Hotărârea nr. 4/2008

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2008 şi al instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov

ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Con i’iul Județean


HOTĂRÂREA NR.4

din data de 4.02.2008

privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov pe anul 2008 și al instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008

Analizând raportul și proiectul de buget pentru anul 2008 prezentate de Președintele Consiliului Județean Brașov', precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov pe anul 2008 și al instituțiilor și serviciilor publice aliate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.388/2007 - legea bugetului de stat pe anul 2008. ale art.19 alin.(l) lit."a" din Legea nr.273/2006 - legea privind finanțele publice locale și art.91 alin.(l) Iit."b” și alin.(3) lit."a’' din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Consiliului Județean Brașov și al instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDIN

Aristotel CăncContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău