Hotărârea nr. 65/2008

aprobarea contractării şi garantării finanţării rambursabile interne în valoare de 10.530.600 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA nr.65 din 5 martie 2008

- privind aprobarea contractării și garantării finanțării rambursabile interne în valoare de 10.530.600 lei

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

 • a) referatul de aprobare prezentat de către președintele Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator;

 • b) raportul compartimentului de resort din cadrul Direcției de Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoiului din cadrul Consiliului Județean Brașov , înregistrat sub nr.10.360/17.12.2007;

 • c) raportul comisiei de specialitate a consiliului județean,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.471/2007 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici pentru investițiile noi, actualizarea acestora

pentru investițiile în curs în programul de «Reabilitare, amenajare și refuncționalizare a unor obiective cultural sportive si de agrement«, mandatarea președintelui Consiliului Județean Brașov să semneze actul adițional încheiat cu Banca Comercială Română pentru creditul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.330/2007, precum si orice alte modificări, completări sau documente referitoare la pozițiile de investiții derulate prin programul de fmanțare rambursabilă internă, prevăzută în anexa nr.lla prezenta,

Consiliul Județean Brașov adoptă prezenta hotărâre.

Art.l. - Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.530.600 lei, cu o maturitate de 25 ani.

Art. 2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 3. - Din bugetul Județului Brașov se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Brașov următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate;

 • c) gradul de îndatorare a Județului Brașov;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare fmanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege și prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Brașov, precum și pe pagina de internet www.judbrasov.ro.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

ObiectivukCetatea Râșnov

ObiectukDrum acces

Devîz:105178

DEVIZ OFERTA - DRUM DE ACCES, CETATEA RÂȘNOV

Nr. cri

Simbol

Capitol de iucr.

sau Subcapitol (norma comasata)

Denumire

Cantitatea

UM

P.U.

TOTAL VALOARE

1

2

3

4

5

6

001

TSB20A1

SAP.STINCA IN SP.LIMIT.<1M,LA

ADIN <1,5M CU CIOCAN ABATAJ PNEUM.SI

UNELTE MINA.FARA EXPLOZ.R S-D

873.000

M.C.

90.00

78,570.0C

002

TSC03D1

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN

PAM.CU UMIDITATE.NATURAL

DESC.DEP.TEREN CAT 4

9.950

100 MC.

1000.00

9,950.0(

003

TSB23A1

SAP.IN STINCA CU CIOCAN DE ABATAJ

PNEUM.LA RIGOLE TRIUNGHI.CU

ADINC.<0,35M EXECUTATA IN R.S-DURA

199.000

M.C.

131.91

26,249.2'.

004

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP

INCL.ÎMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN

CAT 2

5.310

100 MC.

663.00

3,520.5:

005

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.ÎMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

1.830

100 MC.

663.00

1,213.2'

T051

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2

1.830

100 MC.

420.00

768.6

006

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP

INCL.IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

1.670

100 MC.

663.00

1,107.2

061

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA

TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN

CATEGORIA 2

3.340

100 MC.

420.00

1,402.8

007

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP

INCL.IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

1.120

100 MC.

663.00

742.5

1071

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA

TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN

CATEGORIA 2

3.360

100 MC.

420.00

1,411.20

008

i

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP

INCL.ÎMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

0.840

100 MC.

663.00

556.92

081

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2

3.360

100 MC.

420.00

1,411.20

009

TRA01A01I

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST = 1 KM

721.800

TONA

4.93

3,556.22

010

DA12B1

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

1062.020

M.C.

59.90

63,618.45

V

DE09C1

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDAȚIE BETON 30 X 15 CM

1434.000

M

95.38

136,775. ie

012

DE09E1

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 15X25 CM FUNDAȚIE DE BEBETON 25 X 15 CM

611.000

M

89.11

54,444. OC

013

DD01A1

PAVAJ EXEC CU CALUP CĂLIT I PE UN SUBSTR DE NISIP

5333.600

MP.

150.16

800,918.18

014

COMASAT

TRANSPORT AGREGATE LA 25 KM

3530.000

TONA

14.00

49.420.0C

015

TRA06A25

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM

244.800

TONA

20.00

4,896.OC

COMASAT

COVOR ASFALTIC 5 CM GROSIME

505.000

MP.

70.00

35.350.0C

TOTAL

1,275,881.6!

TOTAL GENERAL CU TVA

1,518,299.1*

Deviz centralizator nr.         / V;, <•<. .cri


DEVIZ DRUM ACCES STRADA CETATII


LA CETATEA RÂȘNOV ILUMINAT ORNAMENTAL


Capitolul 1 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


1.1 - Cheltuieli pentru avize si acorduri

 • - conform tarife

 • 1.2- Cheltuieli de proiectare

 • - conform tarife

 • 1.3- Asistenta tehnica

 • - conform tarife


4.645 lei

11.530 lei

2.882 lei


RECAPITULATIE CAP.l inclusiv TVA 19%


TOTAL capitol 1 cu TVA


19.057 lei


Capitolul 2 - Cheltuieli pentru investiția de baza


2.1 - Instalații electrice - Reabilitare drum Cetatea Râșnov


REȚEA ILUMINAT ORNAMENTAL DRUM ACCES RÂȘNOV


256.227,69 lei


ALIMENTARE REȚEA ILUMINAT

2 ORNAMENTAL DRUM ACCES       32.029,61 lei

RÂȘNOV


TOTAL fara TVA


242.233,02 lei


T.V.A 19%


46.024,27 lei


TOTAL capitol 2 cu T.V.A.


288.257,30 lei


Capitolul 3 — Alte cheltuieli

 • 3.1 Organizare de șantier 2,5%

288.257,30x2,5%

 • 3.3 - Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

288.257,30 x 5%

TOTAL capitol 3 cu TVA

RECAPITULATE

Cap. 1 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cap. 2 - Cheltuieli pentru investiția de baza

Cap. 3 - Alte cheltuieli

7.206,43 lei

14.412,86 lei

21.619,29 lei

19.057 lei

288.257,30 lei

21.619,29 lei


( <

Anexa nr.

BENEFICIAR - CONSILIUL LOCAL RÂȘNOV

INVESTITOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBIECTIV - REȚEA ILUMINAT ORNAMENTAL DRUM ACCES RÂȘNOV

CENTRALIZATOR OFERTA EXECUȚIE LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE

NR."

CRT.

TOTAL DEVIZ

TVA 19%

TOTAL DEVIZ

1

REȚEA ILUMINAT ORNAMENTAL DRUM ACCES RÂȘNOV

215.317,39 lei

40.910,30 lei

256.227,69 lei

2

ALIMENTARE REȚEA ILUMINAT

ORNAMENTAL DRUM ACCES RÂȘNOV

26.915,64 lei

5.113,97 lei

32.029,61 lei

CENTRALIZATOR

242.233,02 lei

46.024,27 lei

288.257,30 leiAnexa            / ț>t'.


BENEFICIAR - CONSILIUL LOCAL RÂȘNOV

INVESTITOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBIECTIV - REȚEA ILUMINAT ORNAMENTAL DRUM ACCES RÂȘNOV

DEVIZ OFERTA EXECUȚIE LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE

NR.

CRT.

I U.M.

Cant.

Preț unitar

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Stâlp ornamental tip FLR 14, H=3,5 m, echipat cu glob policarbonat antivandal, sursa de lumina economica, cabluri si caseta electrica echipata cu cleme de legătură si siguranța de protecție

buc.

42

2.464,001 103.488,00 lei

182,00

7.644,00 lei

111.837,60 lei

4,801

201,60 lei

12,001

504,00 lei

2

Stâlp ornamental tip FLR 22, H=2,5 m, echipat cu glob policarbonat antivandal, sursa de lumina economica, cabluri si caseta electrica echipata cu cleme de legătură si siguranța de protecție

buc.

15

1.859,00| 27.885,00 lei

30.867,00 lei

182,00

2.730,00 lei

4,80

72,00 lei

12,00

180,00 lei

3

Execuție fundație stâlp,săpătură, armare, fixare buloane cofrare si turnare beton

buc.

57

320,00

18.240,00 lei

21.204,00 lei

32,00

1.824,00 lei

10,00

570,00 lei

10,00

570,00 lei

4

Execuție săpătură in teren cu duritate mare, pozare cablu electric

mc.

150

0,00

0,00 lei

8.370,00 lei

45,80

6.870,00 lei

10,00

1.500,00 lei

0,00

0,00 lei

5

Pozare cablu electric alimentare tip ACYAbY      I

976

19,45

18.983,20 lei

28.694,40 lei

3x25+16,folie avertizoare, protecție la traversări, capete terminale si conexiuni si platbanda Zn 25x4 mm

ml.

8,75|

8.540,00 lei

0,00

0,00 lei

1,20|

1.171,20 lei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tablou electric din policarbonat pentru distribuție si

5.280,00

5.280,00 lei

6

comanda iluminat echipat cu siguranțe de

buc.

1

568,00

568,00 lei

5.913,00 lei

protecție, echipament de comanda si loc pentru

0,00

0,00 lei

masurarea energiei electrice, fundație, contor

65,00

65,00 lei

Material

Manopera

Utilaj

Transp

Total       |

173.876,20 lei

28.176,00 lei

2.343,60 lei

2.490,20 lei

206.886,00 lei]

Alte cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

I

CAS

20,35

%

5.733,82 lei

ȘOMAJ

2,25

%

633,96 lei

SANATATE

6

%

1.690,56 lei

FOND DE RISC

1,074

%

302,61 lei

Alte cheltuieli: ITM

0,25

%

70,44 lei

TOTAL

8.431,39 lei

Total cheltuieli directe

215.317,39 lei]

Cheltuieli indirecte

10

%

21.531,74 lei]

Profit

6

%

14.210,95 lei]

TOTAL GENERAL

215.317,39 lei

TVA

19

%

40.910,30 lei

TOTAL GENERAL CU TVA

256.227,69 lei

Anexa nr._______/__________________

BENEFICIAR - CONSILIUL LOCAL RÂȘNOV

INVESTITOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

OBIECTIV - ALIMENTARE REȚEA ILUMINAT ORNAMENTAL DRUM ACCES RÂȘNOV

DEVIZ OFERTA EXECUȚIE LUCRĂRI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

NR. CRT.

| U.M.

Gsnt.

Preț unitar

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.785,60 lei

1

Execuție săpătură in teren cu duritate mare, pozare cablu electric

mc.

32

0,00

0,00 lei

45,80

1.465,60 lei

10,00

320,00 lei

0,00

0,00 lei

2

Pozare cablu electric alimentare tip ACYAbY 3x125+70,folie avertizoare, protecție la traversări, capete terminale si conexiuni si platbanda Zn 25x4 mm

ml.

140

37,00

5.180,00 lei

7.693,00 lei

12,75

1.785,00 lei

0,00

0,00 lei

5,20

728,00 lei

3

1.087,00

6.522,00 lei

9.257,70 lei

408,75

2.452,50 lei

I

12,00

72,00 lei

35,20

211,20 lei

4

Tablou electric din policarbonat pentru distribuție si comanda iluminat echipat cu siguranțe de protecție, echipament de comanda si loc pentru masurarea energiei electrice, fundație

buc.

1

5.280,00

5.280,00 lei

6.213,00 lei

868,00

868,00 lei

0,00

0,00 lei

65,00

65,00 lei

Material

Manopera

Utilaj

Transp

Total

16.982,00 lei

6.571,10 lei

392,00 lei

1.004,20 lei

24.949,30 leiAlte cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

CAS

20,35

%

1.337,22 lei

ȘOMAJ

2,25

%

147,85 lei

SANATATE

6

%

394,27 lei

FOND DE RISC

1,074

%

70,57 lei

Alte cheltuieli: ITM

0,25

%

16,43 lei

| TOTAL

1.966,34 lei

IfotaI cheltuieli directe                                                                            26.915,64 iei!

Cheltuieli indirecte

12

0/

0

3.229,88 iei

Profit

6

0/ /o

1.808,73 lei

|total general

26.915,64 lei|

TVA

19

% |

5.113,97 lei|

TOTAL GENERAL CU TVA

32.029,61 iei

4. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITEI

Valoarea totala a investiției pentru studiu de față este redată în devizul general anexat și detaliat în Anexa 1 la devizul general. Calculul devizului general s-a făcut ținând cont de faptul că materialele de cale( șină, traverse, material mărunt, etc.) vor fi obținute prin transfer de la CN CFR SA, prin hotărâre de guvern de către Consiliul Județean Brașov.

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
5.1. Valoarea totala este de 3.515.321 lei tara TVA, în preturi din luna octombrie 2007, din care C+M “ 2.935.560 lei
5.2. Eșalonarea investiției - pe parcursul anului 2008
5.3. Durata de realizare a investiției =12 luni
6. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din fonduri speciale.

7. AVIZE Șl ACORDURI

Se vor solicita și obține toate avizele și acordurile potrivit legislației în vigoare și anume:

o Certificatul de urbanism

o Avize CN CFR

o Avize de la furnizorii de utilitati care au rețele de distribuție în zonațenergie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

o Acordul și avizul pentru protecția mediului și a apelor

Alte avize și acorduri de specialitate potrivit dispozițiilor legale

CONCLUZII

Studiul de față a avut în vedere realizarea construcțiilor necesare punerii în funcție a unei căi ferate cu ecartament 760mm în scop turistic.

In mod special s-a avut in vedere:

© Păstrarea căii ferate existente pe același traseu

o înlocuirea tuturor traverselor existente cu traverse de lemn

© Introducerea unui nou fir de cale ferată pentru linia îngustă

DIRECTOR AGENȚIE

S^JMaricel lacob

Capital social subscris și varsat: 2.091.425.000 lei                      str. 13 Decembrie nr.2, Brașov

Cod unic: RO 14550632                                            județul Brașov - ROMÂNIA

Nr.înregistrare la Registrul Comerțului: J40/2566/2002       Tel/fax CFR: 95/145002; Tel/fax:0268/549604

Autorizație de Furnizor Feroviar: seria AF nr.1559/18.11.2002 e-mail: proiectcf@yahoo.com

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

CALE FERATĂ TURISTICĂ RÂȘNOV


1 Euro = 3.3433

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare

crt.

de cheltuieli

Total

Din care supusă

procedurii de achiziție publică

Lei

EURO

Lei

EURO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

10.000

2.991

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

160.000

47.857

160.000

47.857

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

10.000

2.991

10.000

2.991

TOTAL CAPITOLUL 1

180.000

53.839

170.000

50.848

CAPITOLUL 2

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

140.000

41.875

140.000

41.875

TOTAL CAPITOLUL 2

140.000

41.875

140.000

41.875

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

10.000

2.991

10.000

2.991

3.2.

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizații, taxa aferentă Inspecției pt. controlul calității lucrărilor de construcții și alte cheltuieli de aceași natură

5.000

1.496

0

0

3.3.

Cheltuieli cu proiectarea

85.000

25.424

85.000

25.424

3.4.

Cheltuieli pentru organizarea procedurii de achiziție publică

2.500

748

0

0

3.5.

Cheltuieli pentru consultanță și asistență tehnică, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivului

5.000

1.496

5.000

1.496

TOTAL CAPITOLUL 3

107.500

32.154

100.000

29.911

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2.778.000

830.916

2.778.000

830.916

4.2.

Montaj utilaj tehnologic(descarcare Ioc..vagoane)

100.000

29.911

100.000

29.911

4.3.

Utilaje cu montaj

0

0

0

0

4.4.

Utilaje fără montaj

0

0

0

0

4.5.

Dotări

4.6.

4.7

TOTAL CAPITOLUL 4

2.878.000

860.826

2.878.000

860.826

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

|                      Valoare

|            Total

Din care supusă procedurii de achiziție publică

I       Lei

EURO

Lei

EURO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier 2%

57.560

17.217

57.560

17.217

5.2.

Comisioane, taxe, Gote legale, costuri de finanțare 0,1%

2.986

893

0

0

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute                       0

(1.2+1,3+cap.2+cap.3+cap.4)x0,05

149.275

44.649

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

209.821

62.759

57.560

17.217

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

0

6.2.

Probe tehnologice

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

0

TOTAL

3.515.321

1.051.452

3.345.560

1.000.676

Din care C + M

2.935.560

878.043

2.935.560

878.043

PARTEA II

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului

0

0

0

0

PARTEA III

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

3.515.321

1.051.452

3.345.560

1.000.676

Din care C + M

- 2.935.560

878.043

2.935.560

878.043

T.V.A. 19%

667.911

199.776

635.656

190.128

TOTAL GENERAL CU T.V.A.

4.183.231

1.251.228

3.981.216

1.190.804

Din care C + M cu T.V.A.

3.493.316

1.044.871

3.493.316

1.044.871

PROIECTANT

S.C. P.L.I.R.I.F. „Proiect CF București,, - S.R.L.

Agenția ^Proiect CF„ Brașov

Director Agenție /

ing. Măricel lacob /

PRO^CTCg^>_

^^bucures 77

Autorizație AFER seria AF nr.155S

B-dul.Dinicu Golescu nr.38;sector 1 B u cu resti-ROMÂN IA

Telefon CFR: 91/145847 ; Telefon/Fax:021/3196737


e-mail: proiectcf@yahoo.com


Capital social subscris și vărsat: 2.091.425.000 lei Cod unic: R14550632

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J40/2566/2002

Autorizație de Furnizor Feroviar: seria AF nr.1559/18.11.02

AGENȚIA BRAȘOV,

Str.13 Decembrie nr.2, Brașov județul Brașov - ROMANIA

Telefon/fax CFR:95/145002; Tel.efon/Fax: 0268/549604

Cale ferata turistică Râșnov - jud. Brașov
Faza : Studiu de fezabilitate

ANEXA 1 EVALUĂRII

Nr.crt

Obiectivul!

UM

Cant

Indice valoric

Jei

Evaluare lei

Obs.

A

DEMONTĂRII

1

Demontare linie

ml

1955

100

195.500

2

Demontare schimbătoare

Buc.

7

300

2.100

3

Demontare opritoare

Buc.

1

300

300

TOTAL DEMONTĂRI

197.900

B

CONSTRUCȚII NOI

1.

Clădire stație

mp

50

1.675

83.750

2.

Parcaje

mp

1000

160

160.000

3.

Peroane

mp

75

300

22.500

4.

Copertine

mp

75

150

11.250

6.

Iluminat exterior

mp

700

50

35.000

7.

Clădire remiză

mp

280

670

187.600

8.

Utilitati(apa,canal,inst.el.

gaz, etc.)

