Hotărârea nr. 46/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. KRON ART SRL şi finanţarea cu suma de 9.000 lei, pentru editarea cărţii de beletristică „Întâlniri cu Iozefina” de Marius Petraşcu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.46

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. KRON ART SRL și finanțarea cu suma de 9.000 lei, pentru editarea cărții de beletristică „întâlniri cu Iozefina” de Marius Petrașcu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008

Analizând referatul nr.255/11.01.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. KRON ART SRL și finanțarea cu suma de 9.000 lei, pentru editarea cărții de beletristică „întâlniri cu Iozefina” de Marius Petrașcu ;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu S.C. KRON ART SRL și finanțarea cu suma de 9.000 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2008 - Cap.67.02, Cultură recreere și religie (din fondurile Comisiei nr.4-nenominalizate), pentru editarea cărții de beletristică „întâlniri cu Iozefina” de Marius Petrașcu.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău