Hotărârea nr. 48/2008

privind aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi finanţarea cu suma de 50.000 lei pentru organizarea expoziţiei de icoane pe sticlă la Nicosia în luna aprilie 2008

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR. 48

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea cooperării între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei pentru organizarea expoziției de icoane pe sticlă la Nicosia în luna aprilie 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul nr.2017/3.03.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei pentru organizarea expoziției de icoane pe sticlă la Nicosia în luna aprilie 2008;

Având în vedere prevederile art.91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 art. 103(din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea între Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei din bugetul Județului Brașov pe anul 2008, Cap. 67.02 - „Cultură, Recreere și Religie”(din fondurile Comisiei nr. 4 - Capitolul 11), pentru organizarea expoziției de icoane pe sticlă la Nicosia, Cipru, în perioada 7-14 aprilie 2008.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Economică și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău