Hotărârea nr. 66/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv „Torpedo – Vectra Zărneşti” - Secţia Ciclism şi finanţarea cu suma de 25.000 lei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul competiţional 2008

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR. 66

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv „Torpedo -Vectra Zămești” - Secția Ciclism și finanțarea cu suma de 25.000 lei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul competițional 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie

2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Niță Emil, privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv „Torpedo - Vectra Zămești” - Secția Ciclism și finanțarea cu suma de 25.000 lei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul competițional 2008;

Având în vedere prevederile art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv „Torpedo -Vectra Zămești” - Secția Ciclism și finanțarea cu suma de 25.000 lei, prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2008, la Cap. 67.02.-„Cultură, Recreere și Religie”, din venituri proprii, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul competițional 2008.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău