Hotărârea nr. 24/2008

privind aprobarea Angajamentului Judeţului Braşov, acţionar în cadrul S.C. „Energy Saving Agency” S.A., privind modul de lucru al acestei societăţi cu instituţiile bancare din România, în cadrul proiectelor ce se vor derula la nivelul judeţului Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.24

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea Angajamentului Județului Brașov, acționar în cadrul S.C. „Energy Saving Agency” S.A., privind modul de lucru al acestei societăți cu instituțiile bancare din România, în cadrul proiectelor ce se vor derula la nivelul județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul nr. 1009/31.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea Angajamentului Județului Brașov, acționar în cadrul S.C. „Energy Saving Agency” S.A, privind modul de lucru al acestei societăți cu instituțiile bancare din România, în cadrul proiectelor ce se vor derula la nivelul județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 137/2005 privind aprobarea participării Consiliului Județean Brașov în asociere cu IO Fonden, Vestforsyning, investitori danezi privați și Primăria Municipiului Brașov la constituirea S.C. „Energy Saving Agency” S.A. și alocarea echivalentului în lei a 35.000 euro pentru participarea Consiliului Județean Brașov, la capitalul social al societății, precum și dispozițiile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Angajamentului Județului Brașov, acționar în cadrul S.C. „Energy Saving Agency” S.A, privind modul de lucru al acestei societăți cu instituțiile bancare din România, în cadrul proiectelor ce se vor derula la nivelul județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

Integrare Europeană.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANGAJAMENT

Având in vedere interesul deosebit manifestat    de    către    unitatea

administrativ teritoriala - Județul Brașov - fata de derularea cu prioritate a unor programe investitionale, avand ca scop eficientizarea consumului energetic la instituțiile publice si regiile autonome aflate sub autoritatea sa,

Avand in vedere calitatea de asociat sau acționar semnificativ/majoritar sau unic, deținuta de către Județul Brașov in cadrul unor societăți comerciale,

Avand in vedere faptul ca societatea comerciala Energy Saving Agency SA (SC ESA SA)cu sediul in Brașov, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 23 bl. C7, cam. 302, avand C.I.F. RO - 18289956, avand nr. de înmatriculare la O.R.C. Brașov J08/86/2006, are o experiența bogata      domeniul      eficientizarii

consumului energetic si participa in mod constant la procedurile de atribuire a contractelor de lucrări si servicii organizate in calitate de autoritati contractante de către instituțiile publice, regiile autonome aflate sub autoritatea Județului    Brașov si    societățile

comerciale la care Județul Brașov are calitatea de asociat sau acționar semnificativ/majoritar sau unic,

Avand in vedere ca sistemul practicat de către SC ESA SA este unul de tip “revolving” ce presupune inclusiv finanțarea indirecta, de către ESA SA, a proiectelor demarate de către aceste autoritati contractante pana la momentul plătii integrale a prețului de achiziție a lucrărilor sau serviciilor de către autoritatile contractante,

COMMITMENT

Taking into consideration the special attention given by the administrative -territorial unit - Brașov County - for investment programs to be developed with priority, having as main purpose the energy saving at the public institutions and county’s local Services companies that are under the authority of Brașov County,

Taking into consideration the quality of    important/majority    or    sole

shareholder or stockholder which Brașov County holds in some companies,

Whereas the company Energy Saving Agency SA (SC ESA SA) with offices in Brașov, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, room 302, Brașov County, having fiscal Identification code RO-18289956, registered with the Trade Registry of Brașov under no. J08/86/2006, has a rich experience in the field of efficient energy consumption and is constantly participating to the tender procedures organized for the contracts of works and Services, by the public institutions, county’s local Services companies that are under the authority of Brașov County and by the companies to which Brașov County holds the quality of important/majority or sole shareholder or stockholder,

Whereas the system applied by SC ESA SA is a “revolving” one, which implies the indirect financing from ESA SA, for the projects which are organized by those contracting authorities, until the moment of the integral payment of the price of the future procurement contract (for works or Services) executed by the contracting authorities,

Având in vedere ca dispozițiile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, nu sunt incalcate prin emiterea prezentului document,

Județul Brașov, prin Președintele Consiliului Județean, dl. Aristotel Cancescu, emite prezenta scrisoare prin care înțelege sa efectueze toate demersurile necesare pentru îndeplinirea următoarelor:

1. Pentru toate procedurile de atribuire realizate in temeiul OUG nr.34/2006, care vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • a) vor fi desfășurate de către instituțiile publice/regiile autonome aflate sub autoritatea Județului Brasov/Consiliul Județean Brașov sau de către societățile comerciale la care Județul Brașov are o participare la capitalul social semnificativa/ majoritara sau exclusiva;

 • b) vor avea drept obiect atribuirea de contracte de achiziție de lucrari/servicii in vederea eficientizarii consumului de energie (indiferent de forma de energie) sau in vederea aducerii autoritatilor contractante respective la standardele de funcționare europene privind eficienta utilizare a energiei si protejarea mediului înconjurător;

 • c) societatea comerciala ESA SA este desemnata ca si adjudecatar al procedurii desfășurate in condițiile de mai sus, cu respectarea dispozițiilor OUG nr.34/2006 si ale caietelor de sarcini întocmite de către autoritatile contractante;

Județul Brașov, prin intermediul

Taking into consideration that this document fully complies with the provisions of the Govern Emergency Ordinance no.34 of 19 April 2006 on the award of public procurement contracts, of the public works concession contracts and of Services concession contracts,

Brașov County, represented by the President of Brașov County Council, Mr. Aristotel Cancescu, issues this letter by which undertakes to use its best endeavors to fulfill the following: 1. For all the awarding procedures organized under the regulation of the Govern Emergency Ordinance no.34/2006, which shall cumulatively fulfill the following conditions:

 • a) will be organized by the public institutions/county’s local Services companies that are under the authority of the Brașov County/Brasov County Council or by the companies to which Brașov County is an important/majority or sole shareholder/stockholder;

 • b) will be organized for the awarding of public procurement contracts for works/services with the purpose of a more efficient energy consumption (any type of energy) or with the purpose of bringing the contracting authorities to the European standards relating to energy consumption and protection of the environment;

 • c) the company ESA SA will be declared winner of such awarding procedures organized according to the above conditions, in full compliance with Govern Emergency Ordinance No. 34/2006 and with the tender books made by those contracting authorities;

Brașov County, by its managing organelor sale de conducere va efectua toate demersurile necesare pentru a asigura aplicarea metodologiei de plata descrise la articolul 2 de mai jos.

2.

 • 2.1.   In situația întrunirii cumulative a condițiilor de mai sus, achiziționarea serviciilor sau lucrărilor va fi finanțata inițial de către SC ESA SA din fonduri proprii obținute prin sistemul bancar de creditare.

 • 2.2.   Pentru plata acestor servicii/lucrari, autoritatea contractanta, împreuna cu SC ESA SA vor stabili un grafic de eșalonare a prețului ce va fi plătit de către autoritatea contractanta.

 • 2.3.   Graficul de eșalonare va cuprinde sumele lunare/trimestriale de plata către SC ESA SA si vor fi inferioare reducerilor de costuri realizate prin efectuarea acestor lucrari/servicii ori prin achiziționarea de bunuri.

 • 2.4.    Pentru a garanta plata prețului, Județul Brașov, prin intermediul organelor sale de conducere, va uza de toate prerogativele sale legale si statutare, in limita competentelor pe care le are, pentru a determina conducerea autoritatii contractante sa emită si sa elibereze către SC ESA SA, pentru întreg prețul contractului, bilete la ordin cu scadenta lunara/trimestriala, in favoarea SC ESA SA, corespunzând valorii fiecărei plăti lunare/trimestriale, conform graficului de eșalonare convenit de către autoritatea contractanta cu SC ESA SA.

 • 2.5.   Aceste bilete la ordin vor putea fi girate de către beneficiarul ESA SA către orice unitate bancara, aceasta din urma putând sa realizeze, la rândul sau, operațiuni de girare si scontare a acestor titluri de valoare potrivit bodies shall use its best endeavors to assure the implementation of the payment methodology described at article 2 below.

2.

 • 2.1.   If the conditions mentioned above are cumulatively accomplished, the acquisition of Services or works shall be initially financed by SC ESA SA from its own funds obtained via banking system.

 • 2.2.   For the payment of those services/works, the contracting authority, along with SC ESA SA shall establish a schedule for payments made by the contracting authority.

 • 2.3.   The payment schedule will include the amounts to be paid monthly/ quarterly to the company ESA SA, amounts that will be lower than the savings produced by the works/services or goods provided.

 • 2.4.   In order to guarantee the payment of the price, Brașov County, by its managing bodies, shall use all its legal and statutory prerogatives, within the limits of its competence, in order to determine the management of the contracting authority to issue promissory notes, in favor or the company ESA SA, for the entire contractual price, that are to be cashed monthly/quarterly, in accordance with the schedule agreed by both the contracting authority and the company ESA SA.

 • 2.5. The said promissory notes can be endorsed by its beneficiary (ESA SA), the company ESA SA, in favor of any bank unit, the latter being authorized to make endorsing or discount payment operations in


legislației romane, in vigoare la momentul acelor operațiuni.

Prezentul document are valoarea unui document de garantare a faptului ca Județul Brașov, prin organele sale competente, va uza de toate prerogativele sale legale si statutare, in limita competentelor sale, in scopul aplicării efective a acestui sistem de efectuare a plăților de către autoritatile contractante, menționate la articolul 1 lit. a) de mai sus, către SC ESA SA, in cadrul contractelor ce se vor încheia pentru acele proceduri de atribuire menționate la articolul 1 lit. b) de mai sus.

Acest document va putea fi utilizat de către SC ESA SA in fata oricăror instituții bancare, in vederea obținerii unor facilitați de credit sau in vederea analizării riscurilor derivând din contractele încheiate in cazul procedurilor de atribuire menționate mai sus.

întrucât:

 • - acest document poate produce efecte numai in ipoteza întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute la art.1 de mai sus; si

 • - procedurile de atribuire menționate se pot întinde pe o durata de 6 ani de la data atribuirii contractului in baza OUG nr.34/2006,

Prezentul document cu valoare de garanție, in limitele expuse mai sus, urmeaza a produce efecte pe o durata de 10 ani.

accordance with the Romanian legislation, which shall apply at the date of the operations mentioned above.

This document has the value of a guarantee document that Brașov County, by its competent bodies, shall use all its legal and statutory prerogatives, within the limits of its competence, for the purpose of achieving this payment system, that shall be conducted by the contracting authorities, mentioned at article 1 lefter a) above, having as beneficiary for payments, the company ESA SA, in relation to the contracts that shall be concluded for the award procedures mentioned at article 1 letter b) above.

This document can be used by the company ESA SA in front of any credit institutions, with the purpose of obtaining credit facilities and the purpose that such institutions will be able to evaluate the risks of the contracts concluded in the procedure of awarding the contracts mentioned above.

Because:

 • - this document can produce effects only if the conditions mentioned at article no.1 above are cumulatively met; and

 • - the awarding procedures mentioned above can produce effects for a period of 6 years from the date of declaring of the winner in those procedures regulated by G.E.O. no.34/2006,

This document, having a guarantee value, within the limits mentioned above, shall produce effects for a period of 10 years.

Prezentul angajament va intra in vigoare si va produce efecte juridice numai după aprobarea lui de către plenul Consiliului Județean Brașov.

Brașov       Data:_______________

This commitment will come into force and will produce judicial effects only after it is approved in the Plenary Meeting of Brașov County Council.

Brașov Date: _______________

BRAȘOV COUNTY by the President of Brașov County Council