Hotărârea nr. 32/2008

privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul judeţului Braşov

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 32

din data de 05.03.2008

-privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 05.03.2008;

Analizând referatul nr. 2095/04.03.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov la nivelul de 5% din totalul cheltuielilor bugetului aprobat, respectiv 9.400 mii lei, la Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legean nr. 215/2001, republicată;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de prevederile art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. „c” și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară, în bugetul județului Brașov, la nivelul de 5% din totalul cheltuielilor bugetului aprobat, respectiv 9.400 mii lei, la Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, din veniturile proprii și din cota de 22% din impozitul pe venit ce se cuvine Consiliului Județean Brașov, în anul 2008.

Art.2. - Se mandatează ordonatorul principal de credite să repartizeze suma prevăzută la art. 1.

ArL3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.