Hotărârea nr. 37/2008

privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi Comuna Tărlungeni în vederea constituirii „Asociaţiei de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” având ca scop atragerea fondurilor necesare realizării unei piste de viteză auto-moto şi alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Judeţului Braşov ca participare a Judeţului Braşov la constituirea patrimoniului asociaţiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județeanmail:cjbv@deuroconsult.ro

www. brasovcounty. roCod-F 16


HOTĂRÂREA NR. 37

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Comuna Tărlungeni în vederea constituirii „Asociației de Dezvoltare Regională Zizin Brașov” având ca scop atragerea fondurilor necesare realizării unei piste de viteză auto-moto și alocarea sumei de 50.000 lei în bugetul Județului Brașov ca participare a Județului Brașov la constituirea patrimoniului asociației

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr.10055/10.12. 2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, privind propunerea de asociere a Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Comuna Tărlungeni în vederea constituirii „Asociației de Dezvoltare Regională Zizin Brașov”, pentru atragerea fondurilor necesare destinate realizării unei piste auto-moto;

Ținând cont de Hotărârea nr. 170/08.12.2007 a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni privind aprobarea constituirii „Asociației de Dezvoltare Regională Zizin Brașov”, în vederea atragerii fondurilor necesare realizării unei piste de viteză auto-moto, respectiv a infrastructurii aferente pentru organizarea unor competiții de automobilism, motociclism și a altor activități sportive;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, precum și dispozițiile art.14 și art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”c” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Comuna Tărlungeni în vederea constituirii „Asociației de Dezvoltare Regională Zizin Brașov” având ca scop atragerea fondurilor necesare realizării unei piste de viteză auto-moto și alocarea sumei de 50.000 lei din veniturile proprii, în bugetul Județului Brașov pe anul 2008, la Cap.- 67.02 -„Cultură, recreere și Religie”, ca participare a Județului Brașov la constituirea patrimoniului asociației.

Art.2,- Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul „Asociației de Dezvoltare Regională Zizin Brașov”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDI1 Aristotel CăiContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

ACT CONSTITUTIV

AL “ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV”

SUBSCRISELE:

 • - JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr. 5, județul

Brașov, C.F. nr. - , având contul nr.............................................deschis la Trezoreria

Brașov, reprezentată prin dl. Aristotel Căncescu - Președintele Consiliului Județean Brașov;

 • - MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr.8, județul

Brașov, C.F. nr. 4.206, având contul nr......................................deschis la Trezoreria

Brașov, reprezentată prin dl.George Scripcaru - Primarul Municipiului Brașov;

 • - COMUNA TĂRLUNGENI, județul Brașov, cu sediul în localitatea Tărlungeni, str. Republicii, nr. 158, județul Brașov, CF. nr. 4777140, având contul nr. RO89TREZ13624510220XXXXX deschis la Trezoreria Săcele, legal reprezentată prin dl. Kis Iosif - Primarul Comunei Tărlungeni;

A

In calitate de membrii fondatori, constituim o asociație, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, al cărui scop îl reprezintă obținerea și atragerea fondurilor și surselor de finanțare necesare pentru realizarea unei Piste de viteză auto-moto omologată F.I.A. și a infrastructurii aferente, precum și desfășurarea de activități sportive respective, organizarea de competiții de automobilism și motociclism, selecționarea, inițierea și pregătirea sportivilor în acest domeniu în vederea participării la competiții sportive interne și/sau internaționale.

1. Asociația este persoană juridică română de drept privat fără scop

patrimonial și are denumirea de "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV".

 • 2. Sediul asociației este în......................................, Județul Brașov.

 • 3. Durata de funcționare a asociației este nedeterminată cu începere de la data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 • 4. Patrimoniul inițial al asociației este de cel puțin un salariu minim brut

pe economie, la data constituirii asociației și este reprezentat prin aportul în

.A

natură și/sau în bani al asociaților. In cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutive și a statutului este obligatorie.

 • 5. Adunarea generală a asociaților este condusă de către președintele

acesteia, ales în momentul constituirii asociației și până la prima Adunare Generală a Asociaților, în persoana..........., cetățean român, născut la data de................,în

municipiul.....................,domiciliat în.........., str..............................nr...,

jud.........., identificat cu C.I. seria.....nr....../.....- Poliția........................, CNP

 • 6. Primul Consiliu Director al asociației este alcătuit din :

 • - Președinte executiv - cetățean român, născut la data de..............................în

municipiul....................domiciliat în..........Str...............nr......județul.....

identificat cu C.I. seria.....nr.........../.........-Poliția.............CNP....................

 • - Vicepreședinte - cetățean român, născut la data de..............în

municipiul............, domiciliat în..........Str...............nr......județul.........

identificat cu C.I. seria.....nr.........../.........-Poliția.............CNP....................

 • - Vicepreședinte -............cetățean român, născut la data de.......................

în municipiul...................., domiciliat în....................Str...............nr......

județul................identificat cu C.I. seria.....nr.........../.........Poliția..............

CNP........................................

 • - Vicepreședinte -..................cetățean român, născut la data de..........

în municipiul........., domiciliat în.....................Str...............nr......

județul..................identificat cu C.I. seria.....nr.........../.........Poliția...........

CNP............................

 • - Secretar executiv -............cetățean român, născut la data de..................

în municipiul...................... domiciliat în................Str...............nr......

județul.....................identificat cu C.I. seria.....nr.........../.........Poliția.........

CNP..............................

 • 7. Cenzorul asociației este................................cetățean român, născut la

data de.........în municipiul............., domiciliat în...............Str...............nr......

județul...............identificat cu C.I. seria.....nr.........../.........-Poliția...............

CNP...............................

 • 8. Subsemnații membrii fondatori, împuternicim pe dl..............................

cetățean român, născut la data de..........., în.........., domiciliat în......................

Str............., nr......, bl......, sc....., ap.....Județul................identificat cu C.I.

seria........nr......./- Poliția.............CNP............................., să reprezinte

asociația în raporturile cu autoritățile publice, instanțele judecătorești și alte persoane fizice și/sau juridice, să solicite și/sau să obțină dobîndirea personalității juridice a asociației, astfel constituită și înregistrarea sa la grefa Judecătoriei Brașov în Registrul asociațiilor și fundațiilor, și la alte organisme de resort.

Actul s-a redactat la sediul Biroul Notarului Public.............din

Circumscripția Judecătoriei Brașov, în 6(șase) exemplare și după citire s-a luat consimțămîntul părții, azi, data autentificării.

MEMBRII FONDATORI,

JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV COMUNA TĂRLUNGENI PREȘEDINTE,           PRIMAR,              PRIMAR,

Aristotel CĂNCESCU George SCRIPCARU          Iosif KIS

STATUTUL

'ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV "

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

ART.l. Denumirea asociației este "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV".

Toate actele redactate și emise de către asociație, vor purta denumirea acesteia și specificația sediului social, numărul Sentinței civile de înființare, valoarea patrimoniului inițial și ștampila rotundă a acesteia.

ART.2. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.

ART.3. Asociația este înființată în temeiul Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, și se constitute pentru o durată nelimitată în timp, cu începere de la data dobândirii personalității juridice, respectiv din momentul înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART.L Asociația are conducere proprie și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului statut și a legislației române în vigoare.

ART.5. Sediul asociației este.............................................Județul Brașov.

ART.6. în relațiile cu terții dovada personalității juridice se va face cu certificatul de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART.7. Asociația își poate constitui filiale, ca structure teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației. Filialele sunt entități cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutive al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociației.

Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART.8. Asociația își poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale și desfășoară activitățile date în competența lor de către asociați.

ARTA în funcție de interesele asociației, aceasta poate să-și stabilească birouri și agenții, și în alte țări, cu respectarea legislației respective.

ART.10. "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV”, are seninul reprezentativ, conform modelului anexat prezentului statut, acesta urmând a se înscrie în toate documentele. Sigla asociației va putea fi reprodusă pe actele și înscrisurile acesteia, la sediu, pe bunurile asociației, precum și oriunde conducerea asociației consideră necesar.

CAPITOLUL II. CONSTITUIRE, SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART.ll. Asociația este constiuită de către:

 • - JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr.5, județul

Brașov, C.F. nr. -, având contul nr........................deschis la Trezoreria Brașov,

reprezentată prin dl. Aristotel Căncescu - Președintele Consiliului Județean Brașov;

 • - MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor nr.8, județul

Brașov, C.F. nr.4206, având contul nr......................deschis la Trezoreria Brașov,

reprezentată prin dl.George Scripcaru - Primarul Municipiului Brașov;

 • - COMUNA TĂRLUNGENI, județul Brașov, cu sediul în localitatea Tărlungeni, str. Republicii, nr. 158, jud. Brașov, C.F. nr. 4777140, având contul nr. RO89TREZ13624510220XXXXX deschis la Trezoreria Săcele, legal reprezentată prin dl. Kis Iosif - Primarul Comunei Tărlungeni.

ART. 12. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV are drept scop dezvoltarea regională a zonei ZIZIN BRAȘOV prin obținerea și atragerea fondurilor și surselor de finanțare necesare pentru realizarea unei Piste de viteză auto-moto omologată F.I.A., infrastructura aferentă, pentru organizarea de competiții de automobilism și motociclism, precum și la alte activități sau competiții sportive".

ART. 13. Obiectul de activitate al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV îl constituie:

 • a. organizarea, împreună cu terțe persone juridice, de competiții de automobilism și motociclism competițional, precum și la alte activități sau competiții sportive;

 • b. pregătirea profesională a acelor ce doresc să participe la competițiile de automobilism, ori aspiră la desăvârșirea pregătirii lor în arta conducerii automobilelor; Pregătirea profesională a tinerilor sportivi pentru automobilism, motociciclism și desăvârșirea pregătirii în arta conducerii automobilului și motocicletelor se va face de către membrii competenți ai asociației, gratuit.

 • c. acordarea sprijinului material și profesional acelor tineri care vădesc reale talente în practicarea automobilismului, a motociclismului și a altor sporturi conexe. Sprijinul material și profesional pentru tinerii talentați în practicarea sportului, se va face din donațiile făcute de membrii asociației sau diferiți sponsori, cu respectarea evidențelor contabile cerute de lege;

 • d. pregătirea sportivă a persoanelor care doresc să participe Ia motociclismul sau automobilismul competițional asigurându-le cunoștințele teoretice și practice necesare. Pregătirea se va realiza gratuit;

 • e. organizarea de deplasări, ocazionate de competițiile sportive, în vederea susținerii sportivilor participanți la acestea;

 • f. inițierea și susținerea de cursuri pentru adaptarea comportamentului sportivilor și suporterilor la tensiunea și momentul actului sportiv;

 • g. întâlniri ale sportivilor și suporterilor galeriilor echipelor sportive, precum și între celebrități sportive și suporteri;

 • h. exploatarea și valorificarea oricăror amenajări competiționale proprii sau închiriate (ex. piste și circuite auto-moto, construcții auxiliare, etc.) împreună cu organizații sau asociații de profil;

 • i. desfășurarea unor activități cu caracter comercial ale căror rezultate vor fi utilizate pentru promovarea asociației;

 • j. organizarea de concursuri, turnee, spectacole (galerii) în vederea obținerii de venituri necesare susținerii sportivilor favoriți în competiții, împreună cu organizații sau asociații de profil;

 • k. descoperirea acelor persoane care posedă aptitudinile necesare pentru practicarea automobilismului și motociclismului și perfecționarea pregătirii sportive în specialitate a acestora, astfel ca în final să ajungă la obținerea unor recunoașteri sportive de merit;

 • l. schimburi de experiență cu organizații similare din țară și din străinătate;

 • m. organizarea altor activități ce se vor dovedi necesare și utile realizării scopului propus prin:

 • - conștientizarea impactului asupra persoanelor interesate;

 • - publicitate în mass media locală și națională (întâliniri, conferințe de presă).

ART.14. în desfășurarea activității sale ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV va pregăti, va organiza și asista, în țară și străinătate, competiții de automobilism, motociclism sau alte sporturi conexe, în acest scop urmând să obțină bazele materile necesare.

ART.15. In desfășurarea activității sale pentru realizarea scopului propus prin membri sau partenerii săi, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV va putea executa lucrări de reparații sau îmbunătățiri la mașinile de curse, la autovehicole, motociclete și la echipamentele specifice fiecărei ramuri sportive în parte, cu respectarea prescripțiilor tehnice impuse în acest domeniu.

ART.16. Pentru realizarea scopului propus, asociația își va asigura o bază tehnică și logistică, care să poată acorda asistența tehnică necesară activității curente, cât și în perioada competițională.

CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIAȚIEI

ART. 17. Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV se poate obține de către orice persoană fizică/ juridică de drept public, în baza solicitării acesteia, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) să aibă capacitatea de exercițiu deplină;

 • b) să cunoască și să accepte structura și statutul asociației;

 • c) să plătească taxa de înscriere și să achite la zi cotizația lunară;

 • d) să fie recomandată pentru a putea fi primită în asociație, de cel puțin doi membri ai Consiliului Director;

 • e) solicitarea primirii să fie aprobată de către Consiliul Director si validată de Adunarea Generală.

ART. 18. Calitatea de membru a ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV este personală și inalienabilă, ea putând trece la succesori legali ai asociațiilor.

ART.19. Membrii au următoarele drepturi:

 • a) pot participa la adunările generale ale asociației unde pot pune în discuție probleme care interesează asociația;

 • b) pot vota, pot alege și pot fi aleși în organele de conducere ale asociației;

 • c) se pot retrage oricând din asociație cu condiția de a comunica această hotărâre organelor de conducere, cu cel puțin două luni înainte de retragere;

 • d) pot sesiza organele de conducere despre problemele care privesc interesele generale ale asociației în vederea apărării și promovării acestor interese;

 • e) pot folosi gratuit banca de date și informații a asociației.

ART.20. Calitatea de membru al ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV se poate pierde în următoarele situații:

 • a) nerespectarea prevederilor statutare ale asociației;

 • b) solicitarea retragerii din asociație;

 • c) lipsa de activitate nejustificată în cadrul asociației pe o perioadă de 6 luni;

 • d) săvârșirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale față de asociație;

 • e) neplata obligațiilor bănești pe o periodă de peste 3 luni pe an, sau 2 luni consecutiv.

Retragerea calității de membru se face de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

ART.21. Conducerea asociației poate oferi calitatea de membru de onoare persoanelor care se remarcă printr-o activitate deosebită în sensul scopurilor pe care și le propune asociația.

ART.22. Membrii asociației sunt acei membri care au aderat Ia principiile asociației.

CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

ART.23. Patrimoniul inițial al asociației este de cel puțin un salariu minim brut pe economie la data constituirii asociației reprezentând aportul în natură al membrilor fondatori.

ART.24.Veniturile asociației au următoarele surse:

 • a) cotizația lunară în valoare de......../lună, cuantumul acestei cotizații putând

fi actualizată prin decizia Consiliului Director;

 • b) dobânzi și dividende rezultate din plasamente financiare, în condițile legii;

 • c) venituri realizate din activități economice directe/diverse;

 • d) donații ale unor persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

 • e) sume provenite din sponsorizări sau legate acordate de către diferite persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;

 • f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) dividendele societăților comerciale înființate de asociații;

 • h) alte venituri prevăzute de lege.

ART.25. Cheltuielile bănești și utilizarea mijloacelor materile se aprobă de către Consiliui Director al asociației și se fac în exclusivitate pentru buna funcționare a asociației și numai în îndeplinirea scopurilor propuse.

ART.26. în cazul dizolvării asociației, fondurile vor fi destinate altor asociații similare, la propunerea conducătorilor asociației și aprobate cu majoritatea voturilor membrilor existenți la data dizolvării.

CAPITOLUL V. ORGANIZARE ȘI CONDUCERE. CONTROLUL

ART.27. Organele de conducere ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV, sunt:

 • a) Adunarea Generală;

 • b) Consiliul Director;

 • c) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

ART.28. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din

A

totalitatea asociaților. In calitate de organ superior al asociației are următoarele atribuții:

 • a) stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației;

 • b) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli;

 • c) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

 • d) aprobă conduita competițională anuală pe baza unui program prestabilit;

 • e) aprobă prestatiția și cotizațiile la care vor fi supuși membrii;

 • f) validează înscrierile de noi membrii, făcute pe durata anului expirat;

 • g) hotărăște afilierea și agreerea la alte asociații sau ligi profesionale de

automobilism sau motociclism, la alte ramuri sportive, din țară și străinătate;

 • h) aprobă modificările actului constitutiv și ale statutului, precum și orice

acțiune economică ce este în legătură cu scopul și valabilitatea asociației;

 • i) hotărăște cu cel, puțin 2/3 din numărul membrilor săi dizolvarea

asociației/lichidarea asociației și distribuirea patrimoniului;

 • j) alege și revocă membrii Consiliului Director ai asociației, precum și

cenzorul, sau după caz, Comisia de Cenzori;

 • k) înființarea de filiale;

 • l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an, are drept de control permanent asupra consiliului director și cenzorului și este condusă/ prezidată de către președintele acesteia, ales conform actelor constitutive.

ART.29. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale, este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 4(patru) ani, este compus din 5(cinci) membri și are următoarele competente:

 • a) conduce activitatea asociației între adunările generale prin intermediul membrilor săi;

 • b) aprobă structura organizatorică (organigrama) a ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV;

 • c) adoptă Regulamentul de organizare și funcționare al asociației;

 • d) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;

 • e) stabilește taxele membrilor asociației;

 • f) aprobă proiectul Programelor de activitate ale membrilor săi;

 • g) întocmește Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Asociației;

 • h) prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, Raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, precum și modul cum și-a desfășurat activitatea curentă Consiliului Director;

 • i) dezbate problemele de interes general al asociației;

 • j) realizează practic, organizarea activității de instruire și pregătire a tinerilor selecționați pentru a-și desăvârși măiestria sportivă și a participa la concursuri, cât și a persoanelor care doresc să-și perfecționeze pregătirea în conducerea autovehicolelor;

 • k) realizează pregătirea și organizarea deplasării echipelor la concursuri;

 • l) ține împreună cu Președintele Executiv, evidența bunurilor din patrimoniul asociației, conform (legislației, și răspunde în fața adunării generale de gestionare legală a acestor bunuri;

 • m) realizează orice sarcină curentă fixată de către Adunarea Genarală, în cadrul legal și nu poate hotărî fără aprobarea Adunării Generate a asociației;

 • n) hotărăște schimbarea sediului;

 • o) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației.

ART.30. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama asociației și pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

ART.31. Consiliul Director se întrunește lunar, sau ori de câte ori este nevoie, convocarea sa se face de către Președintele Executiv. Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.

ART.32. Consiliul Director hotărăște cu votul a jumătate plus l(unu) din membrii săi asupra problemelor curente ale activității asociației.

ART.33. Președintele Executiv se alege de membrii Consiliului Director, pe o perioadă de 4 (patru) ani, din rândul membrilor săi, și are următoarele atribuții:

 • a) realizează, cu respectarea condițiilor legale, toate sarcinile curente fixate de Consiliul Director;

 • b) administrează, în condiții de legalitate, împreună cu contabilul asociației, bunurile din patrimoniul asociației;

 • c) semnează actele de gestiune și de evidență a patrimoniului asociației;

 • d) realizează orice sarcină operativă, trasată de către Consiliul Director, în condițiile legii;

 • e) răspunde în fața Consiliului Director de activitatea ce o desfășoară, prezentându-1 acestuia un raport trimestrial.

ART.34. Controlul financiar intern al ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV, este asigurat de un cenzor. Pentru asociațiile cu mai mult de 15 membri, numirea unuie cenzor este obligatorie, iar pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data ultimei adunări generale, controlul financiar intern, se exercită de către o comisie de cenzori. în cazul în care asociația nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare din asociați care nu este membru al Consiliului director poate exercita dreptul de control.

ART.35. Cenzorul este ales pe o perioadă de 2 (doi) ani. Verificarea activității financiare se va face periodic sau la cererea Consiliului Director. Cenzorul va întocmi o informare semestrială către Consiliul Director și un Raport anual către Adunarea Generală. Cenzorul poate participa la ședințele consiliului director , fără drept de vot și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală.

CAPITOLUL VI. REPREZENTAREA ASOCIAȚIEI

ART.36. Până la înregistrarea oficială a asociației reprezentarea acesteia este asigurată de către unul din membrii fondatori care este și președinte până la desemnarea unei alte personae, respectiv JUDEȚUL BRAȘOV/MUNICIPIUL BRAȘOV/COMUNA TĂRLUNGENI legal reprezentată prin

dl.....................președinte/primar.

ART.37. Membrul fondator va reprezenta asociația în raporturile sale cu autoritățile publice, instanțele judecătorești și alte persoane fizice sau juridice și este mandatat de ceilalți membrii fondatori să formeze și să înainteze instanței competente, personal și în numele și pentru membrii fondatori, cererea de dobândire a personalității juridice a asociației, precum și să solicite, înregistrarea în Registrul Special al asociațiilor și fundațiilor, la Judecătoria Brașov.

ART.38. Sigiliul asociației este păstrat de către președinte sau de către persoana desemnată de către fondatorii asociației.

ART.39. Cheltuielile bănești și utilizarea mijloacelor materiale se aprobă de către Consiliul Director și se fac în exclusivitate pentru buna funcționare a asociației și numai pentru îndeplinirea scopurilor propuse.

CAPITOLUL VIL MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

ART.40. Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Brașov. Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței consiliului director, în forma autentificată.

ART. 41. Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Brașov, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

ART.42. Fuziunea se va face prin absorbția unei asociații de către o altă asociație sau prin contopirea a două sau mai multe asociații pentru a alcătui o asociație nouă.

ART.43. Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei asociații care își încetează existența între două sau mai multe asociații pentru a alcătui o asociație nouă.

ART.44. Decizia de fuziune sau divizare se ia prin hotărârea a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor organului de conducere.

CAPITOLUL VIII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

ART.45. Asociația se dizolvă în următoarele situații:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

 • c) prin hotărârea adunării generale.

ART.46. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la data constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director, în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală, sau după caz, consiliul director trebuia constituit;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;

ART.47. Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei personae interesate:

 • a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • c) când asociația a devenit insolvabilă;

 • d) dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

ART. 48. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale.

A

In termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria Brașov, pentru a fi înscrsă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART.49. în caz de dizolvare, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV, va intra în lichidare patrimonială, care se va face de către comisia de lichidare, numita de Adunarea Generală sau de către instanța competentă, cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată.

ART.50. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condițiile legii și își vor desfășura mandatul sub controlul cenzorilor. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației.

ART.51. Lichidatorii sunt obligați să continuie operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

ART.52. în urma lichidării ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALă ZIZIN BRAȘOV, bunurile rămase nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedure stabilită în statutul asociației.

ART. 53. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de 2 luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare în Registrul asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Brașov.

ART.54. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALă ZIZIN BRAȘOV încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Brașov.

CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII FINALE

ART.55. Litigiile asociației cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești române, respectiv Tribunalul Brașov.

ART.56. Asociația își poate stabili emblema și poate elibera carnete de membru și legitimații membrilor săi. Modelul emblemei, al carnetului de membru și al ștampilei vor fi eliberate prin grija Consiliului Director al asociației.

ART.57. După dobândirea personalității juridice ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ZIZIN BRAȘOV, va fi înregistrată la toate instituțiile și organismele de resort în condițiile legii.

Actul s-a redactat la sediul Biroului Notarului Public......................din

Circumscripția Judecătoriei Brașov, în 6(sase) exemplare și după citire, s-a luat consimțământul părții, azi, data autentificării.

MEMBRII FONDATORI,

JUDEȚUL BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV COMUNA TĂRLUNGENI

PREȘEDINTE,


PRIMAR,


PRIMAR,


Aristotel CĂNCESCU George SCRIPCARU

IosifKIS