Hotărârea nr. 44/2008

privind alocarea sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov pentru implementarea programului de digitalizare a patrimoniului instituţiei

JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@jiidbrasov.ro


Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 44

din data de 05.03.2008

- privind alocarea sumei de 100.000 lei Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pentru implementarea programului de digitalizare a patrimoniului instituției

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 05.03.2008;

Analizând referatul nr. 2011/25.19.2007 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune alocarea sumei de 100.000 lei Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pentru implementarea programului de digitalizare a patrimoniului instituției;

Având în vedere dispozițile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „d”, alin. (3), lit. „a” și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, prin suplimentarea, din venituri proprii, a bugetului Județului Brașov pe anul 2008, la Capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru implementarea programului de digitalizare a patrimoniului instituției.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău