Hotărârea nr. 27/2008

privind aprobarea alocării sumei de 2.000.000 lei, din cota de 22% impozit pe venit la nivel de judeţ, în vederea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziţia executivului Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2008

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax:068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 27

din data de 04.02.2008

-privind aprobarea alocării sumei de 2.000.000 lei, din cota de 22% impozit pe venit la nivel de județ, în vederea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziția executivului Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 04.02.2008;

Analizând raportul și proiectul de buget pentru anul 2008 prezentate de Președintele Consiliul Județean Brașov și propunerea Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului privind aprobarea alocării sumei de 2.000.000 lei, din cota de 22% impozit pe venit la nivel de județ, în vederea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov Brașov, pentru anul 2008;

Având în vedere dispozițiile art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale art. 91 alin. (1), lit. „b" și alin. (3). lit. „a” din Legean nr. 215/2001, republicată, precum și prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de prevederile art. 94-98 din Legea nr. 215/2001, republicată

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. „c” și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 2.000.000 lei, din cota de 22% impozit pe venit la nivel de județ, în vederea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2008.

Art.2. - Se mandatează ordonatorul principal de credite să repartizeze suma prevăzută la art. 1.

Art.3, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri prin Direcția Egdnomică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău