Hotărârea nr. 34/2008

privind modificarea Hotărârii nr.5/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne contractate de judeţul Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.34

din data de 5.03.2008

privind modificarea Hotărârii nr.5/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind modificarea Hotărârii nr.5/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit. “a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr.5/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINT


Aristotel CănceiContrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău


f                    f

ANEXA 2 LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare din împrumuturi interne repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

73,754.20

10,863.60

62,890.60

A.Lucrari in continuare

60,233.60

B.Lucrări noi

CJnvestitii definite conform Legii 273/2006

2,657.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 66.07 Sanatate (spitale)

2,657.00

CJnvestitii definite conform Legii 273/2006

2,657.00

71.01.02

Achiziționarea a 10 ambulante2 buc tip A si 8 buc tip B

2,657.00

2,657.00

Capitol 67.07 Cultura, recreere si religie

Total general, din care:

21,061.20

10,197.60

A.Lucrari In continuare

21,061.20

10,863.60

10,197.60

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

21,061.20

10,197.60

71.03

Renovarea zidului de sud-est al Cetatii Brasov-Turnurile Tll, TIII si TIV si iluminat

633.40

633.40

0.00

71.03

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare COMPLEX DE AGREMENT "TAMPA" (execuție)

9,574.40

6,645.40

2,929.00

71.03

Cetatea Râșnov - Reabilitare, drum de acces si canalizare

4,212.00

943.40

3,268.60

71.03

Cetatea Fagaras-Reabilitare, renovare ziduri

0.00

0.00

71.03

Baza Sportiva OLIMPIA

6,641.40

2,641.40

4,000.00

Capitol 84.07 Transporturi

Total general, din care:

50,036.00

50,036.00

A.Lucrari in continuare

50,036.00


71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona l-Tara Fagarasului:

8,020.00

8,020.00

DJ 102A Rucar-Oltet, km 0+000-2+262

939.09

DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus, km 0+000-5+500

2,825.61

DJ 130A Veneția de Jos- Veneția de Sus, km 0+000-3+000

1,533.50

DJ131P Halmeag-Sercaia, km 0+000-5+800

2,330.50

DJ104E Sinca-Manastirea Sinea, km 0+000-3+100

391.30

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona ll-Tara Barsei

6,951.00

6,951.00

DJ112J (DNI)-Dumbravita (DJ112C) KM. 0+000-4+400

2,132.11

DJ112CHalchiu(DJ112A)-Satu Nou-Dumbravita-Vladeni (DN1) km 0+000-2+700

3,365.06

DJ103G Maierus (DJ 131 )-iimita jud. Covasna km 1+085-2+385

874.92

DJ111 DJ 112A-Colonia 1 Mai km. 0+000-1+450

578.91

71.01.01

Reabilitare drumuri județene -zona III- Poiana Marului-Sinca

17,057.00

17,057.00

DJ110 DC 5 - Intre Vai,                   km 0+000 - 5+000

3,935.75

DJ106 Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni(DN 1), km 0+000 - 8+324

12,386.90

DJ 106A DN 73 A - Paltin,                  km 0+000 - 3+300

734.35

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona nord-Rupea

8,802.00

8,802.00

DJ104F DN13-Manastirea Bunesti km 0+000-1+000

380.41

DJ132C Crit-Mesendorf km 0+000-6+000

2,635.90

DJ104N Comana de Jos (DJ104)- Comana de Sus km 0+000-4+300

2,031.65

DJ131A DN13 (Gara Rupea)-Homorod (DJ132) km 0+000-2+878

1,350.33

DJ104L Dacia-Viscri-Bunesti km. 8+013-15+013

2,403.71

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona V-Sacele

9,206.00

9,206.00

DJ 103B Sacele(DN1A)-Carpinis- Tarlungeni- Budila- Teliu- limita de județ Covasna km 0+700-15+300

6,641.44

DJ108 Harman (DJ112A)-Sanpetru km. 0+000-4+380

2,564.56

PRESI Aristotel1


DIRECTOR EXEC. D.I.C.E., Nicolae SACUIUDIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.,

Emil CIRICA


Anexa 1 b)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din bugetul local, definite conform art.42 alin(2) lit.a-e din OUG 45/2003Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. Si data documentului

Total general, din care:

2,657.00

1.Achiziții imobile (lita)

II.Dotări Independente (lit.b)

2,657.00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

IV.Consolidări, expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,...(Iit.e)

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitolul 66.07 Sanatate (spitale)

Total, din care:

2,657.00

I.Achizitii Imobile (lita)

II.Dotări independente (lit.b)

2,657.00

Achiziționarea a 10 ambulante2 buc tip A si 8 buc tip B

buc

10

2,657.00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

IV.Consolidări, expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,...(Iit.e)

DIRECTOR EXEC. ECONOMIC Aurelia boPESCU

DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.

Emil CIRICA

-------7-