Hotărârea nr. 49/2008

privind participarea judeţului Braşov la proiectul „EUROPE DIRECT”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 49

din data de 05.03.2008

- privind participarea județului Brașov la proiectul „EUROPE DIRECT”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 05.03.2008;

Analizând referatul nr. 2010/03.03.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune participarea județului Brașov la proiectul „EUROPE DIRECT”, proiect de finanțare nerambursabilă având ca obiect modernizarea Centrului de Informare Europeană „Corona” Brașov și alocarea echivalentului în lei a sumelor de 29.382 Euro în natură și 3.990 Euro în numerar, reprezentând cofinanțarea acestui proiect;

Având în vedere dispozițile art. 19, alin. (2) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea județului Brașov la proiectul „EUROPE DIRECT”, proiect de finanțare nerambursabilă având ca obiect modernizarea Centrului de Informare Europeană „Corona” Brașov, cu suma de 15160 lei, alocată în bugetul județului Brașov la Cap. 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, reprezentând cofinanțarea acestui proiect.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții a județului Brașov conform anexei.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și DirecțiaCoordonare, Integrare Europeană.


PREȘEDINTE Aristotel Căncesd


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău