Hotărârea nr. 59/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Speranţa pentru Toţi” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 10.000 lei în vederea acordării unor ajutoare pentru domnul MATEI MARIUS-DUMITRU şi, respectiv, pentru domnişoara TIMARU VALERIA-MARIA

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR. 59

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 10.000 lei în vederea acordării unor ajutoare pentru domnul MATEI MARIUS-DUMITRU și, respectiv, pentru domnișoara TIMARU VALERIA-MARIA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie

2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian, privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, pentru domnul MATEI MARIUS-DUMITRU și, respectiv, a unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei pentru domnișoara TIMARU VALERIA-MARIA;

Având în vedere prevederile art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 10.000 lei, prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2008, la Cap. 68.02.- „Asigurări și asistență socială”, din venituri proprii, în vederea acordării unor ajutoare pentru două persoane, după cum urmează: 5.000 lei pentru domnul MATEI MARIUS-DUMITRU (posesor al C.I. seria BV nr. 168647, C.N.P. - 1671020082415) și, respectiv, 5.000 lei pentru domnișoara TIMARU VALERIA-MARIA (posesoare a C.I. seria BV nr. 503380, C.N.P. - 2830107081811).

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Aristotel Cănesc

Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău