Hotărârea nr. 40/2008

privind aprobarea realizării studiului de coexistenţă între linia electrică aeriană (LEA) de 400 kv existentă în zonă şi Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav, în vederea obţinerii Avizului de Amplasament din partea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - Sucursala de Transport Sibiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068410777

Fax: 068475576 E-mail:cjbv@deuroconsult. ro. www. brasovcounty. ro


Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR.40

din data 5.03.2008

- privind aprobarea realizării studiului de coexistență între linia electrică aeriană (LEA) de 400 kv existentă în zonă și Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, în vederea obținerii Avizului de Amplasament din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - Sucursala de Transport Sibiu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul nr. 1051/24.01.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 50.000 lei pentru realizarea studiului de coexistență între linia electrică aeriană (LEA) de 400 kv existentă în zonă și Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, în vederea obținerii Avizului de Amplasament din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - Sucursala de Transport Sibiu;

Studiul de coexistență este necesar pentru stabilirea condițiilor tehnice necesare coexistenței celor două obiective atât pe perioada construcției, cât și pe perioada exploatării; acest studiu va trebui să prevadă eventualele lucrări necesare a fi executate pentru coexistență, urmând a fi realizat de un proiectant autorizat și recunoscut de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.; proiectantul ce urmează a realiza studiul va trebui să obțină și avizul Autorității Aeronautice Civile Române;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE.

Art.l, - Se aprobă realizarea studiului de coexistență între linia electrică aeriană (LEA) de 400 kv existentă în zonă și Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, în vederea obținerii Avizului de Amplasament din partea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - Sucursala de Transport Sibiu.

Sumele necesare realizării acestui studiu sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2008, Cap.84.02.-„Transporturi”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanismul enajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău