Hotărârea nr. 51/2008

privind aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

ConșiliHLIiid£|£an

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail.office@jiidbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.51

din data de 05.03.2008

- privind aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând referatul nr. 2069/4.03.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propunea aprobarea modificării organigramei, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov prin înființarea Autorității de Transport Județean de Persoane în cadrul Direcției Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și preluarea Unității Județene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul Direcției Coordonare, Integrare Europeană de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001,republicată,;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea Autorității de Transport Județean de Persoane în cadrul Direcției Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.2. - Se aprobă preluarea Unității Județene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul Direcției Coordonare, Integrare Europeană de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.3. - Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

5 cn ~ co

S •5' § 2,

BIROUL AUDIT INTERN

CABINET PREȘEDINTE

-O    *

b   n

RELAȚII CU PRESA      j-1

5 exec p.c

COMPARTIMENTULOE PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A ETNIEI RROME

"U   X

b  o

COMPARTIMENTUL COORDONARE -ZONA FĂGĂRAȘ-RUPEA

1 sef serviciu 9

exec

f.p

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE -

1 sef serviciu 7 exec

3 f.p 4p.c

SERVICIUL COORDONARE CONSILII LOCALE. ADMINISTRATIV -

CD    m —*■

■b ro -< ® “

o   2 SI

SERVICIUL STRATEGII DE MANAGEMENT DE PROIECTE CU " FINANȚARE INTERNAȚIONALA

a>    o —k

-  X    O rn

73 o   2 ®

SERVICIUL RELAȚII EXTERNE

w mo

•o r*> * 03 b   n

COMPARTIMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ SĂNĂTATE TURISM -AGROTURISM

■°    > Cd

CENTRUL REGIONAL DE INFORMARE -EUROPEANĂ .CORONA"

1 exec p.c

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

or*.

MANAGER PUBLIC

5 exec

5 f.p

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL Șl SECRETARIAT ATOP

1

- « -b -b ă 2 S

SERVICIUL

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

u ®    in

8 N 5 m

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

—k    <D

■g-a-® M

COMPARTIMENTUL EDITARE MONITOR OFICIAL CJ

7* X —* O tn ° 8 2 2,

SERVICIUL BUGET

-b ® f %

SERVICIUL VENITURI

u CD

"□ CD 05 n

COMPARTIMENTUL DECONTĂRI

O co cn cn o xi x 3 -

SERVICIUL CONTABILITATE

4T 9 uj

*o x

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

■p CD

SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE

CD ■b CD

COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE, URMĂRIRE INVESTIȚII PROPRII

1

X < ®

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

CD

J-T X o*

CD o

COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE,URMĂRIRE INVESTIȚII IN JUDEȚUL BRAȘOV

J

GO CD P 7* £ P ‘O O

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

T> S

°

AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

J

CD      tn »

X OO (î Cfl tT   2 SU

SERVICIUL AUTORIZAȚII, AVIZE Șl DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

■b-l-

COMPARTIMENTUL DE CONTROL SI DISCIPLINA UN CONSTRUCȚII

J

— s X, ă -

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

"1

<D      cn —‘

x r- ® cn S 3 2

SERVICIUL URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI SI BANCA DE DATE URBANISM

. CD

• X r,ș T» <D

COMPARTIMENTUL ACORD UNIC

J

—* <n cd *o .***• ffl 05 P *O o

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU

"O CD k s b x rvj

SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE

■b | «

COMPARTIMENTUL COORDONARE, PROGRAMARE ADMINISTRARE DRUMURI

CD

C.OMPARTIIMFNTI II 1IRMĂRIRP

7* CD ■o °

EXECUȚIE LUCRĂRI

4 exec f.p

COMPARTIMENT UL EXPLOATARE DRUMURI
ADMINISTRATOR


o:


Mii.

50 îi?