Hotărârea nr. 69/2008

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 5 martie 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

ț                               J

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.69

din data de 31.05.2008

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 5 martie 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008

Analizând procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 5 martie 2008;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 5 martie 2008.


Contrasemnează, SECRETAR


Mariana Tihărău


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F - 17

PROCES - VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov

ținutei în data de 5 martie 2oo8

Domnul președinte Căncescu Arlstotel constată oă din oei 35 de consilieri județeni lipsesc motivat d-nli: Dobrogeana T și Sgranflceanu Ghe.

La lucrările ședinței de astăzi participă seoretaxul județului, d-na Tihărău Mariana»

Consiliul Județean este legal constituit și dl.președinte deolară deschise lucrările ședinței de astăzi. Pe ordinea de zi de astăzi sînt 8 puncte, iar la Diverse sînt 17 puncte.

Dacă aveți observații la ordinea de zi? Dacă nu, să dam cuvîntul d-lui Radu Belu de la Regionala CER pentru a ne adresa cîteva cuvinte.

Dl.R.Belu - Regionala CFR

Doamnelor șl domnilor! D-le președinte! Onorată asistență!

Onorată presă! Mă numesc Radu Belu de la Regional© CFR și cu permisiunea dv. doresc să vă prezint o lucrare pe oare o aveți pe masa de lucru a dv șl care se numește "Istoria ilustrată a CFR". Oare de ce trebuia să se scrie o asemenea lucrare azi? Penttu oa .să se știe pentru viitor că am avut o rețea de 58oo km C.F. și în al doilea rînd, ca lucrarea să servească studenților, cercetătorilor șl să ne gindlm oă, daoă ar fi fost păstrate și altele, ar fi contribui la dezvoltarea industriei turistice. Eu vă mulțumesc pentru oă această revistă a jvăzut lumina tiparului datorită dv. Ea va servi pentru dezvoltarea turismului în județul Brașov. Eu închei șl vă mulțumesc încă odată, cu promisiunea oă doresc ca în scuit timp va fi prezentată o nouă lucrare despre istoria transportului in județul Brașov. Vă mulțumesc!

Dl.Cănoescu

DaQă mai sînt propuneri la ordinea de zi?

Dl.Popescu Topolog

Vă rog să treceți pe ordinea de zi suplimentarea bugetului cu 1,5 mld.la Reduta, care reprezintă acoperirea cheltuielilor care rezultă din contractul colectiv de muncă.

.//.

Dl.Ianou

Stimați oolegi! Propun să treceți pe ordinea de al un referat privind alocarea a lo.ooo EURO pentru Sistemul de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din județul Brașov”.

Dl.Grapă

Doresc să fiți de acord cu următoarele propuneri: 1. - este o propunere de natură sentimentală privind sprijinirea a 2 persoane ou suma de 1375 EURO pentru un transplant de măduvă; 2. - asocierea ou Grupul de Acțiune Locală; 3.- echilibrarea fondurilor și aoordsree sumei de loo.ooo RON pentru Poliția comunitară Făgăraș; 4. - pentru programul "Șanse egale pentru persoanele ou dlabilități" acordarea sumei de loo.ooo RDN, 5. - pentru programul privind Centrul de consiliere la persoane cu dlzabilitățl acordarea sumei de loo.ooo ROB iar pentru acțiunea - "Să ne cunoaștem județul" - acordarea sumei de loo.ooo EURO.

Dl.Maxim

Supun atenției dvf 2 propuneri: 1. - este vorba de un caz umanitar -.acordarea 3umei de 38.ooo $ pentru o fată oare va suferi o Intervenție chirurgicală în China, fiind în asooiere cu o fundația; a 2-a propunere se referă la aoordarea drepturilor salariale pentru persoanele asistate și copil, exact ca la Reduta.

Dl.Bărbat

Sintem serioși sau nu? Nu s-a . trecut prin oomisli.

Dl.Abagiu

Vă rog să introduceți pe ordinea de zi propunerea pentru aprobarea modificării ctrtlfloatulul de atestare a dreptului de proprieti te și a terenului de la Electrica, problemă cale trenează de multă vreme. Există șl o sentință civilă din 15.o3.2oo6.

Dl.Donțu

Vă rog să aprobați asocierea cu Pro-Europa în vederea exploatării refugillor șl întreținerii aaestora pentru stațiile auto din j udețul Brașov.

Dl.Nlță

Vă propun acordarea sumei de 15.ooo HON Centrului militar județean în vederea organizării unor festivități. De asemenea, vă propun acordarea sumei de 25.ooo RON pentru Torpedo Zârnești pentru asociația de ciclism cu bani de la sport.

Dl.Stalou

Vă rog să ne spuneți ce determină caracterul extraordinar al ședinței de astăzi; este aberant să susții că o ședință ou caraoter extraordinar, poate avea 9 puncte pe ordinea de zi șl 17 proieote de .//.

hotărîre la Diverse, dai șl altele suplimentare» De asemenea, nici un material nu a trecut prin comisiile de specialitate.

Dl.Băi bat

Avînd In vedere ședința din 4.o2.a.c. prin care am deols că nu vom mal aproba trecerea pe ordinea de zi a unul material, fără să fie trecut prin comisiile de speofolitate, vă propun oa,oeea ce este trecut pe ordinea de al să fie discutat in cadrul unei ședințe extraordinare, lai celelalte puncte să fie aminate, pentru că vom ține și o ședință ordinară. D-na secretar, vă rog să ne spuneți aoum sau in scris, oițe ședințe extraordinare am ținut și de oe nu ținem ședințe ordinare? Am pierdut și bani șl nu am văsuț să fie treoute materialele prin comisii. Sintem obligați să ținem ședințe ordinare in fiecare lună și ședințe extraordinare nu. Iml este rușine de ceea ce se întimplă in C.J. Acum venim cu seci de probleme nediscutate. Nu se Întreabă nici o oomlsie, dacă cererile respective se pot încadra sau nu în sumele respective?

Dl.Căncesou

Ceea ce doresc să vă spun este următorul lucru: caracterul

extraordinar al acestei ședințe este dat de faptul că noi, prin investițiile pe oare le facem, trebuia să luăm un credit de 3 mii. EURO. Din păcate, legislația s-a schimbat, sînt măsurii luate pentru stoparea inflației, în privința gradului de îndatorare, jalonului în care este calculat aoest grad de îndatorare șl acesta este motivul pentru care am făout oîteva schimbări în lista de investiții.

In al doilea rînd, în ceea ce privește drumurile din Brașov

șl mai ales drumurile pietruite, am să vă fac o propunere, pentru oă orice lucru presupune niște licitații, niște zile oare se scurg, îns este un lucru urgent. Deoi, oaraoterul urgent al ăceste ședințe a fost dat de cele propuse de rnine șl supuse atenției dv.

Legat de propunerile din cadrul ședinței, eu nu pot să vă

opreso să faceți aceste propuneri. Vom mai avea maxim 2 ședințe. In luna aprilie va fi ultima ședință din aoest mandat. Nu sînt încîntat dar nici nu pot să le stopez.

Dl.Rasaliu

De ce este ședință extraordinară®! nu este ordinară? Dl.Cănce sc u

Mă întrebați care este diferența între o ședință ordinară șl una extraordinară?

Dl.Rasaliu

Vom intra in transă șl vom face aoest luoru.

Dl.Ianou

Dar este neconstituțional.

- 4 -

Dl.Maxell

Să se scoată punctul 3 pentru oă nu avem nici 2 rîndurl scrise șl nu știu nimic.

Dl.Căncescu

Vă spun eu.

Dl,Mar ou

Ce nu avem? De ce să ne scrieți? De ce să nu treaoă prin comisii? Am o propunere: să scoatem acest punct șl Diversele nu au ce căuta azi pentru ședință. Nu dor-esc să forțez mina d-nei secretai ca să exprime ceea ce se disoută intr-o ședință extraordinară șl ceei ce se discută într-o ședință ordinară. Aoeste puncte extraordinare să fie Însoțite șl de referate șl apoi trecut prin comisii.

Dl.Iancu

Să dăm un termen pînă la 2o-25 martie pentru răspuns.

Să ni se spună care este situația in care ne-a tirît Curtea di Conturi, la zi, cu acest val de citații și procese de-alungul a 4 an: de mandat. Vă rog să ne informați care este situația la zi,

PIU iță

Grupul nostru politic ar dori ca pentru următoarele 3 luni să primim o execuție de buget legată de oultură-culte-repartlzarea pe localități.

Care este realitatea cu aceste puncte șl această ședință extra ord inară?

Dl. Sta leu

Dacă nu s-a trecut prin nloi o comisie, este legal să votăm azi Dl.Cănoe seu

Voi supune votului dv. După părerea mea, este legală această procedură.

Dl.Ionesou

Materialele de pe ordinea de zl nu au trecut prin comisii. Referatele de la executiv sînt Incomplete. Dacă veniturile proprii se mută de la un capitol la naltul, poate ar fl bine să ștlrn și noi.

Dl.Căncescu

Voi face concret aceste propuneri șl voi supune plenului CJ. DL. Ione seu

La ședința extraordinară nu sint interpelări. Azi este ședința extraordinară sau este ordinară? Să ne spună șl nouă legat de veniturile proprii.

Dl.Cănceseu

Voi vedea cum rezolvăm problema.

.//.

Dl»Ionescu

Putem sa fim maturi profesioniști §1 să discutăm aceste materiale pe3te 2-3 săptămîni?

Dl.Căuce seu

Voi propune cu aceste adăugiri.

Dl.Rasellu

Doresc să completez șl să fiu de acord cu dl.Ionesou. Vom vota ordinea de zi, cea publicată, dar nu puncte suplimentare, dat fiind cazacterul extraordinar al ședinței, de azi.

Dl.Cănoeșcu

Vom vota ordinea de zi publicată in ziar ou adăugirile făcute.

Dl.Aranyoșl

La Diverse multe din puncte au avizul comisiei. Aici este vorb de tichetele oare se dau în învățămînt, lat colegii dv. de la Prlmăr au votat acest lucru. Dacă vă asumați răspunderea să nu votați acest lucru, să ni se spună.

Dl.Mar cua făcut acest lucru și a votat săptămlna trecută. Nu-mi aduo aminte să nu se fi votat propunerea.

Dl.Căncescu

Supun votului dv, - pt-24, împ-8, nu a v-1.

- Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind aprobarea procesulu

verbal al ședinței C.J» din 4.o2.2oo8, Supun votulul-pt-28, 1-1, a-1

- Punctul 2 - Proiect de hotărîre privind aprobarea asocierii jud.Bv cu Mun.Bv. șl comuna Tărlungenl pentru construirea unei piste auto și înscrierea în Ciecultul Automobilistic Formula 3. Discuții?

Dl.Ionescu

Cred că votăm constituirea asociației șl sînt propuși 3 membri însă ce putem spune de sursa de finanțare?

Dl.Cănoeseu

Nu votăm fondurile.

Dl.Ionescu

Așa scrie in proiectul de hotărîre. De unde luăm cel 5o mii.? Această hotărîre ar trebui să conțină și aprobarea actului constltut al asocierii respective» Pasul Important este constituirea asociație iar nu vorbim de bani. Cei 5o mii.să fie trecuțl în altă căsuță.

Dl.Cănoesou

Vom vota intrarea în asociere șl actul oonstltutlv. Supun votu această propunere: pt-32, abț-1.,

- Punctul 3 - Proiect de hotărîre privind rectificarea Hota-rîrii Consiliului Județean Brașov nr.9/2oo8 privind aprobarea repar, tizării pe localități a sumelor defalcate, din cota de 2^o din impotul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetel locale.

Dl.Cănce sc u

Am o singură propunere: Municipiul Brașov are un buget de

2,5 ori mai mare decît bugetul județului Brașov, iar de banii aloca' Municipiul Brașov nu are nevoie. Cele 37 mldolei să fie dfațl la drumuri pietruite. In al doilea rînd, Municipiul Brașov a scos la licitație tronsonul 2, care are aprobare de la Banca Mondială. S-au perfectat toate actele șl s-a pornit lkoltația pentru 8o mll.$, ca să aflam că scoate Primăria bani din banii proprii șl există riscul să blooăra finanțarea de la Banoa Mondială. Probabil că cel de la Primărie nu vor sa primească banii noștri. Am informații că Minlste: Transporturilor va contesta licitația organizată de Primărie șl va ataca la instanța de contencios administrativ această licitație.

Dar părerea mea este că am fost prea darnici cu Mtnlolpiul Brașov, care are de 2,5 ori mal multe fonduri ca noi. Regret, că nu s-a Înțeles de colegi că bugetul este o chestiune politică. Am regretat c atît PNL cit șl PDL, nu s-a putut face nimic din programul nostru electoral in municipiul Brașov. încă mal am speranța că vom reuși prin propunerile pe care le-am făcut către municipiu să realizăm și noi cîte ceva. Deci, Primăria nu a finanțat nici un proiect, nici a PD-ului, nici al PNL-ului, nici al PSD-ulul. După părerea mea, noi am fost destul de corecți și cînd am împărțit banii a fost aproape votat în unanimitate. Primăria are bani de 2,5 ori mal mulți, iar noi avem zone defavorizate și nu avem hani să facem luorări pietrul Acesta este motivul și ținînd cont ca ocoȚitoarea Brașovului e fina țață de Ministerul Transporturilor, am hotărît ca acești bani să fi redirecționațl către aceste zone defavorizate. Regret că nu am făcu de la început acest luoru0 Cred că la municipiul Brașov nu ar trebu să alocăm bani. Dacă tot au bani cei de la municipiu, de ce nu îi alocă pentru sistemul de înoălzire al Brașovului, care are o stare dezastruoasă, sau să ajute familiile care au cîte 3oo RON pe lună. Deci, așa doresc eu ca suma de 44 mld.lel vechi să fie direcționată către localitățile care au drumurile distruse și unde trebuie acțic ur gent.

DloMar c u

Cum putem să votăm o asemenea dorință personală a dv? S-a plecat de la faptul că M.Brașov are prea mulți bani. De ce faceți d ./A

- 7 -

aceste socoteli.? De ce nu v-ați gîndit să luați din banii dv? Ați distribuit sumele pe localități PNL, unde aveți interese deosebite și să luați de acolo și să dați 44 mld» din sumele de la județ? Noi de jucăm ou banii® Dacă ne uitam în urmă, am fi avut drumurile județene făcute® Nu poate fi făcut acest luciu: este ca și cum nu dau la cel oare muncește, ci la cel care stă® Aici se arunoă banii, deși va plîngeți că nu sînt fonduri® Mi se pare incorect și nu pot fi de acord cu așa ceva® Dacă tot v-ați extrapolat în părintele județului atunci fiți un părinte buno Dacă se renunță la aceste sume, sînt de acord o

Dl.Rasaliu

Cu tot respectul, doresc să vă întreb: de ce tot ce ați spus aici nu se regăsește în materialul de ședință, pentru că am fi vrut noi să discutăm înaintea ședinței și nu să primim materialul la ora 10,lo și să înceapă ședința la ora lo,oo? Nu mi se pare firescD1 e B ar b a t

Este părerea mea: să nu credeți că nouă ne este ușor. In teste partidele se respectă un punct de vedere, iar aici mi se pare un luc curiosa^Trecem bugetul data trecută, primim OK, ne-am înțeles unde merg acești bani șt am votat acest lucru. Acum în ce calitate mă duc și spun: am votat atunci, iar acum ni se iau acești bani® Dacă cei de la Primărie au găsit sursa de finanțare, nu ar trebui să le luăm noi banii pentru că ei nu datorează la Banca Mondială; ar trebui să le lăsăm banii®

DloCăncescu

Este gradul de îndatorare la Ministerul Transporturilor® Licitația este pornita și se va organiza a în cursul acestei luni, Sînte’ în situația de a se bloca această finanțare® Ministerul Transporturi lor, repet, va ataca licitația Primărieio

Dlolancu

Ministerul poate să atace licitația Primăriei pentru ca va pierde ocolitoarea mica și celelalte probleme care contribuie la îmbunătățirea traficului și realizarea problemelor în perfectă stare de legalitate® Ocolitoarea mică a fost derulată pas cu pas și s-a pu în funcție primul tronson în urma negocierilor dintre C.L. și C.JAm informații că cei de la Municipiu au urmărit legalitatea actelor, au obținut autorizația de mediu precum și celelalte aprob^r Cred că sîntem într-o gravă eroare. Acuz Ministerul Transporturilor că a furat ocolitoarea mare a Brașovului și am cerut explicații în acest sens, dar nu am primit nici un rînd și m-am adresat dv, și celorlalți consilieri județeni pentru a recupera această investiție, care scoate traficul din Brașov® Eu vă invit și pe dv. și pe

■ /A

- 8 -

ceilalți sa refacem structura Brașovului* Acest luoru a fost aprobat în toamna anului 2oo4, cu toate procedurile și nu a fost contestat d nimeni* Atunci a funcționat Alianța D.A« și s-au prezentat aceste detalii. Atît în 2oo5 cît și în 2oo6 mai erau cîteva persoane care urmau să fie expropiate* Vă rog sa studiați aceste aspecte*

Dl.Căncesou

V-ați întîlnit și dv* cu primul ministru și s-a stabilit acel traseu. Există proiect șl banii sînt aprobați de Banca Mondială pent acest traseu.

Dl*Ian cu

Este o problemă de proprietate. Ooolitoarea mica a Munlciplulu Brașov, acel inel este proprietatea C.Local, pe cînd ocolltoarea mar era proprietatea Companiei Naționale de drumuri.

Dl.Cancescu

23% este pe teritoriul Brașovului. Propunere: să luăm 23 + 7? Dl.Epure

Cînd s-a făcut bugetul a fost consultată și populația? Dl.Cancescu

Cînd ați lăsat populația Brașovului fără căldură, v-ațl consultat cu cineva? Nici dv. nu ați constltat populația Brașovului*

Va fac această propunere pentru Brașov și supun votului dv* acest punct din ordinea de zi: pt-22, împ-9, abț-2* In unanimitate a fost gprobat acest punct»

- Punctul 4 - Proleot de hotărîre privind stabilirea taxelor speciale pentru servlollle prestate de DJCEP - discuții?

Supun votului dv - pc-32;

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărîre privind aprobarea sohimbăr titulaturii instituției din Școala Populară de Arte șl Meserii în ’»SPAM Tiberlu Bredlceanu Dv - supun votului - pt-32;

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărîre privind alocarea sumei

de 5o.ooo lei pentru întocmirea Studiului de coexistență între Linie Electrică Aeriană de kv șl Aeroportul Hrașov-Ghimbav - Discuții?

Dl.Ionescu

Nu este nici un material.

Dl.Cănoescu

Suma este prevăzută în buget. Daoă nu sînt dl3ouțll, supun votului dv - pt-29, abț-1, nu a v-1.

-Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind aprobare© organigramei, statului de funoții ale Centrului Reduta - pt-3o, nu a v-1.

 • -  Punctul 8 - Proiect de hotărîre privind ©probarea efectufi rii lucrărilor de pietruire a drumurilor ce deservesc comunitățile de rromi din jud.Brașov - Discuții?

.,7.

Dl.Iancu

Ideea este grozavă și nu apreciez acest lucie. Am rugămintea ca flecare luoxu să fl6 bine analizat §1 să-și vrmeae traseul stabilit»

SlxSISȘ

Aș fi dorit ca înainte să fim puși in fața acestui proiect de hotărîre să avem o discuție în acest sens.

Dl.Cănceseu

Propune să desemnăm 5 persoane care să stablleasoă aceste drumuri și să fie o reprezentare din toate partidele.

Dl.Nlță

Să votăm proiectul de hotărîre fără Irealități.

Dl.Căncesov

Vă propun ca din comisia formată din 5 membri să facă parte următorii: dl.Maxim, dl.Merko, dl.Iancu, dl.Marcu șl dl.Nlță. Dacă sînteți de acord cv această propunere? Supun votului - pt-3o, nv-1.

Ol.xMrbaț

Am o propunere după vot - avem o funcție de consilier în C.J. Să ne prezentați cum se realizează acest lucru.

Dl.Cgț.noescu

Dacă sa certau întie ei , nu ar fi o forță politică. Dar eu va propun să fac acest lucru.

- DIVERSE -

Dl.Marp u

Vă rog să' ne permiteți -să părăsim sala.

Dl.Aranyoșl

Fac exact ca șl data trecută, dar sper să nu ridice indemnizația de ședință dacă ies din sală.

 • - Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind alocarea sumei de 7o.ooo lei pentru dotarea blBOUillcB pentru relații ou riDmii în localitățile din județ.

Dl.Grapă

Nu este vorba de construoțle, ol de achiziționeze.

Dl.Cănoeseu

Supun votului dv - pt-22, împ-1.

 • - Punctul 2 - Proiect de hotărire privind alocarea sumei de loo.ooo lei Bibliotecii județene; supun votului - pt-22;

 • - Punctul 3 - Proiect de hotărîre privind cooperarea județul Brașov cu SC KRON ART SRL; vă pot spune că acțiunea a avut deja loc. Supun votului dv - pt-22, nu a v-1.

 • - Punctul 4 - Proiect de hotărîre privind cooperaiea cu Asociația IR3CA pentru realizarea proiectului ”3o oala de Iarnă q edu cației de excelență - supun votului - pt-L9, abț-1.

Dl„Pasou

Manifestarea a avut deja loc. Singura rugăminte este să se finanțeze șl să se tipărească lucrarea.

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărîre privind cooperarea ou Agenția de Dezvoltare Durabilă a Jud.Bv șl finanțarea cu 5o.ooo lei pentru reallsarea expozlțfel de Icoane pe sticlă la Nicosia în luna aprilie 2oo8.

Dl. Ăran.yoșl

Acțiunea a fo3t prevăzută în programul comisiei de cultură; aceasta se face în Cipru la solicitarea Ambasadei noastre. Ni au Icoane pe lemn șl noi pe sticelă.

Dl.C^nqeseu

Supun votului dv - pt-22;

 • - Punctul 6 - Proiect de hotar ire privind participarea județului 9v la țar olectul EUROPE DIRECT” - sunun votului -pt-2n,nv-2

 • - Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind aprobarea încadrări unor drumuri în categoria funcțională a drumurilor județene.

Dl.Căncescu

Doresc să vă spun că foarte multe drumuri au mers de la drumuri comunale le drumuri județene șl nu invers. Deși ne-ațl dat împuternicirea, Ministerul a cerut să avem votul; supun votului -dv. această propunere - pt-23;

 • - Punctul 8 - Proiect de hotăxîre privind aleearea sumei de 3oo.ooo lei pentru tipărirea de cartele de consum. Totul este conform legii - supun votului - pt-2o;

 • - Punctul 9 - Proiect de hotăxîre privind aprobarea modificării organigramei pentru aparatul C.J. -  pt-22;

 • - Punctul lo - Proiect de hotăxîre privind înființarea Comisiei paritate pentru atribuirea licențelor de traseu - Discuții'

Dl.Pascu

Aprobarea pe care o dațl este conform legii. Legea ne obligă că alocăm aoeste fonduri pentru a fi pregătiți în caz de necc sltate. Deci, nu se faoe nici o cheltuială, deext în caz de oeva.

Dl.CănceBOU

Deol, acest lucru se face numai în anumite cazuri. Supun v< tulul dv - pt-19, ahț-1.

 • - Punctul 11 - Proiect de hotărîre privind aprobarea programului de transport jutlețean'de persoane - supun votului - pt-2o,nv-

 • - Punctul 12 - Proiect de hotărîre privind modificarea Stătu tulul SC Consllprest SRL Bv - BlSTBO cred că va intra în proces de asociere pe data de 1o.p9.2oo8. Votăm în calitate de AGA - supun votului dv - pt-16, îrop-2, abț-1. Deci, s-a apTobat.

 • - Punctul 13 - Referat plivind acordarea de tlchete cadou personalului din instituțiile de învățămînt special; pt-19, abț-1.

 • - Punctul M - Proiect de hotărire privind aprobarea constituirii fondului de rezervei, bugetară. Discuții?

D-na Tihărău

& apărut o hotărire de Guvern 145/13 febr.2ool prin care se stabilesc metodei© privind aprobarea Împrumuturilor pe oare le contractează Autoritatea Publică Locală șl există un proiect de hotărîre care cuprinde anumite punote In acest sens. Nu s-a modifica nimic din punct de vedere ©1 sumelor.

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt~22< abț-1.

- Punctul 15 - Proiect de hotăxlre privind modificarea Hotărî

ril C.J.33o/2oo7 - Supun votului dv - pt-21;

- Punctul 16 - Proiect de hotărîre privind trecerea imobllulc din str.Apvllum 1-3 din domeniul public in cel privat al județului

Dl.Maxim

Propun amânarea ©cestul punct, deoarece nu sîntem statutari.

Dl a T cne sc »

Se poate §1 așa pentru că s-a putut șt altă dată.

Dl.Canoe seu

Propun amânarea. Să votam acest lucru. Sintem 24 in sală. Supun votului d'v - pt-23; Deci, a căzut și se amină.

- Punctul 17 - Referatul DIUâT privind redistribuirea unor sume din bugetul aprobat pentru finalizarea unor lucrări de Investiții.

Dl.Canoeseu

Nu luăm nici un ban in plus; se trece de la un capitol la altu Dacă slut discuții? Supun votului dv - pt-2o; nu a v-1.

- WCTS SUPLIMENTARE -

- Legat de propunerea făcută de dl.Topolog privind acordarea sumei de 1,5 mld.la Reduta, care reprezintă acoperirea cheltuielilor oare rezultă din contractul colectiv de muncă. Propun sa le dăm un vot de principiu șl apoi să găsim sursa de finanțare.

pl.Tocolog

Este vorba de niște stimulente pe care le prevede contractul colectiv de muncă. .Acolo sint peste 3o de persoane cu un salariu sub 5 mii.lei. Cred că o primă de Crăciun sau de Paști ai fi binevenită.

Dl.Căncesou

Aprobăm suma în limita constituirii fondului necesar. Vă rog să votăm - pt-21, nu a v-1.

•/A

 • - Supun votului dv. propunerea făcută de dl.Iancu, privind alocarea a lo.ooo EURO pentru sistemul informațional - pt-23;

 • - legat de propunerile făcute de dl.Grapă: 1. - referitor la acordarea sumei de lo.ono HON pentru 2. persoane care au avut un accident șl au nevoie de un transplant âe măduva, in Germania# se pot da acești bani direct sau prin fundație.

D-na Tlhătău

Cred că mai bine prin fundație,

Dl.Cănceseu

Supun votului dv. această propunere: pt-1.8, abț-1.

- Referitor la a 2-a propunere# legată de asocierea cu Grupul do Acțiune Locală - dar fără finanțare. Supun votului dv -pt-21, nu a votat -1.

 • - Referitor la a 3-a propunere privind acordarea sumei de loo.ooo ION pentru Poliția Făgăraș - se face prIn C,Local cu destinația ATOP Făgăraș - supun votului dv - pt-22;

 • - Legat de a 4-a propunere: Centrul dc consiliere pentru familii cu dimobilități are 2 programe șl se propune suma de 1 mld. lei pentru fiecare programul in partej supun votului dv. pentru primul programul ”3ă ne cunoaștem județul” - pt--14, imc-2, abț-2; deci, a căzut această propunere; pentru al 2-lea program - supun votului dv - pt-12, împ-1, ahț-2, nu a v-3, deci# a fost respins; pentru acțiunea ”Sanse egale pentru persoane cu dizabllttățl -pt-15, abț-1, nu a v-1; deci, a fost respins șl acesta.

 • - Propunerea d-lui Maxim se referă la un caz umanitar - este o persoană cu handicap oare trebuie să se operez in China și eu vă propun săi acordam suma do 2oo mii.bani vechi, pentru că suma ceruta este destul de mare. Supun votului dv. această sumă - pt-23;

A doua propunere se referă la acordarea sumei de 2oo.ooo HON, drepturi salariile pentru persoanele asistate și copil.

Văi propun aprobarea cu acest amendament - in limita sumelor disponibile.

Dl.NIță

Cred oă ar trebui oa asecutlvul sa facă o analiză pe aceste probleme. Dacă este slndicar, atunc1 să rezolvăm ou sindicatul.

Dl.Cănceșou

Supun votului dv - pt-23;

 • - Referitor la propunerea făcută de dl.Abagiu privind modificarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate și a terenului de la Slectrioa, dacă aveți nelămuriri?

Dl.Abegi u

Este o problema care trenează mal demult (se dă citire materia lulvi). Este o sentință judecătorească. Eu mă voi abține de la vot pentru că lucrez aici.

Dl.Cănceseu

Supun votului dv - pt-13, abț-1, nu a v-1. Deci, a căzut la vot.

- Legat de propunerea făcută de dl.Donțu privind întreținerea refugiilor pentru stațiile auto. Supun votului - pt-21, abț-1.

Dl.Iancu

Am un amendament pe care îl supun atenției dv - toate elemente de publicitate care se referă la acte publice să se facă gratuit.

- Legat de propunerea d-lui Nlță privind acordarea sumei de 15.000 BON Centrului Militar Județean pentru organizarea unor festivități; o altă propunere se referă la acordarea sumei de 2_5.ooo RON asociației de ciclism Torpedo Zărnești, cu bani de la sport.

Supin votului dv. prima propunere privind acordarea sumei de 15.000 BON Centrului Militar - pt-2.2;

Supun votului dv. a doua propunere pentru cel 25.ooo RCN -vă rog să votați - pt-23;

Vă mulțumesc! Declar ședința de astăzi închisă.

PREȘEDINTE ,

SECRETAR,

Tlhărău Mariana


Căncescu Aristotel

3 ex/NM

Dl.Abagi a

Este o problemă oare trenează mai demult (se dă citLre materia lului). Este o sentință judecătorească. Eu mă voi abține de la vot pentru că lucrez aici.

Dl.Căncesou

Supun votului dv - pt-13, abț-1, nu a v-1. Deci, a căzut la vo t.

- Legat de propunerea făcută de dl.Donțu privind întreținerea refugiilor pentru stațiile auto. Supun votului - pt-21, abț-1.

Dldancu

Am un amendament pe care îl supun atenției dv - toate elemente de publicitate oare se referă la acte publice să se facă gratuit.

- Legat de propunerea d-lui Niță privind acordarea sumei de 15.000 RON Centrului Militar Județean pentru organizarea unor festivități; o altă propunere se referă la acordarea sumei de 25.ooo RON asociației de ciclism Torpedo Zărnești, cu bani de la sport.

Supun votului dv. prima propunere privind acordarea sumei de 15.ooo RON Centrului Militar - pt-22;

Supun votului dv. a doua propunere pentru cei 25.ooo HON -vă rog să votați - pt-23;

Vă mulțumesc! Declar ședința de astăzi închisă.

3 ex/NMSECRETAR,

Tihărău Mariana