Hotărârea nr. 62/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Speranţa pentru Toţi” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 20.000 lei în vederea suportării costurilor intervenţiei chirurgicale pentru domnişoara GUIMAN ANDREEA-ADELINA

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR.62

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 20.000 lei în vederea suportării costurilor intervenției chirurgicale pentru domnișoara GUIMAN ANDREEA-ADELINA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie

2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Maxim Adrian, privind acordarea unui sprijin financiar pentru domnișoara GUIMAN ANDREEA-ADELINA, în sumă de 38.000 dolari necesari pentru un transplant cu celule stern, care poate fi realizat numai în China; domnișoara GUIMAN ANDREEA-ADELINA, în urma unui accident, a rămas paralizată de la brâu în jos; în același sens s-a întocmit și referatul înregistrat sub nr. 574/4.03.2008, de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 20.000 lei, prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2008, la Cap. 68.02.- „Asigurări și asistență socială”, din venituri proprii, în vederea suportării costurilor intervenției chirurgicale pentru domnișoara GUIMAN ANDREEA-ADELINA domiciliată în Comuna Poiana Mărului, nr.1016, posesoare a C.I. seria BV nr. 277711, C.N.P.- 2890526082575.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin r’


Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău