Hotărârea nr. 52/2008

privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate

ROMANȚA

JUDEȚUL BRAȘOV

(. «. î';' iii:‘i! /u: cțr.i.,E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.52

din data de 5.03.2008

privind înființarea Comisiei paritare pentru atribuirea licențelor de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând referatul nr.2071/4.03.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se supune aprobării înființarea Comisiei paritare pentru atribuirea licențelor de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) și (2) din Ordinul nr.353/23.11.2007, al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea Comisiei paritare pentru atribuirea licențelor de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, după cum urmează:

Gherghe Mircea - consilier Direcția Investiții Urbanism Amenjarea Teritoriului Rădoiu Niculae - consilier Direcția Investiții Urbanism Amenjarea Teritoriului Ștefaniuc Ioan - referent de specialitate - Direcția Administrare Drumuri și Poduri Vasile - Acrivopol Constantin - consilier Direcția Investiții Urbanism Amenjarea Teritoriului

Crivineanu Constantin - șef Agenția Brașov a Autorității Rutiere Române

Colțea Gheorghe - inspector Agenția Brașov a Autorității Rutiere Române

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDINTE          '

Aristotel Cănbescu            j

Contrasemnează,

tA               ; "■..

SECRETAR

\    -O'

Mariana Tihărău

Red.BM

Se difuzează la:

1 ex.- DIUAT -----J           .

1 ex.- Cabinet Președinte

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție