Hotărârea nr. 29/2008

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 4 februarie 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.29

din data de 5.03.2008

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4 februarie 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4 februarie 2008;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

al ședinței ordinare a Consiliului


Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal Județean Brașov, din data de 4 februarie 2008.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F - 17

PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov ținută în data de 4.o2.2oo8

Domnul președinte Căncesou Aristotel constată oă din oei 35 de oonsillerl județeni lipsesc motivat d-nii: Dobrogeana Tona, fiind in concediu medical și dl.Marcu Ion, fiind în concediu legal.

La Lucrările ședinței de astăzi participi seoretarul județului, d-na Tlhărău Marlana .

Consiliul Județean este legal constituit șl dl.președinte declară deschise lucrările ședinței de astăzi. Pe ordinea de si de astăzi sînt 8 puncte, iar la Diverse 16 puncte. Dgcă aveți observați Dl.Aranyoși

D-le președinte, stimați colegi!

înainte de a intra in ordinea de zi, vă rog să-mi permiteț ca in ..numele familiei Petrașcu să vă invit la Liceul A.Saguna, mîine la ora 13,oo, la Lansarea cărții lui Jfiarius Petrașcu, ziarist și scriitor §1 unde a fost invitată toată Lumea*

Dl.Căncescu

înainte de a intra în ordinea de zi, avind în vedere hă în data de 11 decembrie 2oo7, Curtea Constituțională a dat o sentință prin care dl.Topolog este confirmat consilier județean și avînd îi vedere că este discutabilă acea depunere a jurămîntului, vă propun oa dl.Topolog să depună din nou jurămîntul.

Dl.Topolog dă citire jurămîntului ăe credință.

Dl.Căncescu

Dacă aveți probleme legate de ordinea de zi?

Dl.dr.Ionel

Stimați colegi! Vă propun la Diverse discutarea Raportului comisiei care s-a ocupat de închirierea spațiilor medicale. In al doilea rînd, datorită faptului oă sînt consilier județean șl persoan ne identificate au suspiciuni legate de Clinioa EVA, voi depune la secretariatul' vC.J* contractul șl factura privind dotarea cu aparatura medicală pentru această clinică, venită din Germania, cu toate .//.

documentele necesare'»

di .Mița

In oadrul bugetulul,doreso să se realizeze un fond caxe să fi la dispoziția C.J. pentxu susținerea pxoiectelox xegionale.

Dl.Cănoesou

Supun votului dv. ordinea de zi de astăzi: pt-32»

Daoă sint interpelări?

Dl.Nlță

Avind in vedere că ordinea de zi este complexă și pentxu că discutăm bugetul pe anul 2oo8,xog să se spună un punct de vedere din partea fiecărei comisii de specialitate, lax restul discuțiilor să se poarte o singură dată.

Dl.Cănoesou

Sint de acord ou aoeastă propunere.

Dl.Staiou

Avind in vedere că transportul in majoritatea ocmunelox este deficitar, s-a identifioat surda de finanțare, insă nu s-a găsit cadrul juridio și vă rog să ne spuneți acest punct de vedere.

Dl.Cănoesou

Daoă vreți să faoeți o propunere concretă, veniți oun un proiect de hotăxixe. Sintem de acord și așteptăm proiectul de hotăxire.

Dl.Bărbat

am găsit lista cu localitățile unde este repartizat fondul de rulment. Ar trebui să fie un termen, pină unde să fie gradul de Îndatorare a localității.

Dl.Căncascu

Voi supune votului dv. propunerea făcută de dl.Niță: pt-2f.

In al doilea rînd, legat de constatarea legalității calității de c.j. a d-lui Topolog, nu cred că mal este nevoie.

Dl.Ianou

Un vot trebuie dat pentru comisia din care să facă parte» Dl.Cănoesou

Vă rog să votăm să facă parte din comisia de cultuxă:pt-32. SM trecem la ordinea de zi de astăzi.

- Punctul 1 - Proiect de hotărire privind aprobarea prooesu-lui-verbal al ședinței ordinare a C.J. - 2o.12.2oo7 - supun votului dv - pt-29, imp-ș, abț-1. nu a v-1.

- Legat de punctele 2-7 să le discutăm impmeună, iar după aceea să ne dăm votul pentru fiecare in parte, cu amendamentul d-lui Niță. Dau cuvintul comisiei de buget-finanțe.

.//.

ț

pi.Ponta M. - președinte comisia de buget-flnanțe.

Voi face o prezentare slntetloă a acestui buget (să dă citi materialului). Vă rog să votați acest buget.

Dl.Maxim - președinte comisia 2

Am avut la bază cîteva principii. In nrlmul rînd, ne-am axat pe finalizarea investițiilor legate de Aeroport șl de unitățile medicale. Investițiile sint cu peste 3o& mat mari ca anul trecut. Susțin propunerea făcută de dl.Niță, legată de proiectul pentru oo-finanțarea Investițiilor de interes regional.

Dl.Trifan - comisia 3.

Susțin proiectul de buget pe 2oo8 a comisiei 3. Noi am ceru o sumă de bani, avem și documente, slnt 14 discipline; susțin ca aaest buget să fie votat de colegii noștri.

Dl.Aranyoși - o omisla 4.

S-a votat și în acest an. Stimați colegi! înainte de a spun 2 cuvinte desțpre acest buget, aș dori să mulțumesc tuturor c.j. șl persoanelor din executiv pentru generozitatea cu care au tratat problemele de cultură. De flecare dată cînd am avut ooazia, am mulțumit. Principiul de întocmire a bugetului, a avut la bază 2 comp nente: 1. - menținerea acțiunilor desfășurate in ultimii 3-4J&- ani; 2. - încurajarea activității desfășurate în mediul rural. Comisia ar o singură observație: ceea ce se numește Centrul Județean de resurse informaționale Brașov. Anul trecut această instituție a funcționat. Legat de cheltuielile materiale, în acest an pentru această instituț s-au aprobat cheltuieli de personal, care le asigură funcționarea pînă în aprilie. Nu s-au acordat cheltuieli de funcționare nici un leu. Nu știu care instituție poate să funcționeze fără cheltuieli materiale șl de personal. Rcg comisia de buget șl executivul să fie de acord cu aprobarea unui miliard de lei vechi, pentru asigurarea salariilor pînă la sfîrșltul anului și cheltuieli minimale necesare.

Dl.Ungureanu - comisia 5

Se vede că este cel mal mare buget. Mulțumesc executivului și membrilor comisiei 1 că au înțeles necesitatea acestui buget. Vă pot spune că banii pentru ATOP vor fi cheltuiri așa cum trebuie.

D~na Ionescu C - comisia 6

Acest proiect de buget este generos și cred că acești bani vor fi oheltuițl eficient.

Dl.dr.Ionel

Constatăm cu bucurie că acest buget este de 5o mld. La repa: tlzarea acestei sume, s-a făcut apel la B.S.P. In urma solicitării dm partea spitalelor, se cerea o sumă de 8 ori mai mare, dar s—a repartizat o sumă rezonabilă. Vă mulțumesc și sper că veți vota bu-•//.

getul, așp cum este constituit.

Dl.Canoesou

Vă rog să vă înscrieți la cuvînt legat âe buget. Se înscriu d-ntixRas&llu, Epure, Bărbat, Staicu și Ionescu. Propun închiderea listei șl vă supun votului dv - pt-21, nu a v-2.

Dl.Rasaliu

Vă mulțumesc! In ultimele sile am studiat cu atenție aoeste sume din bugetul propriu al C.J, inclusiv la sumele repartizate localitățilerdin bugetul propriu al C.J. Am avut discuții cu toate formațiunile politice. Am un singur amendament în regulament; doresc să vă spun un punct de vedere personal. Daco, si.nt prevăzute pe hîrtle aceste sume, nu doresc să aibă aceeași soartă ca a celor din 2oo7 - adică 3ă rămînă pe hîrtie. Doresc ca banii să fie alocați localltășlloz care au mare nevoie de el, chiar dacă sînt conduse de primari PD. Doresc la capitolul alte cheltuieli la Crizbav să fie alocată suma de 1 mld.lel.

Dl.Cănceseu

Am stabilit împreună și de 4 ani, în fiecare an am încercat să fie un buget corect, echilibrat și întotdeauna ara negociat acest buget. La C.Local nu a fost negociat acest buget cura trebuie, ci duț interesele unor persoane și cred că in mandatul viitor nu se va mai întîmpla acest lucru, 3ă fim consultați și noi, cel de la C.J., iar bugetul C.Local să fie negociat cu toate formațiunile politice.

Dl.Rasalîu

Cred că hotărîrile de C.Local care s-au adoptat au fost respectate și nu am cunoștință că au s-au respectat. Regret că în C.J, aceste sume nici nu s-au plătit anul trecut.

Dl.Canoeseu

La nivelul grupului PNL inițiativele au fost respinse.

Dl,Epure

Legat de forma la care s-e ajuns pentru a fi votat bugetul -care sînt acești pași și dacă s-au respectat; să ne spună jurișrii pentru că, conform legii, trebuia să fie publicat bugetul.

Dl.Căncesou

A fost afișat la viziex de acum 2o de sile.

Dl.Băr bat

Astăzi sintem dispuși să aprobăm cu rapiditate bugetul. Dacă am depășit termenul, este pentru că ne-am chinuit să-l facem. Ne-a trebuit ședințe întregi șl întilnirl de 4-5 ori centru a ne pune de acord. Dar trebuie să-i spun d-lui Baseliu că ne-am lăsat păcăliți. Am negociat politic la nivel âe 66o raid., da* lista cuprinde 82o ml Este bine și așa. Dar să nu uitați că sînt localități cu aceleași

probleme oare au sume duble; pentru că sîntem acuzați de primarii de toate culorile pentru că una hotărîm și alta se traduce in execuție. Sînt și |nil care mai fac presiuni. Cred că veți proceda centru un echilibru în acest sens. Anul trecut am avut peste 15 localități cu zero bani. Acești oameni ne întreabă: putem să facem c împărțire corectă? Legat de DIUAT - dacă ar fi să ne luăm după listele dv. ne-ar fi trebuit vreo 2.000 mld. Au fost șl localități bune oare și-au exprimat bine problemele lor. Revin la ideea că trebuie să aprobăm lista localităților preoum șl a ărumuiilor. De asemenea, mulțumesc colegilor din comisia 1 și președintelui șl rog să aprofundam problemele. Observ că vom aprobe astăzi modificări la Regula mentul de organizare și funcționare.

Dl.Cănoescu

Nu puteam să aprobăm, să concepem bugetul în noiembrie oînd a fost votat în decembrie.

In al doilea rînd, s-ar putea să ne trezim la ședința vlitoar să ni se mai facă și alte propuneri în viitor. Cred că ar trebui să ne impunem să nu mai vwnlm cu alte inițiative.

In al treileg rînd, pină la 1 iunie a.c. toate lucrările legate de drumuri vor fi finalizate.

Dl.Stalcu

Legat de cele spuse de dl.Rasaliu, nu au fost aprobate oele din Consiliul Local. Legat de bugetul Spitalului de Pneumoftilologie și suma de 200.000 RON, este vorba de cel de la Stejeriș sau de oel de la Sîmpetzu?

Dl.Cănoescu

Este vorba de cel de la Sîmpetru.

51.Sta iou

Văd și pentru Spitalul o&inlo de la Hărman - 200.000 EOH. Dl.dx.Ionel

Trebuie să stabilim o poziție care să ne permită să avem niște bani de investiții pentru a inlțig alte construcții de spital Să avem o poziție bugetată care să ne permită în viitor o oonstrucțl Bl.Staicu

Dacă tot se va face o analiză la Sărman legat de spital, să ne spuneți dacă se va face acest lucru. Sper ca acest buget să fie în interesul comunității.

Dl.Cănoeseu

Nu știu dacă la C.L. s-a stabilit cît este de corect acolo, dacă cineva ar fi trebuit să negocieze cu grupul nostru. Nici atunci nu s-a întîmplat și nici acum și poate că niciodată.

Dl.Tuounel

Este un buget o dată §1 jumătate mai mare. Cred că va trebui votat acest buget. Important este oe exigența executivului C.J. s< crească față de modul cum slut executate lucrările, Avînd în vedere volumul de investiții, cred că trebuie respectate toate regulile șl ored că trebuie să înoercăm să venim la standardele care se cer de V.

Legat de bugetul comisiei 3 - doresc să vă spun că s-a luat în calcul oă pe parcursul anului pot să apară rezultate deosebite. Cred că o cale de mijloc ar trebui să fia de 2,5 mii. și există posibilitatea rectificării la sfîrșitul anului.

Bl.Ionescu

Important este să trecem la o execuție corectă și proporțională a acestui buget. Mă refer la ânexă ou investițiile și reparații! pe localități. 31 eu sînt de acord cu propunerea dv - ca ă perioadă de timp să fie o execuție suplimentară. Cred că acest buget a reflectat dorințele primarilor și nu au fost solicitate modificări mari; să ne ținem de el șl atunci putem să avem o imagine clară. Dadă noi în comisii și dv. nu promovăm din aceste solicitări, de noi depinde să fim de acord și să abordăm problemele.

Dl.Căncescu

Voi încerca,ca să mal promovăm aceste solicitări. Vom mal avea o singură ședință pînă la declanșarea campaniei electorale.

Dl.Grapă

La propuneri suplimentara: 1. - colaborarea cu Fundația Speranța și acordarea sumei de loo.ooo RON; 2. - pentru Centrul de recuperare pentru persoane ou dlsabilltăți aoordarea sumei de 2o.ooo EON; 3. - vom încerca la Făgăraș - Săcele - Rîșnov să instalăm acele semafoare sonore, 4. - pentru lucrările oare se vor face la Liceul D.Stanca solicit suma de 3o.ooo RON;

Dl.Niță

Solicit pentru comisia de sport suma de 3.ooo RON; ored că se poate lua de la culturi pentru că acolo mai avem nLște bani. De asemenea, oînd se face repartisarea pe fondul de rulment, să se țină cont de lucrările de apă-canal - de la Prejmer șl acordarea sumei de 5 mld + 5 mic!.

Dl.Căucescu

La yxejme! a® pus suma do 3o .U. Pentru a ajuta LnâiT.et acel Parc industrial de lo.ooo locuri de munca.

Dl.Niță

Si pe programul regional care are nevoie de o finanțare. . Dl.Crăciun

Solicit suma de 1 mld. pentru amenajarea Clubului județean -//.

al pensionarilor.

— Punctul 2 — Proiect de hotarîre privind aprobarea bugetului propriu al C.J. și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice • supun votului dv - pt-32;

 • - Punctul 3 - Pxoieot de hotărîre privind împrumuturilor externe și interne contractate de votului dv - pt-26, abț-1, nu a v-2;

  aprobarea bugetului jud.Brașov - supun

  utilizarea fondului


  aprobarea bugetului

  aprobarea sumelor

  aprobarea sumelor


 • - Punctul 4 - Proiect de hotaxîre privind de rulment pe anul 2008 - pt~29;

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărîre privind

județului Brașov pe anul 2008 -  pt-31;

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărîre privind defalcate din taxa pe valoare adăugată, - pt-31;

 • - Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind de echilibrare din cota de 22$ din impozitul pe venit - pt-32;

- Punctul 8 - Proiect de hotărîre pr ivind aprobarea asooierli

jud.Brașov ou Municipiul Brașov șl SC Ana Teleferic SA - Discuții?

Dl.Căneesou

La sfîrșltul anului trecut am avut niște întilnirl ou primul ministru C.P.Tăriceanu șl proprietarul hotelului z.Copos. ' Preimlerul a promos o ooflnanțare de lo mii.EURO care va fi aprobată de Guvern în cursul lunii viitoarea Avem aici pe dl.dlr.Rufa care se ocupă de cablurile din PșBrașov.

Dl.djr.Ruga

Dorim să deschidem sooietatea de teleferice din Brașov. Avem nemulțumirea faptului oă nu putem prezenta o garanție a sezonului. Este un program de 4o mii.EURO; de aserae nea ,tr ebu ie să dezvoltăm zona Rîșnov și legătura ou Autostrada. Un prim pas este vorba da 2o mii.EURO pentru care avem nevoie de sprijinul dv. și al C.Local. Aloi este prevăzut și un lac de acumulare; de asemenea, ne-am propus să dezvoltăm domeniul spie zona Rîșnov ou posibilități de desohidere șl de revenire pentru a degreva stațiunea. Vă.mulțumesc și cred că aceste program are sucoes șl dorim să fie pus în aplicareB

Dl.Canoesou

Doresc să fac o propunere - să facem o comisie care să albă ș caracter decizional în înființarea aoestel/feocietăți. Aș propune să fscă parte din această comisie 3 persoane: dl.Costea, dl.Tucunel șl dl.Trifan, care să înceapă negocierile pentru înființarea acestei societăți.

Dl.Tuounel

Vă mulțumesc - doresc să spun oă schiul, pe lingă faptul că este o posibilitate de agrement, este foarte atractiv pentru turism.

• //•

Acest proiect care are in prici plan instalațiile luminoase, este foarte binevenit. Ieri au fost etîție-a turiști cîțl veneau într un sezon și ele aceea dorim să avem și pîrtli și instalații.

Dl.Căncescu

Ceea ce doresc să mal adaugă - dezvoltarea turismului 8 dus de la I20.000 de turiști în 2oc2 la fioo.oco - de 3 ori mal mult.

Se poate să ajungă șl la 4oo.ooo pe an. Sîntem pe locul 2 după Constanța.

Dl.Rasaliu

Bste în regulă și toată lumea își dorește ca Poiana Brașov să albă o altă deschidere legata de turiști. Sint un practicant al acestui sport de la 4 ani și doresc sa se schimbe situația.

Dl.Maxim

Să dăm un vot de principiu. In momentul de față toată lumea este de acord și să dăm un vot de principiu și apoi să se aprobe forma finală,

Dl.Tucunel

Dacă Austria șl alte țări au dezvoltat acest turism, înseamnă oă s-a implicat autoritatea locală. Nu putem vorbi altfel.

Dl .Cănoesotu

Doresc să luăm niște decizii și să nu votăm de principiu.

Dl.UJngureanu

In zona respectivă era necesar șl am făcut un studiu legat de teren. Sint terenuri multe proprietate privată și trebuie să vede aoast lucru.

Dl.Rufa

95% sint pe terenul comunității, celelalte sînt o oroblemă.

Dl.Cănoesou

3upun votului dv. prin vot secret această comisie: pt-28, împ-1, abț-2;

Supun votului dv. punctul 8 din ordinea de zl:pt-24,a-l nv-3;

" DIVDH3D-

- Punctul 1 - Aprobarea continuării proiectului de construire a Spitalului Clinio de Urgență Hărman - Discuții?

Dl.Cănoescn

Tot noi am votat asocierea și tot noi 32.ntom cel care luăm o decizie, dacă mai continuăm sau nu. Deci, trebuie să luăm o decizi și nu putem să ne batem joc. Trebuie 3ă luăm o decizie finală, daoă mal colaborăm sau nu ou IBADESSA. In funcție de acest lucru, noi venim cu propuneri, deși terenul nu se va volatiza. Dacă va pica această propunere, voi veni cu alta.

.// •

Dl.staic u

Ați spus că tot noi am aprobat asocierea șl de 3 ori am respins aoest proiect» Ce modificări ați adus pentru a fi trecut pe ordinea de zi?

Dl.Cănoescu

Doresc ca flecare

persoană să responssbillzeze respingerea Sistem in proces cu Primăria» Partenerii trebuie să știe acest luoxu.


3au nu a acestui proiect, noștri nu mai așteaptă șl

Si. Saranficeanu

Repet - s-a discutat altceva de principiu, Nu doresc să plă

tesc niște bani prezentate date l-am votat, Iar


aoestul spital,


pentru care nu siatem aoi vincvați, Aici ne-au fost de dl,dx .Puiitzer. Nu am văzut acest contract, nu acum să dăm 6 lild.lei? Nu slut Împotriva construirii oare trebuie construit altfel, nu pe Ibadessa.

Punctul meu de vedere este că nu voi vota acest punct și rog să se consemneze.

Dl.Niță

Este adevărat că un spital european este un punot care ar trebui realizat în perioada următoare la Brașov. Noi ns vom da votul în acest sens. Să ni se prezinte sumele cheltuite pe acest proiect; contlnuînd acest program să ni se prezinte plenului pe ce s-ar puteg cheltui sumele viitoare» Poate cineva ne poate spune care sînt următorii pași, pentru a vota pentru.

Dl.Cănoasou

Prea mari sume nu s-au cheltuit, dar noi trebuie să le spunem spaniolilor situația clară. Dacă este DA sau NU, Pettnu acel birou s-au cheltuit cam 2 salarii. Dacă votăm, va trebui să dăm suma solio tată, dacă nu vom face acea tranzacție, nu vom avea suma de bani. Ceea ce dorim, este să avem un spit/sl de U.3.

Dl.dr.Ionel

C.A. al acestei societăți a înaintat un punct de vedere atît C.J. eît și 0.Local, dar acolo, raportul nu a fost luat în discuție. Avem obligația să răspundem către C.Local. Am convingerea că se va construi un spital la Brașov și avem obligația să facem aceste spitale moderne.

Dl, Gr apă

Notorietatea colegului Niț^i este binecunoscuta. Aș^dcri să fa un scurt comentariu. Eu îmi permit să dau un singur citat: ne place să credem că ceea ce se 3?une, nu este adevăratv înțeleg că sxnt în aoea comisie discuții legate de stadiul acestui contract. Avem nevoi de acest spital și eu voi vota pentru acest spital.

.//

Dl.Maxim     I

Dacă studiem acest material, trebuie să luăm niște dedizll: legat de spitalul clinic; clacă vom continua sau nu activitatea; trebuie să votăm și să fie un vot nominal.

Dl.Cănoescu

Dacă votul va fi NU voi avea o alta propunere. Doresc să luăm o decizie legată de Ibadessa, nu ne permitem să facem altfel.

Dl.Tuounel

De ce nu ne spuneți de la început ce propunere aveți? DloMarko

Cred că am fost primul care am discutat cu cei de la IBADESj șl au trecut 3 ani și sînt bani publici, dar fără o achiziție publicJ legală nu ne putem hazarda la această investiție. Este vorba de bani publici cere nu se pot aloca fără licitație.

Dl.Ionescv

înțeleg că elemente noi nu sînt. De fapt, esența este că ar trebui să fim atențl pentru că putem să intrăm într-o problemă complexă. Am plecat de la anumite Ipoteze financiare. Sîntem de acorc cu spitalul, dar să avem grijă cim cheltuim Panii.

Dl.Topplpg

Se pune problema continuării spitalului. Ds°ă e® fi lust de la început deoizia, Brașovul nu fî X x 1 fTci i avut probleme. Același lucru s-a făcut șl cu danezii. Proiectul poate s& ile condus, dar să fie evaluarea neastră.

Dl.Canoe seu

Vom rămîne fără soluții. D&că nu m.= i 3int și alte luări de cuvînt, dor9sc să fac oiteva ccxintarli.

Doresc să vă spun că acest proiect este mult mal legal decît asocierile care s-au făcut. Nu am făcut jecît ceea ce s-a vota-în plenul O.J. deși am fost cel mai atacat șe tema acestui spital; șl erau 2 persoane: Sczipcaru și N.V.Popa. D-ez din poziția noastră nu s-a dat nlmico Nu am încercat să influențez pe r.lmeni. Supun votului dv. acest puuotj Dl.Aranycși - mă ahțln; 51.Ar os - DA, dl.BalabaDA; dl.Bărbat - abținere; dl.Butaru - rUj ■.] L.Căncescu - DA; dl.Cojan NU, dl.Costea - DA, dl.Crăciun - DA, dl.Don!,u - DA, Dl.P.Enachs - DA d-na Slmona Gh - DA, dl.diapă - DA, dl.Greavu - DA, dl.Ianou - abțin dl.di.Ionel - DA, dl.Ienescu - abținere; 3-ns lonescu - abțlnerei dl.Abagiu - DA, dl.Maisco - MU, d-na Mînzatu - DA, dl.Maxim - DA, dl.Mija - NU, dl.Munteanu - DA, dl.Niță - DA, cu amendamentul de asl dl.Popescu Topolog - DA, dl.Basaliu - NU, dl.Epure - NU, dl.Saranfi-ceanu - NU, dl.Staicu - NU, dl.Trifan - abținere; dl.Tucunel r DA, dl.Dngureanu - DA. Cu ÎS voturi - DA - a t.-ecet acest punct.

 • - Punctul 2 — Proiect de hotărî! e privind asociezea jud.Bv -cu SC-RC—CF-Trans SRL - privind realizarea "trenului turistic”.

Dl.Căncesou

Noi votăm asociezea: SC Tzans SRL este deținătoarea liniei c cale ferată Brașov-Zărnești; Ministerul Transporturilor ne-a pus la dispoziție vagoanelej trenulețul va funcționa începînd cu luna martie e —»N ița

Atn c întrebare - trenul aparține comunității? Dacă este asociat șl Rîșnovul?

Dl.Cănoescu

Noi figurăm cu 4cfc șl doresc să avem peste 4c%.Vă rog să votăm - $t-2o, lmp-4, abț-2.

 • - Punctul 3 - Proiect de notările pi ivind îucheieiea oontrac teici de cooperare pentru finanțarea acțiunilor cultuzale.Discuții?

DL.Epure

Doresc un amendament - să nu ne limităm doar la acest lucru. Poate ez trebui sa fie o licitație. Am acest șunci de vedere, pentru că în urma discuției ce la comisia 1, legat de activitatea pentru păstrarea patrimoniului cultuzal al județului Brașov - sînt 171 acțlu în 365 de zile șl se spune că acestea sînt’pentru păstrarea patrimoniului județului. Am solicitat defalcarea pentru a ști.l ciți bani au mers pentru: 1. localități; 2.costume populare; Este vorba de 1 mld. de EURO. Aoest lucru are tentă de campanie electorală.

Dl.Căncesou

Știu ca plingețl pentru banul publLc, dar toate acțiunile au fost făcute cu licitație, însă s-a zespeetat Legea.

Dl.Epure

Nu s-a găsit o porțiță pînă acum?

Dl.Căncesou

Au fost acțiuni oare au trecut prin comisia de cultură și mă bazez pe această comisie.

Dl.Spuze

Nu ml se pare cezect să 5-ă'in noi bani pentru campanie electo

rală.

DL.Grapă

Din tunet de vedere cultural, acest Lucru reprezintă ansamblul tuturor valorilor culturale, iar patrimoniul județului se îmbogă țește cu aceste valori. Ele reprezintă trecuie să contribuim și noi.

un nivel al culturii la oare țoală lumea. Mă miră atitudini adreseze Primăriei Brașov și


Dl. Axanyoși

Regzet că am mulțumit pentru d-Lui Spuze. înseamnă că trebuie să se .//.

sa întrebe de ce face «Zilele Brașovului”. st eu am fost alături de el pentxu eă acțiunea privind silele unei localități axe o consiste» de cultura și mă tnix că dl.coleg nu vorbește de. cultură. Acum 5-6 ai sș fi putut j.ua'. Înjurături pentru cL. votat pentru alți primari din alte localități cu diverse culori. Prcble&r este că nu nd 11.i sentimentul 5e f.partenență.

Cin punct de vedere al camperlcl electorale, puteți verifica de el te ori em fost prezent la fiecare acțiune ptntzu a nu avea o t« tă politică.

Dl. Epure

Nu. cred că Primăria Brașcv r’-a ffc-ut serbarea pe banii C.c 11.Tocunei

Pentru comisia 3 să aplicăm să fie er"alcate sumele pe activități.

Dl.Căncescu

Supun votului dv. cu amendamentul d-lui Tucunel -pt-25, împ-1, abț-1.

 • - Punctul * - Proiect de hotaiîre privind aprobarea organigramei șl statului de funcții pentru aparatul C.J. - Discuții?

Dl.Icneșou

Ce face șl cine este menegex public?

D-na Tlhărău

Acum 3 ani d-na Slmona Blajan a absolvit cursurile de menege public și a fost repartizată la Brașov să lucreze la noi.

Dl.C&noescu

Supun votului âv - pt-23.

 • - Punctul 5 - Proiect de hotăzîre privind aprobarea Regulamentului de organizare șl funcționare a C.J. - Discuții?

Dl. .lonescu

Cred că acest regulament clarifică șl colaborarea executivului cu comisiile de specialitate, dacă dorim să aveai un Regulament Trebuie făcute ©ceste repearte de specialitate și prezentate comisiilor și fără acestea nu putem face nici un referat de specialitate Nu se poate să nu avem nioi un acord pentru a putea intra acestea in comlsLL. Cred că ar trebui să găsim o soluție ca referatele de specialitate 3ă se prezinte comisiilor și apoi acestea să se piopunțe. Trebuie să avem astfel de situații.

Dl.Căncesou

Cu condiția ca să existe un termen în care să se Încadreze aceste comisii.

Dl.lonescu

Termenul ar fi de 15 zile oa să fie aceste materiale la

tsll

Comisiile să se propunțe și ele asupra activității cu 5 zile înainte să-și spună punctul de vedere. Să găsim împreună o soluție.

Dl.Căncescu

Să rotăm așa și să venim c >; acest amendament pc-ntru ședința dli martie; supun votului dv. pot.5 - pt-29, nu v-1.

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărîre privind aprobarea statului de funcții la DJCEP ~ pt-26;

 • - Punctul 7 - Proiect de hotărî-e privind stabilirea taxelor eliberate de CJ - pt-26, nu a v-le

 • - Punctul 8 - Proiect- de hotărÎTe privind aprobarea constitui! comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile a terenului din Bra 3<-T.T)ragoș Vodă - Discuții'?

Dl/Sîzbu

Este propunerea unei persoane fizice șl este hotărîze de C.J. Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-25, nu a v-3,

 • - Punctul 9 - Proiect de hotărîre privind aprobarea promovări propunerii de încadrare in categoria funcțională a Uiumurilor comuna

Am di imit împuternicirea de clasare § acestor drumuri.

Supun votului dv - pt-26;

 • - Punctul lo - Proiect de hotărîre privind aprobarea decontării de transport a elevilor spre școală - sunun votului - pt-3o;

 • - Punctul 11 - Refera privind transferul unui teren situat în Bzașcv. str.Lungă nr.255 din folosința Ministerului Apărării

în dementul public al Jud.Brșșnv.

Dl.Cănoescu

Sînt terenuri pe care Ministerul Apărării nu le mal utlllzeaz Să dăm un vot de principiu și prin Hotărize de G-uvern vor trece in proprietatea C.J.

Supun votului dv - pt-27> imp-1, nu a v-1»

 • - Punctul 12 - Referat privind transferul unor terenuri situate în Vulcan-Zărnești-Victor ia, avînd destinație de poligoane de trageri în domeniul public. Supun votului - pt-?8;

 • - Punctul 13 - Proiect de hotărîre privind aprobarea recodlfl» căzii obiectului de activitate al SC Metrom Industrial Parc SA Bv -

Dl .Epure

Aș dori să spună care este motivația Introducerii comerțului ou amănuntul; hotel + cazare; restsorante; agenție imobiliară; ce legătură au aceste activități cu faptul că noi încbLiiem aceste spații? Să știm șl noi care este situația.

Dl.Dpnțu

Să Vină Șl ceilalți să prezinte situația.

• //•

Dl.Cănc-escu

Propun aținerea acestui punct - să votăm - pt-2®.

- Punctul 14 - Referat privind aprcb&rea Închirierii spațiului cu destinația alimentație publică din cadrul noului corp oe va fi realizat la Staționarul Central al Spitalului Județean - Discuții?

Ll.Sarerficeanu

De acord, dar să se facă conform legii cum scrie la lege,

ou licitație publică, a


spațiului cu destinație conform legii.


DiyCăncescu

Nu vom face ca la Primărie.

D-șa Tihăr&U

Este vorbe de votul pentru inohiriexea publică din noul corp. Se va face licitație,

Dl.Căncescu

Supun votului dv. închirierea în condițiile legii; pt-22, îrnp-1, abț-6. Deci, a căzut la vot acest punct.

- Finetul 15 - Referat privind aprobarea cooperării Jud.Brașov cu SC Ccnsllprest SRL - supun votului: pt-21,împ-l, abț-1, nu a v-1. Referat privind aprobarea Angajamentului C.J.

acționar în cadrul


'-u netul 16


Energy Saviug Ageucy SA - pt-lS,imp-l a-2 nv-2

- PUNCTE SUPLIMENTARE -

Dl.dr.Ionel

1. Spitalul de Neurologie are disponibil 6o in~, care îl oferă ca Societatea Hiperdia să instalase un toniogiaf. Solicit din paitea dy. un punct de vedere pentru acest spațiu; 2. - Legat de cabinetele stomatologice - licitația a avut Loc pe suprafața din policlinică pentru alte cabinete medicale stomatologice în discuție.

Dl.Ianou

Dat fiind faptul că în municipiul Brașov sînt mai multe firme oare an oa obiect de activitate aceste servicii - să votăm ca aoeast acțiune sa fie în 2 etape; 3ă scoatem spahii la licitație șl aooidăn celui care cîștlgă licitația și apoi se va închiria acestuia.

Dl,Canoeseu

La chirurgie nu sînt cazuri de urgență, ăsta o acțiune a fostului director oare nu a fost repus în funcție. Su am oerut ca să fia sancționat acesta* Aoțiunea acestui director a fost o acțiune murdară, din păcate.

Dl.Epure

Aș dori ca dr.Ionel să ne spună părerea lega., de punct 2 -am fost de acord să vindem spațiile, dar nu să dăm noi banii.

.//.

jicestaa nu se mai pot vinde pentru că a fost atacată legea la

Curtea Constituțională. Dv.

veți geme

cîrd vă v?

J-. ț

met? la Consiliul

Local.

Dl.dr.1oncl

Așa este că nu se mai

pot vinde.

dar legat

de

licitație, este

v or ba 5 o 1?chit i er e. Acolo

svs este u

n pod care

se

va amenaja dr cei

care au oîști.gat licitația

șl se va v

inie o-

~ p c

ț’.ile te jos.

Dl.Epui e

un Iau Consiliul Județean?


Să înțeleg că. nu va investi nici

Dl.Cance seu


Să votam pentru Spitalul de


Ne ut olog La


a-3, nv-1


Să votăm pentru cabinetele le pe D,Soreai - Dt-2c,î~3, a-4, deci, s-a respins această propunere.

Dl.Kița

Siut In județul Brașov, în curs de realizare, cîteva proiecte regionale. De ex. csl de la Prejmei va include toată zone. Este în șroțram să se facă și în Tara Țăgăî așulu i. Sint. cltcva proiecte importante, unde au este o cofinanțare a C.J. Poate că este necesară o susținere financiară a acestor proiecte, r.r-sa c« este foarte bine.

D ~ • 0 ă .1 c e s c u

Sau se poate lăsa la latitudinea executivului.

Supun votului dv. aceasta propunere a 4-lui Niță-pt-22, nv-3. Vă mulțumesc!


:• •r.'Vu -,-ra ... p


Mar Lana