Hotărârea nr. 38/2008

privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR.38

din data 5.03.2008

- privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul nr.322/31.01.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune stabilirea taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2008; în referat se precizează că taxele speciale propuse de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov pentru anul 2008, cresc în medie cu 22,22 %, față de taxele speciale aplicate conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 182/08.06.2005; indicele de creștere aferent perioadei 01.07.2005-31.12.2007 este de 116,59 %;

Având în vedere dispozițiile art. 30 alin.(l) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.20 alin.(l) din O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002 și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit."b"și alin.(3) lit. "c" din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc taxele speciale pentru serviciile prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2008, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


PREȘEDINTE,

AristoteyGăncescii

ANEXA

Taxe speciale pentru serviciile prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

- lei -

Nr. 1

Taxă specială pentru anul 2008

crt.

Denumire taxă

1.

Taxă pentru transcrierea actului de stare civilă procurat din străinătate

25

Ț

Taxă pentru dosarul de schimbare de nume

25

n

Taxă pentru eliberarea adeverinței de domiciliu pentru certificarea ultimului domiciliu din țară

5

4.

l axă de furnizare a informației / persoană

3.50

DIRECTOR EXECUTIV,

Ga briei a Ungureanu