Buc.

4

35.000

140.000

i

TOTAL CONSTRUCȚII NOI

640.100 7

0

CĂI FERATE

1.

Refacție linie

ml

2050

750

1.537.500

2.

Refactionare linii existente cu al 3-lea fir

ml

2050

250

512.500

3.

Drenaje platf. cale

ml

2000

15

30.000

4.

Descărcare loc. si vagoane

Buc.

1

100.000

100.000

TOTAL CĂI FERATE

2.180.000

D

i

TOTAL GENERAL A+B+C

V

\ \

\

3.018.000

întocmi/

I I ) T

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:REABILITARE AMENAJAR1 SI REFUNCTIONALIZARE COMPLEX AGREMENT TAMPA BRAȘOV in RON/EURO la cursul RON/EURO =3.52                  _____

NR. CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supus procedurii de achiziție publica

RON

EURO

RON

EU.RO

1

2

3

4

5

6

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PT.OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.2

DEMONTĂRI INSTALAȚII GAZE NATURALE

6,820.00

1,937.50

6,820.00

1,937.50

TOTAL CAP.1.

6,820.00

1,937.50

6,820.00

1,937.50

[CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PT.ASIGURAREA UTILIT.NECESARE OBIECTIV.

2.1

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

251,500.00

71,448.86

251,500.00

71,448.86

2.2

BRANȘAMENT DE APA

7,449.60

2,116.36

7,449.60

2,116.36

2.3

POST REGLARE MĂSURARE GAZ

76,660.18

21,778.46

76,660.18

21,778.46

TOTAL CAP.2.

335,609.78

95,343.69

335,609.78

95,343.69

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PT.PROIECTAREA SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

STUDII DE TEREN

-

-

-

-

3.2.

OBȚINEREA DE AVIZE ACORDURI SI AUTORIZAȚII

22,000.00

6,250.00

3.3.

PROIECTARE SI ENGINEERING

478,720.00

136,000.00

3.4.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA

3,500.00

994.32

3.5.

CONSULTANTA

12,000.00

3,409.09

-

3.6.

ASISTENTA TEHNICA

16,000.00

4,545.45

TOTAL CAP.3.

532,220.00

151,199.00

532,220.00

151,199.00

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PT.INVESTITIA DE BAZA

4.1.

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

CONSOLIDARE+REZISTENTA CLĂDIRE

4,541,480.00

1,290,193.18

4,541,480.00

1,290,193.18

4.1.2.

ARHITECTURA

3,087,326.00

877,081.25

3,087,326.00

877,081.25

4.1.3.

INSTALAȚII INTERIOARE CLĂDIRE

941,458.43

267,459.80

941,458.43

267,459.80

!4.1.4.

TEREN DE SPORT

2,189,860.00

622,1 19.32

2,189,859.80

622,119.26

TOTAL CAP 4.1.

10,760,124.43

3,056,853.55

10,760,124.23

3,056,853.49

4.2.

MONTAJ UTILAJE

-

-

-

-

4.3.

UTILAJE,ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CU MONTAJ

4.3.1.

UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE CU MONTAJ

713,352.00

202,656.82

713,352.00

202,656.82

4.3.2.

UTILAJE AFERENTA CT SI CAZAN DE ÎNCĂLZIRE

286,990.00

81,531.25

286,990.00

81,531.25

4.4.

UTILAJE FARA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

-

-

-

-

TOTAL CAP 4.3.

1,000,342.00

284,188.07

1,000,342.00

284,188.07

noBosc4.5.

DOTĂRI

TOTAL CAP.4.

11,760,466.43

3,341,041.62

11,760,466.23

3,341,041.56

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

15.1.1.

ORGANIZARE DE ȘANTIER 2%

221,915.00

63,044.00

221,915.00

63,044.00

5.2.

COMISIOANE,TAXE LEGALE,COSTURI DE FINANȚARE

5.2.1.

COMISIOANE,TAXE.COTE LEGALE, COSTURI DE FINANȚARE

110,000.00

31,250.00

110,000.00

31,250.00

5.3.

CHELTUIELI DIVERSEȘI NEPREVAZUTE-5%

519,777.34

147,664.00

519,777.34

147,664.00

5.3.

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE-15%

150,075.00

42,635.00

150,075.00

42,635.00

TOTAL CAP.5.

1,001,767.34

284,593.00

1,001,767.34

284,593.00

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PT.DAREA IN EXPLOATARE

TOTAL CAP.6.

-

-

-

-

TOTAL

DIN CARE C+M

PARTEA II-A

VALOAREA RAMASA ACTUALIZATA A MIJLOACELOR FIXE

EXISTENTE INCLUSE IN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

PARTEA III-A

FONDUL DE RULMENT NECESAR PENTRU PRIMUL CICLU DE PRODUCȚIE

TOTAL GENERAL

13,636,883.55

3,874,114.81

13,104,663.35

3,722,915.72

DIN CARE C+M+I+UTILAJE

12,324,811.21

3,501,366.81

12,324,811.21

3,501,366.75


PROIECTANT

S.C.PROIECT BRAȘOV SA

DIRECTOR GENERAL

EC.ION FRIGURA«a

JWENAJARI SUPRAFEȚE J 3

' DEV82 GENERAL

C TERENURI SPORTIVE LICEUL SÂGUNA SD LICEUL SPORTîV-ZONE DE INTERES ISTORIC BRAȘOV in RON sî EURO la cursul RON/EURO , respectiv 3,4 RON/EURO

1

NR. ORT.

DENUMIREA CAPIT

OLELOR Si SUBCAPITOLELOR DE

Valoaire (exclusiv TVA)

CHELTUIELI

Total

Din care supus procedurii de achiziție publica

RON

EURO

RON

EURO

1

2

3

4

5

6

3

ARTEAI

ic

AP8TOLUL1

ÎHELTUIELI PTOBTIMEFi

5A SI AMENAJAREA TERENULUI

.1

OBȚINEREA TEREM

ULUI

.2

AMENAJAREA TEF:E

=NULUI

.3

AMENAJARt PT.PRC PENTRU REFACEFl TERMINAREA LUC'

3TECTIA MEDIULUI, INCLUSIV EA CADRULUI NATURAL DUPĂ tARILOR

TOTAL CAP.Î.

Atolul 2

< i i

ÎHELTUIELI PT.REAUZAIÎ NFRASTRUCTURIIOBJECl ITILITATI EXTERNE)

tEA

riVULUI (REȚELE DE RACORD,

0

TOTAL CAP.2.

<

:APITOLUL 3

CHELTUIELI PT.PROIB

STAREA SI ASISTENTA TEHNICA I

f

£

.1.

STUDII DE TEREN

3.2.

OBȚINEREA DE AV

IZE ACORDURI SI AUTORIZAȚII

5.3.

PROIECTARE SI Et

IGINEERING

31254.80

9192.60

.4.

ORGANIZAREA PR PUBLICA

OCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

3400.00

1000.00

3.5.

CONSULTANTA SI PLATA PERSONAL PARCURSUL REAL

ASISTENTA TEHNICA, INCLUSIV JLUI DE SUPRAVEGHERE PE ZĂRII OBIECTIVULUI

6500.00

1911.ao

1

1

TOTAL CĂP.3.

41164.00

12104.40

, -

I

H*P1TOLUL4

^r_LTUIELI PT.INVESTIT

A DE BAZA

4 1.

Amenajare suprafa Bv.

ta joc terenui spwtiy-Liceul Saguna

513672.0Q

151080.00

4 2.

Amenajare suprafa Bv.

ta joc teren sportiv-Liceul Sportiv

1569984.00

461760.00

TOTAL CAP.4

2083656.00]   61284Q.0C

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

51.

ORGANIZARE DE

ȘANTIER 2%

41S73.0C

12256.8C

5.2,

COMISION, TAXE

• ,3%

27629.0C

)       B126.2C

5.3.

CHELTUIELI DIVEI

^JE SI NEPREVĂZUTE 5%

108324.0C

)     31B0O.DC

TOTAL CAp.5

177626.01

)     52242.8C

. ...

|

j CAPITOLUL 6

j

CHELTUIELI PT.DAREA 1

M EXPLOATARE

I

PREGĂTIREA PEF PROBE TEHNOLC

TONALULUI PE EXPLOATARE, GICE, ÎNCERCĂRI, RODAJE

B.1

EXPERTIZE LA RE

:ceptie

j

TOTAL CAPX

TOTAL G8

NERAL(axGiusiv TVA)

2302436.00

0771187.00

TVA 19%

437463.00

128666.00

TOTAL GENERAL

2739800.00

805853.00

I            om CAR?

■ C+M (exclusiv TVA}

2125323.00

625096.00

beneficiar

PROIECTANT

-

EVALUARE TEHNICO-ECONOMICA A LUCRĂRILOR LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BRAȘOV

 • 1. Reparații șarpanta si invelitoare:

desfacere invelitoaredin țigla - 800 mp

desfacere jgheaburi si burlane - 270 ml

desfacere lucarne din lemn si inlocuirea lemnului putrezit-4 buc. înlocuirea țiglei solzi sparte si legarea de sipca - 800 mp confecționarea si montare jgheaburi noi -140 ml confecționare si montare burlane noi inclusive elementele de legătură -128 mp

 • -  înlocuire sorturi si dolii ruginite si perforate - 240 mp

Costul lucrărilor este estimate la aproximativ 195000 lei.

 • 2. Consolidare, reparații si refacere panouri fier forjat la gard incinta:

 • -  realizare fundații din beton pentru consolidare gard - 39 mc

 • -  realizare pinteni de sprijin noi pentru susținere gard - 75 mc

 • -  realizare drenuri In pereții de sprijin - 42 ml

 • -  reparații tencuieli degradate - 186 mp

 • -  desfacere si înlocuire panouri de gard din fier forjat - 4895 kg

 • -  confecționare si montare poarta mare - 240 kg

Evaluarea lucrării este de aproximativ 210000 lei.

 • 3. Amenajare pavement terasa descoperita in suprafața de 1100 mp. Amenajarea consta in:

 • -  indepartare strat vegetal - 330 mc

 • -  umplutura din piatra - 420 mc

 • -  compactarea umpluturii - 420 mc

 • -  montare bordura din basalt -180 ml

 • -  paviment din piatra de rau - 60 mp

 • -  paviment din piatra cubica - 52 mp

 • -  paviment din pavele speciale - 678 mp

Costurile lucrării sunt estimate ia aproximativ 200000 lei,

Centralizator:

 • 1. Reparații șarpanta si inveiitoare -195000 lei

 • 2. Consolidare, reparații si refacere panouri din fier forjat la gard incinta - 210000 lei

 • 3. Amenajare pavement terasa descoperita in suprafața de 1100 mp - 195000 lei

TOTAL: 600000 lei

-froiect TI07/1’995

•Conservare, restaurare, amenajare ■CETATE FAGARAS ■Faza Studiu de fezabilitate

DEVIZ generat:

8,000


Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea totala

■ Din’, care .

(mii lei).

supus a. licitați ei

(mii.lei)

PARTEA I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren, geo,.topo

- geo

8,000

topo

5,000

3.2 Cheltuieli pentru avize si autorizații

3.2.1 avize si acorduri

4,000

. 3.2.2 autoritariâ construcție

18,360,987 mii lei x 1%

183,610

3.3 Cheltuieli pentru proiectare

DOI, 2, 3, 4, 6

870,930

DOS

196,894

3.4 Cheltuieli privind organizarea licitației

3.4.1 întocmire documente

1’- ( I r. 0%

l<4

.A Op'-» u» V

3.4.2 Organizarea licitației

3,000

3.5 Consultanta.si asistenta tehnica

3.5.1 Verificare proiecte4.1.5 Construcții si instalații •

4,395,476

4,395,476

4J.6 DO6 Rețele exterioare

330,186

330,186

ToțaVpct 4.1

18,360,987

18,360,987

4.2 Montaj utilaje


.4.2.1 Castel

22,656

22,656

4.2.2 Corp garda N

779

779'

Corp garda S

1,133

1,133

4.2.3 Incinta exterioara

11,611

11,611

Spatii anexe

18,880

18,880 .

Total pct 4.2

55,059

55,059

_ M i» w,  uj e. ra ■»< tn v- »m im «c* *o «♦ <*• v* -o* ow» i


4.3 Utilaje si echipamente

4.3.1 Castel

191,939

191,939

■ 4.3.2 Corr> aardn

7.505

7,505

Corp garda nord

9,346

9,346

4,3.3 Incinta exterioara

111,215

111,215

Spatii anexa

236,330

236,330

4.3.4 Lac cetate

944,000

944,000

4.3:5 Rețele exterioare ‘

<< :              5,664

5,664  .

Total pct. 4.3

1,505,999

1,505,999      '

Total capitolul 4

19,922,045

19,922,045


Capitolul 5

Alte cheltuieli

 • 5.1 Organizare șantier 18,360,987 mii lei x 6%

 • 5.2 Comisioane, taxe

5.2.1 Taxa aferenta inspecției pt. controlul calitatn lucrărilor


1,101,659     1,101,659i Sir! : i»IOad


 • 3.5.2 Asistenta tehnica

 • 3.5.3 Urmărirea comportării in timp a construcțiilor

 • 3.5.4 Supravegherea tehnica (dirigihti de specialitate)

8 ani x 12 luni x 4 diriginti x 400,000 lei/luna

\ TA?

Total capitolul 3

88,000

12,000

153,600

1,543,034


Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1 Clădiri si construcții speciale

CASTEL

4.1:1 DOla Castel

DO 1 b Curte interioara

4,818,431

685,587

4,818,431

685,587

Corp garda

/ •• C r"'.'"1'.                          T r-'.

DO2b Corp garda Nord

n a r> -*.f\ o

507,276

C?.OiW «7| fi.'ți j C> \/    X V

507,276

Turn poarta

4.1.3 D O 3 a Tij^poarta

146,771

146,771

DO3b Pod ridicător

778^800

778,800

Incinta

.4.1.4 DO4a Incinta exterioara

2,340,541

2,340,541

i.'jjci.Li.i iiiiCAG

O/r J. jl > - ‘V

- >' / r» L»

DO4c Amenajări exterioare

727,965

727,965

Lac cetate

de construcții

18,360,987 mii lei x 0.7%

128,527

52.2 Comision banca finanțatoare

23,744,758 mii lei x 0.5%

118,723

52.3 Chelfliieli diverse si nepre-

văzutei

•  4.1-18,3’60,987x5%

918,049

4.2 - 55,059 x 5%

2,753

4.3 - 1,505,999 x 5%

75,300

3.3 - 870,930x5%

43,546

196,894x5%

9,845'

Total capitolul 5

2,398,402

1,101,659

TOTAL GENERAL

23,863,481

21,023,704

din care C+M

20,438,507

TOircc-to"

Sef proiect

.Economic


G-h SION

arh. M. IUESCU


v"UiVV?X'-M-z?

// (’v- \

S.C. MANISA CONST&U€^S& '<\) îoMV d’ ’ift ■

- noiembrie 1995 -

leafa —

SÎSW         ^CecfOZ.         .

’MUKJi'Cf'^'oLuî

I

>


''Eor ic                ■   ’!-iN


l'IOciJ


Beneficiar:


CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RUPEA

Devizul obiectului: Cetatea Rupea

in RON/EURO la cursul BNR din data de 07.06.2007

1 euro= 3.2667RON

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări, fara TVA

RON

Euro

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Arhitectura

7,158,758

2,191,434

2

Rezistenta

1,997,129

611,360

3

Restaurare

1,719,691

526,431

4

Rețele de alimentare cu apa in incinta

110,058

33,691

5

Instalații electrice

569,752

174,412

6

Alimentare energie electrica Cetate

357,662

109,487

7

Alimentare energie electrica statie de pompare

34,565

10,581

8

Alimentare cu apa si canalizare Cetate

324,743

99,410

TOTAL I (fara TVA )

12,272,358

3,756,806

TVA ( 19 % )

2,331,748

713,793

TOTALlcu TVA

14,604,106

4,470,599

II-MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipament tehnologic

1.1.

Alimentare cu apa

24,479

.7,493

1.2.

Instalații termice '

6,599

2,020

1.3.

Alimentare energie electrica Cetate

12,467

3,816

1.4.

Alimentare energie electrica statie de pompare

1,045

320

1.5.

Alimentare cu apa si canalizare Cetate

2,559

783

TOTAL II (fara TVA)

47,149

14,433

TVA ( 19 % )

8,958

2,742

TOTALII (cu TVA)

56,107

17,176

• III - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

325,921

99,771

1.1.

Alimentare cu apa

2,099

643

1.2.

Instalații termice

32,990

10,099

1.3.

Alimentare energie electrica Cetate

260,008

79,593

1.4.

Alimentare energie electrica statie de pompare

8,235

2,521

1.5.

Alimentare cu apa si canalizare Cetate

22,589

6,915

2

Utilaje si echipamente de transport

-

-

3

Dotări

473,672

145,000

TOTAL III (fara TVA)

799,593

244,771

TVA ( 19 % )

151,923

46,506

TOTAL III (cu TVA)

951,515

291,277

TOTAL (TOTAL l +TOTAL II + TOTAL III fara TVA)

13,119,100

4,016,010

’l                     TVA ( 19 % )

2,492,629

763,042

|      TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

15,611,728

4,779,052

LOT '

i PROIECT 2 - REABILITAREA SI EXINDEREA INrRASTRUCTURII IN   „   cc .

ORAȘUL RUPEA                          Pag 56 / 60

4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

4.1 COMPONENTE MAJORE ÂLE PROIECTULUI          :     \ /

Costul estimativ al investiției este inclus in devizul general întocmit in conformitate cu Hotararea 1179/2002 completata cu H935/2003.


DEVIZ GENERAL AL INVESTIȚIEIin RON/EURO la cursul BNR din data de 07,06.2007,1 euro = 3.2667

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ■

Valoare fara TVA •

Valoare inclusiv TVA

total/-.;.

Din care supus.procedurii '■ . de achiziție publica .■

.TOTAL ;

Din care supus procedurii •■'de'"      •    •

RON

• Euro

' • RON

Euro

RON •

Euro

■ ■■■ RON •

Euro .

AL A

PARTEA 1             

1

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

261,336

80,000

261,336

80,000

310,990

95,200

310,990

95,200

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

01,668

25,000

81,668

25,000

97,1 B4

29,750

97,184

29,750

Total Capitol 1

343,004

.   105,000

343,004

105,000

408,174

124,950

. 408,174

124,950

2

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului                                                        ...

2.1.

(proiectare, lucrări pt asigurarea bransarii)

163,335

50,000

-

-

194,369

59,500

-

-

2.2.

Cheltuieli aferente bransarii la relele de utilitari                 - -

5,553

1,700

-

-

6,609

2,023

-

-

Total Capitol 2

168,880

51,700

-

-

200,977

61,523

■ ••

3

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

85,689

26,231

85,689

26,231

101,970

31,215

101,970

31,215

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si

81,668

25,000

-

-

97,184

29,750

-

-

3.3.

Proiectare si engineering (studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție)

347,085

106,249

347,085

106,249

413,031

126,437

413,031

126,437

3.4.

Documentații pentru avize

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

17,150

5,250

-

-

20,409

6,248

-

-

3.5.

Consultanta

641,057

196,240

641,057

196,240

762,858

233,526

762,858

233,526

3.6.

Asistenta tehnica

1,313,017

401,940

1,313,017

401,940

1,562,491

478.309

1,562,491

47B.309

Total Capitol 3

2,485,666

760,910

2,386,849

730,660

2,957,943

905,483

2,840,350

869,486

4

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

19,122,125

5,853,652

19,122,125

5,853,652

22,755,328

6,965,846

22,755,328

6,965,846

4.2

Montaj utilaj tehnologic

50,610

15,493

50,610

15,493

60,226

18,436

60,226

1B.436

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

356,917

109,259

356,917

109,259

424,732

130,019

424,732

130,019

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Dolari (mobilier, dolari PSI, dolari de uz gospodăresc, dotări privind proiecția muncii si, după caz, utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu)

485,462

14B.609

485,462

148,609

577,699

176,845

577,699

176,845

Total Capitol 4

20,015,114

6,127,013

20,015,114

6,127,013

23,817,985

7,291,146

23,817,985

7,291,146


Achizitor :Beneficiar:


CONSILBUL LOCAL AL ORAȘULUI RUPEA

Devizul obiectului: Cetatea Rupea

in RON/EURO la cursul BNR din data de 07.06,2007

1 euro= 3.2667RON

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări, fara TVA

RON

Euro

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Arhitectura

7,158,758

2,191,434

2

Rezistenta

1,997,129

611,360

3

Restaurare

1,719,691

526,431

4

Rețele de alimentare cu apa in incinta

110,058

33,691

5

Instalații electrice

569,752

174,412

6

Alimentare energie electrica Cetate

357,662

109,487

7

Alimentare energie electrica statie de pompare

34,565

10,581

8

Alimentare cu apa si canalizare Cetate

324,743

99,410

TOTAL I (faraTVA)

12,272,358

3,756,806

TVA ( 19 % )

2,331,748

713,793

TOTAL I cu TVA

14,604,106

4,470,599

II-MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipament tehnologic

1.1.

Alimentare cu apa

24,479

7,493

1.2.

Instalații termice

6,599

2,020

1.3.

Alimentare energie electrica Cetate

12,467

3,816

1.4.

Alimentare energie electrica statie de pompare

1,045

320

1.5.

Alimentare cu apa si canalizare Cetate

2,559

783

TOTAL II (fara TVA)

47,149

14,433

TVA ( 19 % )

8,958

2,742

TOTALII (cu TVA)

56,107

17,176

III-PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

325,921

99,771

1.1.

Alimentare cu apa

2,099

643

1.2.

Instalații termice

32,990

10,099

1.3.

Alimentare energie electrica Cetate

260,008

79,593

1.4.

Alimentare energie electrica statie de pompare

8,235

2,521

1.5.

Alimentare cu apa si canalizare Cetate

22,589

6,915

2

Utilaje si echipamente de transport

-

-

3

Dotări

473,672

145,000

TOTAL III (fara TVA )

799,593

244,771

TVA ( 19 % )

151,923

46,506

TOTAL III (cu TVA)

951,515

291,277

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III fara TVA)

13,119,100

4,016,010

TVA (19 % )

2,492,629

763,042

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

15,611,728

4,779,052

Pag. 56 / 60


Beneficiar:


CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RUPEA

DEVIZ GENERAL AL INVESTIȚIEI

in RON/EURO la cursul BNR din data de 07,06.2007,1 euro = 3,2667

Valoare fara TVA

Valoare inclusiv TVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL

Din care supus procedurii de achiziție publica

TOTAL

Din care supus procedurii de

RON

Euro

RON

Euro.

RON

Euro

RON   I

Euro

5

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

683,051

209,095

683,051

209,095

812,830

248,823

812,830

248,823

5.1.1.

Lucrări de construcții

585,472

179,224

585,472

179,224

696,712

213,277

696,712

213.277

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

97,579

29,871

97,579

29,871

116,119

35,546

116,119

35,546

5.2.

Comisioane, laxe, cole legale, costuri de finanțare

260,196

79,651

-

-

260,196

79,651

-

5.2.1.

Comisioane, taxe si cote legale

260,196

79,651

-

-

260,196

79,651

-

5.2.1.1.

Taxa pentru Casa Sociala a

100,076

30,635

-

-

100,076

30,635

-

5.2.1.2.

Inspecția de Stal in Construcții (0.1% + 0.7%)

160,121

49,016

-

-

160,121

49,016

-

5.2.2.

Costul creditului

-

-

-

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3,002,267

919,052

3,002,267

919,052

3,572,698

1,093,672

3,572,698

1,093,672

Total Capitol 5

3,945,514

1,207,798

3,685,318

1,128,147

4,645,725

1,422,146

4,385,528

1;342,495

6

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

9,800

3,000

9,800

3,000

11,662

3,570

11,662

3,570

6.2.

Probe tehnologice

6,533

2,000

6,533

2,000

7,775

2,380

7,775

2,380

Total Capitol 6

16,334

5,000

16,334

5,000

19,437

5,950

19,437

5,950

TOTAL!!                                  . ■■■■:'■ '• ■

26,974,520

8,257,422

26,'446,617-

< 8,095,821!

E,32,050,-24!

9,811,198

'3.1,471,474

> 9,634,026

din care C+M. ' ;!..              . •

20,270,099

6,205,069

.: 20,101,210

■.6,153,369

<24;121,418

7,3B4,032

23,920,440

. 7,322,509.

PARTEA alia Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

1

Construcții clădiri

-

-

-

2

Construcții speciale

-

-

-

-

3

Instalații aferente construcției

-

-

-

4

Utilaje si echipamente

-

-

-

PARTEA a III a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

1

Cheltuieli pentru stocuri de materii prime si materiale

-

-

-

2

Cheltuieli privind energia

-

-

-

3

Cheltuieli privind salariile personalului direct productiv

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

26,974,520

8i257,422

' 26,446,617

.8,095,82!

’ 32,050,241

9,811,198

31,47.1,474

9,634,026

din care C+M

20,270,099

6,205,069

.20,101,210

6,153;369

'. 24,121,41B

7,384,032

23,920,440

‘ 7,322,509.

Beneficiar:

Devizul obiectului: Băile Curative

in RON/EURO la cursul BNR din data de 07.06.2007

1 euro= 3,2667 RON

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări, fara TVA

RON

Euro

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Arhitectura

867,309

265,500

2

Rezistenta

203,403

62,266

3

Instalații electrice

5,700

1,745

4

Canalizare interioara

11,500

3,520

5

Alimentare energie electrica Bai Curative

14,186

4,343

6

Canalizare Bai Curative

15,000

4,592

TOTAL I (fara TVA )

1,117,098

341,965

TVA ( 19 % )

212,249

64,973

TOTAL I cu TVA

1,329,347

406,939

II - MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipament tehnologic

1.1.

Alimentare energie electrica Bai Curative

2,777

850

TOTAL II (fara TVA)

2,777

850

TVA ( 19%)

527.630

161.518

TOTALII (cu TVA)

3,304.630

1,011.611

III- PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

1.1.

Alimentare energie electrica Bai Curative

23,487

7,190

2

Utilaje si echipamente de transport

-

-

3

Dotări

11,790

3,609

TOTAL III (fara TVA)

35,277

10,799

TVA (19%)

6,703

2,052

TOTAL III (cu TVA)

41,980

12,851

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III fara TVA)

1,155,152

353,614

TVA ( 19 % )

219,479

67,187

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

1,374,631

420,801

Achizitor :
Beneficiar:


CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RUPEA

Devizul obiectului: Infrastructura

in RON/EURO la cursul BNR din data de 07.06.2007

1 euro =  3,2667 RON

Nr. crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări, fara TVA

RON    |

Euro

i - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Si INSTALAȚII

1

Amenajare teren

1,909

584

2

Terasamente

528,695

161,844

3

Suprastructura rutiera

3,337,672

1,021,726

4

Lucrări de colectare si evacuare a apei

265,622

81,312

5

Parapeti

30,992

9,487

6

Lucrări de consolidare drum

25,1,18

7,689

7

Spatii verzi si trotuare

430,883

131,901

8

Podețe

34,379

10,524

9

Parcari

392,990

120,302

10

Semnalizare rutiera si marcaje

29,096

8,907

11

Semnalizare rutiera

5,434-

1,663

12

Iluminat existent - ornamental •

303,474

92,899

13

Pietonala- iluminat ornamental

72,005

22,042'

14

Lucrări de arhitectura

274,403

84,000

TOTAL 1 (fara TVA)

5 732 669

1 754 881

TVA ( 19 % )

1 089 207

333 427

TOTAL I cu TVA

6 821 876

2 088 308

II - MONTAJ

Pietonala- iluminat ornamental

684

209

TOTAL II (fara TVA)

684

209

TVA ( 19 % )

130

40

TOTALII (cu TVA)

814

249

III - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

1.1.

Pietonala- iluminat ornamental

7,509

2,299

2

Utilaje si echipamente de transport

-

-

3

Dotări

-

-

TOTAL III (fara TVA)

7,509

2,299

TVA ( 19 % )

1,427

437

TOTAL III (cu TVA)

8,936

2,735

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III fara TVA)

5,740,862

1,757,389

TVA ( 19 % )

1,090,764

333,904

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

6,831,626

2,091,293Beneficiar:


CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RUPEA

 • 4.2 ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZARE

Proiectantul va asigura asistenta tehnica pe parcursul execuției lucrărilor prevăzute in proiect prin participarea reprezentanților sai abilitați la fazele determinante ale proiectului, asa cum vor fi stabilite la nivel de Proiect Tehnic si aprobate de Inspectoratul de Stat in Construcții Brașov.

De asemenea, in Devizul general la subcap. 3.6. s-a prevăzut suma 401.940 Euro (fara TVA), respectiv 1.313.017 RON (fara TVA) aferente asigurării dirigentiei de șantier si a supravegherii execuției lucrărilor incluse in proiect.

 • 4.3 ■ PUBLICITATE '

In conformitate cu metodologia si managementul fondurilor structurale si de coeziune, si cu categoriile de cheltuieli eligibile aferente Axei Prioritare 4 a Programului Operațional Regional 2007 - 2013 - Domeniul major de intervenție “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural - istoric, precum si creatrea / modernizarea infrastructurilor conexe”, cheltuielile legate de activitatiie de promovare, publicitate si reclame sunt eligibile.

Pentru o buna implementare a proiectului si pentru creșterea atractivitatii turistice a patrimoniului istorico - cultural din Orașul Rupea, Beneficiarul - Consiliul Local al Orașului Rupea - va întreprinde o serie de activitati de promovare, după cum urmeaza:

publicitate prin elemente vizuale dedicate (panouri exterioare) si prin organizarea de evenimente de lansare a componentelor din patrimoniul cultural si istoric al Orașului Ruepa reabilitate prin proiect,

promovarea componentelor din patrimoniul cultural si istoric al Orașului Rupea prin intermediul materialelor publicitare specializate in furnizarea de informații privind turismul in Orașul Rupea.

5. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale. Astfel, sursele de finanțare vor fi:

 • -   fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -   fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -   fonduri din bugetul local (contribuția Consiliului Local al Orașului Rupea): 2% din costurile eligibile la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

  Eluboralor:


  EZGIajh;6.1 NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUȚIE;

In faza de execuție se estimează crearea a 150 de locuri de munca.

6.2 < NUMĂR DE LOCURI CREATE SN'FĂZA DE OPERARE

In faza de de operarese estimează creare a 3 noi locuri de munca.


7. AVI

IZEȘIA

COR

DURI

il»


> Certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii - CU nr.15.15.03.2007;