Hotărârea nr. 55/2008

privind aprobarea acordării unor tichete cadou pentru personalul, încadrat pe bază de contract individual de muncă, al instituţiilor de învăţământ special din judeţ, finanţate de Consiliul Judeţean Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Bra


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 55

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea acordării unor tichete cadou pentru personalul, încadrat pe bază de contract individual de muncă, al instituțiilor de învățământ special din județ, finanțate de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2011/3.03.3008 întocmit de către Direcția Coodonare, Integrare Europeană, prin care se propune acordarea a câte unui tichet cadou în valoare de 50 lei cu ocazia zilei de 8 Martie 2008, femeilor angajate în cadrul instituțiilor de învățământ special din județ și a câte două tichete cadou în valoare de 50 lei angajaților din cadrul instituțiilor de învățământ special din județ; în referat se propune și suportarea sumei de 2,50 lei aferentă achiziționării fiecărui imprimat (tichet cadou);

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, ale HGR nr. 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unor tichete cadou pentru personalul din cadrul instituțiilor de învățământ special din județ, finanțate de Consiliul Județean Brașov, după cum urmează:

-câte un tichet cadou în valoare de 50 lei, (plus prețul imprimatului ~ 2,50 lei) cu ocazia zilei de 8 Martie 2008, pentru femeile încadrate pe bază de contract individual de muncă, în cadrul instituțiilor de învățământ special din județ, finanțate de Consiliul Județean Brașov și care se încadrează în cheltuieli sociale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- câte două tichete cadou în valoare de 50 lei (plus prețul imprimatului ~ 2,50 lei) pentru personalul, încadrat pe bază de contract individual de muncă, al instituțiilor de învățământ special din județ, finanțate de Consiliul Județean Brașov și care se încadrează în cheltuieli sociale, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Suma de 50.455 lei va fi alocată instituțiilor de învățământ special din județ, prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2008, din venituri proprii la Cap. 65.02.-„învățământ”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean prin Direcția Coodonare, Integrare Europeană și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANEXĂ la HCJBV nr.


Aprobat,

nte

: incescu


Preșap AristoteKC ■

LISTA

cu angajații de la Școlile speciale din Județul Brașov finanțate de la CJBv cărora li se acordă tichete cadou.

Nr. crt.

Școala specială

Număr de angajați

Suma necesară / lei

tichetului cadou

prețul imprimatului

1.

Școala Specială Brașov și Grădinița Specială Brașov

115

11.500

575

2.

Școala Specială Brădet

42

4.200

210

3.

Școala de Arte și Meserii Codlea

29

2.900

145

4.

Școala Specială Victoria și profesorii de la Colegiul Tehnic Dr. Alex. Bărbat Victoria

33

3.300

165

5.

Colegiul Tehnic “Aurel Vijoli “ Făgăraș

93

9.300

465

6.

Centrul de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Deficienților Senzoriali Brașov

19

1.900

95

7.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov

12

1.200

60

TOTAL

343

34.300

1.715