Hotărârea nr. 50/2008

privind alocarea sumei de 300.000 lei pentru tipărirea unui număr de 5.000.000 cartele de consum, în conformitate cu „Programul de aprovizionare a populaţiei localităţii cu produse alimentare şi nealimentare raţionalizate, în caz de mobilizare şi război”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 50

din data de 05.03.2008

- privind alocarea sumei de 300.000 lei pentru tipărirea unui număr de 5.000.000 cartele de consum, în conformitate cu „Programul de aprovizionare a populației localității cu produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare și de război”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 05.03.2008;

Analizând referatul nr. 2074/04.03.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune alocarea sumei de 300.000 lei pentru tipărirea unui număr de 5.000.000 cartele de consum, în conformitate cu „Programul de aprovizionare a populației localității cu produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare și de război”;

Având în vedere dispozițile art.12, alin.(l) din Ordinul OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe baza de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război și art.3, alin.(3) din Ordinul nr. 2061/2004 privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război, coroborate cu art. 91, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 300.000 lei, prin suplimentarea bugetului Județului Brașov pe anul 2008, la Capitolul 54.02 - „Alte servicii publice generale”, din venituri proprii, pentru tipărirea unui număr de 5.000.000 cartele de consum, în conformitate cu „Programul de aprovizionare a populației localității cu produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare și de război”.

Art.2. Cartelele vor fi tipărite de către Imprimeria Națională pe baza unui contract cu clauze latente și prioritare, contractul intrând în vigoare numai în caz de de mobilizare sau de război.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău