Hotărârea nr. 41/2008

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax:068-475576 E-mail:qbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 41

din data 5.03.2008

- privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul nr.651/24.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, pe anul 2008, prin reorganizarea unor compartimente și servicii, prin modificarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și prin transformări la nivelul statului de funcții, astfel:

-contabil MII, în maestru de balet MI

-competitor M II, 2 ore pe zi, în corepetitor MI, 8 ore pe zi

-lector S III, în referent de specialitate S I

-referent MII, 2 ore pe zi, în referent MI 4 ore pe zi

-dansator M III, 2 ore pe zi în dansator M III 4 ore pe zi

-secretar literar debutant în secretar literar S III;

Având în vedere dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, pe anul 2008, conform anexelor nr.l, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Cultural „Reduta”

Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel Căncescu

i

iContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


CENTRUL CULTURAL "REDUTA" Brașov <                            f

500025, str. Apollonia Hirscher nr. 8

Tel.: (+40) 268 - 419.706 Fax: (+40) 268 - 475.239

ORGANIGRAMA

Centrului Cultural "REDUTA" Brașov


CONSILIUL JUDEȚJȘ^N BRAȘOV
Total, din care:

68

Funcții de conducere

4

Funcții de specialitate

34

Funcții tehnice și administrative

30CULTURAL "REDUTA"


Centrul Cultural "Reduta" Brașov


^PROBAT,

jtlDEȚEAN BRAȘOV


STAT DE FUNCȚII

01.01.2008 ’Funția

Studii

Gradul/ Treapta

Nr. posturi cu norma întreagă

Nr. posturi cu timp parțial

Salariu de încadrare

s cor

Ar de ducere

Salariul de merit

Spor CFP

Salariul de bază

DIRECTOR - REFERENT

S

I

1

908

$64

1362

CONTABIL ȘEF - ECONOMIST

s

IA

1

1145

458

240

461

2304

ȘEF SERVICIU (SECRETAR LITERAR)

s

I

1

1064

319

207

1591

ȘEF SERVICIU (INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

1

1145

344

223

1712

CONSILIER JURIDIC

s

III

1

787

118

905

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

3

3435

3435

SECRETAR

M

II

1

516

516

MAESTRU LUMINI SUNET

M

I

1

780

780

MAESTRU LUMINI SUNET (4h/zi)

M

I

1

390

390

ECONOMIST

S

III

1

787

118

905

CONTABIL

M

IA

2

1436

1436

CASIER

M

I

1

630

95

725

MAGAZINER

M

I

1

630

95

725

SECRETAR LITERAR

S

III

1

843

843

RT ’RENT

S

I

2

1816

1816

rS^Erent

S

II

1

739

111

850

DOCUMENTARIST

M

IA

3

2340

117

2457

REFERENT

M

I

1

684

684

REFERENT (3h/zi)

S

II

1

310

310

REFERENT (3h/zi)

S

II

1

310

310

REFERENT (4h/zi)

M

I

2

684

684

REFERENT (2h/zi)

M

II

1

159

159

LECTOR (2h/zi)

S

III

1

195

195

LECTOR (2h/zi)

S

III

1

195

195

MAESTRU BALET

M

I

3

2340

2340

MAESTRU BALET

M

III

1

591

591

MAESTRU BALET (2h/zi)

M

III

1

147

147

COREGRAF (4h/zi)

S

IV

1

421

421

DANSATOR (4h/zi)

M

III

1

287

287

MAESTRU DE STUDII BALET (2h/zi)

M

III

1

147

147

SFrRETAR MUZICAL (4 ore/zi)

S

I

1

532

532

D^IWJR (4h/zi)

S

II

1

477

477

DIRIJOR (4h/zi)

S

V

2

772

772

DIRIJOR (2h/zi)

s

V

1

154

154

COREPETITOR

M

I

1

684

684

COREPETITOR (4h/zi)

S

II

1

413

413

COREPETITOR (2h/zi)

M

I

1

171

171

COREPETITOR (2h/zi)

M

II

1

159

159

REGIZOR

S

III

1

973

973

DOCUMENTARIST

S

I

1

908

908

REFERENT DE SPECIALITATE (2h/zi)

s

I

1

228

228

ÎNGRIJITOR

M

I

6

3072

3072

PLASATOR

M

1

542

542

MUNCITOR

M

I

2

1360

102

1462

MUNCITOR

M

II

1

645

645

MUNCITOR

M

VI

1

512

512

ȘOFER

M

1

823

823

MANIPULANT BUNURI

M

I

1

512

512

POMPIER

M

I

4

—-2.048

2048

TOTAL

47

1575

1426

461

44308


DIRECTOR^’

Ion POPESCU T0P(CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

2008


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV CENTRUL CULTURAL“REDUTA”

Adresa                  Str. Apollonia Hlrscher, nr. 8, BRAȘOV

Telefon                +40.268.419.706

Fax                    +40.268.475.239

E-mail                centrulcultural_reduta@yahoo.com

office@cultural-centre.ro


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE CENTRUL CULTURAL “REDUTA” BRAȘOV

CUPRINS

CAP. I

DISPOZIȚII GENERALE

pag. 2

CAP. II

SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE

pag. 3

CAP. III

PATRIMONIUL

pag. 4

CAP. IV

PERSONALUL Șl CONDUCEREA

pag. 5

CAP. V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pag. 13

CAP.VI

DISPOZIȚII FINALE

pag. 15

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Centrul Cultural „Reduta” Brașov s-a înființat ca instituție de sine stdtâtoare la data de 1 iulie 1995 prin Decizia 51/18.05.1995 a Consiliului Județean Brașov sub denumirea de Așezământul Cultural „Țara Bârsei” Brașov, actuala denumire survenind prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 350/11.09.2003.

Art. 2

Centrul Cultural „Reduta” are sediul în Brașov, str. Apollonia Hirscher, nr. 8, județul Brașov.

Art. 3

Centrul Cultural „Reduta” Brașov este o instituție publica de cultură, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov. Centrul Cultural „Reduta” Brașov are firmă și sigiliu proprii. Finanțarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul județean, prin Consiliul Județean Brașov.

Art. 4

Centrul Cultural „Reduta” Brașov este organizat în conformitate cu legislația română în vigoare, Legea nr. 143/21.05.2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Toate actele, facturile, publicațiile vor conține denumirea completă a instituției și indicarea sediului acesteia.

Art. 5

Imobilul ce adăpostește Centrul Cultural „Reduta” Brașov este nominalizat monument istoric cu indicativul 08 B 0137/362/92 și face parte din Centrul Istoric al municipiului Brașov, cu titlul de rezervație de arhitectură cu indicativul 08 E 0001 /326/92.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6

Centrul Cultural „Reduta” Brașov își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia și aprobate de Consiliul Județean Brașov.

Art. 7

Desfășurarea activității Centrului Cultural „Reduta” Brașov urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective :

 • •  oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

 • • conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • • educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație.

Art. 8

în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 7, Centrul Cultural „Reduta” Brașov organizează și desfășoară activități de tipul:

 • • evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment : festivaluri, concursuri, târguri, seminarîi și altele asemenea;

 • • susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

 • •  promovării turismului cultural de interes local;

 • •  conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

 • • organizării de cursuri de gimnastică, dans sportiv, dans modern, balet;

 • •  colaborării cu instituțiile de cultură din județ (case de cultură, cămine culturale);

 • •  cooperării cu instituții cultural-artistice din țară și din străinătate;

 • • organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă.

CAPITOLUL III PATRIMONIUL

Art. 9

 • (1) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta” Brașov este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului șî/sau a unității administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul Centrului Cultural „Reduta” poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate.

 • (3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV PERSONALUL Șl CONDUCEREA

Art. 10

 • (1) Personalul Centrului Cultural „Reduta” Brașov se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.

 • (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de munca ale personalului Centrului Cultural „Reduta” Brașov se realizeazdîn condițiile legii.

Art. 11

 • (1) Structura organizatorica și numărul de posturi aprobate de Consiliul Județean Brașov sunt cele prevăzute în organigrama.

 • (2) Atribuțiile personalului încadrat în Centrul Cultural „Reduta” Brașov sunt cele prevăzute în fișele de post.

Art. 12

Centrul Cultural „Reduta” Brașov are următoarea structură organizatorică:

 • •  Consiliul de Administrație

 • •  Director

 • • Serviciul Financiar - Contabil

 • • Compartiment Juridic

 • • Compartiment Resurse Umane

 • • Secretariat

 • • Compartiment Operare Sunet

 • • Serviciul Cultural - Artistic format din 4 compartimente:

 • ■ Compartiment Educație Permanentă, Marketing Cultural, Proiecte Culturale, Relații Publice

 • ■ Compartiment Coregrafie

 • ■ Compartiment Muzical

 • ■ Compartiment Teatru, Cenacluri și Cluburi

 • • Serviciul Investiții, Administrativ format din 4 compartimente:

 • ■ Compartiment Investiții

 • ■ Compartiment Administrativ

 • ■ Compartiment întreținere, Machete, Decoruri

 • ■ Compartiment P.S.I.

Art. 13

 • (1) Centrul Cultural „Reduta” Brașov este condus de un director, numit prin concurs, contorm legii.

 • (2) Directorul are următoarele atribuții principale:

 • a)  asigură conducerea activității curente a instituției;

 • b)  asigură condițiile de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizare a instituției;

 • c) elaborează programele de activitate;

 • d)  conduce nemijlocit și concret un domeniu distinct din activitățile specitice instituției;

 • e)  este ordonator de credite;

 • f)  hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanță cu legislația în vigoare;

 • g)  reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale;

 • h)  informează trimestrial Consiliul de Administrație asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității sau măsuri de sancționare;

î) angajează personal de specialitate și administrativ în concordanță cu reglementările în vigoare;

j)   întocmește fișele posturilor prevăzute în structura organizatorică și urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine;

k)  informează Consiliul Județean Brașov, la solicitarea acestuia,

V           asupra realizării obiectivelor stabilite și propune măsurile necesare

pentru desfășurarea activității în condiții optime și asigurarea calității proiectelor.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite dispoziții.

 • (4) în absența directorului, Centrul Cultural „Reduta” Brașov este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de director prin dispoziție scrisă.

Art. 14

 • (1)   Activitatea directorului este sprijinita de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

 • (2) Componența Consiliului de Administrație este urmdtoarea:

 • •  Președinte :    - Directorul Centrului Cultural „Reduta" Brașov

 • • Membrii:       - Contabil Șet

 • - Șef Serviciul Cultural-Artistic

 • - Șef Serviciul Investiții, Administrativ

 • - Consilier juridic.

 • • Secretar - prin rotație, unul din membrii Consiliului de Administrație, numit de președinte

La întrunirile Consiliului de Administrație este invitat și liderul de sindicat sau reprezentantul angajaților.

 • (3) Consiliul de Administrație își desfâșoard activitatea dupd cum urmeazd:

 • -  se întrunește la sediul Centrului Cultural „Reduta" Brașov, trimestrial sau de câte ori este nevoie, Io convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

 • -  este legal întrunit în prezența a două treimi din numărul total al membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți;

 • -  Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte;

 • -  dezbaterile Consiliului de Administrație au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puțin 3 zile înainte, prin grija secretarului;

 • -  dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședință, înserat în registrul de ședințe;

 • -  procesul-verbal de ședință se semnează de către toți participanții la lucrările Consiliului de Administrație.

 • (4) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a) analizează și aprobă programele de activitate și repertoriile instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale Centrului Cultural „Reduta" Brașov;

 • b) aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în vederea avizării acestuia de către Consiliul Județean Brașov, iar după avizarea lui, defalcarea pe trimestre;

 • c) supune, anual, aprobării Consiliului Județean Brașov, Statul de Funcții al instituției, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia;

 • d) aproba Regulamentul de Ordine Interioara al instituției;

 • e) analizeazâ și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și structurii organizatorice a instituției;

 • f) analizeazâ și aproba masuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salarîaților, potrivit legii;

 • g) hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aproba tematica de concurs;

 • h) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând masurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, dupâ caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • i) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • (5) în exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație adopta hotărâri.

Art. 15

 • (1) în exercitarea atribuțiilor sale directorul este ajutat de un contabil-șef, numit prin concurs și cu acordul autorității tutelare, potrivit legii.

 • (2)  Contabilul-șef se subordonează directorului și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează activitatea financiar-contabilâ și de salarizare;

 • b) exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituției;

 • d) propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar-contabile a instituției;

 • e) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

 • (3) în absența contabilului-șef toate atribuțiile sale se exercită de persoana desemnată de acesta, cu avizul directorului general.

Art. 16

Compartimentul Juridic.

 • (1) Compartimentul Juridic este în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a)  reprezintă Centrul Cultural „Reduta” Brașov în fața instanțelor judecătorești;

 • b)  acorda consultanții de specialitate compartimentelor din cadrul instituției;

 • c)  primește și studiază actele normative emise de compartimentele de specialitate, dupd care acorda avizul de legalitate;

 • d)  informează directorul și toate compartimentele instituției cu privire la modificările legislative specifice.

V          Art. 17

(1) Compartimentul Resurse Umane este în subordinea directorului instituției.

(2) Principalele atribuții sunt:

 • a) întocmește și gestionează documentele de evidență ale salariaților, conform legislației în vigoare;

 • b) împreună cu directorul instituției întocmește statul de funcții și organigrama instituției;

 • c) gestionează fișele de post ale salariaților;

 • d)  evaluarea personalului;

 • e) întocmește situații statistice specifice compartimentului;

 • f)  la solicitarea directorului, întocmește orice situații specifice compartimentului;

V g) consiliază în probleme de resurse umane conducătorii compartimentelor instituției.

Art. 18

 • (1) Secretariatul este în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) primește și expediază corespondența instituției;

 • b) redactează documentele instituției;

 • c) multiplică documentele din instituție, în funcție de cerințe;

 • d) asigură protocolul cu profesionalism;

 • e) colaborează cu celelalte compartimente ale instituției.

Art. 19

 • (1) Compartimentul Operare Sunet este în subordinea directorului institufiei.

 • (2) Principalele atribuții sunt:

 • a) asigură asistența tehnică în desfășurarea spectacolelor;

 • b) asigură buna funcționare a instalației de sonorizare și aparatelor de lumini pentru buna desfășurare a spectacolelor.

Art. 20

 • (1) Serviciul Financiar - Contabil este coordonat de Contabilul Șef.

 • (2)  Compartimentele Financiar și Contabilitate sunt astfel organizate încât să asigure:

 • a) contabilitatea financiară;

 • b) contabilitatea de gestiune;

 • c) contabilitatea veniturilor extrabugetare;

 • d) evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

 • e) evidența angajamentelor bugetare conform Legii 500/2002 cu modificările ulterioare -privind finanțele publice și Legea 273/2006 -privind finanțele publice locale;

 • f)  execuția bugetelor de venituri și cheltuieli;

 • g) evidența patrimoniului, întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu;

 • (3) Compartimentul Administrare Resurse Patrimoniale :

 • a) gestionează vestimentația necesară spectacolelor;

 • b) execută toată documentația referitoare la întrări-ieșiri obiecte de consum, obiecte de inventar și mijloace fixe;

 • c) menține în bune condiții costumele, recondiționându-le, ține evidența instrumentelor muzicale aflate în gestiune;

 • d) pregătește costumele pentru spectacole, concursuri, festivaluri.

Art. 21

(1) Serviciul Cultural - Artistic, Educație Permanentă este coordonat de către un șef de serviciu, care se află în subordinea directorului instituției.

(2) Principalele atribuții ale Serviciului Cultural -• Artistic, Educație Permanenta sunt:

 • a) întocmește Programul de Acțiuni Culturale și toate devizele aferente;

 • b) întocmește și susține proiecte culturale;

 • c) acceseazd proiecte naționale și internaționale;

 • d) contribuie la obținerea de partenerîate și relații pe plan național sau internațional cu alte instituții de cultura;

 • e) sprijină dezvoltarea așezămintelor culturale din zona (case de cultura, cămine culturale);

 • f)  asigura consiliere în domeniul educației adulților;

 • g) în colaborare cu Asociația Universităților Populare Germane -proiect România organizează seminarii profesionale de formare formatori;

 • h) organizează cursuri de balet; gimnastica ritmica, artistica, aerobica și de întreținere, dans sportiv, dansuri populare, teatru pentru copii și adulți;

 • i)  organizează cursuri de educație civica, de educație permanenta și formare profesională continuă.

 • j)  organizează producții, spectacole, concursuri și festivaluri cu formațiile de amatori ale instituției;

 • k)  atrage tineri în formațiile artistice în vederea consolidării acestora;

 • l)   realizează politica repertorială a formațiilor artistice ale instituției;

 • m) organizează evenimente literar-muzicale, simpozioane, sesiuni de comunicări, seminarii, lansări de carte și altele;

 • n) organizează participarea formațiilor artistice la concursuri și festivaluri naționale și internaționale la care sunt invitate;

Art. 22

 • (1) Serviciul Investiții, Administrativ, P.S.I. este coordonat de către șeful de serviciu, care se află în subordinea directorului instituției.

 • (2) Principalele atribuții ale Serviciului Investiții, Administrativ, P.S.I. sunt:

 • a) gestionează lucrările de reparații curente;

 • b) întocmește și actualizează Cartea Construcției;

 • c)  ține arhiva instituției;

 • d) se ocupă de achizițiile și investițiile instituției.

 • e) coordonează activitatea PSI;

 • f)  semnalează la timp deficiențele survenite și răspunde de starea tehnică a utilajelor și aparaturilor din dotare;

 • g) asigura curățenia și îngrijirea permanenta a sediului principal și a anexelor acestuia;

 • h) desfășoară activități de întreținere, repărații în cadrul instituției;

 • i)  contribuie la activitățile comune în care este solicitat pentru bunul mers al activității;

 • j)  confecționează și întreține decorurile pentru spectacolele instituției;

 • k) asigură serviciul permanent de pază și protecție împotriva incendiilor;

 • l)  supraveghează activitățile și spațiile cu pericol mare de incendiu;

 • m) intervine în caz de incendiu prin grupul de pompieri, alături de ceilalți salariați, conform planului de intervenție.

CAPITOLUL V

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 23

Cheltuielile curente și de capital ale Centrului Cultural „Reduta” Brașov se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul județean, prin Consiliul Județean Brașov.

 • (1) Veniturile extrabugetare se realizează din activitățile realizate direct de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, și anume, din:

 • a) încasări din spectacole, proiecții filme, expoziții, înregistrări, alte manifestări culturale;

 • b) închirieri spații și bunuri mobile (aparatură);

 • c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor activități culturale și de educație permanentă;

 • d) editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educației permanente, științei și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • e) prestarea unor servicii și/sau activități culturale sau de educație permanentă, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, potrivit legii;

 • f)  derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;

 • g) prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • (2) Serviciile prestate contra cost în cadrul Centrului Cultural „Reduta” Brașov sunt:

 • 1. încasări din cursurile organizate;

 • 2. încasări din spectacole și alte manifestări culturale;

 • 3. închirieri de spații pentru spectacole, conferințe, expoziții, concerte și alte activități cu caracter artistico-educativ, pe baza unui contract încheiat între părți (anexa 1);

 • 4. Derularea unor proiecte și programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate.

Art. 24

 • (1) Condiții de înscriere la cursuri:

 • 1. La cursurile profesionale se pot înscrie persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, indiferent de studii sau profesie, iar pentru cursurile artistice se pot înscrie copii cu vârste începând de la 6 ani;

 • 2. Persoanele care doresc sâ se înscrie la cursuri trebuie sâ completeze un formular tip al instituției cu datele personale (anexa 2) și sâ achite taxa de curs pentru care se eliberează chitanța;

 • 3. Costul unui curs este stabilit de Consiliul de Administrație al instituției conform Ordinului nr. 353/5202 din 13.07.2003 pentru aprobarea Metodologiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adulților emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și aprobat de Direcția Economica a Consiliului Județean Brașov;

 • 4. Personalul instituției și al Consiliului Județean Brașov se poate înscrie la cursuri fârâ plata aferenta acestora. De acest drept vor beneficia copiii provenițî din Case de Copii, Orfelinate ( copiii instituționalizați).

 • (2) Drepturile utilizatorilor de servicii:

 • 1. Orice utilizator se poate înscrie la unul sau mai multe cursuri simultan sau pe rând;

 • 2. La absolvirea cursului se susține o proba scrisă sau/și practică de verificare a cunoștințelor în urma căreia se eliberează un atestat cu calificativul obținut.

 • (3) Obligațiile utilizatorilor de servicii:

 • 1. Să respecte programul de pregătire;

 • 2. Să păstreze în bune condiții materialele din dotarea sălilor de curs și a tuturor bunurilor din instituție;

 • 3. Să aibă o atitudine civilizată față de personalul de la cursuri și personalul instituției.

 • (4) Sancțiuni:

- Orice abateri de la obligațiile ce-i revin ca utilizator se sancționează conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI DISPOZIȚII FINALE

Ari. 25

Centrul Cultural ,.Reduta” Brașov are arhiva proprie în care se păstrează conform prevederilor legale:

 • -  actul normativ de înființare;

 • -  documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă și situații statistice;

 • - corespondența;

 • -  alte documente, potrivit legii.

Art. 26

Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

Art. 27

Orice modificare și completare a prezentului Regulament vor fi propuse de către director, în vederea aprobării Consiliului Județean Brașov.Red.BC

Se difuzează la:

1

1

1

1


ex.- Direcția Coordonare, Integrare Europeană - SRUSI /£)•     .

ex.-Centrul Cultural „Reduta” Brașov __           pir.

ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

ex.- Colecție