

Autoturism

100.00

Capitol 54.02 Alte servicii publice generale

Total, din care:

535.50

C.lnvestitii definite conform Legii 273/2006

535.50

O.M.E.P.T.A.

25.00

71.01.02

Autoturism-leasing

20.00

71.01.03

Calculator

5.00

CONSILIUL JUDEȚEAN- ATOP

459.50

71.01.03

Computer

4.00

71.01.03

Laptop

12.00

71.01.03

Videoproiector

2.00

71.01.03

Videoproiector complex

20.00

71.01.03

Calculator in complet cu imprimanta

90.00

71.01.03

Scannere

2.00

71.01.02

Automatizare acces auto

13.00

71.01.02

Monitorizare perimetru IPJ Brașov

6.00

7~1.01.02

Securizare posturi Politie

94.00

71.01.02

Securizare sedii politie municipii/orase/sectii

76.50

71.01.02

Proiecte preventive propuse

140.00

CONSILIUL JUDEȚEAN - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR - coflnantare proiect PHARE

51.00

71.01.02

Autoutilitara mobila preluare imagini

33.00

71.01.03

Calculatoare OS2

18.00

Capitol 60.02 Aparare naționala

Total, din care:

127.00

B.Lucrări noi

80.00

CENTRUL MILITAR ZONAL

80.00

71.03

Reparații capitale acoperiș pav. K

40.00

71.03

Reparații capitale instalație electrica pav. F si K

40.00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

47.00

1. Investiții definite conform legii 273/2006

CENTRUL MILITAR ZONAL

47.00

71.01.02

Autoturism teren-leasing

15.00

71.01.03

Sistem aer condiționat

30.00

71.01.03

Videoproiector

2.00

Capitol 61.02 Ordine publica si siguranța naționala

Total, din care:

367.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

367.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

32.00

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENTA

32.00

71.01.02

Autoturism leasing

20.00

71.01.03

Copiator

6.00

71.01.03

Calculator

6.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV-

335.00

Cofinantari proiecte PHARE

ATV specializate dotate cu sistem de fireepress

Sistem de comunicații radio cu 5 posturi de emisie-receptie

335.00

71.01.02

300.00

71.01.30

35.00

Capitol 65.02 Invatamant (scoli speciale)

Total, din care:

337.00

A.Lucrari in continuare

B.Lucrări noi

250.00

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VIJOLI"FAGARAS

150.00

71.03

Reparații capitale la cantina si cămin

150.00

ȘCOALA SPECIALA BRAȘOV

100.00

71.03

Usi si geamuri termopan

100.00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

87.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

87.00

CENTRUL DE RECUPERARE SI INTEGRARE PSIHOPEDAGOGIA A DEFICIENTILOR SENZORIALI BRAȘOV

28.00

71.01.02

Mașina de spalat profesionala

5.00

71.01.02

Calandru pentru calcat cearceafuri

5.00

71.01.02

Robot bucătărie profesional

12.00

71.01.03

Laptop

4.00

71.01.03

Proiector video

2.00

ȘCOALA SPECIALA BRADET SACELE

10.00

71.01.03

Calculatoare

10.00

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII CODLEA

19.00

71.01.02

Sistem supraveghere video

16.00

71.01.02

Videoproiector

3.00

ȘCOALA SPECIALA BRAȘOV

18.00

71.01.03

Calculator

8.00

71.01.03

Copiator A3

5.00

71.01.30

Program antivirus

2.00

71.01.30

Program Windows

3.00

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA

12.00

71.01.03

Calculator

8.00

71.01.02

Sistem de alarma

4.00

Capitol 66.02 Sanatate (spitale)

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

0.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

0.00

Capitol 67.02 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

0.00

0.00

4,043.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

2,600.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

0.00

0.00

2,600.00

71.01.01

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare BASTIONUL POSTĂVARILOR

1,000.00

71.01.01

Amenajari Turnuri zona Graft

650.00

71.01.01

Lucrări de montare, amenajare a patinoarului Olimpia al CS Societatea de Patinaj Brașov

950.00

B.Lucrari noi

1,350.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

1,350.00

71.01.01

Amenajari suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Saguna, Liceul Sportiv - zone de interes turistic

150.00

71.01.01

Cale ferata turistica Râșnov

400.00

71.03

RK Imobil str. Prundului nr.1

800.00

C.Total alte cheltuieli de Investiții, din care:

93.00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

93.00

71.01.02

Autoturism Dacia Logan-leasing

20.00

71.01.03

Scanner A2

12.50

71.01.03

Server

32.50

71.01.30

Licența ABBY Fine Reader

2.00

71.01.30

Soft server Z39.50

13.00

71.01.30

Soft client Z39.50

3.00

71.01.02

Instalație aer condiționat

10.00