Hotărârea nr. 26/2008

privind aprobarea constituirii unui fond pentru finanţarea cu prioritate a unor programe de dezvoltare regională

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax:068-475576

E-mail:office@judbrasov roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 26

din data de 04.02.2008

-privind aprobarea constituirii unui fond pentru finanțarea cu prioritate a unor programe de dezvoltare regională

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 04.02.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Niță Emil privind necesitatea constituirii unui fond special pentru finanțarea unor programe de dezvoltare regională;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „d” din Legean nr. 215/2001. republicată;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de prevederile art. 94-98 din Legea nr. 215/2001, republicată

In temeiul art. 115 alin. (1), lit. „c" și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea unui fond pentru finanțarea cu prioritate a unor programe de dezvoltare regională.

Art.2. - Se mandatează ordonatorul principal de credite să aloce suma necesară constituirii fondului prevăzut la art. 1.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Aristotel Căncesu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău